Lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh trang bị cho Phòng bảo vệ luận văn, luận án do lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q tài trợ Lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh trang bị cho Phòng bảo vệ luận văn, luận án do lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q tài trợ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh trang bị cho Phòng bảo vệ luận văn, luận án do lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q tài trợ Hưởng ứng các hoạt động của cựu sinh viên và học viên góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp năm 2013 đã tài trợ cho Nhà trường để nâng cấp Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Ngày 11 tháng 6 năm 2013, tại P401 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh dành cho Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, do tập thể lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q (niên khóa 2011-2013) tài trợ. Tới dự buổi lễ có GS.TS Phan Công Nghĩa, GS.TS Trần Thọ Đạt - Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường; PGS.TS. Hoàng Văn Cường - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học và các thành viên trong Viện; đại diện lãnh đạo Phòng Quản trị thiết bị và tập thể các học viên lớp CH20Q. Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, GS.TS Phan Công Nghĩa phát biểu và đánh giá cao nghĩa cử mà các học viên dành cho Nhà trường, những khoản tài trợ có thể khác nhau về giá trị nhưng đều có chung một ý nghĩa là góp phần xây dựng Đại học Kinh tế Quốc dân ngày một vững mạnh. Nhân dịp này, Giáo sư Phó hiệu trưởng cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các tân thạc nhận bằng năm 2013 và lớp CH20Q đã dành cho Nhà trường. GS.TS. Phan Công Nghĩa phát biểu tại buổi lễ   Để bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, anh Lê Quang Đức – Lớp trưởng, Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Anh Lê Quang Đức (lớp trưởng) trao tặng Đại diện lớp 20Q chụp ảnh lưu niệm cùng BGH, Phòng QTTB và Viện ĐTSĐH   Le tiep nhan he thong am thanh trang bi cho Phong bao ve luan van, luan an do lop Cao hoc Quan lY kinh te CH20Q tai tro Huong ung cac hoat dong cua cuu sinh vien va hoc vien gop phan xay dung co so vat chat kY thuat cho Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, cac tan thac si nhan bang tot nghiep nam 2013 da tai tro cho Nha truong de nang cap Phong Bao ve luan van thac si va luan an tien si. Ngay 11 thang 6 nam 2013, tai P401 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le tiep nhan he thong am thanh danh cho Phong Bao ve luan van thac si va luan an tien si, do tap the lop Cao hoc Quan lY kinh te CH20Q (nien khoa 2011-2013) tai tro. Toi du buoi le co GS.TS Phan Cong Nghia, GS.TS Tran Tho Dat - Pho Hieu truong, dai dien Ban Giam hieu Nha truong; PGS.TS. Hoang Van Cuong - Vien truong Vien Dao tao Sau dai hoc va cac thanh vien trong Vien; dai dien lanh dao Phong Quan tri thiet bi va tap the cac hoc vien lop CH20Q. Thay mat Ban Giam hieu Nha truong, GS.TS Phan Cong Nghia phat bieu va danh gia cao nghia cu ma cac hoc vien danh cho Nha truong, nhung khoan tai tro co the khac nhau ve gia tri nhung deu co chung mot Y nghia la gop phan xay dung Dai hoc Kinh te Quoc dan ngay mot vung manh. Nhan dip nay, Giao su Pho hieu truong cung tran trong cam on nhung tinh cam ma cac tan thac nhan bang nam 2013 va lop CH20Q da danh cho Nha truong. GS.TS. Phan Cong Nghia phat bieu tai buoi le   De bay to niem tu hao khi duoc hoc tap duoi mai truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, anh Le Quang Duc – Lop truong, Giam doc Cong ty co phan Duoc lieu Ha Noi da bay to long biet on toi Ban Giam hieu Nha truong, cac thay co giao, cac can bo quan lY da quan tam va tao dieu kien tot nhat cho cac hoc vien trong qua trinh hoc tap va nghien cuu khoa hoc. Anh Le Quang Duc (lop truong) trao tang Dai dien lop 20Q chup anh luu niem cung BGH, Phong QTTB va Vien DTSDH  

Lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh trang bị cho Phòng bảo vệ luận văn, luận án do lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q tài trợ Hưởng ứng các hoạt động của cựu sinh viên và học viên góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp năm 2013 đã tài trợ cho Nhà trường để nâng cấp Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Ngày 11 tháng 6 năm 2013, tại P401 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống âm thanh dành cho Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, do tập thể lớp Cao học Quản lý kinh tế CH20Q (niên khóa 2011-2013) tài trợ. Tới dự buổi lễ có GS.TS Phan Công Nghĩa, GS.TS Trần Thọ Đạt - Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường; PGS.TS. Hoàng Văn Cường - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học và các thành viên trong Viện; đại diện lãnh đạo Phòng Quản trị thiết bị và tập thể các học viên lớp CH20Q. Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, GS.TS Phan Công Nghĩa phát biểu và đánh giá cao nghĩa cử mà các học viên dành cho Nhà trường, những khoản tài trợ có thể khác nhau về giá trị nhưng đều có chung một ý nghĩa là góp phần xây dựng Đại học Kinh tế Quốc dân ngày một vững mạnh. Nhân dịp này, Giáo sư Phó hiệu trưởng cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các tân thạc nhận bằng năm 2013 và lớp CH20Q đã dành cho Nhà trường. GS.TS. Phan Công Nghĩa phát biểu tại buổi lễ   Để bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, anh Lê Quang Đức – Lớp trưởng, Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Anh Lê Quang Đức (lớp trưởng) trao tặng Đại diện lớp 20Q chụp ảnh lưu niệm cùng BGH, Phòng QTTB và Viện ĐTSĐH  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business