Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Từ ngày 29/7 đến ngày 02/08/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với chương trình hợp tác Việt – Pháp ARCUS tổ chức trường hè quốc tế “Quản trị rủi ro Tài chính và Bảo hiểm” với các chuyên gia đến từ các trường đại học uy tín của Pháp và Việt Nam Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm Từ ngày 29/7 đến ngày 02/08/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với chương trình hợp tác Việt – Pháp ARCUS tổ chức trường hè quốc tế “Quản trị rủi ro Tài chính và Bảo hiểm” với các chuyên gia đến từ các trường đại học uy tín của Pháp và Việt Nam Mục đích của trường hè lần này nhằm giới thiệu cho các học viên những phương pháp hiện đại trong Quản trị rủi ro Tài chính và Bảo hiểm. Người tham dự khóa học sẽ được cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng ứng dụng các thành tựu hiện đại trong lĩnh vực này.   Lệ phí tham dự: 3.000.000 đ/người. Trường sẽ xem xét giảm lệ phí cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cán bộ nghiên cứu trẻ có yêu cầu.   Ngôn ngữ sử dụng trong suốt khóa học: Tiếng Anh (có hỗ trợ bản dịch tiếng Việt của bài giảng).   Thời gian đăng ký: trước ngày 15/07/2013   Cách thức đăng ký: online qua đường link sau https://docs.google.com/forms/d/1VIJBBeLfw9wrqzgdBUlQnDS3tSMAeGhp9KezAPVFD0c/viewform   Để đảm bảo chất lượng, trường hè sẽ nhận không quá 80 học viên. Thông tin chi tiết về khóa học và các chuyên gia giảng dạy xem tại file đính kèm.   Khoa hoc dac biet danh cho cac chuyen gia trong linh vuc tai chinh, ngan hang va bao hiem: Quan tri rui ro tai chinh va Bao hiem Tu ngay 29/7 den ngay 02/08/2013, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan phoi hop voi chuong trinh hop tac Viet – Phap ARCUS to chuc truong he quoc te “Quan tri rui ro Tai chinh va Bao hiem” voi cac chuyen gia den tu cac truong dai hoc uy tin cua Phap va Viet Nam Muc dich cua truong he lan nay nham gioi thieu cho cac hoc vien nhung phuong phap hien dai trong Quan tri rui ro Tai chinh va Bao hiem. Nguoi tham du khoa hoc se duoc cung cap co so lY thuyet va kY nang ung dung cac thanh tuu hien dai trong linh vuc nay.   Le phi tham du: 3.000.000 d/nguoi. Truong se xem xet giam le phi cho cac sinh vien, hoc vien cao hoc, nghien cuu sinh va cac can bo nghien cuu tre co yeu cau.   Ngon ngu su dung trong suot khoa hoc: Tieng Anh (có hõ trọ bản dịch tiéng Viẹt của bài giảng).   Thoi gian dang kY: truoc ngay 15/07/2013   Cach thuc dang kY: online qua duong link sau https://docs.google.com/forms/d/1VIJBBeLfw9wrqzgdBUlQnDS3tSMAeGhp9KezAPVFD0c/viewform   Dẻ dảm bảo chát luọng, truòng hè sẽ nhạn khong quá 80 học vien. Thong tin chi tiet ve khoa hoc va cac chuyen gia giang day xem tai file dinh kem.  

Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm Từ ngày 29/7 đến ngày 02/08/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với chương trình hợp tác Việt – Pháp ARCUS tổ chức trường hè quốc tế “Quản trị rủi ro Tài chính và Bảo hiểm” với các chuyên gia đến từ các trường đại học uy tín của Pháp và Việt Nam Mục đích của trường hè lần này nhằm giới thiệu cho các học viên những phương pháp hiện đại trong Quản trị rủi ro Tài chính và Bảo hiểm. Người tham dự khóa học sẽ được cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng ứng dụng các thành tựu hiện đại trong lĩnh vực này.   Lệ phí tham dự: 3.000.000 đ/người. Trường sẽ xem xét giảm lệ phí cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cán bộ nghiên cứu trẻ có yêu cầu.   Ngôn ngữ sử dụng trong suốt khóa học: Tiếng Anh (có hỗ trợ bản dịch tiếng Việt của bài giảng).   Thời gian đăng ký: trước ngày 15/07/2013   Cách thức đăng ký: online qua đường link sau https://docs.google.com/forms/d/1VIJBBeLfw9wrqzgdBUlQnDS3tSMAeGhp9KezAPVFD0c/viewform   Để đảm bảo chất lượng, trường hè sẽ nhận không quá 80 học viên. Thông tin chi tiết về khóa học và các chuyên gia giảng dạy xem tại file đính kèm.  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business