Lịch thi học phần Triết học Lịch thi học phần Triết học - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Lý luận chính trị tổ chức thi cho học phần Triết học. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Lịch thi học phần Triết học Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Lý luận chính trị tổ chức thi cho học phần Triết học. Lịch thi (dự kiến): thứ 4 ngày 22/05/2013. Đề nghị các học viên phải thi lại học phần này đến đăng ký thi với cán bộ chủ nhiệm lớp trước ngày 17/05/2013. Lich thi hoc phan Triet hoc Vien Dao tao Sau dai hoc phoi hop cung Khoa LY luan chinh tri to chuc thi cho hoc phan Triet hoc. Lich thi (du kien): thu 4 ngay 22/05/2013. De nghi cac hoc vien phai thi lai hoc phan nay den dang kY thi voi can bo chu nhiem lop truoc ngay 17/05/2013.

Lịch thi học phần Triết học Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Lý luận chính trị tổ chức thi cho học phần Triết học. Lịch thi (dự kiến): thứ 4 ngày 22/05/2013. Đề nghị các học viên phải thi lại học phần này đến đăng ký thi với cán bộ chủ nhiệm lớp trước ngày 17/05/2013.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business