Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường tổ chức hội thảo du học trong 3 ngày 17,18 và 19/8 tại TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tham gia chương trình có Mr. Chen Wen Qian, Viện trưởng học viện giáo dục quốc tế Đại học Bách Khoa Quế Lâm. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc Trường tổ chức hội thảo du học trong 3 ngày 17,18 và 19/8 tại TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tham gia chương trình có Mr. Chen Wen Qian, Viện trưởng học viện giáo dục quốc tế Đại học Bách Khoa Quế Lâm. Thành phố Quế Lâm, TQ. Ảnh: wikipedia.Lịch hội thảo:TP HCM: 17h -19h ngày 17/8 tại khách sạn Palace số 55 -56 Nguyễn Huệ, quận 1Hải Phòng: 17h-19h ngày 18/8 tại khách sạn Tray số 47 Lạch Tray, Ngô QuyềnHà Nội.: 14h30-17h ngày 19/8 tại khách sạn Horison số 40 Cát LinhĐại học Bách khoa Quế Lâm nằm thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1956. Hiện trường có 6 học viện cấp hai, 8 khoa, 3 bộ giảng dạy và phân viện ở Nam Ninh. Trường có 48 chuyên ngành bậc đại học, 35 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, có hơn 16.000 sinh viên theo hệ chính qui. Với hệ thống đào tạo mô hình trường đa khoa, với ngành trọng điểm là công nghệ, song song phát triển 7 ngành lớn như Vật Lý, quản lý, văn, kinh tế, pháp luật, nông nghiệp, kỹ thuật. Học viện giáo dục quốc tế thuộc Đại học Bách khoa Quế Lâm thành lập năm 2006, là một học viện nằm trong hệ thống học viện nhận tài trợ trực tiếp của trường chính, phát triển theo xu hướng hợp tác giáo dục quốc tế. Học viện giáo dục chuyên phụ trách tổ chức các chương trình hợp tác giáo dục và trực tiếp tuyển sinh, giảng dạy, quản lý lưu học sinh nước ngoài. Đội ngũ giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy Hán ngữ như một ngoại ngữ, thiết bị giảng dạy kiện toàn, quản lí theo mô hình khoa học, không ngừng mở các ngành và lớp mới, đặc biệt là các lớp Hán ngữ ngắn hạn lấy nhu cầu tìm hiểu văn hoá lịch sử Trung Quốc của phần lớn học viên làm trung tâm thực tiễn giảng dạy. 1: Khoá học tiếng Trung dài hạn (6 tháng trở lên) Căn cứ theo trình độ tiếng Trung của học viên (bao gồm học viên học từ đầu) sẽ được phân thành 3 cấp độ: trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao cấp. Thời gian nhập học: tháng 3, tháng 9 Thời gian học: các chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp được kéo dài trong thời gian một năm và đều được phân thành học kì 1 và học kì 2, mỗi học kì học 18 tuần, mỗi tuần học từ 16 đến 20 tiết. Thông qua kì thi kiểm tra đầu vào xác định trình độ của học viên, nếu đạt yêu cầu học viên có thể lựa chọn chương trình học. Chấp nhận học viên đăng ký tham gia vào các chương trình đã bắt đầu từ trước. Học viên theo học đúng quy định, có kết quả thi đạt yêu cầu đều được cấp chứng chỉ. 2: Khoá học tiếng Trung ngắn hạn (từ 2 tuần đến 6 tháng) -Lớp học tiếng Trung tiến tu (thời gian học: dưới 6 tháng) -Lớp học tiến tu tiếng Hán dịp nghỉ hè và nghỉ tết (2 đến 8 tuần)-Lớp học theo chuyên đề Văn hoá - Cảm nhận về văn hoá Trung Quốc, tham quan danh lam thắng cảnh Quế Lâm (Thời gian học: dựa theo nhu cầu của đoàn thể có số đông sẽ sắp xếp một cách)-Lớp học bồi dưỡng, nâng cao tiếng Trung một kèm một ( bất cứ lúc nào cũng có thể đăng ký học)3: Chương trình đại học (4 năm) Trình độ tiếng Trung đạt yêu cầu HSK cấp 3, có thể đồng thời tham gia lớp tiếng Trung nâng cao của đại học bách khoa Quế Lâm 4: Chương trình thạc sĩ (2-3 năm) Trình độ tiếng Trung đạt yêu cầu HSK cấp 6, có thể đồng thời tham gia lớp tiếng Trung nâng cao của đại học bách khoa Quế Lâm . Học phí áp dụng năm 2007:Khoá học tiếng: khoảng 1.000 - 1.500 USD/nămKhoá cử nhân: khoảng: 1.500 - 1.750 USD/nămKhoá thạc sĩ: 2.000 USD/nămTiền nhà ở: Phòng ở loại cao cấp: Phòng đôi: 680 USD /năm 340 USD/kỳ Phòng 3: 620 USD/năm 310 USD/kỳPhòng bình thường: Phòng 3: 250 USD/năm 125 USD/kỳTiền ăn: Ước tính mỗi ngày tiền ăn khoảng: 1-3 đôla Mỹ/ngàyLiên hệ: HanoiTCVăn phòng 1: 608 Đường Láng, Hà NộiTel: 04.7764234 - Email: hanoitc3@fpt.vnVăn phòng 2: Tầng 4 - Toà nhà 29 Lê Đại Hành Tel: 04.9746823 - Email: enquiry@hanoitcedu.comTheo VNExpress.net Dai hoc Bach khoa Que Lam, Trung Quoc Truong to chuc hoi thao du hoc trong 3 ngay 17,18 va 19/8 tai TP HCM, Hai Phong va Ha Noi. Tham gia chuong trinh co Mr. Chen Wen Qian, Vien truong hoc vien giao duc quoc te Dai hoc Bach Khoa Que Lam. Thanh pho Que Lam, TQ. Anh: wikipedia.Lich hoi thao:TP HCM: 17h -19h ngay 17/8 tai khach san Palace so 55 -56 Nguyen Hue, quan 1Hai Phong: 17h-19h ngay 18/8 tai khach san Tray so 47 Lach Tray, Ngo QuyenHa Noi.: 14h30-17h ngay 19/8 tai khach san Horison so 40 Cat LinhDai hoc Bach khoa Que Lam nam thanh pho Que Lam tinh Quang Tay, Trung Quoc. Truong duoc thanh lap vao nam 1956. Hien truong co 6 hoc vien cap hai, 8 khoa, 3 bo giang day va phan vien o Nam Ninh. Truong co 48 chuyen nganh bac dai hoc, 35 chuyen nganh dao tao thac si, co hon 16.000 sinh vien theo he chinh qui. Voi he thong dao tao mo hinh truong da khoa, voi nganh trong diem la cong nghe, song song phat trien 7 nganh lon nhu Vat LY, quan lY, van, kinh te, phap luat, nong nghiep, kY thuat. Hoc vien giao duc quoc te thuoc Dai hoc Bach khoa Que Lam thanh lap nam 2006, la mot hoc vien nam trong he thong hoc vien nhan tai tro truc tiep cua truong chinh, phat trien theo xu huong hop tac giao duc quoc te. Hoc vien giao duc chuyen phu trach to chuc cac chuong trinh hop tac giao duc va truc tiep tuyen sinh, giang day, quan lY luu hoc sinh nuoc ngoai. Doi ngu giao vien tot nghiep chuyen nganh giang day Han ngu nhu mot ngoai ngu, thiet bi giang day kien toan, quan li theo mo hinh khoa hoc, khong ngung mo cac nganh va lop moi, dac biet la cac lop Han ngu ngan han lay nhu cau tim hieu van hoa lich su Trung Quoc cua phan lon hoc vien lam trung tam thuc tien giang day. 1: Khoa hoc tieng Trung dai han (6 thang tro len) Can cu theo trinh do tieng Trung cua hoc vien (bao gom hoc vien hoc tu dau) se duoc phan thanh 3 cap do: trinh do so cap, trinh do trung cap va trinh do cao cap. Thoi gian nhap hoc: thang 3, thang 9 Thoi gian hoc: cac chuong trinh so cap, trung cap, cao cap duoc keo dai trong thoi gian mot nam va deu duoc phan thanh hoc ki 1 va hoc ki 2, moi hoc ki hoc 18 tuan, moi tuan hoc tu 16 den 20 tiet. Thong qua ki thi kiem tra dau vao xac dinh trinh do cua hoc vien, neu dat yeu cau hoc vien co the lua chon chuong trinh hoc. Chap nhan hoc vien dang kY tham gia vao cac chuong trinh da bat dau tu truoc. Hoc vien theo hoc dung quy dinh, co ket qua thi dat yeu cau deu duoc cap chung chi. 2: Khoa hoc tieng Trung ngan han (tu 2 tuan den 6 thang) -Lop hoc tieng Trung tien tu (thoi gian hoc: duoi 6 thang) -Lop hoc tien tu tieng Han dip nghi he va nghi tet (2 den 8 tuan)-Lop hoc theo chuyen de Van hoa - Cam nhan ve van hoa Trung Quoc, tham quan danh lam thang canh Que Lam (Thoi gian hoc: dua theo nhu cau cua doan the co so dong se sap xep mot cach)-Lop hoc boi duong, nang cao tieng Trung mot kem mot ( bat cu luc nao cung co the dang kY hoc)3: Chuong trinh dai hoc (4 nam) Trinh do tieng Trung dat yeu cau HSK cap 3, co the dong thoi tham gia lop tieng Trung nang cao cua dai hoc bach khoa Que Lam 4: Chuong trinh thac si (2-3 nam) Trinh do tieng Trung dat yeu cau HSK cap 6, co the dong thoi tham gia lop tieng Trung nang cao cua dai hoc bach khoa Que Lam . Hoc phi ap dung nam 2007:Khoa hoc tieng: khoang 1.000 - 1.500 USD/namKhoa cu nhan: khoang: 1.500 - 1.750 USD/namKhoa thac si: 2.000 USD/namTien nha o: Phong o loai cao cap: Phong doi: 680 USD /nam 340 USD/kY Phong 3: 620 USD/nam 310 USD/kYPhong binh thuong: Phong 3: 250 USD/nam 125 USD/kYTien an: Uoc tinh moi ngay tien an khoang: 1-3 dola MY/ngayLien he: HanoiTCVan phong 1: 608 Duong Lang, Ha NoiTel: 04.7764234 - Email: hanoitc3@fpt.vnVan phong 2: Tang 4 - Toa nha 29 Le Dai Hanh Tel: 04.9746823 - Email: enquiry@hanoitcedu.comTheo VNExpress.net

Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc Trường tổ chức hội thảo du học trong 3 ngày 17,18 và 19/8 tại TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tham gia chương trình có Mr. Chen Wen Qian, Viện trưởng học viện giáo dục quốc tế Đại học Bách Khoa Quế Lâm. Thành phố Quế Lâm, TQ. Ảnh: wikipedia.Lịch hội thảo:TP HCM: 17h -19h ngày 17/8 tại khách sạn Palace số 55 -56 Nguyễn Huệ, quận 1Hải Phòng: 17h-19h ngày 18/8 tại khách sạn Tray số 47 Lạch Tray, Ngô QuyềnHà Nội.: 14h30-17h ngày 19/8 tại khách sạn Horison số 40 Cát LinhĐại học Bách khoa Quế Lâm nằm thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1956. Hiện trường có 6 học viện cấp hai, 8 khoa, 3 bộ giảng dạy và phân viện ở Nam Ninh. Trường có 48 chuyên ngành bậc đại học, 35 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, có hơn 16.000 sinh viên theo hệ chính qui. Với hệ thống đào tạo mô hình trường đa khoa, với ngành trọng điểm là công nghệ, song song phát triển 7 ngành lớn như Vật Lý, quản lý, văn, kinh tế, pháp luật, nông nghiệp, kỹ thuật. Học viện giáo dục quốc tế thuộc Đại học Bách khoa Quế Lâm thành lập năm 2006, là một học viện nằm trong hệ thống học viện nhận tài trợ trực tiếp của trường chính, phát triển theo xu hướng hợp tác giáo dục quốc tế. Học viện giáo dục chuyên phụ trách tổ chức các chương trình hợp tác giáo dục và trực tiếp tuyển sinh, giảng dạy, quản lý lưu học sinh nước ngoài. Đội ngũ giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy Hán ngữ như một ngoại ngữ, thiết bị giảng dạy kiện toàn, quản lí theo mô hình khoa học, không ngừng mở các ngành và lớp mới, đặc biệt là các lớp Hán ngữ ngắn hạn lấy nhu cầu tìm hiểu văn hoá lịch sử Trung Quốc của phần lớn học viên làm trung tâm thực tiễn giảng dạy. 1: Khoá học tiếng Trung dài hạn (6 tháng trở lên) Căn cứ theo trình độ tiếng Trung của học viên (bao gồm học viên học từ đầu) sẽ được phân thành 3 cấp độ: trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao cấp. Thời gian nhập học: tháng 3, tháng 9 Thời gian học: các chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp được kéo dài trong thời gian một năm và đều được phân thành học kì 1 và học kì 2, mỗi học kì học 18 tuần, mỗi tuần học từ 16 đến 20 tiết. Thông qua kì thi kiểm tra đầu vào xác định trình độ của học viên, nếu đạt yêu cầu học viên có thể lựa chọn chương trình học. Chấp nhận học viên đăng ký tham gia vào các chương trình đã bắt đầu từ trước. Học viên theo học đúng quy định, có kết quả thi đạt yêu cầu đều được cấp chứng chỉ. 2: Khoá học tiếng Trung ngắn hạn (từ 2 tuần đến 6 tháng) -Lớp học tiếng Trung tiến tu (thời gian học: dưới 6 tháng) -Lớp học tiến tu tiếng Hán dịp nghỉ hè và nghỉ tết (2 đến 8 tuần)-Lớp học theo chuyên đề Văn hoá - Cảm nhận về văn hoá Trung Quốc, tham quan danh lam thắng cảnh Quế Lâm (Thời gian học: dựa theo nhu cầu của đoàn thể có số đông sẽ sắp xếp một cách)-Lớp học bồi dưỡng, nâng cao tiếng Trung một kèm một ( bất cứ lúc nào cũng có thể đăng ký học)3: Chương trình đại học (4 năm) Trình độ tiếng Trung đạt yêu cầu HSK cấp 3, có thể đồng thời tham gia lớp tiếng Trung nâng cao của đại học bách khoa Quế Lâm 4: Chương trình thạc sĩ (2-3 năm) Trình độ tiếng Trung đạt yêu cầu HSK cấp 6, có thể đồng thời tham gia lớp tiếng Trung nâng cao của đại học bách khoa Quế Lâm . Học phí áp dụng năm 2007:Khoá học tiếng: khoảng 1.000 - 1.500 USD/nămKhoá cử nhân: khoảng: 1.500 - 1.750 USD/nămKhoá thạc sĩ: 2.000 USD/nămTiền nhà ở: Phòng ở loại cao cấp: Phòng đôi: 680 USD /năm 340 USD/kỳ Phòng 3: 620 USD/năm 310 USD/kỳPhòng bình thường: Phòng 3: 250 USD/năm 125 USD/kỳTiền ăn: Ước tính mỗi ngày tiền ăn khoảng: 1-3 đôla Mỹ/ngàyLiên hệ: HanoiTCVăn phòng 1: 608 Đường Láng, Hà NộiTel: 04.7764234 - Email: hanoitc3@fpt.vnVăn phòng 2: Tầng 4 - Toà nhà 29 Lê Đại Hành Tel: 04.9746823 - Email: enquiry@hanoitcedu.comTheo VNExpress.netfile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business