B B - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

B B

Một số ý kiến về môi trường cạnh tranh dược phẩm

Một số giải pháp vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO

Một số đặc điểm chính về môi trường đô thị Việt Nam và giải pháp khắc phục

Ước lượng cầu tiền của Việt Nam giai đoạn 2000-2006 bằng mô hình véc tơ

Phần mềm quản lý nghiên cứu sinh - Bước tiến mới trong công tác quản lý đào tạo tiến sĩ tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

Một số ý kiến về đổi mới phương pháp đào tạo cao học quản trị kinh doanh thông qua phương pháp tình huống

Đào tạo tiến sĩ kinh tế tại đại học Kinh tế Quốc dân

Đổi mới và những điểm cần tiếp tục đổi mới trong đào tạo cao học tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Một số ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở đại học Kinh tế Quốc dân

B

Một số ý kiến về môi trường cạnh tranh dược phẩm

Một số giải pháp vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO

Một số đặc điểm chính về môi trường đô thị Việt Nam và giải pháp khắc phục

Ước lượng cầu tiền của Việt Nam giai đoạn 2000-2006 bằng mô hình véc tơ

Phần mềm quản lý nghiên cứu sinh - Bước tiến mới trong công tác quản lý đào tạo tiến sĩ tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

Một số ý kiến về đổi mới phương pháp đào tạo cao học quản trị kinh doanh thông qua phương pháp tình huống

Đào tạo tiến sĩ kinh tế tại đại học Kinh tế Quốc dân

Đổi mới và những điểm cần tiếp tục đổi mới trong đào tạo cao học tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Một số ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở đại học Kinh tế Quốc dân

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business