Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Theo thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021)

Thứ tư, ngày 05/01/2022

Thực hiện thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hoàn thành việc xây dựng Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA tại Trường và ban hành Quy chế kèm theo quyết định số 1505/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng trường ĐHKTQD.

Các tin khác