Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89

Thứ ba, ngày 08/06/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2021 về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia Đề án 89.
 
Theo Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (file đính kèm), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giao đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2019-2030, theo 12 ngành:
 1. Kinh tế học
 2. Kinh tế chính trị
 3. Kinh tế phát triển
 4. Kinh tế quốc tế
 5. Quản lý kinh tế
 6. Quản trị kinh doanh
 7. Kinh doanh thương mại
 8. Tài chính - Ngân hàng
 9. Kế toán
 10. Quản trị nhân lực
 11. Hệ thống thông tin quản lý
 12. Kinh tế nông nghiệp
Theo Công văn số 1943/BGDĐT-GDĐH ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai đào tạo theo Đề án 89 (file đính kèm thứ 2), các nghiên cứu sinh khóa 40 và 41, cũng như các ứng viên nghiên cứu sinh khóa 42, 43 (năm 2021, 2022) có nguyện vọng được nhận học bổng và hỗ trợ chi phí đào tạo trong khuôn khổ Đề án 89 thì cần nhanh chóng đăng ký tham gia Đề án theo thông báo của cơ sở giáo dục đại học, nơi (ứng viên) nghiên cứu sinh đang công tác giảng dạy.
 
Các cơ sở này sẽ rà soát nhu cầu, gửi danh sách nghiên cứu sinh đáp ứng đủ điều kiện tới Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước ngày 15/6/2021.
 
 

Tài liệu đính kèm

Các tin khác