Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012 Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện ĐTSĐH thông báo danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1 ngày 16/09/2012. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012 Viện ĐTSĐH thông báo danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1 ngày 16/09/2012. Đề nghị học viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót đề nghị thông báo với Cán bộ chủ nhiệm lớp để điều chỉnh. Ngày thi: 16/09/2012  (Sáng: 8h30 - 11h00: thi nghe, đọc, viết;  Chiều: 11h00 - 18h00, thi phỏng vấn) Địa điểm thi:  Giảng đường D1, D2 - Đại học KTQD. Đề nghị học viên khi đi thi mang theo Thẻ học viên và chứng minh thư (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh). Danh sách phòng thi cụ thể đề nghị xem trên website vào sáng thứ 6, ngày 14/09/2012. Trân trọng thông báo. Danh sach hoc vien cao hoc dang kY du thi Anh van trinh do B1, ngay 16/09/2012 Vien DTSDH thong bao danh sach hoc vien cao hoc dang kY du thi Anh van trinh do B1 ngay 16/09/2012. De nghi hoc vien kiem tra thong tin ca nhan, neu co sai sot de nghi thong bao voi Can bo chu nhiem lop de dieu chinh. Ngay thi: 16/09/2012  (Sang: 8h30 - 11h00: thi nghe, doc, viet;  Chieu: 11h00 - 18h00, thi phong van) Dia diem thi:  Giang duong D1, D2 - Dai hoc KTQD. De nghi hoc vien khi di thi mang theo The hoc vien va chung minh thu (hoac giay to tuy than co anh). Danh sach phong thi cu the de nghi xem tren website vao sang thu 6, ngay 14/09/2012. Tran trong thong bao.

Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012 Viện ĐTSĐH thông báo danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1 ngày 16/09/2012. Đề nghị học viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót đề nghị thông báo với Cán bộ chủ nhiệm lớp để điều chỉnh. Ngày thi: 16/09/2012  (Sáng: 8h30 - 11h00: thi nghe, đọc, viết;  Chiều: 11h00 - 18h00, thi phỏng vấn) Địa điểm thi:  Giảng đường D1, D2 - Đại học KTQD. Đề nghị học viên khi đi thi mang theo Thẻ học viên và chứng minh thư (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh). Danh sách phòng thi cụ thể đề nghị xem trên website vào sáng thứ 6, ngày 14/09/2012. Trân trọng thông báo.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business