Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 1. Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2013: Xem tại đây 2. Chương trình Thạc sĩ Quản lý nhân sự liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Xem tại đây Tra cứu kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 tại đây Điểm công bố là điểm đã cộng điểm ưu tiên và trừ điểm vi phạm quy chế. * Điểm chuẩn:  - Chuyên ngành Kinh tế chính trị/ Lịch sử kinh tế: Tổng điểm môn Triết học + Lịch sử các học thuyết kinh tế:  14.0 - Nhóm chuyên ngành Quản lý kinh tế: Tổng điểm môn Triết học + Kinh tế học:   12.5 - Các chuyên ngành khác: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:  12.5 Riêng chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng; Kinh tế Đầu tư: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:            15.0 Những thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, đủ điều kiện xét tuyển có tổng điểm từ 12.5 đến 14.5 được đăng ký chuyển sang các ngành khác trừ các chuyên ngành Kế toán kiểm toán và phân tích; QTKD Tổng hợp (khoa), Quản trị Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế, QTKD Quốc tế. Riêng chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện QTKD) được nhận thêm tối đa 26 học viên; chuyên ngành QTKD Thương mại được nhận thêm 19 học viên; - Phiếu đăng ký chuyển chuyên ngành download từ website và nộp trực tiếp tại phòng 202, tầng 2 nhà 6 (đ.c Ngân) từ ngày 25/06 - 12/07/2013. Ghi chú: Không nhận vào những ngày thi đại học. * Phúc tra: - Thời gian nhận đơn phúc tra: từ ngày 25/06 – 12/07/2013 (mẫu đơn phúc tra download từ website và nộp tại phòng 203, tầng 2 nhà 6 - đ.c Liên) - Lệ phí phúc tra:     120.000đ/ 1 môn Chi tiết về nhập học sẽ thông báo trên website: www.gsneu.edu.vn Trân trọng thông báo.  Ket qua thi tuyen sinh sau dai hoc nam 2013 1. Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA nam 2013: Xem tai day 2. Chuong trinh Thac si Quan lY nhan su lien ket giua Dai hoc Paris Ouest Nanterre la Defense va truong Dai hoc Kinh té Quoc dan: Xem tai day Tra cuu ket qua thi tuyen sinh sau dai hoc nam 2013 tai day Diem cong bo la diem da cong diem uu tien va tru diem vi pham quy che. * Diem chuan:  - Chuyen nganh Kinh te chinh tri/ Lich su kinh te: Tong diem mon Triet hoc + Lich su cac hoc thuyet kinh te:  14.0 - Nhom chuyen nganh Quan lY kinh te: Tong diem mon Triet hoc + Kinh te hoc:   12.5 - Cac chuyen nganh khac: Tong diem mon Toan kinh te + Kinh te hoc:  12.5 Rieng chuyen nganh Kinh te Tai chinh Ngan hang; Kinh te Dau tu: Tong diem mon Toan kinh te + Kinh te hoc:            15.0 Nhung thi sinh dang kY du tuyen nganh Kinh te tai chinh ngan hang, Kinh te dau tu, du dieu kien xet tuyen co tong diem tu 12.5 den 14.5 duoc dang kY chuyen sang cac nganh khac tru cac chuyen nganh Ke toan kiem toan va phan tich; QTKD Tong hop (khoa), Quan tri Doanh nghiep, Kinh te quoc te, QTKD Quoc te. Rieng chuyen nganh QTKD Tong hop (Vien QTKD) duoc nhan them toi da 26 hoc vien; chuyen nganh QTKD Thuong mai duoc nhan them 19 hoc vien; - Phieu dang kY chuyen chuyen nganh download tu website va nop truc tiep tai phong 202, tang 2 nha 6 (d.c Ngan) tu ngay 25/06 - 12/07/2013. Ghi chu: Khong nhan vao nhung ngay thi dai hoc. * Phuc tra: - Thoi gian nhan don phuc tra: tu ngay 25/06 – 12/07/2013 (mau don phuc tra download tu website va nop tai phong 203, tang 2 nha 6 - d.c Lien) - Le phi phuc tra:     120.000d/ 1 mon Chi tiet ve nhap hoc se thong bao tren website: www.gsneu.edu.vn Tran trong thong bao. 

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 1. Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2013: Xem tại đây 2. Chương trình Thạc sĩ Quản lý nhân sự liên kết giữa Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense và trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Xem tại đây Tra cứu kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 tại đây Điểm công bố là điểm đã cộng điểm ưu tiên và trừ điểm vi phạm quy chế. * Điểm chuẩn:  - Chuyên ngành Kinh tế chính trị/ Lịch sử kinh tế: Tổng điểm môn Triết học + Lịch sử các học thuyết kinh tế:  14.0 - Nhóm chuyên ngành Quản lý kinh tế: Tổng điểm môn Triết học + Kinh tế học:   12.5 - Các chuyên ngành khác: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:  12.5 Riêng chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng; Kinh tế Đầu tư: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:            15.0 Những thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, đủ điều kiện xét tuyển có tổng điểm từ 12.5 đến 14.5 được đăng ký chuyển sang các ngành khác trừ các chuyên ngành Kế toán kiểm toán và phân tích; QTKD Tổng hợp (khoa), Quản trị Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế, QTKD Quốc tế. Riêng chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện QTKD) được nhận thêm tối đa 26 học viên; chuyên ngành QTKD Thương mại được nhận thêm 19 học viên; - Phiếu đăng ký chuyển chuyên ngành download từ website và nộp trực tiếp tại phòng 202, tầng 2 nhà 6 (đ.c Ngân) từ ngày 25/06 - 12/07/2013. Ghi chú: Không nhận vào những ngày thi đại học. * Phúc tra: - Thời gian nhận đơn phúc tra: từ ngày 25/06 – 12/07/2013 (mẫu đơn phúc tra download từ website và nộp tại phòng 203, tầng 2 nhà 6 - đ.c Liên) - Lệ phí phúc tra:     120.000đ/ 1 môn Chi tiết về nhập học sẽ thông báo trên website: www.gsneu.edu.vn Trân trọng thông báo. file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business