Khai giảng chương trình Thạc Sĩ điều hành cao cấp, EXECUTIVE MBA khóa 2 (2012-2014) Khai giảng chương trình Thạc Sĩ điều hành cao cấp, EXECUTIVE MBA khóa 2 (2012-2014) - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học long trọng tổ chức lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014) theo 2 khối chuyên ngành: lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo khu vực nhà nước. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Khai giảng chương trình Thạc Sĩ điều hành cao cấp, EXECUTIVE MBA khóa 2 (2012-2014) Viện Đào tạo Sau đại học long trọng tổ chức lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014) theo 2 khối chuyên ngành: lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo khu vực nhà nước. Trong không khí chuẩn bị lễ kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 10/11 vừa qua, Viện Đào tạo Sau đại học đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014) theo 2 khối chuyên ngành: lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo khu vực nhà nước.  GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban điều hành chương trình chúc mừng các tân học viên. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các khoa trong trường, lãnh đạo và cán bộ Viện Đào tạo Sau đại học, các giảng viên tham gia giảng dạy của Chương trình, đại diện ban cán sự hai lớp Executive MBA khoá 1 và 158 học viên trúng tuyển khoá 2. Sau lời khai mạc, PGS. TS Hoàng Văn Cường - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học thừa lệnh Hiệu trưởng công bố quyết định công nhận trúng tuyển và chúc mừng các tân học viên của Chương trình Executive MBA khoá 2. Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban điều hành Chương trình đánh giá cao các kết quả đạt được của Chương trình trong đổi mới, nâng tầm về chất lượng, nội dung và phương pháp đào tạo sau đại học. Giáo sư chia sẻ với các tân học viên về mục tiêu phát triển nhà trường và nhiều kinh nghiệm quí báu trong học tập. Giáo sư Hiệu trưởng cũng cho rằng sự thành công của Chương trình và có phần đóng góp rất lớn từ chính các học viên của Chương trình. Thay mặt cho các tân học viên của Chương trình, ông Đỗ Viết Bình, chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội xúc động phát biểu bày tỏ tự hào được trở thành học viên của Chương trình Executive MBA khoá 2, chương trình giúp trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành của các nhà quản lý cấp cao. Ý thức được những khó khăn, thách thức của khoá học, thay mặc các học viên, ông Bình hứa quyết tâm hoàn thành những yêu cầu của khoá học đặt ra, đồng thời vận dụng có hiệu qur vào công việc, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.    Lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014).   Được biết, Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT chấp thuận và tổ chức thí điểm tại ĐH Kinh tế Quốc dân nhằm trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành cho các nhà quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành các nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 năm bằng tiếng Việt với tổng thời lượng bao gồm 14 học phần, 2 chuyên đề, các buổi hội thảo khoa học và luận văn tốt nghiệp. Mỗi học phần được thực hiện kết hợp giữa giảng lý thuyết và thực hành thông qua hoạt động nhóm, tọa đàm với các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà quản lý cao cấp, các doanh nhân thành đạt; và học tập thực tế tại các địa phương và doanh nghiệp. Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần với các điều kiện ưu tiên về trang thiết bị. Học viên được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập và phục vụ các điều kiện sinh hoạt trong mỗi buổi học. Theo Dân trí Khai giang chuong trinh Thac Si dieu hanh cao cap, EXECUTIVE MBA khoa 2 (2012-2014) Vien Dao tao Sau dai hoc long trong to chuc le khai giang Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA khoa 2 (2012 - 2014) theo 2 khoi chuyen nganh: lanh dao doanh nghiep va lanh dao khu vuc nha nuoc. Trong khong khi chuan bi le kY niem 35 nam dao tao sau dai hoc cua Truong Dai hoc Kinh té quoc dan va Ngay Nha giao Viẹt Nam 20/11, ngay 10/11 vua qua, Vien Dao tao Sau dai hoc da long trong to chuc Le khai giang Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA khoa 2 (2012 - 2014) theo 2 khoi chuyen nganh: lanh dao doanh nghiep va lanh dao khu vuc nha nuoc.  GS. TS Nguyen Van Nam - Hieu truong DH Kinh te Quoc dan, Truong Ban dieu hanh chuong trinh chuc mung cac tan hoc vien. Tham du buoi le co su hien dien cua GS. TS Nguyen Van Nam - Hieu truong nha truong, lanh dao cac khoa trong truong, lanh dao va can bo Vien Dao tao Sau dai hoc, cac giang vien tham gia giang day cua Chuong trinh, dai dien ban can su hai lop Executive MBA khoa 1 va 158 hoc vien trung tuyen khoa 2. Sau loi khai mac, PGS. TS Hoang Van Cuong - Vien truong Vien Dao tao Sau dai hoc thua lenh Hieu truong cong bo quyet dinh cong nhan trung tuyen va chuc mung cac tan hoc vien cua Chuong trinh Executive MBA khoa 2. Phat bieu tai buoi le, GS. TS Nguyen Van Nam - Hieu truong DH Kinh te Quoc dan, Truong Ban dieu hanh Chuong trinh danh gia cao cac ket qua dat duoc cua Chuong trinh trong doi moi, nang tam ve chat luong, noi dung va phuong phap dao tao sau dai hoc. Giao su chia se voi cac tan hoc vien ve muc tieu phát triẻn nha truong va nhieu kinh nghiem qui bau trong hoc tap. Giao su Hieu truong cung cho rang su thanh cong cua Chuong trinh va co phan dong gop rat lon tu chinh cac hoc vien cua Chuong trinh. Thay mat cho cac tan hoc vien cua Chuong trinh, ong Do Viet Binh, chu tich UBND quan Ba Dinh, Ha Noi xuc dong phat bieu bay to tu hao duoc tro thanh hoc vien cua Chuong trinh Executive MBA khoa 2, chuong trinh giup trang bi va nang cao cac kien thuc, kY nang ve quan tri va dieu hanh cua cac nha quan lY cap cao. Y thuc duoc nhung kho khan, thach thuc cua khoa hoc, thay mac cac hoc vien, ong Binh hua quyet tam hoan thanh nhung yeu cau cua khoa hoc dat ra, dong thoi van dung co hieu qur vao cong viec, dong gop cho su phát triẻn chung cua dat nuoc.    Le khai giang Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA khoa 2 (2012 - 2014).   Duoc biet, Chuong trinh Dao tao Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA lan dau tien duoc Bo GD-DT chap thuan va to chuc thi diem tai DH Kinh te Quoc dan nham trang bi va nang cao cac kien thuc, kY nang ve quan tri va dieu hanh cho cac nha quan lY cap cao hoac co trien vong tro thanh cac nha quan lY cap cao trong cac doanh nghiep va co quan nha nuoc. Chuong trinh dao tao duoc thuc hien trong 2 nam bang tieng Viet voi tong thoi luong bao gom 14 hoc phan, 2 chuyen de, cac buoi hoi thao khoa hoc va luan van tot nghiep. Moi hoc phan duoc thuc hien ket hop giua giang lY thuyet va thuc hanh thong qua hoat dong nhom, toa dam voi cac chuyen gia trong va ngoai nuoc, cac nha quan lY cao cap, cac doanh nhan thanh dat; va hoc tap thuc te tai cac dia phuong va doanh nghiep. Khoa hoc duoc to chuc vao cac ngay cuoi tuan voi cac dieu kien uu tien ve trang thiet bi. Hoc vien duoc cung cap day du tai lieu hoc tap va phuc vu cac dieu kien sinh hoat trong moi buoi hoc. Theo Dan tri

Khai giảng chương trình Thạc Sĩ điều hành cao cấp, EXECUTIVE MBA khóa 2 (2012-2014) Viện Đào tạo Sau đại học long trọng tổ chức lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014) theo 2 khối chuyên ngành: lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo khu vực nhà nước. Trong không khí chuẩn bị lễ kỷ niệm 35 năm đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 10/11 vừa qua, Viện Đào tạo Sau đại học đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014) theo 2 khối chuyên ngành: lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo khu vực nhà nước.  GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban điều hành chương trình chúc mừng các tân học viên. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các khoa trong trường, lãnh đạo và cán bộ Viện Đào tạo Sau đại học, các giảng viên tham gia giảng dạy của Chương trình, đại diện ban cán sự hai lớp Executive MBA khoá 1 và 158 học viên trúng tuyển khoá 2. Sau lời khai mạc, PGS. TS Hoàng Văn Cường - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học thừa lệnh Hiệu trưởng công bố quyết định công nhận trúng tuyển và chúc mừng các tân học viên của Chương trình Executive MBA khoá 2. Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban điều hành Chương trình đánh giá cao các kết quả đạt được của Chương trình trong đổi mới, nâng tầm về chất lượng, nội dung và phương pháp đào tạo sau đại học. Giáo sư chia sẻ với các tân học viên về mục tiêu phát triển nhà trường và nhiều kinh nghiệm quí báu trong học tập. Giáo sư Hiệu trưởng cũng cho rằng sự thành công của Chương trình và có phần đóng góp rất lớn từ chính các học viên của Chương trình. Thay mặt cho các tân học viên của Chương trình, ông Đỗ Viết Bình, chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội xúc động phát biểu bày tỏ tự hào được trở thành học viên của Chương trình Executive MBA khoá 2, chương trình giúp trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành của các nhà quản lý cấp cao. Ý thức được những khó khăn, thách thức của khoá học, thay mặc các học viên, ông Bình hứa quyết tâm hoàn thành những yêu cầu của khoá học đặt ra, đồng thời vận dụng có hiệu qur vào công việc, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.    Lễ khai giảng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khoá 2 (2012 - 2014).   Được biết, Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT chấp thuận và tổ chức thí điểm tại ĐH Kinh tế Quốc dân nhằm trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành cho các nhà quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành các nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 năm bằng tiếng Việt với tổng thời lượng bao gồm 14 học phần, 2 chuyên đề, các buổi hội thảo khoa học và luận văn tốt nghiệp. Mỗi học phần được thực hiện kết hợp giữa giảng lý thuyết và thực hành thông qua hoạt động nhóm, tọa đàm với các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà quản lý cao cấp, các doanh nhân thành đạt; và học tập thực tế tại các địa phương và doanh nghiệp. Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần với các điều kiện ưu tiên về trang thiết bị. Học viên được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập và phục vụ các điều kiện sinh hoạt trong mỗi buổi học. Theo Dân trífile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business