Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Pháp Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Pháp - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với CampusFrance Việt Nam, thuộc Đại sứQuán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu thông tin về các chương trình cao học và tiến sỹ tại Cộng hoà Pháp năm học 2008 – 2009. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Pháp Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với CampusFrance Việt Nam, thuộc Đại sứQuán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu thông tin về các chương trình cao học và tiến sỹ tại Cộng hoà Pháp năm học 2008 – 2009. Tổ chức Mạng lưới Giáo dục Pháp (CampusFrance Vietnam) là tổ chức đại diện cho các trường phổ thông và các trường đại học tại Pháp. Buổi giới thiệu thông tin lần này nhằm mục đích giới thiệu cho các ứng viên là cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân về các chương trình cao học và tiến sỹ tại Cộng hoà Pháp.• Nội dung buổi giới thiệu bao gồm:- Giới thiệu tổng quan về CampusFrance- Các thức đăng ký trực tuyến- Kiểm tra ngôn ngữ: các trường hợp được miễn - Các thức tìm kiếm các chương trình học ở Pháp- Các thức xin học các chương trình học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp- Thông tin chung về các loại học bổng- Hỏi đáp• Thời gian:14h30 chiều, thứ hai, ngày 12/5/2008•Địa điểm:Phòng Hội thảo, Tầng 2 Nhà 10, ĐH KTQDPhòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo cho các cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường được biết và quan tâm tham dự. Buoi gioi thieu thong tin ve cac chuong trinh thac sY va tien sY tai Phap Duoc su dong Y cua Ban Giam hieu, Phong Quan lY Khoa hoc va Hop tac Quoc te phoi hop voi CampusFrance Viet Nam, thuoc Dai suQuan Phap tai Viet Nam to chuc buoi gioi thieu thong tin ve cac chuong trinh cao hoc va tien sY tai Cong hoa Phap nam hoc 2008 – 2009. To chuc Mang luoi Giao duc Phap (CampusFrance Vietnam) la to chuc dai dien cho cac truong pho thong va cac truong dai hoc tai Phap. Buoi gioi thieu thong tin lan nay nham muc dich gioi thieu cho cac ung vien la can bo, giao vien va sinh vien truong Dai hoc Kinh te Quoc dan ve cac chuong trinh cao hoc va tien sY tai Cong hoa Phap.• Noi dung buoi gioi thieu bao gom:- Gioi thieu tong quan ve CampusFrance- Cac thuc dang kY truc tuyen- Kiem tra ngon ngu: cac truong hop duoc mien - Cac thuc tim kiem cac chuong trinh hoc o Phap- Cac thuc xin hoc cac chuong trinh hoc bang tieng Anh va tieng Phap- Thong tin chung ve cac loai hoc bong- Hoi dap• Thoi gian:14h30 chieu, thu hai, ngay 12/5/2008•Dia diem:Phong Hoi thao, Tang 2 Nha 10, DH KTQDPhong QLKH&HTQT xin tran trong thong bao cho cac can bo, giao vien, sinh vien cua Truong duoc biet va quan tam tham du.

Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Pháp Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với CampusFrance Việt Nam, thuộc Đại sứQuán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu thông tin về các chương trình cao học và tiến sỹ tại Cộng hoà Pháp năm học 2008 – 2009. Tổ chức Mạng lưới Giáo dục Pháp (CampusFrance Vietnam) là tổ chức đại diện cho các trường phổ thông và các trường đại học tại Pháp. Buổi giới thiệu thông tin lần này nhằm mục đích giới thiệu cho các ứng viên là cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân về các chương trình cao học và tiến sỹ tại Cộng hoà Pháp.• Nội dung buổi giới thiệu bao gồm:- Giới thiệu tổng quan về CampusFrance- Các thức đăng ký trực tuyến- Kiểm tra ngôn ngữ: các trường hợp được miễn - Các thức tìm kiếm các chương trình học ở Pháp- Các thức xin học các chương trình học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp- Thông tin chung về các loại học bổng- Hỏi đáp• Thời gian:14h30 chiều, thứ hai, ngày 12/5/2008•Địa điểm:Phòng Hội thảo, Tầng 2 Nhà 10, ĐH KTQDPhòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo cho các cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường được biết và quan tâm tham dự.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business