Thông báo về quy định về việc gửi Lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo sau đại học

Thứ năm, ngày 21/11/2019, 00:00

Kính gửi: Các Khoa/Viện tham gia đào tạo sau đại học

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn lựa chọn các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học, Nhà trường đề nghị:

Các Khoa/Viện thông báo các giảng viên và nhà khoa học có trình độ tiến sĩ (cơ hữu, thỉnh giảng hoặc cộng tác) gửi lý lịch khoa học (với các tiến sĩ mới nhận học vị) hoặc cập nhật lý lịch khoa học (nếu đã từng gửi cách đây trên 2 năm) cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Lưu ý:

1.     Theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các nhà khoa học hướng dẫn và tham dự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cần có lý lịch khoa học lưu tại Viện Đào tạo Sau đại học. Chi tiết về điều kiện hướng dẫn và tham gia Hội đồng: xem tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

2.        Các lý lịch khoa học xin gửi tới Viện Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ sau:

-       Nhà khoa học ngoài Trường và nhận học vị tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo ngoài Đại học Kinh tế Quốc dân: cần gửi bản hardcopy có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan công tác tới P412 Nhà A1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

-      Giảng viên và nhà khoa học của Trường hoặc nhận học vị tiến sĩ từ Đại học Kinh tế Quốc dân: cần gửi bản softcopy qua email lylichkhoahoc.gsneu@gmail.com.

-      Các nhà khoa học gửi lý lịch khoa học lần đầu và chưa có học hàm: cần gửi kèm bản photo (hoặc bản scan) bằng tiến sĩ.

3.    Dữ liệu khoa học của các cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đăng tải trên website theo địa chỉ:

http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/TimKiemLLKH.aspx

4.        Mẫu lý lịch khoa học được đăng tải trên website theo địa chỉ:

http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/TimKiemLLKH.aspx > Mẫu Lý lịch khoa học > Mẫu 3

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tài liệu đính kèm

Các tin khác