Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6 Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:  Đề nghị thí sinh đúng 7h30 ngày 18/6/2016 có mặt tại tầng 3, Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, Hà Nội để dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA khóa 6 (năm 2016). Lịch thi cụ thể như sau: Đề nghị các thí sinh đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút chì, tẩy và máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (18/6/2016), các thí sinh không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Đề nghị các thí sinh xem thông tin trong danh sách thi, nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin và đề nghị đính chính sai sót, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (email: executivembaneu@gmail.com). Danh sach thi + phong van, lich thi cua Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 6 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao:  De nghi thi sinh dung 7h30 ngay 18/6/2016 co mat tai tang 3, Giang duong D2, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan, dia chi: So 207 duong Giai Phong, Ha Noi de du thi Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap - Executive MBA khoa 6 (nam 2016). Lich thi cu the nhu sau: De nghi cac thi sinh den dung gio de du thi va mang theo cac giay to va vat dung sau: -         Chung minh thu nhan dan (hoac ho chieu con han). -         But viet, but chi, tay va may tinh ca nhan khong co phim chu cai. Luu Y: Rieng ngay thi viet (18/6/2016), cac thi sinh khong duoc mang theo dien thoai di dong, may tinh xach tay, cac phuong tien thu, phat song va cac dung cu ca nhan khac. De nghi cac thi sinh xem thong tin trong danh sach thi, neu phat hien co sai sot hoac thieu thong tin va de nghi dinh chinh sai sot, xin bao lai cho Vien Dao tao Sau dai hoc de chinh sua, bo sung kip thoi (email: executivembaneu@gmail.com).

Danh sách thi + phỏng vấn, lịch thi của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 6 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:  Đề nghị thí sinh đúng 7h30 ngày 18/6/2016 có mặt tại tầng 3, Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, Hà Nội để dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA khóa 6 (năm 2016). Lịch thi cụ thể như sau: Đề nghị các thí sinh đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút chì, tẩy và máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (18/6/2016), các thí sinh không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Đề nghị các thí sinh xem thông tin trong danh sách thi, nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin và đề nghị đính chính sai sót, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (email: executivembaneu@gmail.com).

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business