Cơ hội du học Australia và Anh quốc với IBT Cơ hội du học Australia và Anh quốc với IBT - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Văn phòng tư vấn du học GET/LanguageLink phối hợp cùng Tập đoàn giáo dục IBT giới thiệu những cơ hội chuyển tiếp đại học và sau đại học tại Australia và Anh Quốc lúc 9h ngày 12/8 tại Language Link, 24 Đại Cồ Việt. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Cơ hội du học Australia và Anh quốc với IBT Văn phòng tư vấn du học GET/LanguageLink phối hợp cùng Tập đoàn giáo dục IBT giới thiệu những cơ hội chuyển tiếp đại học và sau đại học tại Australia và Anh Quốc lúc 9h ngày 12/8 tại Language Link, 24 Đại Cồ Việt. Hệ thống chuyển tiếp đại học IBT của Tập đoàn IBT cho phép sinh viên hoàn thành chương trình đại học ở một trong 8 trường ở Australia gồm đại học: Macquarie, Deakin, Griffith, Nam Australia, công nghệ Curtin, Edith Cowan, Adelaide và Flinder hoặc 2 trường ở Anh là đại học Brunel và Herfordshire chỉ trong 3 năm, bỏ qua chương trình dự bị đại học. Sau khi hoàn tất khóa học cao đẳng từ 8 tháng đến 1 năm tại IBT, sinh viên chắc chắn được chuyển thẳng vào năm thứ hai các đại học trên để thực hiện nốt 2 năm còn lại ở bậc đại học. Chương trình đặc biệt phù hợp với học sinh đã kết thúc lớp 11, hoặc 12 ở Việt Nam, đảm bảo việc nhập học vào các trường nhanh, tiết kiệm và an toàn nhất. Điều kiện nhập học: Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc kết thúc lớp 11 với điểm tổng kết chung từ 6.0 và đặc biệt không yêu cầu điểm IELTS (để học ở Australia). Các ngành đào tạo bao gồm kinh doanh, công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, luật học, quản trị du lịch, y tá điều dưỡng, và kỹ thuật. Hiện tại, IBT dành 6 học bổng toàn phần học phí và 2 học bổng bán phần (50%) học phí cho các sinh viên theo học khoá Diploma của IBT. Học bổng sẽ được trao dựa trên kết quả học tập của sinh viên.  Liên hệ Văn phòng Tư vấn Du học GET/Language LinkSố 24 Đại Cồ Việt -Tel: 04. 974 33 54, 36 Cát Linh - Tel: 04. 734 53 49 Email: get@vnn.vn Co hoi du hoc Australia va Anh quoc voi IBT Van phong tu van du hoc GET/LanguageLink phoi hop cung Tap doan giao duc IBT gioi thieu nhung co hoi chuyen tiep dai hoc va sau dai hoc tai Australia va Anh Quoc luc 9h ngay 12/8 tai Language Link, 24 Dai Co Viet. He thong chuyen tiep dai hoc IBT cua Tap doan IBT cho phep sinh vien hoan thanh chuong trinh dai hoc o mot trong 8 truong o Australia gom dai hoc: Macquarie, Deakin, Griffith, Nam Australia, cong nghe Curtin, Edith Cowan, Adelaide va Flinder hoac 2 truong o Anh la dai hoc Brunel va Herfordshire chi trong 3 nam, bo qua chuong trinh du bi dai hoc. Sau khi hoan tat khoa hoc cao dang tu 8 thang den 1 nam tai IBT, sinh vien chac chan duoc chuyen thang vao nam thu hai cac dai hoc tren de thuc hien not 2 nam con lai o bac dai hoc. Chuong trinh dac biet phu hop voi hoc sinh da ket thuc lop 11, hoac 12 o Viet Nam, dam bao viec nhap hoc vao cac truong nhanh, tiet kiem va an toan nhat. Dieu kien nhap hoc: Hoc sinh tot nghiep PTTH hoac ket thuc lop 11 voi diem tong ket chung tu 6.0 va dac biet khong yeu cau diem IELTS (de hoc o Australia). Cac nganh dao tao bao gom kinh doanh, cong nghe thong tin, truyen thong dai chung, luat hoc, quan tri du lich, y ta dieu duong, va kY thuat. Hien tai, IBT danh 6 hoc bong toan phan hoc phi va 2 hoc bong ban phan (50%) hoc phi cho cac sinh vien theo hoc khoa Diploma cua IBT. Hoc bong se duoc trao dua tren ket qua hoc tap cua sinh vien.  Lien he Van phong Tu van Du hoc GET/Language LinkSo 24 Dai Co Viet -Tel: 04. 974 33 54, 36 Cat Linh - Tel: 04. 734 53 49 Email: get@vnn.vn

Cơ hội du học Australia và Anh quốc với IBT Văn phòng tư vấn du học GET/LanguageLink phối hợp cùng Tập đoàn giáo dục IBT giới thiệu những cơ hội chuyển tiếp đại học và sau đại học tại Australia và Anh Quốc lúc 9h ngày 12/8 tại Language Link, 24 Đại Cồ Việt. Hệ thống chuyển tiếp đại học IBT của Tập đoàn IBT cho phép sinh viên hoàn thành chương trình đại học ở một trong 8 trường ở Australia gồm đại học: Macquarie, Deakin, Griffith, Nam Australia, công nghệ Curtin, Edith Cowan, Adelaide và Flinder hoặc 2 trường ở Anh là đại học Brunel và Herfordshire chỉ trong 3 năm, bỏ qua chương trình dự bị đại học. Sau khi hoàn tất khóa học cao đẳng từ 8 tháng đến 1 năm tại IBT, sinh viên chắc chắn được chuyển thẳng vào năm thứ hai các đại học trên để thực hiện nốt 2 năm còn lại ở bậc đại học. Chương trình đặc biệt phù hợp với học sinh đã kết thúc lớp 11, hoặc 12 ở Việt Nam, đảm bảo việc nhập học vào các trường nhanh, tiết kiệm và an toàn nhất. Điều kiện nhập học: Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc kết thúc lớp 11 với điểm tổng kết chung từ 6.0 và đặc biệt không yêu cầu điểm IELTS (để học ở Australia). Các ngành đào tạo bao gồm kinh doanh, công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, luật học, quản trị du lịch, y tá điều dưỡng, và kỹ thuật. Hiện tại, IBT dành 6 học bổng toàn phần học phí và 2 học bổng bán phần (50%) học phí cho các sinh viên theo học khoá Diploma của IBT. Học bổng sẽ được trao dựa trên kết quả học tập của sinh viên.  Liên hệ Văn phòng Tư vấn Du học GET/Language LinkSố 24 Đại Cồ Việt -Tel: 04. 974 33 54, 36 Cát Linh - Tel: 04. 734 53 49 Email: get@vnn.vnfile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business