Giới thiệu Giới thiệu - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 3612/QĐ-TCCB ngày 20/10/2006 của Hiệu trưởng, có tiền thân là Khoa Sau đại học. Viện không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về kinh tế và QTKD có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của Quốc gia.  1.Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng + 2 Phó Viện trưởng); Ban Đào tạo (Trưởng ban + 1 Phó trưởng ban), Ban Văn Phòng (Trưởng ban) và Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học (Giám đốc Trung tâm). Tổng số cán bộ nhân viên gồm 17 người, được phân công nhiệm vụ như sau: Họ tên, chức danh Nhiệm vụ được phân công 1. Lê Trung Thành Phó giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng,  Địa chỉ: Phòng 408, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5488 Email: letrungthanh@neu.edu.vn Phụ trách chung các hoạt động của Viện, trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, tài chính, Nghiên cứu khoa học và Phát triển các chương trình đào tạo, trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài, giáo viên hướng dẫn của NCS, các yêu cầu về thay đổi của học viên cao học và NCS trong quá trình đào tạo; phản biện kín và đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách hoạt động nghiên cứu KH và phát triển các chương trình đào tạo; -         Thường trực Ban quản lý chương trình dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=CCBBC6A89F624B7D914F70A981DF800A 2. Bùi Văn Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 410, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5418 Email: buivanhung1962@gmail.com Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách công tác đối ngoại và hoạt động của mạng lưới cự học viên; -         Phụ trách quá trình học tập và nghiên cứu của NCS, xét duyệt hồ sơ cho phép bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, kiểm tra thể thức luận án Tiến sĩ; giám sát các buổi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách công tác xây dựng các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. -         Phụ trách công tác Bồi dưỡng Sau đại học; công tác ôn tập hỗ trợ thí sinh, NCS và học viên cao học trong các kỳ thi đầu vào và chuẩn đầu ra; -         Uỷ viên phụ trách quá trình đào tạo NCS của chương trình dự án Việt – Lào; -         Phụ trách các chuyến đi thực tế của chương trình Executive-MBA -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=F0DD0CD062914309B3F6D5A628E69606 3. Trương Đoàn Thể Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 409, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5434 Email: doantheneu@neu.edu.vn Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách các hoạt động hành chính, kỷ luật lao động; chỉ đạo công tác văn phòng, cơ sở vật chất, thông tin, báo cáo; -         Phụ trách toàn bộ quá trình học tập của thạc sĩ, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; -         Phụ trách hoạt động học bổ sung kiến thức đầu vào cao học; -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn cao học; -         Kiểm soát kết quả học tập và ký các bảng điểm cao học (tạm thời); -         Lên kế hoạch xếp lịch cho các Hội đồng bảo vệ luận văn cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Phụ trách phát triển nội dung, chương trình các môn học của Dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại khoa Quản trị kinh doanh. Lý lịch khoa học:  http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=07BC76CB2A004A5D9AE20E39AD56C2C3 4. Nguyễn Xuân Thắng   Tiến sĩ Trưởng ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5412 Email: nxt.neu@gmail.com Trưởng ban Đào tạo: Giúp Lãnh đạo Viện trong việc trong việc triển khai, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc thực hiện các công việc trong qui trình đào tạo Thạc sĩ; trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Giúp Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức kiểm tra tình hình giảng dạy và học tập của các lớp cao học tại trường; -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thi học kỳ cho các lớp cao học liên kết với các địa phương (ngoài Hà Nội); -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi tiến độ phân công giáo viên hướng dẫn luận văn của các khoa; xây dựng kế hoạch bảo vệ luận văn theo đợt; -         Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và viết luận văn của học viên cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia công tác tuyển sinh và cấp bằng theo sự phân công; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Ngân hàng – Tài chính. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=A44F2C5AE6BF49F68AA5F7E17D36A46D 5. Vũ Thành Hưởng   Phó giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5437 Email: huongvt@neu.edu.vn Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chương trình Sau đại học, trực tiếp phụ trách: -         Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình của Viện; -         Chủ nhiệm chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia xây dựng Kế hoạch hang năm của Viện; -         Các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ NCS và học viên cao học; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=9C0A4401A4564563A92D62602CD378D5 6. Lã Thị Bích Quang   Thạc sĩ, Trưởng ban Văn phòng Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5420 Email: bichquangsdh@neu.edu.vn -      Trưởng ban Văn phòng: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động Văn phòng phục vụ các hoạt động của Viện. -      Thường trực công tác tuyển sinh cao học;học bổ sung kiến thức cho thí sinh; -      Tham gia quản lý lớp cao học tại Tuyên Quang; -      Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 7. Đặng Tuấn Anh   Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5436 Email: anhdt@neu.edu.vn -         Phụ trách công nghệ thông tin của Viện; phụ trách các phần mềm quản lý của Viện; -         Xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu các lớp cao học; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số lớp trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng tại Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.   Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=C9C3A408D9174EE1808806874F5E32AD 8. Bùi Thùy Anh   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5438 Email: thuyanh.qg@gmail.com -         Tham gia quản lý lớp Quản lý nhân sự liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia quản lý lớp và một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện. 9. Đặng Hoàng Định   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5411 Email: danghoangdinh88@gmail.com -         Quản lý lý lịch khoa học của Viện Đào tạo Sau đại học; -         Tham gia các hoạt động của bộ phận tiến sĩ; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 10. Phạm Thuý Hằng   Thạc sĩ, Kế toán Viện Địa chỉ: Phòng 411, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5466 Email: phamhang@neu.edu.vn -      Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và văn phòng; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 11. Nguyễn Đức Hòa   Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5435 Email: nguyenduchoa@neu.edu.vn -       -       12. Phan Thị Thanh Hương   Thạc sĩ, Giảng viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5432 Email: phanhuongneu@gmail.com -         Phụ trách tiếng Anh của Viện và chương trình Thạc sĩ hợp tác Việt - Lào; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Ngoại ngữ kinh tế. 13. Nguyễn Thị Bích Liên   Thạc sĩ, Văn thư Phó Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5429 Email: liensdh@neu.edu.vn -         Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác văn thư của Viện: Trình ký, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, giao nhận, lưu trữ công văn giấy tờ; -         Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng của Viện; -         Tham gia công tác chuẩn bị tuyển sinh, phát bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 14. Nguyễn Thị Minh   Tiến sĩ, Chuyên viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5433 Email: ntminhqldt@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia tổ chức công tác ôn tập phục vụ các kỳ thi tuyển sinh; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo; 15. Trần Thị Dương Ngân   Thạc sĩ, Giảng viên chính Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5431 Email: ngantd@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Kế toán – Kiểm toán. 16. Giao Thị Khánh Ngọc   Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5415 Email: ngocgk@neu.edu.vn -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 17. Đỗ Tuyết Nhung Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5414 Email: nhungdt@neu.edu.vn -         Thường trực công tác tuyển sinh NCS; -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý NCS; -         Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án các cấp của NCS; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 2. Các hoạt động đào tạo hiện đang thực hiện 2.1. Đào tạo Tiến sĩ Chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước: Với hơn 40 năm truyền thống đào tạo Tiến sĩ, đến nay đã có trên 2100 tiến sĩ và NCS đã và đang được đào tạo tại Trường. Hiện hàng năm trường tuyển mới khoảng 100 NCS. Chương trình Tiến sĩ Việt - Lào: Theo chương trình hợp tác giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn. Hiện khóa 1 đã có một số NCS bảo vệ thành công cấp cơ sở, dự kiến bảo vệ chính thức trong năm 2010. 2.2. Đào tạo Thạc sĩ Các chương trình đã và đang thực hiện: Chương trình đào tạo thạc sĩ trong nước: Hàng năm chương trình tuyển mới khoảng 1.100- 1.300 học viên theo 5 nhóm ngành: Thạc sĩ Kinh tế; thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, quản lý và phân tích thông tin kinh tế; thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng và thạc sĩ ngành Kế toán và trên 30 chuyên ngành. Thạc sĩ Điều hành cao cấp (Executive MBA): Đây là chương trình thí điểm chất lượng cao dành riêng cho đối tượng học viên là các cán bộ quản lý của các bộ, ngành, trung ương và địa phương; cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp. Chương trình được thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Quản lý nhân sự (liên kết giữa ĐH. KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, Cộng hòa Pháp). Giảng viên của khóa học là các giáo sư của Đại học KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre. Học viên tham gia chương trình sẽ có thời gian theo học tạp Pháp; kết thúc khóa học, học viên đủ đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ của đại học Paris Ouest Nanterre. Chương trình dự kiến thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Kinh tế, QTKD Việt - Lào: Chương trình liên kết giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào. Hiện tại đã có 2 khóa Thạc sĩ tốt nghiệp được cấp bằng ĐH KTQD và đang khóa 3 với trên 70 học viên đang theo học. 3. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn Viện không ngừng mở rộng hợp tác phát triển các lĩnh vực: - Chương trình bồi dưỡng sau đại học (Diploma) về Quản lý Công và QTKD, với chương trình tiên tiến dành cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương; các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu. - Đào tạo bổ sung kiến thức cho các đối tượng thí sinh thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng có chương trình đào tạo ở bậc đại học khác biệt trên 20% so với chương trình của ngành muốn học ở bậc cao học của Đại học KTQD. - Tổ chức ôn thi đầu vào hỗ trợ học viên trong thi tuyển trình độ thạc sĩ cho những học viên có nhu cầu. - Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ: Liên kết với các tổ chức có pháp nhân, có chức năng đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu vào và đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chứng chỉ khác. 4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư­ vấn: - Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước ở các cấp: Trung ương, địa phư­ơng và doanh nghiệp. - Xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển các ngành, địa phương. - Tư vấn chiến lược và QTKD cho doanh nghiệp: Phát triển sản phẩm, hội nhập KTQT, xây dựng thương hiệu, quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… Liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 2 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 36.280.280, máy lẻ 5620 / 5692 Fax: (84-4) 36.288.744 Website: sdh.neu.edu.vn Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Giới thiệu Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 3612/QĐ-TCCB ngày 20/10/2006 của Hiệu trưởng, có tiền thân là Khoa Sau đại học. Viện không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về kinh tế và QTKD có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của Quốc gia.  1.Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng + 2 Phó Viện trưởng); Ban Đào tạo (Trưởng ban + 1 Phó trưởng ban), Ban Văn Phòng (Trưởng ban) và Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học (Giám đốc Trung tâm). Tổng số cán bộ nhân viên gồm 17 người, được phân công nhiệm vụ như sau: Họ tên, chức danh Nhiệm vụ được phân công 1. Lê Trung Thành Phó giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng,  Địa chỉ: Phòng 408, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5488 Email: letrungthanh@neu.edu.vn Phụ trách chung các hoạt động của Viện, trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, tài chính, Nghiên cứu khoa học và Phát triển các chương trình đào tạo, trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài, giáo viên hướng dẫn của NCS, các yêu cầu về thay đổi của học viên cao học và NCS trong quá trình đào tạo; phản biện kín và đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách hoạt động nghiên cứu KH và phát triển các chương trình đào tạo; -         Thường trực Ban quản lý chương trình dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=CCBBC6A89F624B7D914F70A981DF800A 2. Bùi Văn Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 410, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5418 Email: buivanhung1962@gmail.com Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách công tác đối ngoại và hoạt động của mạng lưới cự học viên; -         Phụ trách quá trình học tập và nghiên cứu của NCS, xét duyệt hồ sơ cho phép bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, kiểm tra thể thức luận án Tiến sĩ; giám sát các buổi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách công tác xây dựng các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. -         Phụ trách công tác Bồi dưỡng Sau đại học; công tác ôn tập hỗ trợ thí sinh, NCS và học viên cao học trong các kỳ thi đầu vào và chuẩn đầu ra; -         Uỷ viên phụ trách quá trình đào tạo NCS của chương trình dự án Việt – Lào; -         Phụ trách các chuyến đi thực tế của chương trình Executive-MBA -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=F0DD0CD062914309B3F6D5A628E69606 3. Trương Đoàn Thể Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 409, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5434 Email: doantheneu@neu.edu.vn Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách các hoạt động hành chính, kỷ luật lao động; chỉ đạo công tác văn phòng, cơ sở vật chất, thông tin, báo cáo; -         Phụ trách toàn bộ quá trình học tập của thạc sĩ, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; -         Phụ trách hoạt động học bổ sung kiến thức đầu vào cao học; -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn cao học; -         Kiểm soát kết quả học tập và ký các bảng điểm cao học (tạm thời); -         Lên kế hoạch xếp lịch cho các Hội đồng bảo vệ luận văn cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Phụ trách phát triển nội dung, chương trình các môn học của Dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại khoa Quản trị kinh doanh. Lý lịch khoa học:  http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=07BC76CB2A004A5D9AE20E39AD56C2C3 4. Nguyễn Xuân Thắng   Tiến sĩ Trưởng ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5412 Email: nxt.neu@gmail.com Trưởng ban Đào tạo: Giúp Lãnh đạo Viện trong việc trong việc triển khai, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc thực hiện các công việc trong qui trình đào tạo Thạc sĩ; trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Giúp Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức kiểm tra tình hình giảng dạy và học tập của các lớp cao học tại trường; -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thi học kỳ cho các lớp cao học liên kết với các địa phương (ngoài Hà Nội); -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi tiến độ phân công giáo viên hướng dẫn luận văn của các khoa; xây dựng kế hoạch bảo vệ luận văn theo đợt; -         Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và viết luận văn của học viên cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia công tác tuyển sinh và cấp bằng theo sự phân công; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Ngân hàng – Tài chính. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=A44F2C5AE6BF49F68AA5F7E17D36A46D 5. Vũ Thành Hưởng   Phó giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5437 Email: huongvt@neu.edu.vn Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chương trình Sau đại học, trực tiếp phụ trách: -         Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình của Viện; -         Chủ nhiệm chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia xây dựng Kế hoạch hang năm của Viện; -         Các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ NCS và học viên cao học; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=9C0A4401A4564563A92D62602CD378D5 6. Lã Thị Bích Quang   Thạc sĩ, Trưởng ban Văn phòng Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5420 Email: bichquangsdh@neu.edu.vn -      Trưởng ban Văn phòng: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động Văn phòng phục vụ các hoạt động của Viện. -      Thường trực công tác tuyển sinh cao học;học bổ sung kiến thức cho thí sinh; -      Tham gia quản lý lớp cao học tại Tuyên Quang; -      Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 7. Đặng Tuấn Anh   Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5436 Email: anhdt@neu.edu.vn -         Phụ trách công nghệ thông tin của Viện; phụ trách các phần mềm quản lý của Viện; -         Xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu các lớp cao học; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số lớp trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng tại Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.   Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=C9C3A408D9174EE1808806874F5E32AD 8. Bùi Thùy Anh   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5438 Email: thuyanh.qg@gmail.com -         Tham gia quản lý lớp Quản lý nhân sự liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia quản lý lớp và một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện. 9. Đặng Hoàng Định   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5411 Email: danghoangdinh88@gmail.com -         Quản lý lý lịch khoa học của Viện Đào tạo Sau đại học; -         Tham gia các hoạt động của bộ phận tiến sĩ; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 10. Phạm Thuý Hằng   Thạc sĩ, Kế toán Viện Địa chỉ: Phòng 411, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5466 Email: phamhang@neu.edu.vn -      Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và văn phòng; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 11. Nguyễn Đức Hòa   Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5435 Email: nguyenduchoa@neu.edu.vn -       -       12. Phan Thị Thanh Hương   Thạc sĩ, Giảng viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5432 Email: phanhuongneu@gmail.com -         Phụ trách tiếng Anh của Viện và chương trình Thạc sĩ hợp tác Việt - Lào; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Ngoại ngữ kinh tế. 13. Nguyễn Thị Bích Liên   Thạc sĩ, Văn thư Phó Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5429 Email: liensdh@neu.edu.vn -         Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác văn thư của Viện: Trình ký, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, giao nhận, lưu trữ công văn giấy tờ; -         Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng của Viện; -         Tham gia công tác chuẩn bị tuyển sinh, phát bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 14. Nguyễn Thị Minh   Tiến sĩ, Chuyên viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5433 Email: ntminhqldt@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia tổ chức công tác ôn tập phục vụ các kỳ thi tuyển sinh; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo; 15. Trần Thị Dương Ngân   Thạc sĩ, Giảng viên chính Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5431 Email: ngantd@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Kế toán – Kiểm toán. 16. Giao Thị Khánh Ngọc   Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5415 Email: ngocgk@neu.edu.vn -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 17. Đỗ Tuyết Nhung Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5414 Email: nhungdt@neu.edu.vn -         Thường trực công tác tuyển sinh NCS; -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý NCS; -         Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án các cấp của NCS; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 2. Các hoạt động đào tạo hiện đang thực hiện 2.1. Đào tạo Tiến sĩ Chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước: Với hơn 40 năm truyền thống đào tạo Tiến sĩ, đến nay đã có trên 2100 tiến sĩ và NCS đã và đang được đào tạo tại Trường. Hiện hàng năm trường tuyển mới khoảng 100 NCS. Chương trình Tiến sĩ Việt - Lào: Theo chương trình hợp tác giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn. Hiện khóa 1 đã có một số NCS bảo vệ thành công cấp cơ sở, dự kiến bảo vệ chính thức trong năm 2010. 2.2. Đào tạo Thạc sĩ Các chương trình đã và đang thực hiện: Chương trình đào tạo thạc sĩ trong nước: Hàng năm chương trình tuyển mới khoảng 1.100- 1.300 học viên theo 5 nhóm ngành: Thạc sĩ Kinh tế; thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, quản lý và phân tích thông tin kinh tế; thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng và thạc sĩ ngành Kế toán và trên 30 chuyên ngành. Thạc sĩ Điều hành cao cấp (Executive MBA): Đây là chương trình thí điểm chất lượng cao dành riêng cho đối tượng học viên là các cán bộ quản lý của các bộ, ngành, trung ương và địa phương; cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp. Chương trình được thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Quản lý nhân sự (liên kết giữa ĐH. KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, Cộng hòa Pháp). Giảng viên của khóa học là các giáo sư của Đại học KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre. Học viên tham gia chương trình sẽ có thời gian theo học tạp Pháp; kết thúc khóa học, học viên đủ đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ của đại học Paris Ouest Nanterre. Chương trình dự kiến thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Kinh tế, QTKD Việt - Lào: Chương trình liên kết giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào. Hiện tại đã có 2 khóa Thạc sĩ tốt nghiệp được cấp bằng ĐH KTQD và đang khóa 3 với trên 70 học viên đang theo học. 3. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn Viện không ngừng mở rộng hợp tác phát triển các lĩnh vực: - Chương trình bồi dưỡng sau đại học (Diploma) về Quản lý Công và QTKD, với chương trình tiên tiến dành cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương; các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu. - Đào tạo bổ sung kiến thức cho các đối tượng thí sinh thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng có chương trình đào tạo ở bậc đại học khác biệt trên 20% so với chương trình của ngành muốn học ở bậc cao học của Đại học KTQD. - Tổ chức ôn thi đầu vào hỗ trợ học viên trong thi tuyển trình độ thạc sĩ cho những học viên có nhu cầu. - Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ: Liên kết với các tổ chức có pháp nhân, có chức năng đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu vào và đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chứng chỉ khác. 4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư­ vấn: - Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước ở các cấp: Trung ương, địa phư­ơng và doanh nghiệp. - Xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển các ngành, địa phương. - Tư vấn chiến lược và QTKD cho doanh nghiệp: Phát triển sản phẩm, hội nhập KTQT, xây dựng thương hiệu, quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… Liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 2 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 36.280.280, máy lẻ 5620 / 5692 Fax: (84-4) 36.288.744 Website: sdh.neu.edu.vn Gioi thieu Vien Dao tao Sau dai hoc duoc thanh lap theo Quyet dinh so 3612/QD-TCCB ngay 20/10/2006 cua Hieu truong, co tien than la Khoa Sau dai hoc. Vien khong ngung doi moi trong dao tao doi ngu can bo quan lY ve kinh te va QTKD co kien thuc va kha nang thich ung cao voi yeu cau va doi hoi ngay cang khat khe cua moi truong nang dong va toan cau hoa, xung dang la dia chi tin cay trong dao tao o trinh do cao cua Quoc gia.  1.Co cau to chuc: Co cau to chuc cua Vien gom: Lanh dao Vien (Vien truong + 2 Pho Vien truong); Ban Dao tao (Truong ban + 1 Pho truong ban), Ban Van Phong (Truong ban) va Trung tam Nghien cuu - Phat trien Chuong trinh Sau dai hoc (Giam doc Trung tam). Tong so can bo nhan vien gom 17 nguoi, duoc phan cong nhiem vu nhu sau: Ho ten, chuc danh Nhiem vu duoc phan cong 1. Le Trung Thành Pho giao su, Tien si Vien truong,  Dia chi: Phong 408, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5488 Email: letrungthanh@neu.edu.vn Phu trach chung cac hoat dong cua Vien, truc tiep phu trach cong tac chinh tri tu tuong, to chuc, tai chinh, Nghien cuu khoa hoc va Phat trien cac chuong trinh dao tao, truc tiep thuc hien cac cong viec sau: -         Xet duyet cac quyet dinh giao de tai, giao vien huong dan cua NCS, cac yeu cau ve thay doi cua hoc vien cao hoc va NCS trong qua trinh dao tao; phan bien kin va de nghi thanh lap hoi dong bao ve luan an Tien si cac cap; -         Phu trach hoat dong nghien cuu KH va phat trien cac chuong trinh dao tao; -         Thuong truc Ban quan lY chuong trinh du an Viet – Lao; chuong trinh Executive-MBA; Chuong trinh lien ket voi Dai hoc Paris X; -         Kiem giang 30% tai Khoa Kinh te va Quan lY nguon nhan luc LY lich khoa hoc: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=CCBBC6A89F624B7D914F70A981DF800A 2. Bui Van Hung Pho giao su, Tien si Pho Vien truong Dia chi: Phong 410, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5418 Email: buivanhung1962@gmail.com Giup Vien truong dieu hanh cac cong viec chung cua Vien; truc tiep phu trach cac cong viec sau: -         Phu trach cong tac doi ngoai va hoat dong cua mang luoi cu hoc vien; -         Phu trach qua trinh hoc tap va nghien cuu cua NCS, xet duyet ho so cho phep bao ve chuyen de tien si, kiem tra the thuc luan an Tien si; giam sat cac buoi bao ve chuyen de, bao ve luan an tien si cac cap; -         Phu trach cong tac xay dung cac chuong trinh dao tao Tien si, Thac si. -         Phu trach cong tac Boi duong Sau dai hoc; cong tac on tap ho tro thi sinh, NCS va hoc vien cao hoc trong cac kY thi dau vao va chuan dau ra; -         UY vien phu trach qua trinh dao tao NCS cua chuong trinh du an Viet – Lao; -         Phu trach cac chuyen di thuc te cua chuong trinh Executive-MBA -         Uy vien chuong trinh lien ket voi Dai hoc Paris X -         Kiem giang 30% tai Khoa Ke hoach va Phat trien. LY lich khoa hoc: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=F0DD0CD062914309B3F6D5A628E69606 3. Truong Doan The Pho giao su, Tien si Pho Vien truong Dia chi: Phong 409, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5434 Email: doantheneu@neu.edu.vn Giup Vien truong dieu hanh cac cong viec chung cua Vien; truc tiep phu trach cac cong viec sau: -         Phu trach cac hoat dong hanh chinh, kY luat lao dong; chi dao cong tac van phong, co so vat chat, thong tin, bao cao; -         Phu trach toan bo qua trinh hoc tap cua thac si, chi dao, kiem tra viec thuc hien ke hoach giang day cua giang vien va hoc tap cua hoc vien; -         Phu trach hoat dong hoc bo sung kien thuc dau vao cao hoc; -         Xet duyet cac quyet dinh giao de tai va giao vien huong dan cao hoc; -         Kiem soat ket qua hoc tap va kY cac bang diem cao hoc (tam thoi); -         Len ke hoach xep lich cho cac Hoi dong bao ve luan van cao hoc; -         Tham gia to chuc va giam sat cac buoi bao ve luan van thac si; -         Phu trach phat trien noi dung, chuong trinh cac mon hoc cua Du an Viet – Lao; chuong trinh Executive-MBA; -         Uy vien chuong trinh lien ket voi Dai hoc Paris X -         Kiem giang 30% tai khoa Quan tri kinh doanh. LY lich khoa hoc:  http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=07BC76CB2A004A5D9AE20E39AD56C2C3 4. Nguyen Xuan Thang   Tien si Truong ban Dao tao Dia chi: Phong 412, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5412 Email: nxt.neu@gmail.com Truong ban Dao tao: Giup Lanh dao Vien trong viec trong viec trien khai, don doc cac giao vien chu nhiem lop trong viec thuc hien cac cong viec trong qui trinh dao tao Thac si; truc tiep thuc hien cac cong viec sau: -         Giup Lanh dao Vien xay dung ke hoach, don doc cac giao vien chu nhiem lop to chuc kiem tra tinh hinh giang day va hoc tap cua cac lop cao hoc tai truong; -         Xay dung ke hoach va theo doi viec thuc hien ke hoach giang day, hoc tap, thi hoc kY cho cac lop cao hoc lien ket voi cac dia phuong (ngoai Ha Noi); -         Xay dung ke hoach va theo doi tien do phan cong giao vien huong dan luan van cua cac khoa; xay dung ke hoach bao ve luan van theo dot; -         Ho tro cac hoat dong nghien cuu va viet luan van cua hoc vien cao hoc; -         Tham gia to chuc va giam sat cac buoi bao ve luan van thac si; -         Tham gia quan lY mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Tham gia cong tac tuyen sinh va cap bang theo su phan cong; -         Kiem giang 30% tai Vien Ngan hang – Tai chinh. LY lich khoa hoc: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=A44F2C5AE6BF49F68AA5F7E17D36A46D 5. Vu Thanh Huong   Pho giao su, Tien si Giam doc Trung tam Dia chi: Phong 405, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5437 Email: huongvt@neu.edu.vn Giam doc trung tam Nghien cuu va Phat trien chuong trinh Sau dai hoc, truc tiep phu trach: -         Cac hoat dong nghien cuu khoa hoc va phat trien cac chuong trinh cua Vien; -         Chu nhiem chuong trinh Executive-MBA; Chuong trinh lien ket voi Dai hoc Paris X; -         Tham gia xay dung Ke hoach hang nam cua Vien; -         Cac hoat dong nghien cuu ho tro NCS va hoc vien cao hoc; -         Tham gia cac cong viec khac theo su phan cong cua lanh dao Vien; -         Kiem giang 30% tai Khoa Ke hoach va Phat trien. LY lich khoa hoc: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=9C0A4401A4564563A92D62602CD378D5 6. La Thi Bich Quang   Thac si, Truong ban Van phong Dia chi: Phong 405, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5420 Email: bichquangsdh@neu.edu.vn -      Truong ban Van phong: Truc tiep chi dao thuc hien cac hoat dong Van phong phuc vu cac hoat dong cua Vien. -      Thuong truc cong tac tuyen sinh cao hoc;hoc bo sung kien thuc cho thi sinh; -      Tham gia quan lY lop cao hoc tai Tuyen Quang; -      Tham gia quan lY mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -      Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 7. Dang Tuan Anh   Tien si, Pho Truong Ban Dao tao Dia chi: Phong 405, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5436 Email: anhdt@neu.edu.vn -         Phu trach cong nghe thong tin cua Vien; phu trach cac phan mem quan lY cua Vien; -         Xay dung ke hoach hoc tap, thoi khoa bieu cac lop cao hoc; -         Truc tiep quan lY (chu nhiem lop) mot so lop cao hoc hoc tai truong (theo phan cong); -         Tham gia quan lY mot so lop trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; -         Kiem giang tai Vien Cong nghe thong tin va Kinh te so.   LY lich khoa hoc: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=C9C3A408D9174EE1808806874F5E32AD 8. Bui Thuy Anh   Cu nhan, Chuyen vien Dia chi: Phong 405, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5438 Email: thuyanh.qg@gmail.com -         Tham gia quan lY lop Quan lY nhan su lien ket voi Dai hoc Paris X; -         Tham gia quan lY lop va mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien. 9. Dang Hoang Dinh   Cu nhan, Chuyen vien Dia chi: Phong 412, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5411 Email: danghoangdinh88@gmail.com -         Quan lY lY lich khoa hoc cua Vien Dao tao Sau dai hoc; -         Tham gia cac hoat dong cua bo phan tien si; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 10. Pham ThuY Hang   Thac si, Ke toan Vien Dia chi: Phong 411, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5466 Email: phamhang@neu.edu.vn -      Thuc hien cac nhiem vu ke toan va van phong; -      Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 11. Nguyen Duc Hoa   Thac si, Pho Truong Ban Dao tao Dia chi: Phong 405, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5435 Email: nguyenduchoa@neu.edu.vn -       -       12. Phan Thi Thanh Huong   Thac si, Giang vien chinh Dia chi: Phong 407, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5432 Email: phanhuongneu@gmail.com -         Phu trach tieng Anh cua Vien va chuong trinh Thac si hop tac Viet - Lao; -         Truc tiep quan lY (chu nhiem lop) mot so lop cao hoc hoc tai truong va dia phuong (theo phan cong); -         Tham gia nghien cuu phat trien cac chuong trinh dao tao va hop tac quoc te cua Vien; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; -         Tham gia quan lY mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Kiem giang 30% tai Khoa Ngoai ngu kinh te. 13. Nguyen Thi Bich Lien   Thac si, Van thu Pho Chu tich Cong doan Dia chi: Phong 407, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5429 Email: liensdh@neu.edu.vn -         Thuc hien cac nhiem vu trong cong tac van thu cua Vien: Trinh kY, nhan ban, dong dau, vao so, giao nhan, luu tru cong van giay to; -         Quan lY tai san, thiet bi van phong cua Vien; -         Tham gia cong tac chuan bi tuyen sinh, phat bang Thac si va Tien si; -         Tham gia cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 14. Nguyen Thi Minh   Tien si, Chuyen vien chinh Dia chi: Phong 407, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5433 Email: ntminhqldt@neu.edu.vn -         Truc tiep quan lY (chu nhiem lop) mot so lop cao hoc hoc tai truong va dia phuong (theo phan cong); -         Tham gia to chuc cong tac on tap phuc vu cac kY thi tuyen sinh; -         Tham gia quan lY mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao; 15. Tran Thi Duong Ngan   Thac si, Giang vien chinh Chu tich Cong doan Dia chi: Phong 407, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5431 Email: ngantd@neu.edu.vn -         Truc tiep quan lY (chu nhiem lop) mot so lop cao hoc hoc tai truong va dia phuong (theo phan cong); -         Tham gia quan lY mot so khau trong chuong trinh dao tao Executive-MBA; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; -         Kiem giang 30% tai Vien Ke toan – Kiem toan. 16. Giao Thi Khanh Ngoc   Thac si, Chuyen vien Dia chi: Phong 412, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5415 Email: ngocgk@neu.edu.vn -         Quan lY qua trinh hoc tap, nghien cuu chuyen de, bao cao ket qua nghien cuu cua NCS; cac hoat dong hoc tap cua NCS gui hoc tai truong; -         Tham gia cac hoat dong nghien cuu khoa hoc va phat trien cac chuong trinh dao tao; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 17. Do Tuyet Nhung Thac si, Chuyen vien Dia chi: Phong 412, Nha A1 Dien thoai noi bo: 5414 Email: nhungdt@neu.edu.vn -         Thuong truc cong tac tuyen sinh NCS; -         Quan lY qua trinh hoc tap, nghien cuu chuyen de, bao cao ket qua nghien cuu cua NCS; cac hoat dong hoc tap cua NCS gui hoc tai truong; -         Quan lY co so du lieu va phan mem quan lY NCS; -         Chuan bi ho so bao ve chuyen de, bao ve luan an cac cap cua NCS; -         Tham gia cac hoat dong nghien cuu khoa hoc va phat trien cac chuong trinh dao tao; -         Tham gia cac hoat dong trong cong tac tuyen sinh, cap bang va cac cong viec khac theo su phan cong cua Lanh dao Vien; 2. Cac hoat dong dao tao hien dang thuc hien 2.1. Dao tao Tien si Chuong trinh dao tao tien si trong nuoc: Voi hon 40 nam truyen thong dao tao Tien si, den nay da co tren 2100 tien si va NCS da va dang duoc dao tao tai Truong. Hien hang nam truong tuyen moi khoang 100 NCS. Chuong trinh Tien si Viet - Lao: Theo chuong trinh hop tac giua DH. KTQD va DH Quoc gia Lao duoc to chuc tai thu do Vien Chan. Hien khoa 1 da co mot so NCS bao ve thanh cong cap co so, du kien bao ve chinh thuc trong nam 2010. 2.2. Dao tao Thac si Cac chuong trinh da va dang thuc hien: Chuong trinh dao tao thac si trong nuoc: Hang nam chuong trinh tuyen moi khoang 1.100- 1.300 hoc vien theo 5 nhom nganh: Thac si Kinh te; thac si nganh Quan tri kinh doanh; thac si nganh Quan lY kinh te, quan lY va phan tich thong tin kinh te; thac si nganh Tai chinh ngan hang va thac si nganh Ke toan va tren 30 chuyen nganh. Thac si Dieu hanh cao cap (Executive MBA): Day la chuong trinh thi diem chat luong cao danh rieng cho doi tuong hoc vien la cac can bo quan lY cua cac bo, nganh, trung uong va dia phuong; can bo lanh dao cac doanh nghiep. Chuong trinh duoc thuc hien tu nam 2011. Thac si Quan lY nhan su (lien ket giua DH. KTQD va Dai hoc Paris Ouest Nanterre La Defense, Cong hoa Phap). Giang vien cua khoa hoc la cac giao su cua Dai hoc KTQD va Dai hoc Paris Ouest Nanterre. Hoc vien tham gia chuong trinh se co thoi gian theo hoc tap Phap; ket thuc khoa hoc, hoc vien du du dieu kien tot nghiep se duoc cap bang thac si cua dai hoc Paris Ouest Nanterre. Chuong trinh du kien thuc hien tu nam 2011. Thac si Kinh te, QTKD Viet - Lao: Chuong trinh lien ket giua DH. KTQD va DH Quoc gia Lao duoc to chuc tai thu do Vien Chan, nuoc CHDCND Lao. Hien tai da co 2 khoa Thac si tot nghiep duoc cap bang DH KTQD va dang khoa 3 voi tren 70 hoc vien dang theo hoc. 3. Cac chuong trinh boi duong ngan han Vien khong ngung mo rong hop tac phat trien cac linh vuc: - Chuong trinh boi duong sau dai hoc (Diploma) ve Quan lY Cong va QTKD, voi chuong trinh tien tien danh cho doi tuong la can bo quan lY nha nuoc cap trung uong va dia phuong; cac doanh nghiep va cac doi tuong co nhu cau. - Dao tao bo sung kien thuc cho cac doi tuong thi sinh thi vao chuong trinh dao tao thac si nhung co chuong trinh dao tao o bac dai hoc khac biet tren 20% so voi chuong trinh cua nganh muon hoc o bac cao hoc cua Dai hoc KTQD. - To chuc on thi dau vao ho tro hoc vien trong thi tuyen trinh do thac si cho nhung hoc vien co nhu cau. - Lien ket dao tao cap chung chi: Lien ket voi cac to chuc co phap nhan, co chuc nang dao tao, to chuc thi, cap chung chi ngoai ngu theo chuan dau vao va dau ra cua Bo Giao duc va Dao tao va cac chung chi khac. 4. Cac hoat dong nghien cuu khoa hoc va tu­ van: - Nghien cuu, tu van chinh sach phat trien kinh te - xa hoi va quan lY nha nuoc o cac cap: Trung uong, dia phu­ong va doanh nghiep. - Xay dung qui hoach va ke hoach phat trien cac nganh, dia phuong. - Tu van chien luoc va QTKD cho doanh nghiep: Phat trien san pham, hoi nhap KTQT, xay dung thuong hieu, quan tri chat luong san pham hang hoa, dich vu… Lien he: Vien Dao tao Sau dai hoc, Tang 2 Nha A1, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, So 207 Giai Phong, Hai Ba Trung, Ha Noi Dien thoai: (84-4) 36.280.280, may le 5620 / 5692 Fax: (84-4) 36.288.744 Website: sdh.neu.edu.vn

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Lý lịch khoa học

Thông báo

Hoạt động

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế”

Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019

Thông báo Về việc thu học phí năm học 2019-2020 hệ sau đại học

Giới thiệu Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 3612/QĐ-TCCB ngày 20/10/2006 của Hiệu trưởng, có tiền thân là Khoa Sau đại học. Viện không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về kinh tế và QTKD có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của Quốc gia.  1.Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng + 2 Phó Viện trưởng); Ban Đào tạo (Trưởng ban + 1 Phó trưởng ban), Ban Văn Phòng (Trưởng ban) và Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học (Giám đốc Trung tâm). Tổng số cán bộ nhân viên gồm 17 người, được phân công nhiệm vụ như sau: Họ tên, chức danh Nhiệm vụ được phân công 1. Lê Trung Thành Phó giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng,  Địa chỉ: Phòng 408, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5488 Email: letrungthanh@neu.edu.vn Phụ trách chung các hoạt động của Viện, trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, tài chính, Nghiên cứu khoa học và Phát triển các chương trình đào tạo, trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài, giáo viên hướng dẫn của NCS, các yêu cầu về thay đổi của học viên cao học và NCS trong quá trình đào tạo; phản biện kín và đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách hoạt động nghiên cứu KH và phát triển các chương trình đào tạo; -         Thường trực Ban quản lý chương trình dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=CCBBC6A89F624B7D914F70A981DF800A 2. Bùi Văn Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 410, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5418 Email: buivanhung1962@gmail.com Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách công tác đối ngoại và hoạt động của mạng lưới cự học viên; -         Phụ trách quá trình học tập và nghiên cứu của NCS, xét duyệt hồ sơ cho phép bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, kiểm tra thể thức luận án Tiến sĩ; giám sát các buổi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp; -         Phụ trách công tác xây dựng các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. -         Phụ trách công tác Bồi dưỡng Sau đại học; công tác ôn tập hỗ trợ thí sinh, NCS và học viên cao học trong các kỳ thi đầu vào và chuẩn đầu ra; -         Uỷ viên phụ trách quá trình đào tạo NCS của chương trình dự án Việt – Lào; -         Phụ trách các chuyến đi thực tế của chương trình Executive-MBA -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=F0DD0CD062914309B3F6D5A628E69606 3. Trương Đoàn Thể Phó giáo sư, Tiến sĩ Phó Viện trưởng Địa chỉ: Phòng 409, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5434 Email: doantheneu@neu.edu.vn Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau: -         Phụ trách các hoạt động hành chính, kỷ luật lao động; chỉ đạo công tác văn phòng, cơ sở vật chất, thông tin, báo cáo; -         Phụ trách toàn bộ quá trình học tập của thạc sĩ, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; -         Phụ trách hoạt động học bổ sung kiến thức đầu vào cao học; -         Xét duyệt các quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn cao học; -         Kiểm soát kết quả học tập và ký các bảng điểm cao học (tạm thời); -         Lên kế hoạch xếp lịch cho các Hội đồng bảo vệ luận văn cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Phụ trách phát triển nội dung, chương trình các môn học của Dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA; -         Ủy viên chương trình lien kết với Đại học Paris X -         Kiêm giảng 30% tại khoa Quản trị kinh doanh. Lý lịch khoa học:  http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=07BC76CB2A004A5D9AE20E39AD56C2C3 4. Nguyễn Xuân Thắng   Tiến sĩ Trưởng ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5412 Email: nxt.neu@gmail.com Trưởng ban Đào tạo: Giúp Lãnh đạo Viện trong việc trong việc triển khai, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc thực hiện các công việc trong qui trình đào tạo Thạc sĩ; trực tiếp thực hiện các công việc sau: -         Giúp Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức kiểm tra tình hình giảng dạy và học tập của các lớp cao học tại trường; -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thi học kỳ cho các lớp cao học liên kết với các địa phương (ngoài Hà Nội); -         Xây dựng kế hoạch và theo dõi tiến độ phân công giáo viên hướng dẫn luận văn của các khoa; xây dựng kế hoạch bảo vệ luận văn theo đợt; -         Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và viết luận văn của học viên cao học; -         Tham gia tổ chức và giám sát các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia công tác tuyển sinh và cấp bằng theo sự phân công; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Ngân hàng – Tài chính. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=A44F2C5AE6BF49F68AA5F7E17D36A46D 5. Vũ Thành Hưởng   Phó giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5437 Email: huongvt@neu.edu.vn Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chương trình Sau đại học, trực tiếp phụ trách: -         Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình của Viện; -         Chủ nhiệm chương trình Executive-MBA; Chương trình liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia xây dựng Kế hoạch hang năm của Viện; -         Các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ NCS và học viên cao học; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển. Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=9C0A4401A4564563A92D62602CD378D5 6. Lã Thị Bích Quang   Thạc sĩ, Trưởng ban Văn phòng Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5420 Email: bichquangsdh@neu.edu.vn -      Trưởng ban Văn phòng: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động Văn phòng phục vụ các hoạt động của Viện. -      Thường trực công tác tuyển sinh cao học;học bổ sung kiến thức cho thí sinh; -      Tham gia quản lý lớp cao học tại Tuyên Quang; -      Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 7. Đặng Tuấn Anh   Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5436 Email: anhdt@neu.edu.vn -         Phụ trách công nghệ thông tin của Viện; phụ trách các phần mềm quản lý của Viện; -         Xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu các lớp cao học; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số lớp trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng tại Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.   Lý lịch khoa học: http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=C9C3A408D9174EE1808806874F5E32AD 8. Bùi Thùy Anh   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5438 Email: thuyanh.qg@gmail.com -         Tham gia quản lý lớp Quản lý nhân sự liên kết với Đại học Paris X; -         Tham gia quản lý lớp và một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện. 9. Đặng Hoàng Định   Cử nhân, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5411 Email: danghoangdinh88@gmail.com -         Quản lý lý lịch khoa học của Viện Đào tạo Sau đại học; -         Tham gia các hoạt động của bộ phận tiến sĩ; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 10. Phạm Thuý Hằng   Thạc sĩ, Kế toán Viện Địa chỉ: Phòng 411, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5466 Email: phamhang@neu.edu.vn -      Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và văn phòng; -      Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 11. Nguyễn Đức Hòa   Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5435 Email: nguyenduchoa@neu.edu.vn -       -       12. Phan Thị Thanh Hương   Thạc sĩ, Giảng viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5432 Email: phanhuongneu@gmail.com -         Phụ trách tiếng Anh của Viện và chương trình Thạc sĩ hợp tác Việt - Lào; -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Kiêm giảng 30% tại Khoa Ngoại ngữ kinh tế. 13. Nguyễn Thị Bích Liên   Thạc sĩ, Văn thư Phó Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5429 Email: liensdh@neu.edu.vn -         Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác văn thư của Viện: Trình ký, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, giao nhận, lưu trữ công văn giấy tờ; -         Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng của Viện; -         Tham gia công tác chuẩn bị tuyển sinh, phát bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ; -         Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 14. Nguyễn Thị Minh   Tiến sĩ, Chuyên viên chính Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5433 Email: ntminhqldt@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia tổ chức công tác ôn tập phục vụ các kỳ thi tuyển sinh; -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo; 15. Trần Thị Dương Ngân   Thạc sĩ, Giảng viên chính Chủ tịch Công đoàn Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5431 Email: ngantd@neu.edu.vn -         Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công); -         Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; -         Kiêm giảng 30% tại Viện Kế toán – Kiểm toán. 16. Giao Thị Khánh Ngọc   Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5415 Email: ngocgk@neu.edu.vn -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 17. Đỗ Tuyết Nhung Thạc sĩ, Chuyên viên Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1 Điện thoại nội bộ: 5414 Email: nhungdt@neu.edu.vn -         Thường trực công tác tuyển sinh NCS; -         Quản lý quá trình học tập, nghiên cứu chuyên đề, báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS; các hoạt động học tập của NCS gửi học tại trường; -         Quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý NCS; -         Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án các cấp của NCS; -         Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo; -         Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; 2. Các hoạt động đào tạo hiện đang thực hiện 2.1. Đào tạo Tiến sĩ Chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước: Với hơn 40 năm truyền thống đào tạo Tiến sĩ, đến nay đã có trên 2100 tiến sĩ và NCS đã và đang được đào tạo tại Trường. Hiện hàng năm trường tuyển mới khoảng 100 NCS. Chương trình Tiến sĩ Việt - Lào: Theo chương trình hợp tác giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn. Hiện khóa 1 đã có một số NCS bảo vệ thành công cấp cơ sở, dự kiến bảo vệ chính thức trong năm 2010. 2.2. Đào tạo Thạc sĩ Các chương trình đã và đang thực hiện: Chương trình đào tạo thạc sĩ trong nước: Hàng năm chương trình tuyển mới khoảng 1.100- 1.300 học viên theo 5 nhóm ngành: Thạc sĩ Kinh tế; thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, quản lý và phân tích thông tin kinh tế; thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng và thạc sĩ ngành Kế toán và trên 30 chuyên ngành. Thạc sĩ Điều hành cao cấp (Executive MBA): Đây là chương trình thí điểm chất lượng cao dành riêng cho đối tượng học viên là các cán bộ quản lý của các bộ, ngành, trung ương và địa phương; cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp. Chương trình được thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Quản lý nhân sự (liên kết giữa ĐH. KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, Cộng hòa Pháp). Giảng viên của khóa học là các giáo sư của Đại học KTQD và Đại học Paris Ouest Nanterre. Học viên tham gia chương trình sẽ có thời gian theo học tạp Pháp; kết thúc khóa học, học viên đủ đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ của đại học Paris Ouest Nanterre. Chương trình dự kiến thực hiện từ năm 2011. Thạc sĩ Kinh tế, QTKD Việt - Lào: Chương trình liên kết giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào. Hiện tại đã có 2 khóa Thạc sĩ tốt nghiệp được cấp bằng ĐH KTQD và đang khóa 3 với trên 70 học viên đang theo học. 3. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn Viện không ngừng mở rộng hợp tác phát triển các lĩnh vực: - Chương trình bồi dưỡng sau đại học (Diploma) về Quản lý Công và QTKD, với chương trình tiên tiến dành cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương; các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu. - Đào tạo bổ sung kiến thức cho các đối tượng thí sinh thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng có chương trình đào tạo ở bậc đại học khác biệt trên 20% so với chương trình của ngành muốn học ở bậc cao học của Đại học KTQD. - Tổ chức ôn thi đầu vào hỗ trợ học viên trong thi tuyển trình độ thạc sĩ cho những học viên có nhu cầu. - Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ: Liên kết với các tổ chức có pháp nhân, có chức năng đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu vào và đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chứng chỉ khác. 4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư­ vấn: - Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước ở các cấp: Trung ương, địa phư­ơng và doanh nghiệp. - Xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển các ngành, địa phương. - Tư vấn chiến lược và QTKD cho doanh nghiệp: Phát triển sản phẩm, hội nhập KTQT, xây dựng thương hiệu, quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… Liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 2 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 36.280.280, máy lẻ 5620 / 5692 Fax: (84-4) 36.288.744 Website: sdh.neu.edu.vn

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Lý lịch khoa học

Thông báo

Hoạt động

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế”

Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019

Thông báo Về việc thu học phí năm học 2019-2020 hệ sau đại học

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business