CPI tháng 4 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,16% CPI tháng 4 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,16% - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn đã có mức tăng 3,16% so với tháng trước. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

CPI tháng 4 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,16% Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn đã có mức tăng 3,16% so với tháng trước. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn đã có mức tăng 3,16% so với tháng trước. >>>Thấp thỏm với CPI tháng 4 Như vậy, nếu so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã có mức tăng 8,20% và so với cùng kỳ năm trước có mức tăng 13,99%. Trong tháng này, các nhóm hàng có mức tăng cao nhất là: nhóm giao thông (+5,77%), nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+4,56%), nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (+4,12%), nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (+1,49%), nhóm văn hóa giải trí du lịch (+1,39%), nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (+1,24%). Các nhóm hàng khác đều có mức tăng nhưng tăng dưới 1% như nhóm thuốc và dịch vụ y tế (+0,45%), nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (+0,44%), nhóm bưu chính viễn thông (+0,16%), nhóm giáo dục (+0,05%). Riêng về giá lương thực có mức tăng nhẹ (+1,23%), chủ yếu do giá lương thực chế biến tăng mạnh, giá gạo tăng không đáng kể (+0,61%) một phần do giá gạo thế giới hiện đang có xu hướng giảm do nhu cầu sụt giảm từ các nước nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Philippines. Giá thực phẩm, sau khi đã tăng mạnh ở tháng trước, tháng này tiếp tục tăng mạnh (+6,19%) và tăng ở hầu hết các nhóm hàng, trong đó giá súc tươi sống tăng tới 13,23%, gia cầm tươi sống tăng 8,24%, thịt chế biến tăng 6,34%, trứng các loại tăng 7,32%, thủy hải sản tươi sống tăng 5,92%, thủy hải sản chế biến tăng 6,72%, rau các loại tăng 5,89%, đường các loại tăng 3,52%. Các chuyên gia thị trường nhận định nhìn chung hầu hết các mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm đều tăng và tự bản thân thị trường đang dần hình thành nên một mặt bằng giá mới, mặt bằng này vẫn đang đi tìm mức giá trần, mức giá trần này là bao nhiều còn đang chờ diễn biến của chính thị trường quyết định trong những tháng tiếp theo. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao, trong đó dầu hỏa, than, củi, gas, ximăng, thép xây dựng, gạch, cát, đá dăm xây dựng, sơn… đều tăng cao, các mặt hàng này cũng đang hình thành nên một mặt bằng giá mới. Nhóm giao thông tăng mạnh tập trung ở nhóm xăng dầu (+10,96%), vé tàu hỏa (+8,07%). So với tháng trước, giá vàng đã giảm 1,47% và giá USD giảm tới 2,48%… Viet Bao (Theo_TTXVN) CPI thang 4 cua Thanh pho Ho Chi Minh tang 3,16% Theo Cuc Thong ke Thanh pho Ho Chi Minh, trong thang 4/2011, chi so gia tieu dung tren dia ban da co muc tang 3,16% so voi thang truoc. Theo Cuc Thong ke Thanh pho Ho Chi Minh, trong thang 4/2011, chi so gia tieu dung tren dia ban da co muc tang 3,16% so voi thang truoc. >>>Thap thom voi CPI thang 4 Nhu vay, neu so voi dau nam, chi so gia tieu dung da co muc tang 8,20% va so voi cung kY nam truoc co muc tang 13,99%. Trong thang nay, cac nhom hang co muc tang cao nhat la: nhom giao thong (+5,77%), nhom hang an va dich vu an uong (+4,56%), nhom nha o va vat lieu xay dung (+4,12%), nhom thiet bi va do dung gia dinh (+1,49%), nhom van hoa giai tri du lich (+1,39%), nhom may mac, mu non, giay dep (+1,24%). Cac nhom hang khac deu co muc tang nhung tang duoi 1% nhu nhom thuoc va dich vu y te (+0,45%), nhom hang hoa va dich vu khac (+0,44%), nhom buu chinh vien thong (+0,16%), nhom giao duc (+0,05%). Rieng ve gia luong thuc co muc tang nhe (+1,23%), chu yeu do gia luong thuc che bien tang manh, gia gao tang khong dang ke (+0,61%) mot phan do gia gao the gioi hien dang co xu huong giam do nhu cau sut giam tu cac nuoc nhap khau, dac biet la thi truong Philippines. Gia thuc pham, sau khi da tang manh o thang truoc, thang nay tiep tuc tang manh (+6,19%) va tang o hau het cac nhom hang, trong do gia suc tuoi song tang toi 13,23%, gia cam tuoi song tang 8,24%, thit che bien tang 6,34%, trung cac loai tang 7,32%, thuy hai san tuoi song tang 5,92%, thuy hai san che bien tang 6,72%, rau cac loai tang 5,89%, duong cac loai tang 3,52%. Cac chuyen gia thi truong nhan dinh nhin chung hau het cac mat hang thuoc nhom thuc pham deu tang va tu ban than thi truong dang dan hinh thanh nen mot mat bang gia moi, mat bang nay van dang di tim muc gia tran, muc gia tran nay la bao nhieu con dang cho dien bien cua chinh thi truong quyet dinh trong nhung thang tiep theo. Nhom nha o va vat lieu xay dung tang cao, trong do dau hoa, than, cui, gas, ximang, thep xay dung, gach, cat, da dam xay dung, son… deu tang cao, cac mat hang nay cung dang hinh thanh nen mot mat bang gia moi. Nhom giao thong tang manh tap trung o nhom xang dau (+10,96%), ve tau hoa (+8,07%). So voi thang truoc, gia vang da giam 1,47% va gia USD giam toi 2,48%… Viet Bao (Theo_TTXVN)

CPI tháng 4 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,16% Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn đã có mức tăng 3,16% so với tháng trước. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn đã có mức tăng 3,16% so với tháng trước. >>>Thấp thỏm với CPI tháng 4 Như vậy, nếu so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã có mức tăng 8,20% và so với cùng kỳ năm trước có mức tăng 13,99%. Trong tháng này, các nhóm hàng có mức tăng cao nhất là: nhóm giao thông (+5,77%), nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+4,56%), nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (+4,12%), nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (+1,49%), nhóm văn hóa giải trí du lịch (+1,39%), nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (+1,24%). Các nhóm hàng khác đều có mức tăng nhưng tăng dưới 1% như nhóm thuốc và dịch vụ y tế (+0,45%), nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (+0,44%), nhóm bưu chính viễn thông (+0,16%), nhóm giáo dục (+0,05%). Riêng về giá lương thực có mức tăng nhẹ (+1,23%), chủ yếu do giá lương thực chế biến tăng mạnh, giá gạo tăng không đáng kể (+0,61%) một phần do giá gạo thế giới hiện đang có xu hướng giảm do nhu cầu sụt giảm từ các nước nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Philippines. Giá thực phẩm, sau khi đã tăng mạnh ở tháng trước, tháng này tiếp tục tăng mạnh (+6,19%) và tăng ở hầu hết các nhóm hàng, trong đó giá súc tươi sống tăng tới 13,23%, gia cầm tươi sống tăng 8,24%, thịt chế biến tăng 6,34%, trứng các loại tăng 7,32%, thủy hải sản tươi sống tăng 5,92%, thủy hải sản chế biến tăng 6,72%, rau các loại tăng 5,89%, đường các loại tăng 3,52%. Các chuyên gia thị trường nhận định nhìn chung hầu hết các mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm đều tăng và tự bản thân thị trường đang dần hình thành nên một mặt bằng giá mới, mặt bằng này vẫn đang đi tìm mức giá trần, mức giá trần này là bao nhiều còn đang chờ diễn biến của chính thị trường quyết định trong những tháng tiếp theo. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao, trong đó dầu hỏa, than, củi, gas, ximăng, thép xây dựng, gạch, cát, đá dăm xây dựng, sơn… đều tăng cao, các mặt hàng này cũng đang hình thành nên một mặt bằng giá mới. Nhóm giao thông tăng mạnh tập trung ở nhóm xăng dầu (+10,96%), vé tàu hỏa (+8,07%). So với tháng trước, giá vàng đã giảm 1,47% và giá USD giảm tới 2,48%… Viet Bao (Theo_TTXVN)file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business