Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo Về việc đăng ký học phần của cao học K28

Thông báo Về việc đăng ký học phần của cao học K28

Thứ ba, ngày 02/06/2020

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:
Thông báo học phí khóa K28

Thông báo học phí khóa K28

Thứ hai, ngày 11/11/2019

Thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28

Thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28

Thứ hai, ngày 07/10/2019

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28 như sau: