Cơ sở dữ liệu điện tử Cơ sở dữ liệu điện tử - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Cơ sở dữ liệu điện tử 1. ScienceDirect: ScienceDirect là bộ sưu tập dữ liệu toàn văn bao quát và duy nhất trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học của Elsevier - nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới với hơn 400 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. ScienceDirect tập hợp hơn 9 triệu bài báo của 2,500 tờ báo do Elsevier xuất bản và nhiều dạng tài liệu trực tuyến khác như: tài liệu tham khảo, sổ tay, sách bộ, sách điện tử…   Phạm vi truy cập: - Tạp chí thuộc chủ đề “Business, Management and Accounting”: 80 tạp chí - Tạp chí thuộc chủ đề “Economics, Econometrics and Finance”: 84 tạp chí - Bộ sách điện tử “Handbooks in Economics Series”. Địa chỉ truy cập: www.sciencedirect.com Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: ScienceDirect.doc 2. ProQuest ABI Inform Complete: ABI Inform Complete là cơ sở dữ liệu trực tuyến hàng đầu về kinh tế và quản trị kinh doanh của nhà xuất bản Proquest. ABI Inform tập hợp hơn 4,012 xuất bản phẩm về Kinh tế và Quản trị kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có hơn 2,950 xuất bản phẩm ở dạng toàn văn và hơn 18,000 Luận án, Luận văn về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Địa chỉ truy cập: http://proquest.umi.com/login/ipauto hoặc  http://proquest.umi.com/pqdweb Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: ProQuest.doc 3. ProQuest Dissertations & Theses: Truy  cập vĩnh viễn tới hơn 200 luận án, luận văn toàn văn về lĩnh vực Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau : http://www.300luanvan.neu.edu.vn 4. Emerald Management Extra EMX 175: Emerald Management Extra EMX 175 là bộ sưu tập nguồn học liệu với trên 85,000 bài báo toàn văn từ 198 tạp chí của Emerald. Ngoài ra, EMX 175 còn có hơn 230,000 bài bình luận từ hơn 300 tạp chí kinh doanh và quản trị hay nhất trên thế giới trong các lĩnh vực: kế toán và tài chính, luật kinh doanh, kinh tế học, giáo dục, doanh nghiệp và đổi mới, quản lý nguồn nhân lực, quản lý khu vực công, quản trị tri thức và thông tin, kinh doanh quốc tế, quản trị tác nghiệp, chiến lược… Địa chỉ truy cập: www.emeraldinsight.com Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: Emerald.doc   5. J.Ross: J.Ross là nhà xuất bản đóng trụ sở chính tại Florida (Mỹ) chuyên về lĩnh vực Kinh doanh & Quản trị với nhiều dạng xuất bản phẩm: sách về kinh doanh, ứng dụng, kỹ thuật; tài liệu đa phương tiện và các nguồn dữ liệu trực tuyến về thị trường toàn cầu. Phạm vi truy cập: Hơn 66 đầu sách điện tử về Quản trị kinh doanh, Nghiên cứu thị trường toàn cầu, Kỹ thuật. Địa chỉ truy cập: www.igpublish.com/JRoss-ebooks Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau : JRoss.doc 6. World Scientific: World Scientific thành lập năm 1981 tại Singapore - là một trong những nhà xuất bản hàng đầu về thông tin khoa học trên thế giới và là nhà xuất bản quốc tế về khoa học lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Số lượng tài liệu hàng năm tăng hơn 400 đầu sách thuộc mọi lĩnh vực. Phạm vi truy cập: Hơn 350 đầu sách điện tử ở nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu tổng hợp (~18 đầu sách), Công nghệ thông tin (~21 đầu sách), Quản trị kinh doanh (~41 đầu sách), Kỹ thuật (~25 đầu sách) … Địa chỉ truy cập: www.igpublish.com/worldsci-ebook Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: WorldScientific.doc   7. Mẫu lý lịch khoa học điện tử dùng cho các nhà khoa học : Các nhà khoa học truy cập vào địa chỉ sau để biết thông tin về việc triển khai cơ sở dữ liệu Lý lịch khóa học điện tử. Mẫu lý lịch khoa học đề nghị các nhà khoa học download theo đường linhk bên dưới. Trân trọng cảm ơn!     Co so du lieu dien tu 1. ScienceDirect: ScienceDirect la bo suu tap du lieu toan van bao quat va duy nhat trong linh vuc khoa hoc, kY thuat va y hoc cua Elsevier - nha xuat ban lon nhat tren the gioi voi hon 400 nam hoat dong trong linh vuc xuat ban. ScienceDirect tap hop hon 9 trieu bai bao cua 2,500 to bao do Elsevier xuat ban va nhieu dang tai lieu truc tuyen khac nhu: tai lieu tham khao, so tay, sach bo, sach dien tu…   Pham vi truy cap: - Tap chi thuoc chu de “Business, Management and Accounting”: 80 tap chi - Tap chi thuoc chu de “Economics, Econometrics and Finance”: 84 tap chi - Bo sach dien tu “Handbooks in Economics Series”. Dia chi truy cap: www.sciencedirect.com Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau: ScienceDirect.doc 2. ProQuest ABI Inform Complete: ABI Inform Complete la co so du lieu truc tuyen hang dau ve kinh te va quan tri kinh doanh cua nha xuat ban Proquest. ABI Inform tap hop hon 4,012 xuat ban pham ve Kinh te va Quan tri kinh doanh tren toan the gioi, trong do co hon 2,950 xuat ban pham o dang toan van va hon 18,000 Luan an, Luan van ve Kinh te va Quan tri Kinh doanh. Dia chi truy cap: http://proquest.umi.com/login/ipauto hoac  http://proquest.umi.com/pqdweb Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau: ProQuest.doc 3. ProQuest Dissertations & Theses: Truy  cap vinh vien toi hon 200 luan an, luan van toan van ve linh vuc Kinh te va Quan tri kinh doanh Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau : http://www.300luanvan.neu.edu.vn 4. Emerald Management Extra EMX 175: Emerald Management Extra EMX 175 la bo suu tap nguon hoc lieu voi tren 85,000 bai bao toan van tu 198 tap chi cua Emerald. Ngoai ra, EMX 175 con co hon 230,000 bai binh luan tu hon 300 tap chi kinh doanh va quan tri hay nhat tren the gioi trong cac linh vuc: ke toan va tai chinh, luat kinh doanh, kinh te hoc, giao duc, doanh nghiep va doi moi, quan lY nguon nhan luc, quan lY khu vuc cong, quan tri tri thuc va thong tin, kinh doanh quoc te, quan tri tac nghiep, chien luoc… Dia chi truy cap: www.emeraldinsight.com Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau: Emerald.doc   5. J.Ross: J.Ross la nha xuat ban dong tru so chinh tai Florida (MY) chuyen ve linh vuc Kinh doanh & Quan tri voi nhieu dang xuat ban pham: sach ve kinh doanh, ung dung, kY thuat; tai lieu da phuong tien va cac nguon du lieu truc tuyen ve thi truong toan cau. Pham vi truy cap: Hon 66 dau sach dien tu ve Quan tri kinh doanh, Nghien cuu thi truong toan cau, KY thuat. Dia chi truy cap: www.igpublish.com/JRoss-ebooks Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau : JRoss.doc 6. World Scientific: World Scientific thanh lap nam 1981 tai Singapore - la mot trong nhung nha xuat ban hang dau ve thong tin khoa hoc tren the gioi va la nha xuat ban quoc te ve khoa hoc lon nhat trong khu vuc Chau A Thai Binh Duong. So luong tai lieu hang nam tang hon 400 dau sach thuoc moi linh vuc. Pham vi truy cap: Hon 350 dau sach dien tu o nhieu linh vuc: Nghien cuu tong hop (~18 dau sach), Cong nghe thong tin (~21 dau sach), Quan tri kinh doanh (~41 dau sach), KY thuat (~25 dau sach) … Dia chi truy cap: www.igpublish.com/worldsci-ebook Thong tin ve huong dan su dung xin truy cap theo duong link sau: WorldScientific.doc   7. Mau lY lich khoa hoc dien tu dung cho cac nha khoa hoc : Cac nha khoa hoc truy cap vao dia chi sau de biet thong tin ve viec trien khai co so du lieu LY lich khoa hoc dien tu. Mau lY lich khoa hoc de nghi cac nha khoa hoc download theo duong linhk ben duoi. Tran trong cam on!    

Cơ sở dữ liệu điện tử 1. ScienceDirect: ScienceDirect là bộ sưu tập dữ liệu toàn văn bao quát và duy nhất trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học của Elsevier - nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới với hơn 400 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. ScienceDirect tập hợp hơn 9 triệu bài báo của 2,500 tờ báo do Elsevier xuất bản và nhiều dạng tài liệu trực tuyến khác như: tài liệu tham khảo, sổ tay, sách bộ, sách điện tử…   Phạm vi truy cập: - Tạp chí thuộc chủ đề “Business, Management and Accounting”: 80 tạp chí - Tạp chí thuộc chủ đề “Economics, Econometrics and Finance”: 84 tạp chí - Bộ sách điện tử “Handbooks in Economics Series”. Địa chỉ truy cập: www.sciencedirect.com Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: ScienceDirect.doc 2. ProQuest ABI Inform Complete: ABI Inform Complete là cơ sở dữ liệu trực tuyến hàng đầu về kinh tế và quản trị kinh doanh của nhà xuất bản Proquest. ABI Inform tập hợp hơn 4,012 xuất bản phẩm về Kinh tế và Quản trị kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có hơn 2,950 xuất bản phẩm ở dạng toàn văn và hơn 18,000 Luận án, Luận văn về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Địa chỉ truy cập: http://proquest.umi.com/login/ipauto hoặc  http://proquest.umi.com/pqdweb Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: ProQuest.doc 3. ProQuest Dissertations & Theses: Truy  cập vĩnh viễn tới hơn 200 luận án, luận văn toàn văn về lĩnh vực Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau : http://www.300luanvan.neu.edu.vn 4. Emerald Management Extra EMX 175: Emerald Management Extra EMX 175 là bộ sưu tập nguồn học liệu với trên 85,000 bài báo toàn văn từ 198 tạp chí của Emerald. Ngoài ra, EMX 175 còn có hơn 230,000 bài bình luận từ hơn 300 tạp chí kinh doanh và quản trị hay nhất trên thế giới trong các lĩnh vực: kế toán và tài chính, luật kinh doanh, kinh tế học, giáo dục, doanh nghiệp và đổi mới, quản lý nguồn nhân lực, quản lý khu vực công, quản trị tri thức và thông tin, kinh doanh quốc tế, quản trị tác nghiệp, chiến lược… Địa chỉ truy cập: www.emeraldinsight.com Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: Emerald.doc   5. J.Ross: J.Ross là nhà xuất bản đóng trụ sở chính tại Florida (Mỹ) chuyên về lĩnh vực Kinh doanh & Quản trị với nhiều dạng xuất bản phẩm: sách về kinh doanh, ứng dụng, kỹ thuật; tài liệu đa phương tiện và các nguồn dữ liệu trực tuyến về thị trường toàn cầu. Phạm vi truy cập: Hơn 66 đầu sách điện tử về Quản trị kinh doanh, Nghiên cứu thị trường toàn cầu, Kỹ thuật. Địa chỉ truy cập: www.igpublish.com/JRoss-ebooks Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau : JRoss.doc 6. World Scientific: World Scientific thành lập năm 1981 tại Singapore - là một trong những nhà xuất bản hàng đầu về thông tin khoa học trên thế giới và là nhà xuất bản quốc tế về khoa học lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Số lượng tài liệu hàng năm tăng hơn 400 đầu sách thuộc mọi lĩnh vực. Phạm vi truy cập: Hơn 350 đầu sách điện tử ở nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu tổng hợp (~18 đầu sách), Công nghệ thông tin (~21 đầu sách), Quản trị kinh doanh (~41 đầu sách), Kỹ thuật (~25 đầu sách) … Địa chỉ truy cập: www.igpublish.com/worldsci-ebook Thông tin về hướng dẫn sử dụng xin truy cập theo đường link sau: WorldScientific.doc   7. Mẫu lý lịch khoa học điện tử dùng cho các nhà khoa học : Các nhà khoa học truy cập vào địa chỉ sau để biết thông tin về việc triển khai cơ sở dữ liệu Lý lịch khóa học điện tử. Mẫu lý lịch khoa học đề nghị các nhà khoa học download theo đường linhk bên dưới. Trân trọng cảm ơn!    file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business