Giới thiệu Giới thiệu - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên trong khối các trường đại học đào tạo về kinh tế được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học (theo quyết định số: 97/TTg ngày 11/3/1977 của Thủ tướng Chính phủ). Sau 30 năm, Trường đã và đang đào tạo hơn 1000 Tiến sĩ, 2500 Thạc sỹ, là Trường dẫn đầu trong cả nước về đào tạo sau đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh hiện nay. Ngoài hai cấp đào tạo sau đại học kể trên, Trường còn tổ chức các khoá bồi dưỡng sau đại học ngắn hạn nhằm mục đích nâng cao và bổ sung kiến thức mới cho các cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh đươngĐào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trải qua một số mốc quan trọng như sau: Từ năm 1977, Trường tổ chức đào tạo phó tiến sỹ khoa học Kinh tế theo mô hình đào tạo sau đại học của Đông Âu và Liên xô cũ. Tuy nhiên, đến nay mô hình này không còn phù hợp khi Liên xô cũ tan vỡ và nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế từ năm 1986. Từ năm 1991, song song với đào tạo phó tiến sỹ, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ. Việc triển khai cấp đào tạo mới này cho thấy Nhà trường bắt đầu chuyển đổi theo chương trình và mô hình đào tạo phổ biến của thế giới. Từ 1996, Trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ với chương trình mới hoàn toàn so với đào tạo phó tiến sỹ trước kia. Trường bắt đầu đào tạo sau đại học theo hai cấp: thạc sĩ và tiến sĩ, theo mô hình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Với mốc phát triển này, đào tạo sau đại học của nhà trường đã đi được những bước khá dài trên con đường hội nhập vào nền giáo dục của thế giới, và hai cấp đào tạo sau đại học đã chính thức được thừa nhận trong hệ thống văn bằng ở nước ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, Trường đã nhanh chóng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung giảng dạy ở hai cấp đại học và sau đại học cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi của nền kinh tế. Đồng thời, ngay từ đầu những năm 1990, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chủ động hợp tác với các trường đại học lớn, danh tiếng trên thế giới để xây dựng và phát triển thêm các chuyên ngành mới về cao học quản trị kinh doanh (MBA), nhằm đảm bảo chương trình đào tạo của Trường có thể bao trùm hầu hết các lĩnh vực về quản lý kinh tế và kinh doanh. Từ hai khối ngành lớn: kinh tế-quản lý và kinh doanh, Trường đã xây dựng và phát triển 23 chuyên ngành hẹp đào tạo cao học và 22 chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh. Với số chuyên ngành trải rộng trong nhiều lĩnh vực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu đào tạo sau đại học của xã hội về kinh tế-quản lý và kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh các chương trình đào tạo sau đại học được thực hiện ở trong nước và hợp tác quốc tế, từ năm 2000 bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đứng ra làm đầu mối tuyển sinh để lựa chọn các học viên cao học và nghiên cứu sinh gửi ra nước ngoài đào tạo theo chương trình 322. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên trong khối các trường đại học đào tạo về kinh tế được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học (theo quyết định số: 97/TTg ngày 11/3/1977 của Thủ tướng Chính phủ). Sau 30 năm, Trường đã và đang đào tạo hơn 1000 Tiến sĩ, 2500 Thạc sỹ, là Trường dẫn đầu trong cả nước về đào tạo sau đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh hiện nay. Ngoài hai cấp đào tạo sau đại học kể trên, Trường còn tổ chức các khoá bồi dưỡng sau đại học ngắn hạn nhằm mục đích nâng cao và bổ sung kiến thức mới cho các cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh đươngĐào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trải qua một số mốc quan trọng như sau: Từ năm 1977, Trường tổ chức đào tạo phó tiến sỹ khoa học Kinh tế theo mô hình đào tạo sau đại học của Đông Âu và Liên xô cũ. Tuy nhiên, đến nay mô hình này không còn phù hợp khi Liên xô cũ tan vỡ và nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế từ năm 1986. Từ năm 1991, song song với đào tạo phó tiến sỹ, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ. Việc triển khai cấp đào tạo mới này cho thấy Nhà trường bắt đầu chuyển đổi theo chương trình và mô hình đào tạo phổ biến của thế giới. Từ 1996, Trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ với chương trình mới hoàn toàn so với đào tạo phó tiến sỹ trước kia. Trường bắt đầu đào tạo sau đại học theo hai cấp: thạc sĩ và tiến sĩ, theo mô hình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Với mốc phát triển này, đào tạo sau đại học của nhà trường đã đi được những bước khá dài trên con đường hội nhập vào nền giáo dục của thế giới, và hai cấp đào tạo sau đại học đã chính thức được thừa nhận trong hệ thống văn bằng ở nước ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, Trường đã nhanh chóng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung giảng dạy ở hai cấp đại học và sau đại học cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi của nền kinh tế. Đồng thời, ngay từ đầu những năm 1990, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chủ động hợp tác với các trường đại học lớn, danh tiếng trên thế giới để xây dựng và phát triển thêm các chuyên ngành mới về cao học quản trị kinh doanh (MBA), nhằm đảm bảo chương trình đào tạo của Trường có thể bao trùm hầu hết các lĩnh vực về quản lý kinh tế và kinh doanh. Từ hai khối ngành lớn: kinh tế-quản lý và kinh doanh, Trường đã xây dựng và phát triển 23 chuyên ngành hẹp đào tạo cao học và 22 chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh. Với số chuyên ngành trải rộng trong nhiều lĩnh vực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu đào tạo sau đại học của xã hội về kinh tế-quản lý và kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh các chương trình đào tạo sau đại học được thực hiện ở trong nước và hợp tác quốc tế, từ năm 2000 bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đứng ra làm đầu mối tuyển sinh để lựa chọn các học viên cao học và nghiên cứu sinh gửi ra nước ngoài đào tạo theo chương trình 322. Gioi thieu Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan la mot trong nhung truong dai hoc dau tien trong khoi cac truong dai hoc dao tao ve kinh te duoc Nha nuoc giao nhiem vu dao tao va boi duong sau dai hoc (theo quyet dinh so: 97/TTg ngay 11/3/1977 cua Thu tuong Chinh phu). Sau 30 nam, Truong da va dang dao tao hon 1000 Tien si, 2500 Thac sY, la Truong dan dau trong ca nuoc ve dao tao sau dai hoc thuoc khoi nganh kinh te va quan tri kinh doanh hien nay. Ngoai hai cap dao tao sau dai hoc ke tren, Truong con to chuc cac khoa boi duong sau dai hoc ngan han nham muc dich nang cao va bo sung kien thuc moi cho cac can bo quan lY kinh te va quan tri kinh doanh duongDao tao sau dai hoc cua truong Dai hoc Kinh te quoc dan da trai qua mot so moc quan trong nhu sau: Tu nam 1977, Truong to chuc dao tao pho tien sY khoa hoc Kinh te theo mo hinh dao tao sau dai hoc cua Dong Au va Lien xo cu. Tuy nhien, den nay mo hinh nay khong con phu hop khi Lien xo cu tan vo va nuoc ta da tien hanh cong cuoc doi moi kinh te tu nam 1986. Tu nam 1991, song song voi dao tao pho tien sY, Truong duoc Bo Giao duc va Dao tao trao nhiem vu dao tao thac sY. Viec trien khai cap dao tao moi nay cho thay Nha truong bat dau chuyen doi theo chuong trinh va mo hinh dao tao pho bien cua the gioi. Tu 1996, Truong bat dau tuyen sinh dao tao tien sY voi chuong trinh moi hoan toan so voi dao tao pho tien sY truoc kia. Truong bat dau dao tao sau dai hoc theo hai cap: thac si va tien si, theo mo hinh dao tao cua cac nuoc tien tien tren the gioi. Voi moc phat trien nay, dao tao sau dai hoc cua nha truong da di duoc nhung buoc kha dai tren con duong hoi nhap vao nen giao duc cua the gioi, va hai cap dao tao sau dai hoc da chinh thuc duoc thua nhan trong he thong van bang o nuoc ta. Buoc sang thoi kY doi moi, Truong da nhanh chong cai tien chuong trinh dao tao, doi moi noi dung giang day o hai cap dai hoc va sau dai hoc cho phu hop voi yeu cau chuyen doi cua nen kinh te. Dong thoi, ngay tu dau nhung nam 1990, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan da chu dong hop tac voi cac truong dai hoc lon, danh tieng tren the gioi de xay dung va phat trien them cac chuyen nganh moi ve cao hoc quan tri kinh doanh (MBA), nham dam bao chuong trinh dao tao cua Truong co the bao trum hau het cac linh vuc ve quan lY kinh te va kinh doanh. Tu hai khoi nganh lon: kinh te-quan lY va kinh doanh, Truong da xay dung va phat trien 23 chuyen nganh hep dao tao cao hoc va 22 chuyen nganh dao tao nghien cuu sinh. Voi so chuyen nganh trai rong trong nhieu linh vuc, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan la truong dai hoc dap ung day du nhat nhu cau dao tao sau dai hoc cua xa hoi ve kinh te-quan lY va kinh doanh cua Viet Nam trong giai doan hien nay. Ben canh cac chuong trinh dao tao sau dai hoc duoc thuc hien o trong nuoc va hop tac quoc te, tu nam 2000 bang nguon kinh phi tu ngan sach nha nuoc va duoc Bo Giao duc va Dao tao uY quyen, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan da dung ra lam dau moi tuyen sinh de lua chon cac hoc vien cao hoc va nghien cuu sinh gui ra nuoc ngoai dao tao theo chuong trinh 322.

Giới thiệu hội Cựu học viên

Điều lệ hội

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên trong khối các trường đại học đào tạo về kinh tế được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học (theo quyết định số: 97/TTg ngày 11/3/1977 của Thủ tướng Chính phủ). Sau 30 năm, Trường đã và đang đào tạo hơn 1000 Tiến sĩ, 2500 Thạc sỹ, là Trường dẫn đầu trong cả nước về đào tạo sau đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh hiện nay. Ngoài hai cấp đào tạo sau đại học kể trên, Trường còn tổ chức các khoá bồi dưỡng sau đại học ngắn hạn nhằm mục đích nâng cao và bổ sung kiến thức mới cho các cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh đươngĐào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trải qua một số mốc quan trọng như sau: Từ năm 1977, Trường tổ chức đào tạo phó tiến sỹ khoa học Kinh tế theo mô hình đào tạo sau đại học của Đông Âu và Liên xô cũ. Tuy nhiên, đến nay mô hình này không còn phù hợp khi Liên xô cũ tan vỡ và nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế từ năm 1986. Từ năm 1991, song song với đào tạo phó tiến sỹ, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ. Việc triển khai cấp đào tạo mới này cho thấy Nhà trường bắt đầu chuyển đổi theo chương trình và mô hình đào tạo phổ biến của thế giới. Từ 1996, Trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ với chương trình mới hoàn toàn so với đào tạo phó tiến sỹ trước kia. Trường bắt đầu đào tạo sau đại học theo hai cấp: thạc sĩ và tiến sĩ, theo mô hình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Với mốc phát triển này, đào tạo sau đại học của nhà trường đã đi được những bước khá dài trên con đường hội nhập vào nền giáo dục của thế giới, và hai cấp đào tạo sau đại học đã chính thức được thừa nhận trong hệ thống văn bằng ở nước ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, Trường đã nhanh chóng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung giảng dạy ở hai cấp đại học và sau đại học cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi của nền kinh tế. Đồng thời, ngay từ đầu những năm 1990, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chủ động hợp tác với các trường đại học lớn, danh tiếng trên thế giới để xây dựng và phát triển thêm các chuyên ngành mới về cao học quản trị kinh doanh (MBA), nhằm đảm bảo chương trình đào tạo của Trường có thể bao trùm hầu hết các lĩnh vực về quản lý kinh tế và kinh doanh. Từ hai khối ngành lớn: kinh tế-quản lý và kinh doanh, Trường đã xây dựng và phát triển 23 chuyên ngành hẹp đào tạo cao học và 22 chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh. Với số chuyên ngành trải rộng trong nhiều lĩnh vực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu đào tạo sau đại học của xã hội về kinh tế-quản lý và kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh các chương trình đào tạo sau đại học được thực hiện ở trong nước và hợp tác quốc tế, từ năm 2000 bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đứng ra làm đầu mối tuyển sinh để lựa chọn các học viên cao học và nghiên cứu sinh gửi ra nước ngoài đào tạo theo chương trình 322.

Giới thiệu hội Cựu học viên

Điều lệ hội

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business