NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 24/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thị Lệ Xuân, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài “Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lý luận - Thực tiễn và Giải pháp”. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 24/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thị Lệ Xuân, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài “Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lý luận - Thực tiễn và Giải pháp”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lý luận - Thực tiễn và Giải pháp Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                    Mã số: 62.31.05.01 Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lệ Xuân              Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Huy Đức      2. GS.TS. Trương Việt Dũng Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Vận dụng lý thuyết kinh tế y tế (Health economics), luận án chỉ ra rằng thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe Việt Nam hiện nay không thỏa mãn những tiêu chí của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Xuất phát từ đặc thù sức khỏe, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dựa trên phân tích các thất bại của thị trường y tế, luận án xây dựng hệ thống 17 nguyên tắc mà cơ chế y tế cần đảm bảo để đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe công bằng và hiệu quả. Hệ thống các nguyên tắc này được luận án sử dụng để phân tích, đánh giá bốn phương thức xã hội hóa y tế cơ bản hiện nay. Tuy nhiên chúng có thể được sử dụng trong đánh giá toàn hệ thống y tế hay các bộ phận cấu thành của nó (đặc biệt là tài chính y tế), theo các mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Về khía cạnh lý thuyết, luận án chỉ ra rằng không có một phương thức xã hội hóa y tế nào có thể thỏa mãn đồng thời cả 17 nguyên tắc đó tức không thể có một phương thức xã hội hóa y tế nào thực sự hoàn hảo. Những phát hiện và đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Phân tích thực tế với các con số minh họa cụ thể đã chứng minh được luận điểm luận án đã nêu trong phần lý thuyết: cả bốn phương thức xã hội hóa y tế đều không thể thỏa mãn tất cả các nguyên tắc, trong đó: - Bảo hiểm y tế có số điểm thỏa mãn cao nhất và cũng ít vi phạm nhất. - Liên doanh liên kết và khám chữa bệnh theo yêu cầu có số điểm thỏa mãn thấp trong khi số điểm vi phạm cao nên tổng điểm là thấp nhất. - Phát triển hệ thống y tế tư nhân có số điểm thỏa mãn rất cao nhưng điểm vi phạm cũng cao. - Thu một phần viện phí có số điểm vi phạm thấp và điểm thỏa mãn cũng thấp Từ kết quả đó luận án đề xuất: bảo hiểm y tế là phương thức ưu việt nhất cần tập trung phát triển. Cần thiết phải phát triển hệ thống y tế tư nhân nhưng nhà nước phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ để hạn chế các vi phạm của khu vực này. Phương thức liên doanh liên kết và khám chữa bệnh theo yêu cầu cần phải siết chặt quản lý, có thể tiến tới xóa bỏ. Viện phí là phương án tình thế cần duy trì trong điều kiện nguồn lực hiện nay có hạn nhưng từng bước thay thế bằng cơ chế bảo hiểm y tế toàn dân. Nội dung của luận án xem tại đây. NCS Dang Thi Le Xuan bao ve luan an tien si Ngay 24/10/2011, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Dang Thi Le Xuan, chuyen nganh Kinh te phat trien, voi de tai “Xa hoi hoa y te o Viet Nam: LY luan - Thuc tien va Giai phap”. NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Xa hoi hoa y te o Viet Nam: LY luan - Thuc tien va Giai phap Chuyen nganh: Kinh te phat trien                    Ma so: 62.31.05.01 Nghien cuu sinh: Dang Thi Le Xuan              Nguoi huong dan: 1. PGS.TS. Le Huy Duc      2. GS.TS. Truong Viet Dung Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Van dung lY thuyet kinh te y te (Health economics), luan an chi ra rang thi truong dich vu cham soc suc khoe Viet Nam hien nay khong thoa man nhung tieu chi cua thi truong canh tranh hoan hao. Xuat phat tu dac thu suc khoe, dich vu cham soc suc khoe va dua tren phan tich cac that bai cua thi truong y te, luan an xay dung he thong 17 nguyen tac ma co che y te can dam bao de dat muc tieu cham soc suc khoe cong bang va hieu qua. He thong cac nguyen tac nay duoc luan an su dung de phan tich, danh gia bon phuong thuc xa hoi hoa y te co ban hien nay. Tuy nhien chung co the duoc su dung trong danh gia toan he thong y te hay cac bo phan cau thanh cua no (dac biet la tai chinh y te), theo cac muc tieu nghien cuu khac nhau. Ve khia canh lY thuyet, luan an chi ra rang khong co mot phuong thuc xa hoi hoa y te nao co the thoa man dong thoi ca 17 nguyen tac do tuc khong the co mot phuong thuc xa hoi hoa y te nao thuc su hoan hao. Nhung phat hien va de xuat moi rut ra duoc tu ket qua nghien cuu, khao sat cua luan an Phan tich thuc te voi cac con so minh hoa cu the da chung minh duoc luan diem luan an da neu trong phan lY thuyet: ca bon phuong thuc xa hoi hoa y te deu khong the thoa man tat ca cac nguyen tac, trong do: - Bao hiem y te co so diem thoa man cao nhat va cung it vi pham nhat. - Lien doanh lien ket va kham chua benh theo yeu cau co so diem thoa man thap trong khi so diem vi pham cao nen tong diem la thap nhat. - Phat trien he thong y te tu nhan co so diem thoa man rat cao nhung diem vi pham cung cao. - Thu mot phan vien phi co so diem vi pham thap va diem thoa man cung thap Tu ket qua do luan an de xuat: bao hiem y te la phuong thuc uu viet nhat can tap trung phat trien. Can thiet phai phat trien he thong y te tu nhan nhung nha nuoc phai co cac bien phap quan lY chat che de han che cac vi pham cua khu vuc nay. Phuong thuc lien doanh lien ket va kham chua benh theo yeu cau can phai siet chat quan lY, co the tien toi xoa bo. Vien phi la phuong an tinh the can duy tri trong dieu kien nguon luc hien nay co han nhung tung buoc thay the bang co che bao hiem y te toan dan. Noi dung cua luan an xem tai day.

NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 24/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thị Lệ Xuân, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài “Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lý luận - Thực tiễn và Giải pháp”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lý luận - Thực tiễn và Giải pháp Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                    Mã số: 62.31.05.01 Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lệ Xuân              Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Huy Đức      2. GS.TS. Trương Việt Dũng Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Vận dụng lý thuyết kinh tế y tế (Health economics), luận án chỉ ra rằng thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe Việt Nam hiện nay không thỏa mãn những tiêu chí của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Xuất phát từ đặc thù sức khỏe, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dựa trên phân tích các thất bại của thị trường y tế, luận án xây dựng hệ thống 17 nguyên tắc mà cơ chế y tế cần đảm bảo để đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe công bằng và hiệu quả. Hệ thống các nguyên tắc này được luận án sử dụng để phân tích, đánh giá bốn phương thức xã hội hóa y tế cơ bản hiện nay. Tuy nhiên chúng có thể được sử dụng trong đánh giá toàn hệ thống y tế hay các bộ phận cấu thành của nó (đặc biệt là tài chính y tế), theo các mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Về khía cạnh lý thuyết, luận án chỉ ra rằng không có một phương thức xã hội hóa y tế nào có thể thỏa mãn đồng thời cả 17 nguyên tắc đó tức không thể có một phương thức xã hội hóa y tế nào thực sự hoàn hảo. Những phát hiện và đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Phân tích thực tế với các con số minh họa cụ thể đã chứng minh được luận điểm luận án đã nêu trong phần lý thuyết: cả bốn phương thức xã hội hóa y tế đều không thể thỏa mãn tất cả các nguyên tắc, trong đó: - Bảo hiểm y tế có số điểm thỏa mãn cao nhất và cũng ít vi phạm nhất. - Liên doanh liên kết và khám chữa bệnh theo yêu cầu có số điểm thỏa mãn thấp trong khi số điểm vi phạm cao nên tổng điểm là thấp nhất. - Phát triển hệ thống y tế tư nhân có số điểm thỏa mãn rất cao nhưng điểm vi phạm cũng cao. - Thu một phần viện phí có số điểm vi phạm thấp và điểm thỏa mãn cũng thấp Từ kết quả đó luận án đề xuất: bảo hiểm y tế là phương thức ưu việt nhất cần tập trung phát triển. Cần thiết phải phát triển hệ thống y tế tư nhân nhưng nhà nước phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ để hạn chế các vi phạm của khu vực này. Phương thức liên doanh liên kết và khám chữa bệnh theo yêu cầu cần phải siết chặt quản lý, có thể tiến tới xóa bỏ. Viện phí là phương án tình thế cần duy trì trong điều kiện nguồn lực hiện nay có hạn nhưng từng bước thay thế bằng cơ chế bảo hiểm y tế toàn dân. Nội dung của luận án xem tại đây.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business