CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense (http://www.u-paris10.fr) là đại học công lập lớn tại thủ đô Paris – Pháp, đào tạo đa ngành với 268 chuyên ngành trên các lĩnh vực: kinh tế và quản lý, luật, công nghệ thông tin, khoa học xã hội. Trường hiện có hơn 1000 giảng viên và nhà nghiên cứu, 600 cán bộ quản lý hành chính và kỹ thuật với 12.000 sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Nhiều học viên của Trường đã trở thành các  chính trị gia, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học hàng đầu của Pháp và thế giới. Với uy tín và bằng cấp được thừa nhận rộng rãi, Trường đã ký kết hơn 450 thỏa thuận hợp tác song phương với 150 trường đại học châu Âu, châu Mỹ và châu Á, tham gia vào nhiều dự án hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu. Từ năm 2011,  Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense và Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp xây dựng Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản lý Nhân sự. Hiện nay, 38 học viên Thạc sĩ Quản lý nhân sự Khóa 1 đã hoàn thành chương trình học tại Việt Nam và đang trong giai đoạn thực tập và bảo vệ luận văn tại Paris, Pháp. Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre la Defense thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản lý nhân sự khóa 2 năm 2013. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo học viên trở thành các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự chuyên nghiệp trong các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, có khả năng điều hành hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu hóa, với hai trọng tâm : Nắm vững các kiến thức chuyên sâu làm nền tảng chi phối các chính sách và các mối quan hệ nhân sự, việc làm; Làm chủ các kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức. Chương trình và thời gian đào tạo Chương trình đào tạo kéo dài 18 tháng, học vào các buổi tối trong tuần và ngày cuối tuần. Chương trình gồm 13 học phần, chia thành 4 mô dun, trong đó 3 mô đun do phía Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense thực hiện bằng tiếng Anh có trợ giảng Việt Nam và 1 mô đun do Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Học viên có 1 tháng thực tập, tham gia các hội thảo và bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Paris, Pháp. Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ nhận bằng Master 2 do Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense cấp. Chỉ tiêu và điều kiện tuyển sinh Năm 2013 Chương trình dự kiến tuyển sinh 40 học viên. Thí sinh đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc quản lý kinh tế. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác sau khi trúng tuyển sẽ phải học bổ sung kiến thức 5 môn. Thí sinh cần có trình độ tiếng Anh đủ điều kiện để theo học chương trình, những trường hợp chưa đủ điều kiện về tiếng Anh sẽ phải tham gia một khóa học dự bị, bổ sung về tiếng Anh. Nội dung thi tuyển - Trắc nghiệm kiến thức chung về kinh tế xã hội và tư duy logic dạng thức GMAT - Bài thi luận trình bày về một chủ đề liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội đang đặt ra - Phỏng vấn - Tiếng Anh (điểm điều kiện) Thời gian tuyển sinh:               Phát hành hồ sơ: Tháng 8/2013 Ôn tập và hướng dẫn thi tuyển: tháng 9/2013 Nộp hồ sơ: tháng 9/2013 - tháng 10/2013 Thời gian thi: Trung tuần tháng 10/2013 CHUONG TRINH THAC SI QUAN LY NHAN SU lien ket giua Dai hoc Paris Ouest Nanterre la Defense va truong Dai hoc Kinh té Quoc dan Dai hoc Tong hop Paris Ouest Nanterre La Defense (http://www.u-paris10.fr) la dai hoc cong lap lon tai thu do Paris – Phap, dao tao da nganh voi 268 chuyen nganh tren cac linh vuc: kinh te va quan lY, luat, cong nghe thong tin, khoa hoc xa hoi. Truong hien co hon 1000 giang vien va nha nghien cuu, 600 can bo quan lY hanh chinh va kY thuat voi 12.000 sinh vien tot nghiep hang nam. Nhieu hoc vien cua Truong da tro thanh cac  chinh tri gia, nha doanh nghiep va nha khoa hoc hang dau cua Phap va the gioi. Voi uy tin va bang cap duoc thua nhan rong rai, Truong da kY ket hon 450 thoa thuan hop tac song phuong voi 150 truong dai hoc chau Au, chau MY va chau A, tham gia vao nhieu du an hop tac trao doi sinh vien, giang vien va nha nghien cuu. Tu nam 2011,  Dai hoc Tong hop Paris Ouest Nanterre La Defense va Dai hoc Kinh te Quoc dan da phoi hop xay dung Chuong trinh lien ket dao tao Thac si Quan lY Nhan su. Hien nay, 38 hoc vien Thac si Quan lY nhan su Khoa 1 da hoan thanh chuong trinh hoc tai Viet Nam va dang trong giai doan thuc tap va bao ve luan van tai Paris, Phap. Duoc phep cua Bo Giao duc va Dao tao Viẹt Nam, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan va Dai hoc Tong hop Paris Ouest Nanterre la Defense thong bao tuyen sinh Chuong trinh lien ket dao tao Thac si Quan lY nhan su khoa 2 nam 2013. Muc tieu dao tao Chuong trinh dao tao hoc vien tro thanh cac nha lanh dao va quan lY nhan su chuyen nghiep trong cac to chuc va doanh nghiep Viet Nam, co kha nang dieu hanh hoat dong cua to chuc/doanh nghiep dat hieu qua cao trong moi truong toan cau hoa, voi hai trong tam : Nam vung cac kien thuc chuyen sau lam nen tang chi phoi cac chinh sach va cac moi quan he nhan su, viec lam; Lam chu cac kY nang lanh dao, quan lY nguon nhan luc trong cac to chuc. Chuong trinh va thoi gian dao tao Chuong trinh dao tao keo dai 18 thang, hoc vao cac buoi toi trong tuan va ngay cuoi tuan. Chuong trinh gom 13 hoc phan, chia thanh 4 mo dun, trong do 3 mo dun do phia Dai hoc Tong hop Paris Ouest Nanterre La Defense thuc hien bang tieng Anh co tro giang Viẹt Nam va 1 mo dun do Dai hoc Kinh te Quoc dan thuc hien. Hoc vien co 1 thang thuc tap, tham gia cac hoi thao va bao ve luan van tot nghiep tai Paris, Phap. Hoc vien tot nghiep chuong trinh se nhan bang Master 2 do Dai hoc Tong hop Paris Ouest Nanterre La Defense cap. Chi tieu va dieu kien tuyen sinh Nam 2013 Chuong trinh du kien tuyen sinh 40 hoc vien. Thi sinh dang kY du thi phai co bang tot nghiep dai hoc cac nganh kinh te, quan tri kinh doanh hoac quan lY kinh te. Thi sinh co bang tot nghiep dai hoc cac nganh khac sau khi trung tuyen se phai hoc bo sung kien thuc 5 mon. Thi sinh can co trinh do tieng Anh du dieu kien de theo hoc chuong trinh, nhung truong hop chua du dieu kien ve tieng Anh se phai tham gia mot khoa hoc du bi, bo sung ve tieng Anh. Noi dung thi tuyen - Trac nghiem kien thuc chung ve kinh te xa hoi va tu duy logic dang thuc GMAT - Bai thi luan trinh bay ve mot chu de lien quan den cac van de kinh te xa hoi dang dat ra - Phong van - Tieng Anh (diem dieu kien) Thoi gian tuyen sinh:               Phat hanh ho so: Thang 8/2013 On tap va huong dan thi tuyen: thang 9/2013 Nop ho so: thang 9/2013 - thang 10/2013 Thoi gian thi: Trung tuan thang 10/2013

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense (http://www.u-paris10.fr) là đại học công lập lớn tại thủ đô Paris – Pháp, đào tạo đa ngành với 268 chuyên ngành trên các lĩnh vực: kinh tế và quản lý, luật, công nghệ thông tin, khoa học xã hội. Trường hiện có hơn 1000 giảng viên và nhà nghiên cứu, 600 cán bộ quản lý hành chính và kỹ thuật với 12.000 sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Nhiều học viên của Trường đã trở thành các  chính trị gia, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học hàng đầu của Pháp và thế giới. Với uy tín và bằng cấp được thừa nhận rộng rãi, Trường đã ký kết hơn 450 thỏa thuận hợp tác song phương với 150 trường đại học châu Âu, châu Mỹ và châu Á, tham gia vào nhiều dự án hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu. Từ năm 2011,  Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense và Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp xây dựng Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản lý Nhân sự. Hiện nay, 38 học viên Thạc sĩ Quản lý nhân sự Khóa 1 đã hoàn thành chương trình học tại Việt Nam và đang trong giai đoạn thực tập và bảo vệ luận văn tại Paris, Pháp. Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre la Defense thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản lý nhân sự khóa 2 năm 2013. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo học viên trở thành các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự chuyên nghiệp trong các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, có khả năng điều hành hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu hóa, với hai trọng tâm : Nắm vững các kiến thức chuyên sâu làm nền tảng chi phối các chính sách và các mối quan hệ nhân sự, việc làm; Làm chủ các kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức. Chương trình và thời gian đào tạo Chương trình đào tạo kéo dài 18 tháng, học vào các buổi tối trong tuần và ngày cuối tuần. Chương trình gồm 13 học phần, chia thành 4 mô dun, trong đó 3 mô đun do phía Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense thực hiện bằng tiếng Anh có trợ giảng Việt Nam và 1 mô đun do Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Học viên có 1 tháng thực tập, tham gia các hội thảo và bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Paris, Pháp. Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ nhận bằng Master 2 do Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense cấp. Chỉ tiêu và điều kiện tuyển sinh Năm 2013 Chương trình dự kiến tuyển sinh 40 học viên. Thí sinh đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc quản lý kinh tế. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác sau khi trúng tuyển sẽ phải học bổ sung kiến thức 5 môn. Thí sinh cần có trình độ tiếng Anh đủ điều kiện để theo học chương trình, những trường hợp chưa đủ điều kiện về tiếng Anh sẽ phải tham gia một khóa học dự bị, bổ sung về tiếng Anh. Nội dung thi tuyển - Trắc nghiệm kiến thức chung về kinh tế xã hội và tư duy logic dạng thức GMAT - Bài thi luận trình bày về một chủ đề liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội đang đặt ra - Phỏng vấn - Tiếng Anh (điểm điều kiện) Thời gian tuyển sinh:               Phát hành hồ sơ: Tháng 8/2013 Ôn tập và hướng dẫn thi tuyển: tháng 9/2013 Nộp hồ sơ: tháng 9/2013 - tháng 10/2013 Thời gian thi: Trung tuần tháng 10/2013 file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business