Đại học KTQD tổ chức đợt thi tuyển Cao học và NCS năm 2011 Đại học KTQD tổ chức đợt thi tuyển Cao học và NCS năm 2011 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trong 2 ngày 13 và 14/8/2011, theo kế hoạch và trên cơ sở các quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học KTQD đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Đại học KTQD tổ chức đợt thi tuyển Cao học và NCS năm 2011 Trong 2 ngày 13 và 14/8/2011, theo kế hoạch và trên cơ sở các quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học KTQD đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học. Đợt thi cao học năm 2011 của trường đã có trên 4900 học viên đăng ký dự thi, thực tế học viên dự thi (hết môn thi bắt buộc thứ hai) chiếm tỷ lệ trên 73%. Các học viên dự thi Cao học phải dự thi môn cơ bản, môn cơ sở và môn điều kiện ngoại ngữ. Ngoài môn thi điều kiện là ngoại ngữ, căn cứ vào chuyên ngành đăng ký, học viên dự thi cao học phải thi các môn bắt buộc sau đây: - Nhóm chuyên ngành KTCT và LSKT: Thi môn Triết và Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chuyên ngành QLKT: Thi môn Triết và Kinh tế học - Các chuyên ngành còn lại: Thi môn Toán và Kinh tế học Để chuẩn bị cho kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh của trường đã bố trí 144 phòng thi tại 5 địa điểm thi ( 3 điểm thi tại khu vực giảng đường của trường, 2 điểm thi tại Trường THPT Phương Nam); đã điều động trên 400 cán bộ, viên chức, giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức thi; Trường đã mời một bộ phận công an và an ninh phối hợp làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho kỳ thi Cuộc thi đã diễn ra an toàn và đảm bảo nghiêm túc đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định cụ thể của Hội đồng thi tuyển, từ khâu ra đề thi đến khâu tổ chức thi, Hội đồng thi đã xử lý nghiêm túc một số học viên vi phạm quy chế kỳ thi. Cũng trong khuôn khổ của đợt tuyển sinh này, hôm nay 15/8/2011 các Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đã tổ chức xét tuyển 99 học viên đăng ký tuyển NCS. Nét mới của đợt tuyển NCS năm nay là học viên đăng ký dự tuyển không phải thi môn chuyên ngành bắt buộc và môn điều kiện ngoại ngữ mà thay vào đó học viên chỉ cần có hồ sơ đăng ký hợp lệ với những quy định cụ thể, đồng thời phải trình bày trực tiếp về kiến thức chuyên môn và những nghiên cứu của mình trước Hội đồng xét tuyển chuyên ngành. Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ căn cứ vào hồ sơ và kết quả xét tuyển chọn của các Hội đồng xét tuyển NCS chuyên ngành để quyết định các hồ sơ trúng tuyển NCS.              Một số hình ảnh về tổ chức thi Cao học năm 2011    Học viên đang chăm chú làm bài thi GS.TS Phạm Quang Trung- PHT, Trưởng ban coi thi cùng các thành viên Ban coi thi cấp trường đi kiểm tra tình hình thi tại điểm thi. Học viên sau giờ thi   Tin và ảnh: Phòng CTCT và QLSV - ĐHKTQD Dai hoc KTQD to chuc dot thi tuyen Cao hoc va NCS nam 2011 Trong 2 ngay 13 va 14/8/2011, theo ke hoach va tren co so cac quy dinh ve tuyen sinh cua Bo Giao duc va Dao tao, truong dai hoc KTQD da to chuc kY thi tuyen sinh Cao hoc. Dot thi cao hoc nam 2011 cua truong da co tren 4900 hoc vien dang kY du thi, thuc te hoc vien du thi (het mon thi bat buoc thu hai) chiem tY le tren 73%. Cac hoc vien du thi Cao hoc phai du thi mon co ban, mon co so va mon dieu kien ngoai ngu. Ngoai mon thi dieu kien la ngoai ngu, can cu vao chuyen nganh dang kY, hoc vien du thi cao hoc phai thi cac mon bat buoc sau day: - Nhom chuyen nganh KTCT va LSKT: Thi mon Triet va Lich su cac hoc thuyet kinh te - Chuyen nganh QLKT: Thi mon Triet va Kinh te hoc - Cac chuyen nganh con lai: Thi mon Toan va Kinh te hoc De chuan bi cho kY thi, Hoi dong tuyen sinh cua truong da bo tri 144 phong thi tai 5 dia diem thi ( 3 diem thi tai khu vuc giang duong cua truong, 2 diem thi tai Truong THPT Phuong Nam); da dieu dong tren 400 can bo, vien chuc, giao vien lam nhiem vu to chuc thi; Truong da moi mot bo phan cong an va an ninh phoi hop lam nhiem vu de dam bao an toan cho kY thi Cuoc thi da dien ra an toan va dam bao nghiem tuc dung cac quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao cung nhu cac quy dinh cu the cua Hoi dong thi tuyen, tu khau ra de thi den khau to chuc thi, Hoi dong thi da xu lY nghiem tuc mot so hoc vien vi pham quy che kY thi. Cung trong khuon kho cua dot tuyen sinh nay, hom nay 15/8/2011 cac Hoi dong xet tuyen chuyen nganh da to chuc xet tuyen 99 hoc vien dang kY tuyen NCS. Net moi cua dot tuyen NCS nam nay la hoc vien dang kY du tuyen khong phai thi mon chuyen nganh bat buoc va mon dieu kien ngoai ngu ma thay vao do hoc vien chi can co ho so dang kY hop le voi nhung quy dinh cu the, dong thoi phai trinh bay truc tiep ve kien thuc chuyen mon va nhung nghien cuu cua minh truoc Hoi dong xet tuyen chuyen nganh. Hieu truong, Chu tich Hoi dong tuyen sinh truong se can cu vao ho so va ket qua xet tuyen chon cua cac Hoi dong xet tuyen NCS chuyen nganh de quyet dinh cac ho so trung tuyen NCS.              Mot so hinh anh ve to chuc thi Cao hoc nam 2011    Hoc vien dang cham chu lam bai thi GS.TS Pham Quang Trung- PHT, Truong ban coi thi cung cac thanh vien Ban coi thi cap truong di kiem tra tinh hinh thi tai diem thi. Hoc vien sau gio thi   Tin va anh: Phong CTCT va QLSV - DHKTQD

Đại học KTQD tổ chức đợt thi tuyển Cao học và NCS năm 2011 Trong 2 ngày 13 và 14/8/2011, theo kế hoạch và trên cơ sở các quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học KTQD đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học. Đợt thi cao học năm 2011 của trường đã có trên 4900 học viên đăng ký dự thi, thực tế học viên dự thi (hết môn thi bắt buộc thứ hai) chiếm tỷ lệ trên 73%. Các học viên dự thi Cao học phải dự thi môn cơ bản, môn cơ sở và môn điều kiện ngoại ngữ. Ngoài môn thi điều kiện là ngoại ngữ, căn cứ vào chuyên ngành đăng ký, học viên dự thi cao học phải thi các môn bắt buộc sau đây: - Nhóm chuyên ngành KTCT và LSKT: Thi môn Triết và Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chuyên ngành QLKT: Thi môn Triết và Kinh tế học - Các chuyên ngành còn lại: Thi môn Toán và Kinh tế học Để chuẩn bị cho kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh của trường đã bố trí 144 phòng thi tại 5 địa điểm thi ( 3 điểm thi tại khu vực giảng đường của trường, 2 điểm thi tại Trường THPT Phương Nam); đã điều động trên 400 cán bộ, viên chức, giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức thi; Trường đã mời một bộ phận công an và an ninh phối hợp làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho kỳ thi Cuộc thi đã diễn ra an toàn và đảm bảo nghiêm túc đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định cụ thể của Hội đồng thi tuyển, từ khâu ra đề thi đến khâu tổ chức thi, Hội đồng thi đã xử lý nghiêm túc một số học viên vi phạm quy chế kỳ thi. Cũng trong khuôn khổ của đợt tuyển sinh này, hôm nay 15/8/2011 các Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đã tổ chức xét tuyển 99 học viên đăng ký tuyển NCS. Nét mới của đợt tuyển NCS năm nay là học viên đăng ký dự tuyển không phải thi môn chuyên ngành bắt buộc và môn điều kiện ngoại ngữ mà thay vào đó học viên chỉ cần có hồ sơ đăng ký hợp lệ với những quy định cụ thể, đồng thời phải trình bày trực tiếp về kiến thức chuyên môn và những nghiên cứu của mình trước Hội đồng xét tuyển chuyên ngành. Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ căn cứ vào hồ sơ và kết quả xét tuyển chọn của các Hội đồng xét tuyển NCS chuyên ngành để quyết định các hồ sơ trúng tuyển NCS.              Một số hình ảnh về tổ chức thi Cao học năm 2011    Học viên đang chăm chú làm bài thi GS.TS Phạm Quang Trung- PHT, Trưởng ban coi thi cùng các thành viên Ban coi thi cấp trường đi kiểm tra tình hình thi tại điểm thi. Học viên sau giờ thi   Tin và ảnh: Phòng CTCT và QLSV - ĐHKTQD file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business