Hướng dẫn đăng ký Hướng dẫn đăng ký - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Thủ tục đăng ký thành viên: Bước 1: Truy cập vào website của mạng lưới theo địa chỉ: www.gsneu.edu.vn chọn mục cựu học viên Hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ: http://alumni.gsneu.edu.vn; Bước 2: Chọn mục đăng ký, điền đầy đủ các thông tin theo chỉ dẫn; Bước 3: Gửi email hoặc liên hệ trực tiếp với Trưởng ban liên lạc của khóa/lớp hoặc ban liên lạc địa phương để yêu cầu xác nhận các thông tin khai báo thành viên. Trưởng Ban liên lạc lớp/khóa hoặc địa phương có trách nhiệm xác định đúng tên, ảnh nhận diện và các thông tin của người đăng ký và gửi bản xác nhận tới Ban điều hành theo địa chỉ email: alumni@gsneu.edu.vn; Bước 4: Nộp tiền hội phí vò tài khoản của mạng lưới:                 Số tài khoản:xxxxxxx        Ngân hàng: xxxxxxx Bước 5: Sau khi Ban điều hành mạng lưới nhận được email xác nhận nhận thành viên của Trưởng ban liên lạc khóa/lớp hoặc địa phương và nhận được thông báo của Ngân hàng đã nộp tiền Hội phí vào tài khoản thì kết quả đăng ký thành viên chính thức được chấp nhận. Thông tin vê thành viên mới và số tiền đóng vào quỹ Hội sẽ được thông báo trên website của Hội. Hội viên sẽ được thông báo mã truy cập cá nhân để tham gia các hoạt động của mạng lưới trên diễn đàn. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Hướng dẫn đăng ký Thủ tục đăng ký thành viên: Bước 1: Truy cập vào website của mạng lưới theo địa chỉ: www.gsneu.edu.vn chọn mục cựu học viên Hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ: http://alumni.gsneu.edu.vn; Bước 2: Chọn mục đăng ký, điền đầy đủ các thông tin theo chỉ dẫn; Bước 3: Gửi email hoặc liên hệ trực tiếp với Trưởng ban liên lạc của khóa/lớp hoặc ban liên lạc địa phương để yêu cầu xác nhận các thông tin khai báo thành viên. Trưởng Ban liên lạc lớp/khóa hoặc địa phương có trách nhiệm xác định đúng tên, ảnh nhận diện và các thông tin của người đăng ký và gửi bản xác nhận tới Ban điều hành theo địa chỉ email: alumni@gsneu.edu.vn; Bước 4: Nộp tiền hội phí vò tài khoản của mạng lưới:                 Số tài khoản:xxxxxxx        Ngân hàng: xxxxxxx Bước 5: Sau khi Ban điều hành mạng lưới nhận được email xác nhận nhận thành viên của Trưởng ban liên lạc khóa/lớp hoặc địa phương và nhận được thông báo của Ngân hàng đã nộp tiền Hội phí vào tài khoản thì kết quả đăng ký thành viên chính thức được chấp nhận. Thông tin vê thành viên mới và số tiền đóng vào quỹ Hội sẽ được thông báo trên website của Hội. Hội viên sẽ được thông báo mã truy cập cá nhân để tham gia các hoạt động của mạng lưới trên diễn đàn. Huong dan dang kY Thu tuc dang kY thanh vien: Buoc 1: Truy cap vao website cua mang luoi theo dia chi: www.gsneu.edu.vn chon muc cuu hoc vien Hoac truy cap truc tiep theo dia chi: http://alumni.gsneu.edu.vn; Buoc 2: Chon muc dang kY, dien day du cac thong tin theo chi dan; Buoc 3: Gui email hoac lien he truc tiep voi Truong ban lien lac cua khoa/lop hoac ban lien lac dia phuong de yeu cau xac nhan cac thong tin khai bao thanh vien. Truong Ban lien lac lop/khoa hoac dia phuong co trach nhiem xac dinh dung ten, anh nhan dien va cac thong tin cua nguoi dang kY va gui ban xac nhan toi Ban dieu hanh theo dia chi email: alumni@gsneu.edu.vn; Buoc 4: Nop tien hoi phi vo tai khoan cua mang luoi:                 So tai khoan:xxxxxxx        Ngan hang: xxxxxxx Buoc 5: Sau khi Ban dieu hanh mang luoi nhan duoc email xac nhan nhan thanh vien cua Truong ban lien lac khoa/lop hoac dia phuong va nhan duoc thong bao cua Ngan hang da nop tien Hoi phi vao tai khoan thi ket qua dang kY thanh vien chinh thuc duoc chap nhan. Thong tin ve thanh vien moi va so tien dong vao quY Hoi se duoc thong bao tren website cua Hoi. Hoi vien se duoc thong bao ma truy cap ca nhan de tham gia cac hoat dong cua mang luoi tren dien dan.

Hướng dẫn đăng ký thành viên Cựu học viên

Hướng dẫn đăng ký Thủ tục đăng ký thành viên: Bước 1: Truy cập vào website của mạng lưới theo địa chỉ: www.gsneu.edu.vn chọn mục cựu học viên Hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ: http://alumni.gsneu.edu.vn; Bước 2: Chọn mục đăng ký, điền đầy đủ các thông tin theo chỉ dẫn; Bước 3: Gửi email hoặc liên hệ trực tiếp với Trưởng ban liên lạc của khóa/lớp hoặc ban liên lạc địa phương để yêu cầu xác nhận các thông tin khai báo thành viên. Trưởng Ban liên lạc lớp/khóa hoặc địa phương có trách nhiệm xác định đúng tên, ảnh nhận diện và các thông tin của người đăng ký và gửi bản xác nhận tới Ban điều hành theo địa chỉ email: alumni@gsneu.edu.vn; Bước 4: Nộp tiền hội phí vò tài khoản của mạng lưới:                 Số tài khoản:xxxxxxx        Ngân hàng: xxxxxxx Bước 5: Sau khi Ban điều hành mạng lưới nhận được email xác nhận nhận thành viên của Trưởng ban liên lạc khóa/lớp hoặc địa phương và nhận được thông báo của Ngân hàng đã nộp tiền Hội phí vào tài khoản thì kết quả đăng ký thành viên chính thức được chấp nhận. Thông tin vê thành viên mới và số tiền đóng vào quỹ Hội sẽ được thông báo trên website của Hội. Hội viên sẽ được thông báo mã truy cập cá nhân để tham gia các hoạt động của mạng lưới trên diễn đàn.

Hướng dẫn đăng ký thành viên Cựu học viên

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business