Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi kết quả thi cao học đợt II tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc về các đơn vị phối hợp đào tạo (ĐH Đồng Tháp, ĐH Tây nguyên, ĐH Tây Bắc, CĐKTKT Điện Biên, CĐ Tuyển Quang). Đề nghị các thí sinh liên lạc với các trường hoặc qua BCS lớp ôn tập để biết kết quả thi. Thời gian nhập học và khai giảng (dự kiến): trước  ngày 11/11/2012 (lịch cụ thể cho từng đơn vị sẽ thông báo sau). Thời gian nhận đơn phúc tra kết quả bài thi: trước ngày 26/10/2012. Lệ phí phúc tra:  100.000đ/môn. Mẫu đơn phúc tra mời tải file đính kèm. Thí sinh hoàn thiện mẫu đơn phúc tra, tập hợp lại theo từng trường (Đồng tháp, tây nguyên.....) và gửi ra Viện ĐTSĐH (cho Cán bộ phụ trách). Trân trọng thông báo. Ket qua thi cao hoc dot II - tai cac tinh Dong Thap, Tay nguyen, Tay Bac Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: Vien Dao tao Sau dai hoc da gui ket qua thi cao hoc dot II tai cac tinh Dong Thap, Tay nguyen, Tay Bac ve cac don vi phoi hop dao tao (DH Dong Thap, DH Tay nguyen, DH Tay Bac, CDKTKT Dien Bien, CD Tuyen Quang). De nghi cac thi sinh lien lac voi cac truong hoac qua BCS lop on tap de biet ket qua thi. Thoi gian nhap hoc va khai giang (du kien): truoc  ngay 11/11/2012 (lich cu the cho tung don vi se thong bao sau). Thoi gian nhan don phuc tra ket qua bai thi: truoc ngay 26/10/2012. Le phi phuc tra:  100.000d/mon. Mau don phuc tra moi tai file dinh kem. Thi sinh hoan thien mau don phuc tra, tap hop lai theo tung truong (Dong thap, tay nguyen.....) va gui ra Vien DTSDH (cho Can bo phu trach). Tran trong thong bao.

Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi kết quả thi cao học đợt II tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc về các đơn vị phối hợp đào tạo (ĐH Đồng Tháp, ĐH Tây nguyên, ĐH Tây Bắc, CĐKTKT Điện Biên, CĐ Tuyển Quang). Đề nghị các thí sinh liên lạc với các trường hoặc qua BCS lớp ôn tập để biết kết quả thi. Thời gian nhập học và khai giảng (dự kiến): trước  ngày 11/11/2012 (lịch cụ thể cho từng đơn vị sẽ thông báo sau). Thời gian nhận đơn phúc tra kết quả bài thi: trước ngày 26/10/2012. Lệ phí phúc tra:  100.000đ/môn. Mẫu đơn phúc tra mời tải file đính kèm. Thí sinh hoàn thiện mẫu đơn phúc tra, tập hợp lại theo từng trường (Đồng tháp, tây nguyên.....) và gửi ra Viện ĐTSĐH (cho Cán bộ phụ trách). Trân trọng thông báo.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business