Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Mẫu đơn đăng ký làm lại thẻ NCS/học viên Các giấy tờ liên quan đến Bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2018: - Phiếu duyệt Hồ sơ bảo vệ luận văn - Biên bản sinh hoạt khoa học tại Bộ môn chuyên ngành - Biên bản đề nghị của cán bộ hướng dẫn - Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn - Khoa/Viện chuyên ngành - Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn - Bộ môn chuyên ngành - Lý lịch học tập của học viên - Yêu cẩu chỉnh sửa của hội đồng đánh giá   Download các mẫu giấy tờ khác trong file đính kèm bên dưới. Quy trinh va mau giay to cua dao tao trinh do thac si Mau don dang kY lam lai the NCS/hoc vien Cac giay to lien quan den Bao ve luan van thac si nam 2018: - Phieu duyet Ho so bao ve luan van - Bien ban sinh hoat khoa hoc tai Bo mon chuyen nganh - Bien ban de nghi cua can bo huong dan - Danh sach de nghi Hoi dong danh gia luan van - Khoa/Vien chuyen nganh - Danh sach de nghi Hoi dong danh gia luan van - Bo mon chuyen nganh - LY lich hoc tap cua hoc vien - Yeu cau chinh sua cua hoi dong danh gia   Download cac mau giay to khac trong file dinh kem ben duoi.

Quy trình và mẫu đơn thi lại/ghép

Quy trình và mẫu đơn học lại/ghép

Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa 23 trở về trước)

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ cao học khóa 24)

Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ Mẫu đơn đăng ký làm lại thẻ NCS/học viên Các giấy tờ liên quan đến Bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2018: - Phiếu duyệt Hồ sơ bảo vệ luận văn - Biên bản sinh hoạt khoa học tại Bộ môn chuyên ngành - Biên bản đề nghị của cán bộ hướng dẫn - Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn - Khoa/Viện chuyên ngành - Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn - Bộ môn chuyên ngành - Lý lịch học tập của học viên - Yêu cẩu chỉnh sửa của hội đồng đánh giá   Download các mẫu giấy tờ khác trong file đính kèm bên dưới.

Quy trình và mẫu đơn thi lại/ghép

Quy trình và mẫu đơn học lại/ghép

Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa 23 trở về trước)

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ cao học khóa 24)

Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business