Các thủ khoa không mặn mà với 'chiêu hiền' của Hà Nội Các thủ khoa không mặn mà với 'chiêu hiền' của Hà Nội - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty săn đầu người. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Các thủ khoa không mặn mà với 'chiêu hiền' của Hà Nội Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty "săn đầu người". Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty "săn đầu người". Bùi Thị Thu Hà - Thủ khoa Viện ĐH Mở Hà Nội: Chính sách, chỉ tiêu của thành phố chưa rõ ràng. Tháng 5/2008 em sẽ ôn cao học bởi em muốn có cơ hội nâng cao nghề nghiệp. Em học ngành kỹ thuật, cần có thực tiễn cao nên em sẽ kết hợp vừa học vừa đi làm thêm. Hiện em làm quản lý hệ thống thông tin ở hãng Panasonic và vẫn nuôi dự định đi du học ở Nhật khi có điều kiện thuận lợi. Thành phố đã có những chính sách, chỉ tiêu cho các thủ khoa nhưng theo em chỉ tiêu đó chưa rõ ràng. Các thủ khoa cứ ghi nguyện vọng rồi gửi hồ sơ về Sở Nội vụ nhưng không ai biết chính xác mình có được nhận cũng như mức lương và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị thế nào. Thời gian nhận hồ sơ là 2 tháng nhưng trong vòng 2 tháng đó, sẽ có rất nhiều công ty tuyển dụng mời chào thủ khoa và sẽ không bạn nào bỏ lỡ cơ hội để ngồi chờ công văn đồng ý tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị do Sở nội vụ liên hệ. Nguyễn Thị Thanh Thúy, khoa Kế toán, ĐH Nông nghiệp 1: Lời "mời" của thành phố còn chậm ã nộp hồ sơ về Phòng tài chính, Quỹ Đầu tư và Phát triển và em sẽ cố gắng tìm học bổng để đi du học Nhật. Ngay sau khi biết tin em đỗ loại giỏi, một số công ty trong nước đã mời nhưng em vẫn chưa nhận lời vì cảm thấy không thích hợp với hững công ty TNHH. Năm nay, dù thành phố rất quan tâm đến thủ khoa và có nhiều chính sách ưu đãi nhưng lời "mời gọi" có lẽ còn hơi chậm, nhiều bạn đã "có nơi có chốn" từ trước. Theo em, thành phố cần tạo điều kiện cho những sinh viên học lực giỏi có cơ hội thực tập, làm việc ngay từ những năm thứ ba để tránh tình trạng các công ty "săn đầu người" tuyển dụng hết. Ở trường em, ngay sau khi bảo vệ luận văn, các công ty nước ngoài đã mời chào tuyển dụng với mức lương rất cao. Nguyễn Bình Minh, ngành Tự động hóa, ĐH Bách khoa Hà Nội: Cơ hội cho ngành tự động hóa còn hơi ít. Các nhóm ngành thành phố có nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế và quản lý. Rõ ràng cơ hội cho ngành của mình là hơi ít. Em và thày giáo đang theo đuổi đề tài nghiên cứu khoa học "Động cơ một chiều không chổi than". Bên cạnh đó, em vừa được suất học bổng của công ty Honda (Nhật Bản). Em sẽ đi du học 5 năm nhưng chắc chắn một điều, sau khi đi tốt nghiệp, nhất định em sẽ về cống hiến cho đất nước. Nguyễn Thế Ninh, ngành Thương mại quốc tế, ĐH Thương mại: Xu hướng đi du học là tất yếu Em muốn xin ở lại trường làm giảng viên môn Marketing kinh doanh. Uớc mơ lớn nhất của em là làm nghề giáo vì đây là nghề truyền thống của gia đình. Ngoài ra, em cũng có nguyện vọng đăng ký về Sở Thương mại Hà Nội và làm công việc liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong xã hội toàn cầu hóa về kinh tế, cơ hội cho những người có tri thức tiếp cận với thực tiễn là rất lớn. Xu hướng đi du học của các thủ khoa là một điều tất yếu. Bản thân em cũng muốn du học Australia vì đây là đất nước có trình độ đào tạo tốt và có thể tiếp cận được với nền tri thức hiện đại. Nguyễn Hương Giang - Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân: Làm việc ở đâu cũng đều cống hiến cho đất nước  Em vừa trúng tuyển vào Công ty chứng khoán Quốc gia. Vì mới ra trường nên em muốn có một môi trường năng động để thể hiện hết khả năng của mình. Được biết, nhiều nhân viên của Công ty chứng khoán Quốc gia có bằng cấp quốc tế nên em thấy tấm bằng giỏi của mình chưa là gì. Em muốn được học hỏi kinh nghiệm của họ. Bố mẹ cũng khuyên về các cơ quan Nhà nước làm nhưng em vẫn quyết định làm vài năm ở các công ty liên doanh, nước ngoài. Nếu sau này có điều kiện, kiến thức giỏi em sẽ về đầu quân cho các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Theo em, làm ở bất cứ công ty nào, doanh nghiệp nào cũng đều cống hiến cho đất nước mình. Cac thu khoa khong man ma voi 'chieu hien' cua Ha Noi Sau le tuyen duong toi qua, 37 thu khoa dai hoc da dang ki lam viec trong cac so, nganh cua Ha Noi - kY luc tu truoc den nay. Tuy nhien, trao doi voi VnExpress, nhieu thu khoa cho rang, loi moi goi cua thanh pho van qua muon so voi cac cong ty "san dau nguoi". Sau le tuyen duong toi qua, 37 thu khoa dai hoc da dang ki lam viec trong cac so, nganh cua Ha Noi - kY luc tu truoc den nay. Tuy nhien, trao doi voi VnExpress, nhieu thu khoa cho rang, loi moi goi cua thanh pho van qua muon so voi cac cong ty "san dau nguoi". Bùi Thị Thu Hà - Thu khoa Vien DH Mỏ Hà Nọi: Chính sách, chỉ tieu của thành phó chua rõ ràng. Tháng 5/2008 em sẽ on cao học bỏi em muón có co họi nang cao nghè nghiẹp. Em hoc nganh kỹ thuạt, càn có thục tiẽn cao nen em sẽ két họp vùa học vùa di làm them. Hiẹn em làm quản lý hẹ thóng thong tin ỏ hãng Panasonic va van nuoi dụ dịnh di du học o Nhạt khi có dièu kiẹn thuạn lọi. Thành phó dã có nhũng chính sách, chỉ tieu cho các thủ khoa nhung theo em chỉ tieu dó chua rõ ràng. Các thủ khoa cú ghi nguyẹn vọng ròi gủi hò so vè Sỏ Nọi vụ nhung khong ai biét chính xác mình có duọc nhạn cũng nhu múc luong và dièu kiẹn của tùng co quan, don vị thé nào. Thòi gian nhạn hò so là 2 tháng nhung trong vòng 2 tháng dó, sẽ có rát nhièu cong ty tuyẻn dụng mòi chào thủ khoa và sẽ khong bạn nào bỏ lõ co họi dẻ ngòi chò cong van dòng ý tiép nhạn của các co quan, don vị do Sỏ nọi vụ lien hẹ. Nguyẽn Thị Thanh Thúy, khoa Ké toan, DH Nong nghiẹp 1: Lòi "mòi" của thành phó còn chạm ã nọp hò so vè Phòng tài chính, Quỹ Dàu tu và Phát triẻn va em sẽ có gáng tìm học bỏng dẻ di du học Nhạt. Ngay sau khi biét tin em dõ loại giỏi, mọt só cong ty trong nuóc da mòi nhung em vãn chua nhạn lòi vì cảm tháy khong thích họp vói hũng cong ty TNHH. Nam nay, du thành phó rát quan tam dén thủ khoa và có nhièu chính sách uu dãi nhung lòi "mòi gọi" có lẽ còn hoi chạm, nhièu bạn dã "có noi có chón" tù truóc. Theo em, thành phó càn tạo dièu kiẹn cho nhũng sinh vien học lục giỏi có co họi thục tạp, làm viẹc ngay tù nhũng nam thú ba dẻ tránh tình trạng các cong ty "san dàu nguòi" tuyẻn dụng hét. O truòng em, ngay sau khi bảo vẹ luạn van, các cong ty nuóc ngoài dã mòi chào tuyẻn dụng vói múc luong rát cao. Nguyẽn Binh Minh, nganh Tụ dọng hóa, DH Bách khoa Ha Noi: Co họi cho ngành tụ dọng hóa còn hoi ít. Cac nhóm ngành thành phó có nhu càu tuyẻn dụng chủ yéu tap trung vao lĩnh vục kinh té và quản lý. Rõ ràng co họi cho ngành của mình là hoi ít. Em va thay giao dang theo duỏi dè tài nghien cúu khoa học "Dọng co mot chièu khong chỏi than". Ben cạnh do, em vua duoc suát học bỏng của cong ty Honda (Nhạt Ban). Em se di du hoc 5 nam nhung chac chan mọt dièu, sau khi di tot nghiep, nhát dịnh em sẽ vè cóng hien cho dát nuóc. Nguyẽn Thé Ninh, nganh Thuong mại quóc té, DH Thuong mại: Xu huóng di du học là tát yéu Em muón xin ỏ lại truong làm giảng vien mon Marketing kinh doanh. Uóc mo lón nhát của em là làm nghè giáo vì day là nghè truyèn thóng của gia dình. Ngoài ra, em cũng có nguyẹn vọng dang ký vè Sỏ Thuong mại Hà Nọi va làm cong viẹc lien quan dén kinh doanh xuát nhạp khảu. Trong xã họi toàn càu hóa vè kinh té, co họi cho nhũng nguòi có tri thúc tiép cạn vói thục tiẽn là rát lón. Xu huóng di du học của các thủ khoa là mọt dièu tát yéu. Bản than em cũng muón du học Australia vì day là dát nuóc có trình dọ dào tạo tót va có thẻ tiép cạn duọc vói nèn tri thúc hiẹn dại. Nguyen Huong Giang - Thu khoa DH Kinh te Quoc dan: Lam viec o dau cung deu cong hien cho dat nuoc  Em vua trung tuyen vao Cong ty chung khoan Quoc gia. Vi moi ra truong nen em muon co mot moi truong nang dong de the hien het kha nang cua minh. Duoc biet, nhieu nhan vien cua Cong ty chung khoan Quoc gia co bang cap quoc te nen em thay tam bang gioi cua minh chua la gi. Em muon duoc hoc hoi kinh nghiem cua ho. Bo me cung khuyen ve cac co quan Nha nuoc lam nhung em van quyet dinh lam vai nam o cac cong ty lien doanh, nuoc ngoai. Neu sau nay co dieu kien, kien thuc gioi em se ve dau quan cho cac co quan, doanh nghiep Nha nuoc. Theo em, lam o bat cu cong ty nao, doanh nghiep nao cung deu cong hien cho dat nuoc minh.

Các thủ khoa không mặn mà với 'chiêu hiền' của Hà Nội Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty "săn đầu người". Sau lễ tuyên dương tối qua, 37 thủ khoa đại học đã đăng kí làm việc trong các sở, ngành của Hà Nội - kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, nhiều thủ khoa cho rằng, lời mời gọi của thành phố vẫn quá muộn so với các công ty "săn đầu người". Bùi Thị Thu Hà - Thủ khoa Viện ĐH Mở Hà Nội: Chính sách, chỉ tiêu của thành phố chưa rõ ràng. Tháng 5/2008 em sẽ ôn cao học bởi em muốn có cơ hội nâng cao nghề nghiệp. Em học ngành kỹ thuật, cần có thực tiễn cao nên em sẽ kết hợp vừa học vừa đi làm thêm. Hiện em làm quản lý hệ thống thông tin ở hãng Panasonic và vẫn nuôi dự định đi du học ở Nhật khi có điều kiện thuận lợi. Thành phố đã có những chính sách, chỉ tiêu cho các thủ khoa nhưng theo em chỉ tiêu đó chưa rõ ràng. Các thủ khoa cứ ghi nguyện vọng rồi gửi hồ sơ về Sở Nội vụ nhưng không ai biết chính xác mình có được nhận cũng như mức lương và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị thế nào. Thời gian nhận hồ sơ là 2 tháng nhưng trong vòng 2 tháng đó, sẽ có rất nhiều công ty tuyển dụng mời chào thủ khoa và sẽ không bạn nào bỏ lỡ cơ hội để ngồi chờ công văn đồng ý tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị do Sở nội vụ liên hệ. Nguyễn Thị Thanh Thúy, khoa Kế toán, ĐH Nông nghiệp 1: Lời "mời" của thành phố còn chậm ã nộp hồ sơ về Phòng tài chính, Quỹ Đầu tư và Phát triển và em sẽ cố gắng tìm học bổng để đi du học Nhật. Ngay sau khi biết tin em đỗ loại giỏi, một số công ty trong nước đã mời nhưng em vẫn chưa nhận lời vì cảm thấy không thích hợp với hững công ty TNHH. Năm nay, dù thành phố rất quan tâm đến thủ khoa và có nhiều chính sách ưu đãi nhưng lời "mời gọi" có lẽ còn hơi chậm, nhiều bạn đã "có nơi có chốn" từ trước. Theo em, thành phố cần tạo điều kiện cho những sinh viên học lực giỏi có cơ hội thực tập, làm việc ngay từ những năm thứ ba để tránh tình trạng các công ty "săn đầu người" tuyển dụng hết. Ở trường em, ngay sau khi bảo vệ luận văn, các công ty nước ngoài đã mời chào tuyển dụng với mức lương rất cao. Nguyễn Bình Minh, ngành Tự động hóa, ĐH Bách khoa Hà Nội: Cơ hội cho ngành tự động hóa còn hơi ít. Các nhóm ngành thành phố có nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế và quản lý. Rõ ràng cơ hội cho ngành của mình là hơi ít. Em và thày giáo đang theo đuổi đề tài nghiên cứu khoa học "Động cơ một chiều không chổi than". Bên cạnh đó, em vừa được suất học bổng của công ty Honda (Nhật Bản). Em sẽ đi du học 5 năm nhưng chắc chắn một điều, sau khi đi tốt nghiệp, nhất định em sẽ về cống hiến cho đất nước. Nguyễn Thế Ninh, ngành Thương mại quốc tế, ĐH Thương mại: Xu hướng đi du học là tất yếu Em muốn xin ở lại trường làm giảng viên môn Marketing kinh doanh. Uớc mơ lớn nhất của em là làm nghề giáo vì đây là nghề truyền thống của gia đình. Ngoài ra, em cũng có nguyện vọng đăng ký về Sở Thương mại Hà Nội và làm công việc liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong xã hội toàn cầu hóa về kinh tế, cơ hội cho những người có tri thức tiếp cận với thực tiễn là rất lớn. Xu hướng đi du học của các thủ khoa là một điều tất yếu. Bản thân em cũng muốn du học Australia vì đây là đất nước có trình độ đào tạo tốt và có thể tiếp cận được với nền tri thức hiện đại. Nguyễn Hương Giang - Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân: Làm việc ở đâu cũng đều cống hiến cho đất nước  Em vừa trúng tuyển vào Công ty chứng khoán Quốc gia. Vì mới ra trường nên em muốn có một môi trường năng động để thể hiện hết khả năng của mình. Được biết, nhiều nhân viên của Công ty chứng khoán Quốc gia có bằng cấp quốc tế nên em thấy tấm bằng giỏi của mình chưa là gì. Em muốn được học hỏi kinh nghiệm của họ. Bố mẹ cũng khuyên về các cơ quan Nhà nước làm nhưng em vẫn quyết định làm vài năm ở các công ty liên doanh, nước ngoài. Nếu sau này có điều kiện, kiến thức giỏi em sẽ về đầu quân cho các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Theo em, làm ở bất cứ công ty nào, doanh nghiệp nào cũng đều cống hiến cho đất nước mình.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business