NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 26/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thành Cương, chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, với đề tài Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 26/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thành Cương, chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, với đề tài "Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An. Chuyên ngành    : Kinh tế tài chính ngân hàng                       Mã số: 62.31.12.01 Nghiên cứu sinh    : ĐẶNG THÀNH CƯƠNG        Người hướng dẫn    : PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT         Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận (1) Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về thu hút FDI, kết hợp với khảo sát thực tiễn, luận án đã hệ thống bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư FDI theo cách tiếp cận vĩ mô đứng trên góc độ nhà quản lý, đó là: (i) Giá trị gia tăng (ii) Hệ số ICOR, (iii) Năng suất lao động, (iv) Hiệu suất sử dụng điện năng, sử dụng đất, (v) Mức độ đóng góp vào xuất khẩu, GDP, ngân sách Nhà nước và tạo việc làm của khu vực FDI.  (2) Luận án cũng đã luận giải các chính sách để thu hút vốn FDI vào địa phương đó là chính sách cơ cấu ngành tại địa phương, chính sách thuế, phí và lệ phí, chính sách về đất đai, chính sách về lao động, ưu đãi hỗ trợ đầu tư, chính sách cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn (1) Luận án nghiên cứu thực trạng thu hút và hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Nghệ An, nơi đã có một số đề tài nghiên cứu về thu hút vốn FDI nhưng ít có nghiên cứu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn FDI. Thông qua việc đánh giá thực trạng vốn FDI tại Nghệ An, luận án đã chỉ ra nhiều hạn chế dẫn đến kết quả có sự mất cân đối trong thu hút vốn FDI, hiệu quả sử dụng vốn FDI thấp, quy mô vốn nhỏ. Luận án sử dụng phần mềm Eview4 để tiến hành hồi quy mô hình đánh giá hiệu quả vốn FDI thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình tối ưu nhất có dạng: VA = -31.088,36 + 0,471832*NVi + 34,75335*LDi + 37.229,96*Ti Trong đó: VA là giá trị gia tăng khu vực FDI, NV là vốn thực hiện khu vực FDI, LD là số lao động khu vực FDI và T là biến thời gian. Mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa vốn FDI thực hiện và VA là rất chặt chẽ, đây chính là cơ sở để xác định cần phải thu hút FDI bao nhiêu để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra cho tỉnh Nghệ An. (2) Luận án cũng khẳng định hiệu quả sử dụng vốn FDI còn thấp so với kỳ vọng được chứng minh qua tác động của vốn FDI đến đóng góp vào kinh tế, tạo việc làm, cải thiện môi trường, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong đó nhấn mạnh đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà nước, hoạt động xúc tiến và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (3) Kết quả nghiên cứu cũng góp phần khẳng định việc tăng cường thu hút FDI tại Nghệ An cần gắn quy mô với chất lượng và hiệu quả sử dụng, chứ không thu hút bằng mọi giá. Dựa trên cơ sở thực tế tại địa phương, luận án cũng đưa ra các giải pháp để tăng cường thu hút vốn FDI vào địa bàn tỉnh, đó là: - Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài; - Thúc đẩy hoạt động xúc tiến; - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; - Phát triển công nghiệp hỗ trợ; - Cải cách thủ tục hành chính; - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực; - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện các biện pháp chống chuyển giá; - Cần thực hiện đánh giá hiệu quả sử dụng vốn FDI bằng các mô hình kinh tế lượng. Nội dung của luận án xem tại đây. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS Thesis subject: Strengthening the attraction of foreign direct investment (FDI) capital into Nghe An province. Speciality: Financial and Banking Economics        Code: 62.31.12.01 PhD candidate: DANG THANH CUONG Instructed by: ASSOC. PROF. PHD NGUYEN THI BAT New contributions in academic, theoretical aspects (1) On the basis of inhering the pervious researches on attraction of FDI, combining with actual investigation, the thesis systemized the evaluation target set on efficiency of using FDI capital according to the macro approach in the angle of the manager, namely: (i) Value added, (ii) ICOR coefficient, (iii) Labor productivity, (iv) Output of power use, land use, (v) Contribution level to export, GDP, State budget and employment creation of FDI area. (2) The thesis also interpreted the policies to attract FDI capital into the locality, namely: Policy on sector structure at the locality, policy on tax, fee and charge, Policy on land, labor and investment support incentives, Policy on administrative procedure reform, investment promotion. New contributions in reality aspect (1) The thesis studies the real situation of attraction and efficiency of using FDI capital in Nghe An where there were some research subjects on attracting FDI capital but few subjects mentioned about the efficiency of using FDI capital. Through the evaluation of real situation of FDI capital in Nghe An, the thesis mentioned about many limitations which led to the result of imbalance in attracting FDI capital, low efficiency of using FDI capital and small capital scale. The thesis used software Eview4 to carry out regression of the model on evaluating the efficiency of implemented FDI capital in Nghe An province. The testing result showed that the most optimal model had the form: VA = -31,088.36 + 0.471832*NVi + 34.75335*LDi + 37,229.96*Ti Where: VA is value added of FDI area, NV is implementation capital of FDI area, LD is laborer number in FDI area and T is time variable. The regression model showed that the relationship between implemented FDI capital and VA was very close; this was the basis for determining that how much FDI capital is needed to attract to attain the economic growth rate according to the plan put forward for Nghe An province. (2) The thesis also affirmed that the efficiency of using FDI capital was still low in comparison to the proven expectation through impact of FDI capital to the contribution into the economy, employment creation, environmental improvement, and it also mentioned about the reasons leading to the limitations in which it emphasized on technical infrastructure, State management, promotion activity and competitive capacity index at provincial level. (3) The research result also contributed to affirming that the strengthening of attraction of FDI in Nghe An province needed to attach the scale with quality and use efficiency, not attract at any cost. On the basis of the fact at the locality, the thesis put forth the solutions to strengthen the attraction of FDI capital into the province, namely: - Strengthening the investment into the technical infrastructure to create the attractiveness for foreign investor; - Stepping up promotion activity; - Improving the quality of planning; - Developing the support industry; - Reforming administrative procedure; - Investing into the development of human resources; - Stepping up the checking, supervision of implementation of transfer pricing prevention measures; - It is necessary to implement the evaluation on efficiency of using FDI capital by econometrics models.   NCS Dang Thanh Cuong bao ve luan an tien si Ngay 26/10/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Dang Thanh Cuong, chuyen nganh Kinh te tai chinh ngan hang, voi de tai "Tang cuong thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) vao tinh Nghe An". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Tang cuong thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) vao tinh Nghe An. Chuyen nganh    : Kinh te tai chinh ngan hang                       Ma so: 62.31.12.01 Nghien cuu sinh    : DANG THANH CUONG        Nguoi huong dan    : PGS.TS NGUYEN THI BAT         Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan (1) Tren co so ke thua cac nghien cuu truoc day ve thu hut FDI, ket hop voi khao sat thuc tien, luan an da he thong bo chi tieu danh gia hieu qua su dung von dau tu FDI theo cach tiep can vi mo dung tren goc do nha quan lY, do la: (i) Gia tri gia tang (ii) He so ICOR, (iii) Nang suat lao dong, (iv) Hieu suat su dung dien nang, su dung dat, (v) Muc do dong gop vao xuat khau, GDP, ngan sach Nha nuoc va tao viec lam cua khu vuc FDI.  (2) Luan an cung da luan giai cac chinh sach de thu hut von FDI vao dia phuong do la chinh sach co cau nganh tai dia phuong, chinh sach thue, phi va le phi, chinh sach ve dat dai, chinh sach ve lao dong, uu dai ho tro dau tu, chinh sach cai cach thu tuc hanh chinh, xuc tien dau tu. Nhung dong gop moi ve mat thuc tien (1) Luan an nghien cuu thuc trang thu hut va hieu qua su dung von FDI tai Nghe An, noi da co mot so de tai nghien cuu ve thu hut von FDI nhung it co nghien cuu de cap den hieu qua su dung von FDI. Thong qua viec danh gia thuc trang von FDI tai Nghe An, luan an da chi ra nhieu han che dan den ket qua co su mat can doi trong thu hut von FDI, hieu qua su dung von FDI thap, quy mo von nho. Luan an su dung phan mem Eview4 de tien hanh hoi quy mo hinh danh gia hieu qua von FDI thuc hien tai tinh Nghe An. Ket qua kiem dinh cho thay mo hinh toi uu nhat co dang: VA = -31.088,36 + 0,471832*NVi + 34,75335*LDi + 37.229,96*Ti Trong do: VA la gia tri gia tang khu vuc FDI, NV la von thuc hien khu vuc FDI, LD la so lao dong khu vuc FDI va T la bien thoi gian. Mo hinh hoi quy cho thay moi quan he giua von FDI thuc hien va VA la rat chat che, day chinh la co so de xac dinh can phai thu hut FDI bao nhieu de dat duoc toc do tang truong kinh te theo ke hoach de ra cho tinh Nghe An. (2) Luan an cung khang dinh hieu qua su dung von FDI con thap so voi kY vong duoc chung minh qua tac dong cua von FDI den dong gop vao kinh te, tao viec lam, cai thien moi truong, dong thoi cung chi ra nhung nguyen nhan dan den nhung han che trong do nhan manh den co so ha tang kY thuat, quan lY nha nuoc, hoat dong xuc tien va chi so nang luc canh tranh cap tinh. (3) Ket qua nghien cuu cung gop phan khang dinh viec tang cuong thu hut FDI tai Nghe An can gan quy mo voi chat luong va hieu qua su dung, chu khong thu hut bang moi gia. Dua tren co so thuc te tai dia phuong, luan an cung dua ra cac giai phap de tang cuong thu hut von FDI vao dia ban tinh, do la: - Tang cuong dau tu vao co so ha tang kY thuat tao su hap dan doi voi nha dau tu nuoc ngoai; - Thuc day hoat dong xuc tien; - Nang cao chat luong cong tac quy hoach; - Phat trien cong nghiep ho tro; - Cai cach thu tuc hanh chinh; - Dau tu phat trien nguon nhan luc; - Day manh cong tac kiem tra, thanh tra thuc hien cac bien phap chong chuyen gia; - Can thuc hien danh gia hieu qua su dung von FDI bang cac mo hinh kinh te luong. Noi dung cua luan an xem tai day. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS Thesis subject: Strengthening the attraction of foreign direct investment (FDI) capital into Nghe An province. Speciality: Financial and Banking Economics        Code: 62.31.12.01 PhD candidate: DANG THANH CUONG Instructed by: ASSOC. PROF. PHD NGUYEN THI BAT New contributions in academic, theoretical aspects (1) On the basis of inhering the pervious researches on attraction of FDI, combining with actual investigation, the thesis systemized the evaluation target set on efficiency of using FDI capital according to the macro approach in the angle of the manager, namely: (i) Value added, (ii) ICOR coefficient, (iii) Labor productivity, (iv) Output of power use, land use, (v) Contribution level to export, GDP, State budget and employment creation of FDI area. (2) The thesis also interpreted the policies to attract FDI capital into the locality, namely: Policy on sector structure at the locality, policy on tax, fee and charge, Policy on land, labor and investment support incentives, Policy on administrative procedure reform, investment promotion. New contributions in reality aspect (1) The thesis studies the real situation of attraction and efficiency of using FDI capital in Nghe An where there were some research subjects on attracting FDI capital but few subjects mentioned about the efficiency of using FDI capital. Through the evaluation of real situation of FDI capital in Nghe An, the thesis mentioned about many limitations which led to the result of imbalance in attracting FDI capital, low efficiency of using FDI capital and small capital scale. The thesis used software Eview4 to carry out regression of the model on evaluating the efficiency of implemented FDI capital in Nghe An province. The testing result showed that the most optimal model had the form: VA = -31,088.36 + 0.471832*NVi + 34.75335*LDi + 37,229.96*Ti Where: VA is value added of FDI area, NV is implementation capital of FDI area, LD is laborer number in FDI area and T is time variable. The regression model showed that the relationship between implemented FDI capital and VA was very close; this was the basis for determining that how much FDI capital is needed to attract to attain the economic growth rate according to the plan put forward for Nghe An province. (2) The thesis also affirmed that the efficiency of using FDI capital was still low in comparison to the proven expectation through impact of FDI capital to the contribution into the economy, employment creation, environmental improvement, and it also mentioned about the reasons leading to the limitations in which it emphasized on technical infrastructure, State management, promotion activity and competitive capacity index at provincial level. (3) The research result also contributed to affirming that the strengthening of attraction of FDI in Nghe An province needed to attach the scale with quality and use efficiency, not attract at any cost. On the basis of the fact at the locality, the thesis put forth the solutions to strengthen the attraction of FDI capital into the province, namely: - Strengthening the investment into the technical infrastructure to create the attractiveness for foreign investor; - Stepping up promotion activity; - Improving the quality of planning; - Developing the support industry; - Reforming administrative procedure; - Investing into the development of human resources; - Stepping up the checking, supervision of implementation of transfer pricing prevention measures; - It is necessary to implement the evaluation on efficiency of using FDI capital by econometrics models.  

NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 26/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thành Cương, chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, với đề tài "Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An. Chuyên ngành    : Kinh tế tài chính ngân hàng                       Mã số: 62.31.12.01 Nghiên cứu sinh    : ĐẶNG THÀNH CƯƠNG        Người hướng dẫn    : PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT         Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận (1) Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về thu hút FDI, kết hợp với khảo sát thực tiễn, luận án đã hệ thống bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư FDI theo cách tiếp cận vĩ mô đứng trên góc độ nhà quản lý, đó là: (i) Giá trị gia tăng (ii) Hệ số ICOR, (iii) Năng suất lao động, (iv) Hiệu suất sử dụng điện năng, sử dụng đất, (v) Mức độ đóng góp vào xuất khẩu, GDP, ngân sách Nhà nước và tạo việc làm của khu vực FDI.  (2) Luận án cũng đã luận giải các chính sách để thu hút vốn FDI vào địa phương đó là chính sách cơ cấu ngành tại địa phương, chính sách thuế, phí và lệ phí, chính sách về đất đai, chính sách về lao động, ưu đãi hỗ trợ đầu tư, chính sách cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn (1) Luận án nghiên cứu thực trạng thu hút và hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Nghệ An, nơi đã có một số đề tài nghiên cứu về thu hút vốn FDI nhưng ít có nghiên cứu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn FDI. Thông qua việc đánh giá thực trạng vốn FDI tại Nghệ An, luận án đã chỉ ra nhiều hạn chế dẫn đến kết quả có sự mất cân đối trong thu hút vốn FDI, hiệu quả sử dụng vốn FDI thấp, quy mô vốn nhỏ. Luận án sử dụng phần mềm Eview4 để tiến hành hồi quy mô hình đánh giá hiệu quả vốn FDI thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình tối ưu nhất có dạng: VA = -31.088,36 + 0,471832*NVi + 34,75335*LDi + 37.229,96*Ti Trong đó: VA là giá trị gia tăng khu vực FDI, NV là vốn thực hiện khu vực FDI, LD là số lao động khu vực FDI và T là biến thời gian. Mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa vốn FDI thực hiện và VA là rất chặt chẽ, đây chính là cơ sở để xác định cần phải thu hút FDI bao nhiêu để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra cho tỉnh Nghệ An. (2) Luận án cũng khẳng định hiệu quả sử dụng vốn FDI còn thấp so với kỳ vọng được chứng minh qua tác động của vốn FDI đến đóng góp vào kinh tế, tạo việc làm, cải thiện môi trường, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong đó nhấn mạnh đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà nước, hoạt động xúc tiến và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (3) Kết quả nghiên cứu cũng góp phần khẳng định việc tăng cường thu hút FDI tại Nghệ An cần gắn quy mô với chất lượng và hiệu quả sử dụng, chứ không thu hút bằng mọi giá. Dựa trên cơ sở thực tế tại địa phương, luận án cũng đưa ra các giải pháp để tăng cường thu hút vốn FDI vào địa bàn tỉnh, đó là: - Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài; - Thúc đẩy hoạt động xúc tiến; - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; - Phát triển công nghiệp hỗ trợ; - Cải cách thủ tục hành chính; - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực; - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện các biện pháp chống chuyển giá; - Cần thực hiện đánh giá hiệu quả sử dụng vốn FDI bằng các mô hình kinh tế lượng. Nội dung của luận án xem tại đây. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS Thesis subject: Strengthening the attraction of foreign direct investment (FDI) capital into Nghe An province. Speciality: Financial and Banking Economics        Code: 62.31.12.01 PhD candidate: DANG THANH CUONG Instructed by: ASSOC. PROF. PHD NGUYEN THI BAT New contributions in academic, theoretical aspects (1) On the basis of inhering the pervious researches on attraction of FDI, combining with actual investigation, the thesis systemized the evaluation target set on efficiency of using FDI capital according to the macro approach in the angle of the manager, namely: (i) Value added, (ii) ICOR coefficient, (iii) Labor productivity, (iv) Output of power use, land use, (v) Contribution level to export, GDP, State budget and employment creation of FDI area. (2) The thesis also interpreted the policies to attract FDI capital into the locality, namely: Policy on sector structure at the locality, policy on tax, fee and charge, Policy on land, labor and investment support incentives, Policy on administrative procedure reform, investment promotion. New contributions in reality aspect (1) The thesis studies the real situation of attraction and efficiency of using FDI capital in Nghe An where there were some research subjects on attracting FDI capital but few subjects mentioned about the efficiency of using FDI capital. Through the evaluation of real situation of FDI capital in Nghe An, the thesis mentioned about many limitations which led to the result of imbalance in attracting FDI capital, low efficiency of using FDI capital and small capital scale. The thesis used software Eview4 to carry out regression of the model on evaluating the efficiency of implemented FDI capital in Nghe An province. The testing result showed that the most optimal model had the form: VA = -31,088.36 + 0.471832*NVi + 34.75335*LDi + 37,229.96*Ti Where: VA is value added of FDI area, NV is implementation capital of FDI area, LD is laborer number in FDI area and T is time variable. The regression model showed that the relationship between implemented FDI capital and VA was very close; this was the basis for determining that how much FDI capital is needed to attract to attain the economic growth rate according to the plan put forward for Nghe An province. (2) The thesis also affirmed that the efficiency of using FDI capital was still low in comparison to the proven expectation through impact of FDI capital to the contribution into the economy, employment creation, environmental improvement, and it also mentioned about the reasons leading to the limitations in which it emphasized on technical infrastructure, State management, promotion activity and competitive capacity index at provincial level. (3) The research result also contributed to affirming that the strengthening of attraction of FDI in Nghe An province needed to attach the scale with quality and use efficiency, not attract at any cost. On the basis of the fact at the locality, the thesis put forth the solutions to strengthen the attraction of FDI capital into the province, namely: - Strengthening the investment into the technical infrastructure to create the attractiveness for foreign investor; - Stepping up promotion activity; - Improving the quality of planning; - Developing the support industry; - Reforming administrative procedure; - Investing into the development of human resources; - Stepping up the checking, supervision of implementation of transfer pricing prevention measures; - It is necessary to implement the evaluation on efficiency of using FDI capital by econometrics models.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business