Danh sách các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý Danh sách các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học đã tham khảo và tập hợp Danh sách các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, phục vụ cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh. Chi tiết xem tại file đính kèm. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý Viện Đào tạo Sau đại học đã tham khảo và tập hợp Danh sách các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, phục vụ cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh. Chi tiết xem tại file đính kèm. Căn cứ xây dựng danh sách tạp chí Để xây dựng danh sách gợi ý các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học đã thu thập và phân tích các thông tin từ các nguồn chủ yếu sau đây: - Danh mục các tạp chí khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý của Ủy ban nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) năm 2007: Đây là nguồn thông tin chính cho việc xây dựng danh sách tạp chí. - Các cơ sở dữ liệu nổi tiếng trên thế giới như Proquest/ABI Inform (gồm gần 3000 ấn phẩm), Emerald (gồm hơn 200 tạp chí, thiên về tạp chí mang tính ứng dụng), Sciencedirect và nguồn tài liệu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). - Danh mục các tạp chí hàng đầu trong các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trên một số website của các trường đại học trên thế giới như: trường Quản lý thuộc Đại học Bang Texas ở Dallas, trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS). - Phỏng vấn các nhà khoa học trong các lĩnh vực có liên quan, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc. Danh sách các tạp chí quốc tế có uy tín trong kinh tế, kinh doanh và quản lý Trên cơ sở các nguồn thông tin trên, Viện Đào tạo Sau đại học xin đưa ra danh sách các tạp chí quốc tế  có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý với những đặc điểm sau: - Danh sách gồm 469 tạp chí (đa số là tiếng Anh; một vài tạp chí là tiếng Pháp), phủ đều 20 chuyên ngành hẹp và 1 lĩnh vực Kinh tế và Quản lý chung. Trong mỗi lĩnh vực, các tạp chí được xếp thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm những tạp chí hàng đầu với uy tín rất cao (tier 1 và tier 2 của thế giới); và nhóm 2 gồm những tạp chí quốc tế có uy tín (nhưng ở mức thấp hơn). - Các tạp chí trong danh sách đều là những tạp chí khu vực và quốc tế có phản biện kín (peer reviewed). - Các tạp chí trong danh sách có thể tìm thấy trên các cơ sở dữ liệu lớn như Proquest/ABI Inform, Emerald, Sciencedirect… và nguồn tài liệu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). Tỷ lệ các tạp chí trong danh sách có thể tìm thấy ở cơ sở dữ liệu Proquest là 83,4%; ở  Sciencedirect là 27,3% và ở Emerald là 1,5%. - Mặc dù danh sách đã bao gồm các tạp chí có uy tín trong các lĩnh vực có liên quan, nhưng danh sách vẫn chỉ mang tính gợi ý, và cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và định kỳ có những điều chỉnh cần thiết. - Việc đưa ra danh sách gợi ý các tạp chí theo từng chuyên ngành cụ thể là mang tính tương đối. Trên thực tế vẫn có thể có sự trùng lắp về các tạp chí trong các lĩnh vực khác nhau (VD: tạp chí JIBS có trong danh sách của chuyên ngành ‘chiến lược và quản lý’, đồng thời cũng có trong chuyên ngành ‘marketing’. Danh sach cac tap chi quoc te trong linh vuc kinh te, kinh doanh va quan lY Vien Dao tao Sau dai hoc da tham khao va tap hop Danh sach cac tap chi quoc te co uy tin trong linh vuc kinh te, kinh doanh va quan lY, phuc vu cho cac nha khoa hoc va nghien cuu sinh. Chi tiet xem tai file dinh kem. Can cu xay dung danh sach tap chi De xay dung danh sach goi Y cac tap chi quoc te co uy tin trong linh vuc kinh te, kinh doanh va quan lY, Vien Dao tao Sau Dai hoc da thu thap va phan tich cac thong tin tu cac nguon chu yeu sau day: - Danh muc cac tap chi khoa hoc trong linh vuc kinh te va quan lY cua Uy ban nghien cuu khoa hoc quoc gia Phap (CNRS) nam 2007: Day la nguon thong tin chinh cho viec xay dung danh sach tap chi. - Cac co so du lieu noi tieng tren the gioi nhu Proquest/ABI Inform (gom gan 3000 an pham), Emerald (gom hon 200 tap chi, thien ve tap chi mang tinh ung dung), Sciencedirect va nguon tai lieu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). - Danh muc cac tap chi hang dau trong cac chuyen nganh kinh te, kinh doanh va quan lY tren mot so website cua cac truong dai hoc tren the gioi nhu: truong Quan lY thuoc Dai hoc Bang Texas o Dallas, truong Kinh doanh thuoc Dai hoc Quoc gia Singapore (NUS). - Phong van cac nha khoa hoc trong cac linh vuc co lien quan, hien dang giang day va nghien cuu o cac truong dai hoc Hoa KY, Phap va Trung Quoc. Danh sach cac tap chi quoc te co uy tin trong kinh te, kinh doanh va quan lY Tren co so cac nguon thong tin tren, Vien Dao tao Sau dai hoc xin dua ra danh sach cac tap chi quoc te  co uy tin trong linh vuc kinh te, kinh doanh va quan lY voi nhung dac diem sau: - Danh sach gom 469 tap chi (da so la tieng Anh; mot vai tap chi la tieng Phap), phu deu 20 chuyen nganh hep va 1 linh vuc Kinh te va Quan lY chung. Trong moi linh vuc, cac tap chi duoc xep thanh 2 nhom: nhom 1 gom nhung tap chi hang dau voi uy tin rat cao (tier 1 va tier 2 cua the gioi); va nhom 2 gom nhung tap chi quoc te co uy tin (nhung o muc thap hon). - Cac tap chi trong danh sach deu la nhung tap chi khu vuc va quoc te co phan bien kin (peer reviewed). - Cac tap chi trong danh sach co the tim thay tren cac co so du lieu lon nhu Proquest/ABI Inform, Emerald, Sciencedirect… va nguon tai lieu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). TY le cac tap chi trong danh sach co the tim thay o co so du lieu Proquest la 83,4%; o  Sciencedirect la 27,3% va o Emerald la 1,5%. - Mac du danh sach da bao gom cac tap chi co uy tin trong cac linh vuc co lien quan, nhung danh sach van chi mang tinh goi Y, va can tiep tuc nghien cuu, bo sung va dinh kY co nhung dieu chinh can thiet. - Viec dua ra danh sach goi Y cac tap chi theo tung chuyen nganh cu the la mang tinh tuong doi. Tren thuc te van co the co su trung lap ve cac tap chi trong cac linh vuc khac nhau (VD: tap chi JIBS co trong danh sach cua chuyen nganh ‘chien luoc va quan lY’, dong thoi cung co trong chuyen nganh ‘marketing’.

Danh sách các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý Viện Đào tạo Sau đại học đã tham khảo và tập hợp Danh sách các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, phục vụ cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh. Chi tiết xem tại file đính kèm. Căn cứ xây dựng danh sách tạp chí Để xây dựng danh sách gợi ý các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học đã thu thập và phân tích các thông tin từ các nguồn chủ yếu sau đây: - Danh mục các tạp chí khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý của Ủy ban nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) năm 2007: Đây là nguồn thông tin chính cho việc xây dựng danh sách tạp chí. - Các cơ sở dữ liệu nổi tiếng trên thế giới như Proquest/ABI Inform (gồm gần 3000 ấn phẩm), Emerald (gồm hơn 200 tạp chí, thiên về tạp chí mang tính ứng dụng), Sciencedirect và nguồn tài liệu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). - Danh mục các tạp chí hàng đầu trong các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trên một số website của các trường đại học trên thế giới như: trường Quản lý thuộc Đại học Bang Texas ở Dallas, trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS). - Phỏng vấn các nhà khoa học trong các lĩnh vực có liên quan, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc. Danh sách các tạp chí quốc tế có uy tín trong kinh tế, kinh doanh và quản lý Trên cơ sở các nguồn thông tin trên, Viện Đào tạo Sau đại học xin đưa ra danh sách các tạp chí quốc tế  có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý với những đặc điểm sau: - Danh sách gồm 469 tạp chí (đa số là tiếng Anh; một vài tạp chí là tiếng Pháp), phủ đều 20 chuyên ngành hẹp và 1 lĩnh vực Kinh tế và Quản lý chung. Trong mỗi lĩnh vực, các tạp chí được xếp thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm những tạp chí hàng đầu với uy tín rất cao (tier 1 và tier 2 của thế giới); và nhóm 2 gồm những tạp chí quốc tế có uy tín (nhưng ở mức thấp hơn). - Các tạp chí trong danh sách đều là những tạp chí khu vực và quốc tế có phản biện kín (peer reviewed). - Các tạp chí trong danh sách có thể tìm thấy trên các cơ sở dữ liệu lớn như Proquest/ABI Inform, Emerald, Sciencedirect… và nguồn tài liệu Thomson Sciencetific (http://scientific.thomson.com/isi/). Tỷ lệ các tạp chí trong danh sách có thể tìm thấy ở cơ sở dữ liệu Proquest là 83,4%; ở  Sciencedirect là 27,3% và ở Emerald là 1,5%. - Mặc dù danh sách đã bao gồm các tạp chí có uy tín trong các lĩnh vực có liên quan, nhưng danh sách vẫn chỉ mang tính gợi ý, và cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và định kỳ có những điều chỉnh cần thiết. - Việc đưa ra danh sách gợi ý các tạp chí theo từng chuyên ngành cụ thể là mang tính tương đối. Trên thực tế vẫn có thể có sự trùng lắp về các tạp chí trong các lĩnh vực khác nhau (VD: tạp chí JIBS có trong danh sách của chuyên ngành ‘chiến lược và quản lý’, đồng thời cũng có trong chuyên ngành ‘marketing’.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business