Giá điện: Công khai như giá chứng khoán Giá điện: Công khai như giá chứng khoán - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Giá điện: Công khai như giá chứng khoán Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Người dân thanh toán hóa đơn tiền điện tại Công ty Điện lực Chợ Lớn, TP.HCM. Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Ngày 15-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. Theo đó, từ ngày 1-6 giá bán điện sẽ được điều chỉnh khi có biến động của các thông số đầu vào cơ bản gồm giá nhiên liệu, tỉ giá và cơ cấu sản lượng phát điện. Thời gian điều chỉnh giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng. Trường hợp giá nhiên liệu, tỉ giá ngoại tệ biến động làm giá bán điện tăng ở mức 5%, EVN được phép điều chỉnh tăng ở mức tương ứng sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu giá nhiên liệu, tỉ giá ngoại tệ biến động làm giá bán điện tăng hơn 5%, EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi phương án tăng giá cho Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Quyết định của Thủ tướng có quy định về quỹ bình ổn giá điện. Quỹ này sẽ được xây dựng trên cơ sở nào, thưa ông? Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Quỹ bình ổn giá điện được hình thành nhằm để việc điều chỉnh giá điện không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sản xuất, kinh doanh cũng như xã hội. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng, chi tiết về việc hình thành, quản lý và điều hành quỹ này. Số tiền trích nộp vào quỹ phụ thuộc vào tình hình giá điện. Tôi cho rằng những hạn chế, vướng mắc của các quỹ bình ổn khác sẽ được Bộ Tài chính xem xét để xây dựng cơ chế quản lý quỹ bình ổn giá điện cho phù hợp. Cũng theo quyết định của Thủ tướng, từ ngày 1-7 thị trường phát điện cạnh tranh sẽ được triển khai. Nhưng người tiêu dùng lo ngại liệu có thị trường điện cạnh tranh thật sự không khi chỉ có mỗi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm nhiệm vụ mua và bán? Để tiến tới thị trường điện cạnh tranh hoàn hảo phải trải qua một quãng đường dài. Nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ không thể nào có thị trường điện cạnh tranh. Trong đó, việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, tái cơ cấu ngành điện… là những bước đi quan trọng. Thị trường phát điện cạnh tranh sẽ rất khác biệt so với các thị trường thông dụng do có tính kỹ thuật khá cao. Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Việc huy động các nhà máy để phát điện lên hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc đơn vị nào có giá chào thấp nhất sẽ được huy động đầu tiên. Nói như vậy thì các nhà máy phát điện nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn… Điều này không đúng, bởi các nhà máy điện nhỏ đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN sẽ vẫn phát điện theo hợp đồng đã ký. Trước mắt, thị trường phát điện cạnh tranh được chào giá giữa cơ sở sản xuất điện với đơn vị mua. Khi đã có thị trường sẽ có những quy định công khai, khi đó các nhà sản xuất đều biết được trên hệ thống có các loại giá thế nào và họ có thể tham gia chào giá. Bảng chào giá sẽ công khai như bảng niêm yết giá chứng khoán, không có chuyện người này biết mà người kia không biết! Xin cảm ơn ông. EVN đã nhập 100 công tơ điện dùng thẻ trả trước Đó là thông tin được Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tấn Lộc cho biết tại hội thảo về côngtơ điện tử tổ chức ngày 19-4 tại Hà Nội. Theo ông Lộc, EVN đã mời một nhà thầu Trung Quốc đưa sang thử nghiệm 100 côngtơ thẻ trả trước. Tuy nhiên, muốn đưa loại côngtơ này vào sử dụng thực tế thì phải thực hiện một số thủ tục đăng ký. EVN đang khẩn trương triển khai chương trình thí điểm, khi có kết quả tốt sẽ đưa vào sử dụng đại trà. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào sự cho phép của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Giá điện cần tăng, giảm theo mùa Theo Trà Phương (Pháp luật TPHMC) // Gia dien: Cong khai nhu gia chung khoan Tu ngay 1-7, cac nha may dien bat dau chao gia canh tranh tren thi truong. Nguoi dan thanh toan hoa don tien dien tai Cong ty Dien luc Cho Lon, TP.HCM. Tu ngay 1-7, cac nha may dien bat dau chao gia canh tranh tren thi truong. Ngay 15-4, Thu tuong Nguyen Tan Dung kY quyet dinh dieu chinh gia ban dien theo co che thi truong. Theo do, tu ngay 1-6 gia ban dien se duoc dieu chinh khi co bien dong cua cac thong so dau vao co ban gom gia nhien lieu, ti gia va co cau san luong phat dien. Thoi gian dieu chinh giua hai lan lien tiep toi thieu la ba thang. Truong hop gia nhien lieu, ti gia ngoai te bien dong lam gia ban dien tang o muc 5%, EVN duoc phep dieu chinh tang o muc tuong ung sau khi duoc Bo Cong Thuong chap thuan. Neu gia nhien lieu, ti gia ngoai te bien dong lam gia ban dien tang hon 5%, EVN bao cao Bo Cong Thuong va gui phuong an tang gia cho Bo Tai chinh tham dinh truoc khi trinh Chinh phu phe duyet. Quyet dinh cua Thu tuong co quy dinh ve quY binh on gia dien. QuY nay se duoc xay dung tren co so nao, thua ong? Ong Hoang Quoc Vuong, Thu truong Bo Cong Thuong: QuY binh on gia dien duoc hinh thanh nham de viec dieu chinh gia dien khong anh huong nhieu den doi song san xuat, kinh doanh cung nhu xa hoi. Bo Tai chinh se co huong dan rieng, chi tiet ve viec hinh thanh, quan lY va dieu hanh quY nay. So tien trich nop vao quY phu thuoc vao tinh hinh gia dien. Toi cho rang nhung han che, vuong mac cua cac quY binh on khac se duoc Bo Tai chinh xem xet de xay dung co che quan lY quY binh on gia dien cho phu hop. Cung theo quyet dinh cua Thu tuong, tu ngay 1-7 thi truong phat dien canh tranh se duoc trien khai. Nhung nguoi tieu dung lo ngai lieu co thi truong dien canh tranh that su khong khi chi co moi Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) lam nhiem vu mua va ban? De tien toi thi truong dien canh tranh hoan hao phai trai qua mot quang duong dai. Neu khong chuan bi ngay tu bay gio, chung ta se khong the nao co thi truong dien canh tranh. Trong do, viec dieu chinh gia dien theo co che thi truong, tai co cau nganh dien… la nhung buoc di quan trong. Thi truong phat dien canh tranh se rat khac biet so voi cac thi truong thong dung do co tinh kY thuat kha cao. Tu ngay 1-7, cac nha may dien bat dau chao gia canh tranh tren thi truong. Viec huy dong cac nha may de phat dien len he thong se thuc hien theo nguyen tac don vi nao co gia chao thap nhat se duoc huy dong dau tien. Noi nhu vay thi cac nha may phat dien nho se gap nhieu kho khan… Dieu nay khong dung, boi cac nha may dien nho da kY hop dong mua ban dien voi EVN se van phat dien theo hop dong da kY. Truoc mat, thi truong phat dien canh tranh duoc chao gia giua co so san xuat dien voi don vi mua. Khi da co thi truong se co nhung quy dinh cong khai, khi do cac nha san xuat deu biet duoc tren he thong co cac loai gia the nao va ho co the tham gia chao gia. Bang chao gia se cong khai nhu bang niem yet gia chung khoan, khong co chuyen nguoi nay biet ma nguoi kia khong biet! Xin cam on ong. EVN da nhap 100 cong to dien dung the tra truoc Do la thong tin duoc Pho Tong Giam doc EVN Nguyen Tan Loc cho biet tai hoi thao ve congto dien tu to chuc ngay 19-4 tai Ha Noi. Theo ong Loc, EVN da moi mot nha thau Trung Quoc dua sang thu nghiem 100 congto the tra truoc. Tuy nhien, muon dua loai congto nay vao su dung thuc te thi phai thuc hien mot so thu tuc dang kY. EVN dang khan truong trien khai chuong trinh thi diem, khi co ket qua tot se dua vao su dung dai tra. Thoi gian cu the phu thuoc vao su cho phep cua Tong cuc tieu chuan do luong chat luong. Gia dien can tang, giam theo mua Theo Tra Phuong (Phap luat TPHMC) //

Giá điện: Công khai như giá chứng khoán Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Người dân thanh toán hóa đơn tiền điện tại Công ty Điện lực Chợ Lớn, TP.HCM. Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Ngày 15-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. Theo đó, từ ngày 1-6 giá bán điện sẽ được điều chỉnh khi có biến động của các thông số đầu vào cơ bản gồm giá nhiên liệu, tỉ giá và cơ cấu sản lượng phát điện. Thời gian điều chỉnh giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng. Trường hợp giá nhiên liệu, tỉ giá ngoại tệ biến động làm giá bán điện tăng ở mức 5%, EVN được phép điều chỉnh tăng ở mức tương ứng sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu giá nhiên liệu, tỉ giá ngoại tệ biến động làm giá bán điện tăng hơn 5%, EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi phương án tăng giá cho Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Quyết định của Thủ tướng có quy định về quỹ bình ổn giá điện. Quỹ này sẽ được xây dựng trên cơ sở nào, thưa ông? Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Quỹ bình ổn giá điện được hình thành nhằm để việc điều chỉnh giá điện không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sản xuất, kinh doanh cũng như xã hội. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng, chi tiết về việc hình thành, quản lý và điều hành quỹ này. Số tiền trích nộp vào quỹ phụ thuộc vào tình hình giá điện. Tôi cho rằng những hạn chế, vướng mắc của các quỹ bình ổn khác sẽ được Bộ Tài chính xem xét để xây dựng cơ chế quản lý quỹ bình ổn giá điện cho phù hợp. Cũng theo quyết định của Thủ tướng, từ ngày 1-7 thị trường phát điện cạnh tranh sẽ được triển khai. Nhưng người tiêu dùng lo ngại liệu có thị trường điện cạnh tranh thật sự không khi chỉ có mỗi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm nhiệm vụ mua và bán? Để tiến tới thị trường điện cạnh tranh hoàn hảo phải trải qua một quãng đường dài. Nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ không thể nào có thị trường điện cạnh tranh. Trong đó, việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, tái cơ cấu ngành điện… là những bước đi quan trọng. Thị trường phát điện cạnh tranh sẽ rất khác biệt so với các thị trường thông dụng do có tính kỹ thuật khá cao. Từ ngày 1-7, các nhà máy điện bắt đầu chào giá cạnh tranh trên thị trường. Việc huy động các nhà máy để phát điện lên hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc đơn vị nào có giá chào thấp nhất sẽ được huy động đầu tiên. Nói như vậy thì các nhà máy phát điện nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn… Điều này không đúng, bởi các nhà máy điện nhỏ đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN sẽ vẫn phát điện theo hợp đồng đã ký. Trước mắt, thị trường phát điện cạnh tranh được chào giá giữa cơ sở sản xuất điện với đơn vị mua. Khi đã có thị trường sẽ có những quy định công khai, khi đó các nhà sản xuất đều biết được trên hệ thống có các loại giá thế nào và họ có thể tham gia chào giá. Bảng chào giá sẽ công khai như bảng niêm yết giá chứng khoán, không có chuyện người này biết mà người kia không biết! Xin cảm ơn ông. EVN đã nhập 100 công tơ điện dùng thẻ trả trước Đó là thông tin được Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tấn Lộc cho biết tại hội thảo về côngtơ điện tử tổ chức ngày 19-4 tại Hà Nội. Theo ông Lộc, EVN đã mời một nhà thầu Trung Quốc đưa sang thử nghiệm 100 côngtơ thẻ trả trước. Tuy nhiên, muốn đưa loại côngtơ này vào sử dụng thực tế thì phải thực hiện một số thủ tục đăng ký. EVN đang khẩn trương triển khai chương trình thí điểm, khi có kết quả tốt sẽ đưa vào sử dụng đại trà. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào sự cho phép của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Giá điện cần tăng, giảm theo mùa Theo Trà Phương (Pháp luật TPHMC) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business