THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 NĂM 2018 THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 NĂM 2018 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 NĂM 2018  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1 như sau: 1.      Thông tin chung Năm 2018, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1, với 02 chuyên ngành: Kinh tế phát triển và Quốc tế, và Kinh tế tài nguyên môi trường. Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần một năm cho các học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Đại học Quốc gia Úc tại Úc, nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -   Thâm niên công tác tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình: 02 năm; -   Điểm tiếng Anh, IELTS: từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5); -   Điểm học tập trung bình năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. 2.      Đăng ký dự thi Bước 1: Đăng ký dự thi và trúng tuyển vào cao học K27 tại ĐHKTQD - Chuyên ngành đào tạo, điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, hồ sơ dự thi,… được quy định và yêu cầu hoàn thiện như các mục trên (mục 1->12). - Địa chỉ đăng ký hồ sơ online: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/Cao học/Hồ sơ dự thi online/ => kê khai thông tin và tích chọn mục  Đăng ký tham dự chương trình thạc sĩ 1+1 NEU-ANU. Bước 2: Đăng ký xin xét cấp học bổng: muộn nhất ngày 30/4/2018. - Đăng ký và nộp đơn xin xét học bổng online tại https://oasis.dfat.gov.au/ - Tài liệu đi kèm khi nộp hồ sơ :  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents - Đường link câu hỏi thường gặp: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/applicants-faqs - Ngoài các hồ sơ bổ trợ trên, thí sinh cần hoàn thiện thông tin trong phiếu xác nhận đăng ký tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa NEU-ANU. Theo mẫu “Split Course Master Program Application” ở file đính kèm. Bước 3. Phỏng vấn Sau khi trúng tuyển vào cao học K27 và hồ sơ đăng ký chương trình 1+1 được xét duyệt, thí sinh được lựa chọn sẽ vào vòng thi Phỏng vấn (Thí sinh mang theo hồ sơ bản giấy để Chương trình Học bổng Chính phủ Australia kiểm tra). Thời gian phỏng vấn dự kiến vào tháng 6/2018.   THONG BAO HOC BONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SI LIEN KET GIUA DAI HOC KINH TE QUOC DAN (NEU) VA DAI HOC QUOC GIA UC (ANU) THEO MO HINH 1+1 NAM 2018  Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao hoc bong chuong trinh lien ket dao tao quoc te giua NEU va ANU theo mo hinh 1+1 nhu sau: 1.      Thong tin chung Nam 2018, truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tiep tuc tuyen sinh cac ung vien cho chuong trinh lien ket dao tao quoc te giua NEU va ANU theo mo hinh 1+1, voi 02 chuyen nganh: Kinh te phat trien va Quoc te, va Kinh te tai nguyen moi truong. Chinh phu Uc se xet cap hoc bong toan phan mot nam cho cac hoc vien tham gia chuong trinh dao tao thac si lien ket giua truong Dai hoc Kinh te Quoc dan voi Dai hoc Quoc gia Uc tai Uc, neu dap ung duoc cac yeu cau sau: -   Tham nien cong tac tinh den thoi diem dang kY du tuyen chuong trinh: 02 nam; -   Diem tieng Anh, IELTS: tu 6.0 tro len (khong co diem kY nang nao duoi 5.5); -   Diem hoc tap trung binh nam thu nhat tai Dai hoc Kinh te Quoc dan dat tu 7.0 tro len. 2.      Dang kY du thi Buoc 1: Dang kY du thi va trung tuyen vao cao hoc K27 tai DHKTQD - Chuyen nganh dao tao, dieu kien du thi, mon thi, cach xet tuyen, ho so du thi,… duoc quy dinh va yeu cau hoan thien nhu cac muc tren (muc 1->12). - Dia chi dang kY ho so online: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/Cao hoc/Ho so du thi online/ => ke khai thong tin va tich chon muc  Dang kY tham du chuong trinh thac si 1+1 NEU-ANU. Buoc 2: Dang kY xin xet cap hoc bong: muon nhat ngay 30/4/2018. - Dang kY va nop don xin xet hoc bong online tai https://oasis.dfat.gov.au/ - Tai lieu di kem khi nop ho so :  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents - Duong link cau hoi thuong gap: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/applicants-faqs - Ngoai cac ho so bo tro tren, thi sinh can hoan thien thong tin trong phieu xac nhan dang kY tham gia chuong trinh dao tao lien ket giua NEU-ANU. Theo mau “Split Course Master Program Application” o file dinh kem. Buoc 3. Phong van Sau khi trung tuyen vao cao hoc K27 va ho so dang kY chuong trinh 1+1 duoc xet duyet, thi sinh duoc lua chon se vao vong thi Phong van (Thi sinh mang theo ho so ban giay de Chuong trinh Hoc bong Chinh phu Australia kiem tra). Thoi gian phong van du kien vao thang 6/2018.  

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (ANU) THEO MÔ HÌNH 1+1 NĂM 2018  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1 như sau: 1.      Thông tin chung Năm 2018, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa NEU và ANU theo mô hình 1+1, với 02 chuyên ngành: Kinh tế phát triển và Quốc tế, và Kinh tế tài nguyên môi trường. Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần một năm cho các học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Đại học Quốc gia Úc tại Úc, nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -   Thâm niên công tác tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình: 02 năm; -   Điểm tiếng Anh, IELTS: từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5); -   Điểm học tập trung bình năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. 2.      Đăng ký dự thi Bước 1: Đăng ký dự thi và trúng tuyển vào cao học K27 tại ĐHKTQD - Chuyên ngành đào tạo, điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, hồ sơ dự thi,… được quy định và yêu cầu hoàn thiện như các mục trên (mục 1->12). - Địa chỉ đăng ký hồ sơ online: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/Cao học/Hồ sơ dự thi online/ => kê khai thông tin và tích chọn mục  Đăng ký tham dự chương trình thạc sĩ 1+1 NEU-ANU. Bước 2: Đăng ký xin xét cấp học bổng: muộn nhất ngày 30/4/2018. - Đăng ký và nộp đơn xin xét học bổng online tại https://oasis.dfat.gov.au/ - Tài liệu đi kèm khi nộp hồ sơ :  http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/eligibility-criteria/supporting-documents - Đường link câu hỏi thường gặp: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/applicants-faqs - Ngoài các hồ sơ bổ trợ trên, thí sinh cần hoàn thiện thông tin trong phiếu xác nhận đăng ký tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa NEU-ANU. Theo mẫu “Split Course Master Program Application” ở file đính kèm. Bước 3. Phỏng vấn Sau khi trúng tuyển vào cao học K27 và hồ sơ đăng ký chương trình 1+1 được xét duyệt, thí sinh được lựa chọn sẽ vào vòng thi Phỏng vấn (Thí sinh mang theo hồ sơ bản giấy để Chương trình Học bổng Chính phủ Australia kiểm tra). Thời gian phỏng vấn dự kiến vào tháng 6/2018.  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business