THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1 như sau: 1.      Thông tin ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo thạc sĩ Ngày 16 tháng 5 năm 2016, tại trường Đại học Quốc gia Úc (Australian National University – ANU) GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với GS. Brian Schmit, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Úc, đã ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo thạc sĩ giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc theo mô hình 1+1. Theo đó, học viên cao học sau khi hoàn thành năm học thứ nhất tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu đạt điểm trung bình học tập trong năm thứ nhất từ 7.0 trở lên và điểm tiếng Anh, IELTS  từ 6.5 trở lên sẽ được xét chuyển tiếp sang trường Đại học Quốc gia Úc để học năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế Phát triển và Quốc tế hoặc Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Học viên khi hoàn thành khóa học sẽ nhận bằng thạc sĩ do Đại học Quốc gia Úc cấp. Đại học Quốc gia Úc là trường đại học công lập rất có uy tín, được xếp hạng thuộc nhóm các đại học đứng đầu nước Úc và đứng thứ 19 trên thế giới. Đại học Quốc gia Úc được công nhận là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học dẫn đầu thế giới. Đến nay trường ANU đã có 6 giải thưởng Nobel. 2.      Thông báo học bổng của Chính phủ Úc Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho các học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Đại học Quốc gia Úc tại Úc, nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -   Thâm niên công tác tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình: 02 năm; -   Điểm tiếng Anh, IELTS: từ 6.5 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0); -   Điểm học tập trung bình năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. Chi tiết cụ thể xem tại: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/vietnam.pdf 3.      Đăng ký xin xét học bổng và dự tuyển cao học của chương trình 1+1 Các thí sinh tham gia chương trình này sẽ thưc hiện các bước sau: 3.1.   Đăng ký xin xét cấp học bổng -     Đăng ký và nộp đơn xin xét học bổng online tại https://oasis.dfat.gov.au/ -     Hồ sơ online bổ trợ gồm: bằng tốt nghiệp đại học/chứng chỉ, giấy khai sinh, passport, hồ sơ lao động.   Các hồ sơ này gửi theo đường link:  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents; -     Ngoài các hồ sơ bổ trợ trên, thí sinh cần hoàn thiện thông tin trong phiếu xác nhận đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa NEU-ANU. Theo mẫu “Split Course Master Program Application” đính kèm theo thông báo này. Sau khi hồ sơ đã được xét duyệt, thí sinh nào được lựa chọn sẽ vào vòng phỏng vấn. Khi phỏng vấn các thí sinh sẽ được yêu cầu mang bản giấy các hồ sơ đến để phía văn phòng của Úc kiểm tra. Thời gian phỏng vấn dự kiến vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2017. 3.2.  Đăng ký dự thi tuyển vào chương trình 1+1 Thí sinh đăng ký dự thi tuyển cao học chương trình 1+1 tại trường ĐH KTQD theo địa chỉ sau:  http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/, chọn mục cao học/Hồ sơ dự thi online sau đó tích chọn mục Đăng ký dự tuyển vào chương trình 1+1 (NEU-ANU)     Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để báo cáo) - Các Bộ, ngành (Vụ Tổ chức) - Các UBND, Sở của các tỉnh, TP - Các Viện Nghiên cứu, trường Đại học, Học viện - Các Đơn vị trong trường - Lưu: TH, Viện ĐTSĐH HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 2017   (đã ký)    GS.TS Trần Thọ Đạt     THONG BAO HOC BONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SI LIEN KET GIUA DAI HOC KINH TE QUOC DAN (NEU) VA DAI HOC QUOC GIA UC (ANU) THEO MO HINH 1+1 Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao hoc bong chuong trinh lien ket dao tao quoc te giua NEU va ANU theo mo hinh 1+1 nhu sau: 1.      Thong tin kY ket thoa thuan hop tac dao tao thac si Ngay 16 thang 5 nam 2016, tai truong Dai hoc Quoc gia Uc (Australian National University – ANU) GS.TS Tran Tho Dat, Hieu truong truong Dai hoc Kinh te Quoc dan cung voi GS. Brian Schmit, Hieu truong Dai hoc Quoc gia Uc, da kY thoa thuan hop tac lien ket dao tao thac si giua truong Dai hoc Kinh te Quoc dan va Dai hoc Quoc gia Uc theo mo hinh 1+1. Theo do, hoc vien cao hoc sau khi hoan thanh nam hoc thu nhat tai truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, neu dat diem trung binh hoc tap trong nam thu nhat tu 7.0 tro len va diem tieng Anh, IELTS  tu 6.5 tro len se duoc xet chuyen tiep sang truong Dai hoc Quoc gia Uc de hoc nam thu hai chuyen nganh Kinh te Phat trien va Quoc te hoac Kinh te Tai nguyen va Moi truong. Hoc vien khi hoan thanh khoa hoc se nhan bang thac si do Dai hoc Quoc gia Uc cap. Dai hoc Quoc gia Uc la truong dai hoc cong lap rat co uy tin, duoc xep hang thuoc nhom cac dai hoc dung dau nuoc Uc va dung thu 19 tren the gioi. Dai hoc Quoc gia Uc duoc cong nhan la mot trong nhung trung tam dao tao va nghien cuu khoa hoc dan dau the gioi. Den nay truong ANU da co 6 giai thuong Nobel. 2.      Thong bao hoc bong cua Chinh phu Uc Chinh phu Uc se xet cap hoc bong toan phan cho cac hoc vien tham gia chuong trinh dao tao thac si lien ket giua truong Dai hoc Kinh te Quoc dan voi Dai hoc Quoc gia Uc tai Uc, neu dap ung duoc cac yeu cau sau: -   Tham nien cong tac tinh den thoi diem dang kY du tuyen chuong trinh: 02 nam; -   Diem tieng Anh, IELTS: tu 6.5 tro len (khong co diem kY nang nao duoi 6.0); -   Diem hoc tap trung binh nam thu nhat tai Dai hoc Kinh te Quoc dan dat tu 7.0 tro len. Chi tiet cu the xem tai: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/vietnam.pdf 3.      Dang kY xin xet hoc bong va du tuyen cao hoc cua chuong trinh 1+1 Cac thi sinh tham gia chuong trinh nay se thuc hien cac buoc sau: 3.1.   Dang kY xin xet cap hoc bong -     Dang kY va nop don xin xet hoc bong online tai https://oasis.dfat.gov.au/ -     Ho so online bo tro gom: bang tot nghiep dai hoc/chung chi, giay khai sinh, passport, ho so lao dong.   Cac ho so nay gui theo duong link:  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents; -     Ngoai cac ho so bo tro tren, thi sinh can hoan thien thong tin trong phieu xac nhan da dang kY tham gia chuong trinh dao tao lien ket giua NEU-ANU. Theo mau “Split Course Master Program Application” dinh kem theo thong bao nay. Sau khi ho so da duoc xet duyet, thi sinh nao duoc lua chon se vao vong phong van. Khi phong van cac thi sinh se duoc yeu cau mang ban giay cac ho so den de phia van phong cua Uc kiem tra. Thoi gian phong van du kien vao cuoi thang 5 va dau thang 6 nam 2017. 3.2.  Dang kY du thi tuyen vao chuong trinh 1+1 Thi sinh dang kY du thi tuyen cao hoc chuong trinh 1+1 tai truong DH KTQD theo dia chi sau:  http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/, chon muc cao hoc/Ho so du thi online sau do tich chon muc Dang kY du tuyen vao chuong trinh 1+1 (NEU-ANU)     Noi nhan: - Bo GD&DT (de bao cao) - Cac Bo, nganh (Vu To chuc) - Cac UBND, So cua cac tinh, TP - Cac Vien Nghien cuu, truong Dai hoc, Hoc vien - Cac Don vi trong truong - Luu: TH, Vien DTSDH HIEU TRUONG CHU TICH HDTS SDH 2017   (da kY)    GS.TS Tran Tho Dat    

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1 như sau: 1.      Thông tin ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo thạc sĩ Ngày 16 tháng 5 năm 2016, tại trường Đại học Quốc gia Úc (Australian National University – ANU) GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với GS. Brian Schmit, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Úc, đã ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo thạc sĩ giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc theo mô hình 1+1. Theo đó, học viên cao học sau khi hoàn thành năm học thứ nhất tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu đạt điểm trung bình học tập trong năm thứ nhất từ 7.0 trở lên và điểm tiếng Anh, IELTS  từ 6.5 trở lên sẽ được xét chuyển tiếp sang trường Đại học Quốc gia Úc để học năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế Phát triển và Quốc tế hoặc Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Học viên khi hoàn thành khóa học sẽ nhận bằng thạc sĩ do Đại học Quốc gia Úc cấp. Đại học Quốc gia Úc là trường đại học công lập rất có uy tín, được xếp hạng thuộc nhóm các đại học đứng đầu nước Úc và đứng thứ 19 trên thế giới. Đại học Quốc gia Úc được công nhận là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học dẫn đầu thế giới. Đến nay trường ANU đã có 6 giải thưởng Nobel. 2.      Thông báo học bổng của Chính phủ Úc Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho các học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Đại học Quốc gia Úc tại Úc, nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -   Thâm niên công tác tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình: 02 năm; -   Điểm tiếng Anh, IELTS: từ 6.5 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0); -   Điểm học tập trung bình năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. Chi tiết cụ thể xem tại: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/vietnam.pdf 3.      Đăng ký xin xét học bổng và dự tuyển cao học của chương trình 1+1 Các thí sinh tham gia chương trình này sẽ thưc hiện các bước sau: 3.1.   Đăng ký xin xét cấp học bổng -     Đăng ký và nộp đơn xin xét học bổng online tại https://oasis.dfat.gov.au/ -     Hồ sơ online bổ trợ gồm: bằng tốt nghiệp đại học/chứng chỉ, giấy khai sinh, passport, hồ sơ lao động.   Các hồ sơ này gửi theo đường link:  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents; -     Ngoài các hồ sơ bổ trợ trên, thí sinh cần hoàn thiện thông tin trong phiếu xác nhận đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa NEU-ANU. Theo mẫu “Split Course Master Program Application” đính kèm theo thông báo này. Sau khi hồ sơ đã được xét duyệt, thí sinh nào được lựa chọn sẽ vào vòng phỏng vấn. Khi phỏng vấn các thí sinh sẽ được yêu cầu mang bản giấy các hồ sơ đến để phía văn phòng của Úc kiểm tra. Thời gian phỏng vấn dự kiến vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2017. 3.2.  Đăng ký dự thi tuyển vào chương trình 1+1 Thí sinh đăng ký dự thi tuyển cao học chương trình 1+1 tại trường ĐH KTQD theo địa chỉ sau:  http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/, chọn mục cao học/Hồ sơ dự thi online sau đó tích chọn mục Đăng ký dự tuyển vào chương trình 1+1 (NEU-ANU)     Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để báo cáo) - Các Bộ, ngành (Vụ Tổ chức) - Các UBND, Sở của các tỉnh, TP - Các Viện Nghiên cứu, trường Đại học, Học viện - Các Đơn vị trong trường - Lưu: TH, Viện ĐTSĐH HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 2017   (đã ký)    GS.TS Trần Thọ Đạt    

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business