Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo: 1-      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1.      Mục đích Ngày 11 tháng 3 năm 1977, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/TTg giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, nay là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đến nay, Trường đã trải qua 35 năm đào tạo tiến sĩ và cấp bằng cho hơn 900 Tiến sĩ; 20 năm đào tạo cao học và cấp bằng cho hơn 6000 Thạc sĩ. Việc tổ chức kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học nhằm các mục đích sau đây: -   Tạo cơ hội để các thế hệ thày trò, người sử dụng sản phẩm đào tạo và xã hội cho các ý kiến nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả, thành tựu sau 35 năm đào tạo sau đại học, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công cũng như rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, từ đó điều chỉnh định hướng phát triển trong tương lai, đưa đào tạo sau đại học trở thành hoạt động đào tạo chủ đạo của Trường. -   Tuyên truyền, khuyếch trương hình ảnh và thương hiệu về đào tạo sau đại học nói riêng, đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung của Trường đến cộng đồng xã hội; -   Tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ thầy trò sau đại học, thông qua đó huy động sự tham gia đóng góp về trí tuệ, vật chất và tinh thần của các thế hệ thầy trò vào sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và phát triển của Trường. 1.2.      Yêu cầu -         Huy động đông đảo các thế hệ thày và trò, cựu học viên, các đơn vị trong trường tham gia vào các hoạt động kỷ niệm trên cơ sở nòng cốt là Viện Đào tạo Sau đại học và các lớp học viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại trường; -         Tổ chức ngày lễ hội chính Trang Trọng, Thân Mật, Đầm Ấm; các hoạt động hướng tới lễ hội thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức; 1.3.      Phạm vi, thời gian tổ chức -         Phạm vi: Lễ hội chính Kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học do Trường đứng ra tổ chức; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm do Viện Đào tạo Sau đại học chủ trì với sự phối hợp tham gia của các đơn vị trong trường, không giới hạn phạm vi các hoạt động trong Viện Đào tạo Sau đại học; -         Thời gian: + Lễ hội chính dự kiến vào thứ 7 ngày 17 tháng 11 năm 2012; + Các hoạt động hướng tới lễ hội sẽ được tổ chức từ giữa tháng 10 (bắt đầu năm học mới) kéo dài đến ngày 16/11.   2-      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ STT Tên hoạt động Nội dung hoạt động Thời gian I Lễ hội chính 17-11-2012 -   Mít tinh kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học -   Ra mắt Mạng lưới Cựu học viên sau đại học -   Liên hoan, gặp mặt các thế hệ thày trò 9h00-10h30   10h30-12h00 II Các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm   1 Nâng cao chất lượng luận văn, luận án Tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng tiêu chuẩn luận văn, luận án của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Sáng 16/11/2012 2 Tổ chức các hoạt động bề nổi -   Giải bóng đá Sau đại học lần thứ II → Trận chung kết -   Liên hoan văn nghệ Sau đại học → Đêm hội diễn văn nghệ Sau đại học Từ 15/10/2012 → Chiều 15/11/2012 Từ 12/11/2012 → Tối 16/11/2012 III Tài liệu, ấn phẩm kỷ niệm 35 năm   1 Chuyên san Tạp chí Kinh tế và phát triển Kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học, số tháng 11/2012 -   Các bài viết tổng kết, bài học kinh nghiệm 35 năm đào tạo sau đại học; -   Các bài viết về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học -   Các bài báo khoa học chuyên ngành của giảng viên và học viên, NCS. Từ tháng 9-10/2012 2 Giới thiệu Hội cựu học viên -   Tài liệu giới thiệu Hội cựu học viên; -   Trang điện tử Cựu học viên sau đại học Từ tháng 10-11/2012 3 Các bài báo nhân ngày Lễ kỷ niệm Các bài đăng trên báo Nhân dân; báo Hà Nội mới, báo Giáo dục và Thời đại; các tin trên Website nhiều người quan tâm về 35 năm đào tạo sau đại học. Tháng 11/2012   3-      PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC TIỂU BAN 3.1. Tiểu Ban Nội dung – Tuyên truyền - Xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung và mời tham gia viết bài cho Hội thảo, Chuyên san Tạp chí Kinh tế và Phát triển; - Chuẩn bị các bài viết thông tin tuyên truyền trên các báo lớn ra ngày 17/11. - Mời các hãng thông tấn, báo chí đưa tin về các hoạt động ngày lễ chính 17/11. - Tổng hợp ý tưởng của các Tiểu ban để xây dựng Kịch bản chung của Lễ kỷ niệm. 3.2. Tiểu Ban Lễ tân - Lập danh sách khách mời quốc tế, trong nước, trong trường và danh sách cựu học viên cao học và NCS; - Làm thông báo tới cựu học viên, tổ chức tiếp nhận thông tin để các cựu học viên đăng ký tham gia mạng lưới cựu học viên sau đại học; - Thiết kế giấy mời và gửi giấy mời cho các đại biểu; - Thiết kế kịch bản đón tiếp khách: Lễ hội chính sáng 17/11; Liên hoan gặp mặt các thế hệ Thầy trò trưa 17/11; các buổi liên hoan văn nghệ và thể thao. - Xây dựng kịch bản và điều hành buổi lễ chính ngày 17/11. 3.3. Tiểu Ban các hoạt động phong trào - Xây dựng kế hoạch và triển khai cho tổ chức hội diễn văn nghệ và thể thao sau đại học: các hoạt động chuẩn bị và huy động các lớp cao học, NCS tham gia; tổ chức giải bóng đá chiều 15/11, đêm Hội diễn văn nghệ 16/11; - Xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ cho ngày lễ chính và buổi gặp mặt các thế hệ thày trò ngày 17/11.  3.4. Tiểu Ban Cơ sở vật chất - Xây dựng kế hoạch kinh phí cho các hoạt động tổ chức và chuẩn bị lễ kỷ niệm; - Chuẩn bị địa điểm cho các hoạt động lễ hội: Bóng đá, Văn nghệ, Lễ hội chính và buổi liên hoan gặp mặt các thế hệ thày trò sau đại học. - Xây dựng phương án kêu gọi tài trợ nhân kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học. Trên cơ sở phân công trên, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết báo cáo Trưởng Ban Tổ chức trước ngày 12/10/2012.   KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC     (đã ký) Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 35 năm ĐTSĐH (để b/c) - Ban Tổ chức và các TB Lễ kỷ niệm 35 năm ĐTSĐH - Lưu P.TH, V.ĐTSĐH GS.TS. Trần Thọ Đạt                                                                                                 Ke hoach to chuc Le kY niem 35 nam Dao tao Sau dai hoc Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao: 1-      MUC DICH, YEU CAU 1.1.      Muc dich Ngay 11 thang 3 nam 1977, Thu tuong Chinh phu da kY Quyet dinh so 97/TTg giao nhiem vu dao tao tren dai hoc cho Truong Dai hoc Kinh te Ke hoach, nay la Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan. Den nay, Truong da trai qua 35 nam dao tao tien si va cap bang cho hon 900 Tien si; 20 nam dao tao cao hoc va cap bang cho hon 6000 Thac si. Viec to chuc kY niem 35 nam dao tao sau dai hoc nham cac muc dich sau day: -   Tao co hoi de cac the he thay tro, nguoi su dung san pham dao tao va xa hoi cho cac Y kien nhin nhan, danh gia lai nhung ket qua, thanh tuu sau 35 nam dao tao sau dai hoc, rut ra bai hoc kinh nghiem ve thanh cong cung nhu rut kinh nghiem ve nhung ton tai, han che, tu do dieu chinh dinh huong phat trien trong tuong lai, dua dao tao sau dai hoc tro thanh hoat dong dao tao chu dao cua Truong. -   Tuyen truyen, khuyech truong hinh anh va thuong hieu ve dao tao sau dai hoc noi rieng, dao tao va nghien cuu khoa hoc noi chung cua Truong den cong dong xa hoi; -   Tao co hoi gap go, giao luu giua cac the he thay tro sau dai hoc, thong qua do huy dong su tham gia dong gop ve tri tue, vat chat va tinh than cua cac the he thay tro vao su nghiep dao tao, nghien cuu va phat trien cua Truong. 1.2.      Yeu cau -         Huy dong dong dao cac the he thay va tro, cuu hoc vien, cac don vi trong truong tham gia vao cac hoat dong kY niem tren co so nong cot la Vien Dao tao Sau dai hoc va cac lop hoc vien, nghien cuu sinh dang theo hoc tai truong; -         To chuc ngay le hoi chinh Trang Trong, Than Mat, Dam Am; cac hoat dong huong toi le hoi thiet thuc, hieu qua va tiet kiem, tranh hinh thuc; 1.3.      Pham vi, thoi gian to chuc -         Pham vi: Le hoi chinh KY niem 35 nam dao tao sau dai hoc do Truong dung ra to chuc; cac hoat dong huong toi kY niem 35 nam do Vien Dao tao Sau dai hoc chu tri voi su phoi hop tham gia cua cac don vi trong truong, khong gioi han pham vi cac hoat dong trong Vien Dao tao Sau dai hoc; -         Thoi gian: + Le hoi chinh du kien vao thu 7 ngay 17 thang 11 nam 2012; + Cac hoat dong huong toi le hoi se duoc to chuc tu giua thang 10 (bat dau nam hoc moi) keo dai den ngay 16/11.   2-      NOI DUNG CHUONG TRINH TONG THE STT Ten hoat dong Noi dung hoat dong Thoi gian I Le hoi chinh 17-11-2012 -   Mit tinh kY niem 35 nam dao tao sau dai hoc -   Ra mat Mang luoi Cuu hoc vien sau dai hoc -   Lien hoan, gap mat cac the he thay tro 9h00-10h30   10h30-12h00 II Cac hoat dong huong toi le kY niem   1 Nang cao chat luong luan van, luan an To chuc Hoi thao khoa hoc ve xay dung tieu chuan luan van, luan an cua Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan Sang 16/11/2012 2 To chuc cac hoat dong be noi -   Giai bong da Sau dai hoc lan thu II → Tran chung ket -   Lien hoan van nghe Sau dai hoc → Dem hoi dien van nghe Sau dai hoc Tu 15/10/2012 → Chieu 15/11/2012 Tu 12/11/2012 → Toi 16/11/2012 III Tai lieu, an pham kY niem 35 nam   1 Chuyen san Tap chi Kinh te va phat trien KY niem 35 nam dao tao sau dai hoc, so thang 11/2012 -   Cac bai viet tong ket, bai hoc kinh nghiem 35 nam dao tao sau dai hoc; -   Cac bai viet ve giai phap nang cao chat luong dao tao sau dai hoc -   Cac bai bao khoa hoc chuyen nganh cua giang vien va hoc vien, NCS. Tu thang 9-10/2012 2 Gioi thieu Hoi cuu hoc vien -   Tai lieu gioi thieu Hoi cuu hoc vien; -   Trang dien tu Cuu hoc vien sau dai hoc Tu thang 10-11/2012 3 Cac bai bao nhan ngay Le kY niem Cac bai dang tren bao Nhan dan; bao Ha Noi moi, bao Giao duc va Thoi dai; cac tin tren Website nhieu nguoi quan tam ve 35 nam dao tao sau dai hoc. Thang 11/2012   3-      PHAN CONG NHIEM VU CHO CAC TIEU BAN 3.1. Tieu Ban Noi dung – Tuyen truyen - Xay dung ke hoach, thiet ke noi dung va moi tham gia viet bai cho Hoi thao, Chuyen san Tap chi Kinh te va Phat trien; - Chuan bi cac bai viet thong tin tuyen truyen tren cac bao lon ra ngay 17/11. - Moi cac hang thong tan, bao chi dua tin ve cac hoat dong ngay le chinh 17/11. - Tong hop Y tuong cua cac Tieu ban de xay dung Kich ban chung cua Le kY niem. 3.2. Tieu Ban Le tan - Lap danh sach khach moi quoc te, trong nuoc, trong truong va danh sach cuu hoc vien cao hoc va NCS; - Lam thong bao toi cuu hoc vien, to chuc tiep nhan thong tin de cac cuu hoc vien dang kY tham gia mang luoi cuu hoc vien sau dai hoc; - Thiet ke giay moi va gui giay moi cho cac dai bieu; - Thiet ke kich ban don tiep khach: Le hoi chinh sang 17/11; Lien hoan gap mat cac the he Thay tro trua 17/11; cac buoi lien hoan van nghe va the thao. - Xay dung kich ban va dieu hanh buoi le chinh ngay 17/11. 3.3. Tieu Ban cac hoat dong phong trao - Xay dung ke hoach va trien khai cho to chuc hoi dien van nghe va the thao sau dai hoc: cac hoat dong chuan bi va huy dong cac lop cao hoc, NCS tham gia; to chuc giai bong da chieu 15/11, dem Hoi dien van nghe 16/11; - Xay dung kich ban chuong trinh van nghe cho ngay le chinh va buoi gap mat cac the he thay tro ngay 17/11.  3.4. Tieu Ban Co so vat chat - Xay dung ke hoach kinh phi cho cac hoat dong to chuc va chuan bi le kY niem; - Chuan bi dia diem cho cac hoat dong le hoi: Bong da, Van nghe, Le hoi chinh va buoi lien hoan gap mat cac the he thay tro sau dai hoc. - Xay dung phuong an keu goi tai tro nhan kY niem 35 nam Dao tao Sau dai hoc. Tren co so phan cong tren, cac Tieu ban xay dung ke hoach hoat dong chi tiet bao cao Truong Ban To chuc truoc ngay 12/10/2012.   KT. HIEU TRUONG PHO HIEU TRUONG TRUONG BAN TO CHUC     (da kY) Noi nhan: - Ban Chi dao Le kY niem 35 nam DTSDH (de b/c) - Ban To chuc va cac TB Le kY niem 35 nam DTSDH - Luu P.TH, V.DTSDH GS.TS. Tran Tho Dat                                                                                                

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo: 1-      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1.      Mục đích Ngày 11 tháng 3 năm 1977, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/TTg giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, nay là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đến nay, Trường đã trải qua 35 năm đào tạo tiến sĩ và cấp bằng cho hơn 900 Tiến sĩ; 20 năm đào tạo cao học và cấp bằng cho hơn 6000 Thạc sĩ. Việc tổ chức kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học nhằm các mục đích sau đây: -   Tạo cơ hội để các thế hệ thày trò, người sử dụng sản phẩm đào tạo và xã hội cho các ý kiến nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả, thành tựu sau 35 năm đào tạo sau đại học, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công cũng như rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, từ đó điều chỉnh định hướng phát triển trong tương lai, đưa đào tạo sau đại học trở thành hoạt động đào tạo chủ đạo của Trường. -   Tuyên truyền, khuyếch trương hình ảnh và thương hiệu về đào tạo sau đại học nói riêng, đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung của Trường đến cộng đồng xã hội; -   Tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ thầy trò sau đại học, thông qua đó huy động sự tham gia đóng góp về trí tuệ, vật chất và tinh thần của các thế hệ thầy trò vào sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và phát triển của Trường. 1.2.      Yêu cầu -         Huy động đông đảo các thế hệ thày và trò, cựu học viên, các đơn vị trong trường tham gia vào các hoạt động kỷ niệm trên cơ sở nòng cốt là Viện Đào tạo Sau đại học và các lớp học viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại trường; -         Tổ chức ngày lễ hội chính Trang Trọng, Thân Mật, Đầm Ấm; các hoạt động hướng tới lễ hội thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức; 1.3.      Phạm vi, thời gian tổ chức -         Phạm vi: Lễ hội chính Kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học do Trường đứng ra tổ chức; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm do Viện Đào tạo Sau đại học chủ trì với sự phối hợp tham gia của các đơn vị trong trường, không giới hạn phạm vi các hoạt động trong Viện Đào tạo Sau đại học; -         Thời gian: + Lễ hội chính dự kiến vào thứ 7 ngày 17 tháng 11 năm 2012; + Các hoạt động hướng tới lễ hội sẽ được tổ chức từ giữa tháng 10 (bắt đầu năm học mới) kéo dài đến ngày 16/11.   2-      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ STT Tên hoạt động Nội dung hoạt động Thời gian I Lễ hội chính 17-11-2012 -   Mít tinh kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học -   Ra mắt Mạng lưới Cựu học viên sau đại học -   Liên hoan, gặp mặt các thế hệ thày trò 9h00-10h30   10h30-12h00 II Các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm   1 Nâng cao chất lượng luận văn, luận án Tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng tiêu chuẩn luận văn, luận án của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Sáng 16/11/2012 2 Tổ chức các hoạt động bề nổi -   Giải bóng đá Sau đại học lần thứ II → Trận chung kết -   Liên hoan văn nghệ Sau đại học → Đêm hội diễn văn nghệ Sau đại học Từ 15/10/2012 → Chiều 15/11/2012 Từ 12/11/2012 → Tối 16/11/2012 III Tài liệu, ấn phẩm kỷ niệm 35 năm   1 Chuyên san Tạp chí Kinh tế và phát triển Kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học, số tháng 11/2012 -   Các bài viết tổng kết, bài học kinh nghiệm 35 năm đào tạo sau đại học; -   Các bài viết về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học -   Các bài báo khoa học chuyên ngành của giảng viên và học viên, NCS. Từ tháng 9-10/2012 2 Giới thiệu Hội cựu học viên -   Tài liệu giới thiệu Hội cựu học viên; -   Trang điện tử Cựu học viên sau đại học Từ tháng 10-11/2012 3 Các bài báo nhân ngày Lễ kỷ niệm Các bài đăng trên báo Nhân dân; báo Hà Nội mới, báo Giáo dục và Thời đại; các tin trên Website nhiều người quan tâm về 35 năm đào tạo sau đại học. Tháng 11/2012   3-      PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC TIỂU BAN 3.1. Tiểu Ban Nội dung – Tuyên truyền - Xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung và mời tham gia viết bài cho Hội thảo, Chuyên san Tạp chí Kinh tế và Phát triển; - Chuẩn bị các bài viết thông tin tuyên truyền trên các báo lớn ra ngày 17/11. - Mời các hãng thông tấn, báo chí đưa tin về các hoạt động ngày lễ chính 17/11. - Tổng hợp ý tưởng của các Tiểu ban để xây dựng Kịch bản chung của Lễ kỷ niệm. 3.2. Tiểu Ban Lễ tân - Lập danh sách khách mời quốc tế, trong nước, trong trường và danh sách cựu học viên cao học và NCS; - Làm thông báo tới cựu học viên, tổ chức tiếp nhận thông tin để các cựu học viên đăng ký tham gia mạng lưới cựu học viên sau đại học; - Thiết kế giấy mời và gửi giấy mời cho các đại biểu; - Thiết kế kịch bản đón tiếp khách: Lễ hội chính sáng 17/11; Liên hoan gặp mặt các thế hệ Thầy trò trưa 17/11; các buổi liên hoan văn nghệ và thể thao. - Xây dựng kịch bản và điều hành buổi lễ chính ngày 17/11. 3.3. Tiểu Ban các hoạt động phong trào - Xây dựng kế hoạch và triển khai cho tổ chức hội diễn văn nghệ và thể thao sau đại học: các hoạt động chuẩn bị và huy động các lớp cao học, NCS tham gia; tổ chức giải bóng đá chiều 15/11, đêm Hội diễn văn nghệ 16/11; - Xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ cho ngày lễ chính và buổi gặp mặt các thế hệ thày trò ngày 17/11.  3.4. Tiểu Ban Cơ sở vật chất - Xây dựng kế hoạch kinh phí cho các hoạt động tổ chức và chuẩn bị lễ kỷ niệm; - Chuẩn bị địa điểm cho các hoạt động lễ hội: Bóng đá, Văn nghệ, Lễ hội chính và buổi liên hoan gặp mặt các thế hệ thày trò sau đại học. - Xây dựng phương án kêu gọi tài trợ nhân kỷ niệm 35 năm Đào tạo Sau đại học. Trên cơ sở phân công trên, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết báo cáo Trưởng Ban Tổ chức trước ngày 12/10/2012.   KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC     (đã ký) Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 35 năm ĐTSĐH (để b/c) - Ban Tổ chức và các TB Lễ kỷ niệm 35 năm ĐTSĐH - Lưu P.TH, V.ĐTSĐH GS.TS. Trần Thọ Đạt                                                                                                

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business