Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng giảm Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng giảm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo báo cáo cập nhận của các NHTM tuần từ (9-15/4/2011), lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng giảm Theo báo cáo cập nhận của các NHTM tuần từ (9-15/4/2011), lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Ảnh minh họa. Theo báo cáo cập nhận của các NHTM tuần từ (9-15/4/2011), lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Lãi suất huy động và cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau: lãi suất huy động VND có kỳ hạn phổ biến ở mức 13,5-14%/năm. Lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu 14,5%; đối với các lính vực sản xuất kinh doanh khác từ 16-18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất 18-22%/năm. Từ ngày 13-4-2011, các NHTM thực hiện Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ngày 09/4/2011 quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn là 0,1-1,0%/năm, lãi suất các kỳ hạn khác phổ biến ở mức 2,6-3,0%. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn, 7-8,5% đối với trung và dài hạn. Theo báo cáo nhanh của các NHTM, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đến ngày 13-4-2011 đạt xấp xỉ 84.038 tỷ VND và 2.808 triệu USD, bình quân đạt khoảng 21.009 tỷ VND và 702 triệu USD/ngày. Trong tuần, các giao dịch bằng VND tập trung chủ yếu vào kỳ hạn ngắn 1 tuần, với doanh số kỳ hạn này đạt 37.970 tỷ VND, tương đương 45% tổng doanh số. Các giao dịch bằng USD chủ yếu phát sinh ở kỳ hạn qua đêm, đạt 1.477 triệu USD, tương đương 53% tổng doanh số. Kỳ hạn dài 6 tháng và 12 tháng phát sinh rất ít. Trên thị trường lãi suất liên ngân hàng tính đến ngày 13-4-2011 cụ thể như sau: Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND tuần này có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, với các mức giảm từ 0,03% đến 0,23%. Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng 0,13%; kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn lãi suất không thay đổi. Lãi suất bình quân qua đêm tuần này đã tăng 0,13% so với tuần trước hiện ở mức 13,16%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại từ 12,85% đến 13,50%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng; lần lượt tăng 0,03% và 0,43%. Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng USD tuần này ở các kỳ hạn còn lại đều giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước; trong đó giảm mạnh nhất là 2 kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,63% và 0,96%. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Tuần này phát sinh giao dịch USD 12 tháng nhưng số giao dịch phát sinh rất ít. Lãi suất bình quân VND qua đêm tăng trở lại Lãi suất bình quân VND tăng kỳ hạn dưới 2 tuần Lãi suất VND bình quân qua đêm tăng mạnh Theo NP (Diễn đàn doanh nghiệp) // Lai suat giao dich binh quan lien ngan hang giam Theo bao cao cap nhan cua cac NHTM tuan tu (9-15/4/2011), lai suat binh quan qua dem o muc 0,46%/nam, giam 0,08%/nam so voi tuan truoc; lai suat binh quan cac kY han con lai dao dong tu 0,81% den 3,67%/nam. Anh minh hoa. Theo bao cao cap nhan cua cac NHTM tuan tu (9-15/4/2011), lai suat binh quan qua dem o muc 0,46%/nam, giam 0,08%/nam so voi tuan truoc; lai suat binh quan cac kY han con lai dao dong tu 0,81% den 3,67%/nam. Lai suat huy dong va cho vay cua to chuc tin dung doi voi khach hang nhu sau: lai suat huy dong VND co kY han pho bien o muc 13,5-14%/nam. Lai suat cho vay nong nghiep nong thon, xuat khau 14,5%; doi voi cac linh vuc san xuat kinh doanh khac tu 16-18%/nam; doi voi linh vuc phi san xuat 18-22%/nam. Tu ngay 13-4-2011, cac NHTM thuc hien Thong tu so 09/2011/TT-NHNN ngay 09/4/2011 quy dinh muc lai suat huy dong von toi da bang USD cua to chuc, ca nhan tai to chuc tin dung. Theo do, lai suat tiet kiem khong kY han la 0,1-1,0%/nam, lai suat cac kY han khac pho bien o muc 2,6-3,0%. Lai suat cho vay pho bien o muc 6-7,5%/nam doi voi ngan han, 7-8,5% doi voi trung va dai han. Theo bao cao nhanh cua cac NHTM, tong doanh so giao dich tren thi truong lien ngan hang trong kY den ngay 13-4-2011 dat xap xi 84.038 tY VND va 2.808 trieu USD, binh quan dat khoang 21.009 tY VND va 702 trieu USD/ngay. Trong tuan, cac giao dich bang VND tap trung chu yeu vao kY han ngan 1 tuan, voi doanh so kY han nay dat 37.970 tY VND, tuong duong 45% tong doanh so. Cac giao dich bang USD chu yeu phat sinh o kY han qua dem, dat 1.477 trieu USD, tuong duong 53% tong doanh so. KY han dai 6 thang va 12 thang phat sinh rat it. Tren thi truong lai suat lien ngan hang tinh den ngay 13-4-2011 cu the nhu sau: Lai suat giao dich binh quan tren thi truong lien ngan hang bang VND tuan nay co xu huong giam o hau het cac kY han, voi cac muc giam tu 0,03% den 0,23%. Lai suat kY han qua dem tang 0,13%; kY han 12 thang va khong kY han lai suat khong thay doi. Lai suat binh quan qua dem tuan nay da tang 0,13% so voi tuan truoc hien o muc 13,16%/nam. Lai suat binh quan cac kY han con lai tu 12,85% den 13,50%/nam (khong tinh lai suat khong kY han). Doi voi cac giao dich bang USD, lai suat binh quan kY han 2 tuan va 1 thang tang; lan luot tang 0,03% va 0,43%. Lai suat giao dich binh quan tren thi truong lien ngan hang bang USD tuan nay o cac kY han con lai deu giam so voi mat bang lai suat binh quan tuan truoc; trong do giam manh nhat la 2 kY han 3 thang va 6 thang, voi cac muc giam lan luot la 0,63% va 0,96%. Lai suat binh quan qua dem o muc 0,46%/nam, giam 0,08%/nam so voi tuan truoc; lai suat binh quan cac kY han con lai dao dong tu 0,81% den 3,67%/nam. Tuan nay phat sinh giao dich USD 12 thang nhung so giao dich phat sinh rat it. Lai suat binh quan VND qua dem tang tro lai Lai suat binh quan VND tang kY han duoi 2 tuan Lai suat VND binh quan qua dem tang manh Theo NP (Dien dan doanh nghiep) //

Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng giảm Theo báo cáo cập nhận của các NHTM tuần từ (9-15/4/2011), lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Ảnh minh họa. Theo báo cáo cập nhận của các NHTM tuần từ (9-15/4/2011), lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Lãi suất huy động và cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau: lãi suất huy động VND có kỳ hạn phổ biến ở mức 13,5-14%/năm. Lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu 14,5%; đối với các lính vực sản xuất kinh doanh khác từ 16-18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất 18-22%/năm. Từ ngày 13-4-2011, các NHTM thực hiện Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ngày 09/4/2011 quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn là 0,1-1,0%/năm, lãi suất các kỳ hạn khác phổ biến ở mức 2,6-3,0%. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn, 7-8,5% đối với trung và dài hạn. Theo báo cáo nhanh của các NHTM, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đến ngày 13-4-2011 đạt xấp xỉ 84.038 tỷ VND và 2.808 triệu USD, bình quân đạt khoảng 21.009 tỷ VND và 702 triệu USD/ngày. Trong tuần, các giao dịch bằng VND tập trung chủ yếu vào kỳ hạn ngắn 1 tuần, với doanh số kỳ hạn này đạt 37.970 tỷ VND, tương đương 45% tổng doanh số. Các giao dịch bằng USD chủ yếu phát sinh ở kỳ hạn qua đêm, đạt 1.477 triệu USD, tương đương 53% tổng doanh số. Kỳ hạn dài 6 tháng và 12 tháng phát sinh rất ít. Trên thị trường lãi suất liên ngân hàng tính đến ngày 13-4-2011 cụ thể như sau: Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND tuần này có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, với các mức giảm từ 0,03% đến 0,23%. Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng 0,13%; kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn lãi suất không thay đổi. Lãi suất bình quân qua đêm tuần này đã tăng 0,13% so với tuần trước hiện ở mức 13,16%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại từ 12,85% đến 13,50%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng; lần lượt tăng 0,03% và 0,43%. Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng USD tuần này ở các kỳ hạn còn lại đều giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước; trong đó giảm mạnh nhất là 2 kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,63% và 0,96%. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm, giảm 0,08%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,81% đến 3,67%/năm. Tuần này phát sinh giao dịch USD 12 tháng nhưng số giao dịch phát sinh rất ít. Lãi suất bình quân VND qua đêm tăng trở lại Lãi suất bình quân VND tăng kỳ hạn dưới 2 tuần Lãi suất VND bình quân qua đêm tăng mạnh Theo NP (Diễn đàn doanh nghiệp) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business