NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 29/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hồ Quế Hậu, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 29/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hồ Quế Hậu, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                        Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Hồ Quế Hậu                Người hướng dẫn: 1. GS.TS Nguyễn Đình Phan                2. PGS.TS. Tô Đức Hạnh. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận - Theo cách tiếp cận xem liên kết kinh tế là một thể chế kinh tế, luận án đã phân tích đặc trưng có tính trung gian, hổn hợp các đặc trưng của thị trường và kế họach hóa. Liên kết kinh tế có vai trò hỗ trợ khắc phục sự thiếu hoàn hảo của thị trường và kế họach. Tác giả đã khái quát được 3 điều kiện hình thành liên kết kinh tế : Có mối liên hệ kinh tế khách quan; có sự cần thiết phải liên kết xuất phát từ sự không hòan hảo của các thể chế kinh tế khác; có khả năng kiểm soát quan hệ liên kết. Ngoài những lọai hình liên kết đã được biết, tác giả luận án đã bổ sung thêm: Loại hình liên kết theo chức năng kinh tế: Trao đổi, hợp lực, phân chia và ủy nhiệm; phân chia theo mối quan hệ với môi trường ngoài: đóng và mở và nguyên tắc định trước quá trình phối hợp hành động (kế hoạch hóa) của liên kết kinh tế. - Ngoài những đặc điểm đã được biết đến về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân, tác giả luận án đã bổ sung thêm đặc điểm:Một quan hệ kinh tế quốc tế;  một quan hệ kinh tế bất đối xứng; là một loại hình liên kết kinh tế rất đặc thù và là một mâu thuẩn. Tác giả đã khái quát được ba yếu tố quyết định sự thành công của hợp đồng liên kết doanh nghiệp-nông dân ở Việt Nam.: Tính chuyên biệt của sản phẩm; sự đột phá về kỹ thuật, chất lượng và giá sản phẩm cạnh tranh và quan hệ tài sản giữa hai bên doanh nghiệp- nông dân.  - Trên cơ sở điều tra định lượng, Tác giả luận án đã xây dựng được hai mô hình kinh tế lượng dự báo chất lượng tổ chức thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp và tỉ lệ sản lượng nông dân bán cho doanh nghiệp theo hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu - Đề xuất quan điểm:Việc hình thành liên kết doanh nghiệp với nông dân là một giải pháp đột phá của sản xuất chế biến nông sản nhưng phải thực hiện từng bước trên cơ sở các điều kiện kinh tế khách quan và chủ quan, không thể nóng vội. - Cần tập trung phát triển liên kết cho những ngành chế biến đang có mô hình thực tiễn liên kết tốt; có điều kiện khách quan; những vùng có thị trường chưa phát triển. - Nhà nước cần quản lý về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu nhằm gia tăng áp lực thị trường để liên kết doanh nghiệp-nông dân có điều kiện hình thành và cần có chính sách bảo hộ đầu tư của doanh nghiệp về nông thôn. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Subject of Thesis: Economic integration between agro-product processing enterprises  and farmers in Vietnam   Specialization: Political Economics.                                    Code: 62.31.01.01 Post-graduate:  Ho Que Hau.                                   The guide: 1. Prof. Dr. Nguyen Dinh Phan                     2. As.Prof. Dr To Duc Hanh. Academic, theoretical contributions - As the approach, economic integration has been considered an economic institution. The thesis has analyzed intermediate and mixed features of the market and planning. Economic integration supports to overcome the imperfection of market and planing. The author defines three conditions for formation of economic integration: objective economic relationship; the necessity ofintegration from the imperfection of other economic institutions and controlling ability of integration relation. In addition to known integration forms, the author has added: Integration by economic function: exchange, synergy, sharing and delegation; in terms of the relations with external environmental: close and open and  predetermined principle of coordinating activities (planning) of economic integration. - In addition to known characteristics of economic integration between agro-processing enterprises and farmers, the author has added characteristics: An international economic relation, an asymmetric economic relation and a contradiction. The author defines three determinants of the success of integration contract between enterprises and farmers in Vietnam: The specialization of product; innovation of techneque, quality and competitive product price and property relations between enterprises and farmers. - Based on the quantitative survey, the author develop two econometric models to forecast implementing quality of contracts of enterprises and the rate of production that farmers sell to enterprises under the contract as the basis for contract performance. The new proposals from research results - Proposed perspectives: The formation of economic integration between enterprises and farmers is a breakthrough solution for producing and processing agro-products which has to be done gradually based on objective and subjective economic conditions and could not be impatient. - Focusing on developing integration in processing industries which are currently implememting good integrative model; have objective conditions; and in areas with less developed market. - Government should manage  product quality, origin, brand to increase market pressure to integrate enterprises with farmers, leading toestablishment conditions and should have policies to protect investment of enterprises in rural areas.   NCS Ho Que Hau bao ve luan an tien si Ngay 29/10/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Ho Que Hau, chuyen nganh Kinh te chinh tri, voi de tai "Lien ket kinh te giua doanh nghiep che bien nong san voi nong dan o Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Lien ket kinh te giua doanh nghiep che bien nong san voi nong dan o Viet Nam Chuyen nganh: Kinh te chinh tri                        Ma so: 62.31.01.01 Nghien cuu sinh: Ho Que Hau                Nguoi huong dan: 1. GS.TS Nguyen Dinh Phan                2. PGS.TS. To Duc Hanh. Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan - Theo cach tiep can xem lien ket kinh te la mot the che kinh te, luan an da phan tich dac trung co tinh trung gian, hon hop cac dac trung cua thi truong va ke hoach hoa. Lien ket kinh te co vai tro ho tro khac phuc su thieu hoan hao cua thi truong va ke hoach. Tac gia da khai quat duoc 3 dieu kien hinh thanh lien ket kinh te : Co moi lien he kinh te khach quan; co su can thiet phai lien ket xuat phat tu su khong hoan hao cua cac the che kinh te khac; co kha nang kiem soat quan he lien ket. Ngoai nhung loai hinh lien ket da duoc biet, tac gia luan an da bo sung them: Loai hinh lien ket theo chuc nang kinh te: Trao doi, hop luc, phan chia va uy nhiem; phan chia theo moi quan he voi moi truong ngoai: dong va mo va nguyen tac dinh truoc qua trinh phoi hop hanh dong (ke hoach hoa) cua lien ket kinh te. - Ngoai nhung dac diem da duoc biet den ve lien ket kinh te giua doanh nghiep che bien nong san voi nong dan, tac gia luan an da bo sung them dac diem:Mot quan he kinh te quoc te;  mot quan he kinh te bat doi xung; la mot loai hinh lien ket kinh te rat dac thu va la mot mau thuan. Tac gia da khai quat duoc ba yeu to quyet dinh su thanh cong cua hop dong lien ket doanh nghiep-nong dan o Viet Nam.: Tinh chuyen biet cua san pham; su dot pha ve kY thuat, chat luong va gia san pham canh tranh va quan he tai san giua hai ben doanh nghiep- nong dan.  - Tren co so dieu tra dinh luong, Tac gia luan an da xay dung duoc hai mo hinh kinh te luong du bao chat luong to chuc thuc hien hop dong cua doanh nghiep va ti le san luong nong dan ban cho doanh nghiep theo hop dong lam co so cho viec thuc hien hop dong. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu - De xuat quan diem:Viec hinh thanh lien ket doanh nghiep voi nong dan la mot giai phap dot pha cua san xuat che bien nong san nhung phai thuc hien tung buoc tren co so cac dieu kien kinh te khach quan va chu quan, khong the nong voi. - Can tap trung phat trien lien ket cho nhung nganh che bien dang co mo hinh thuc tien lien ket tot; co dieu kien khach quan; nhung vung co thi truong chua phat trien. - Nha nuoc can quan lY ve chat luong san pham, nguon goc xuat xu, thuong hieu, nhan hieu nham gia tang ap luc thi truong de lien ket doanh nghiep-nong dan co dieu kien hinh thanh va can co chinh sach bao ho dau tu cua doanh nghiep ve nong thon. Noi dung cua luan an xem tai day. -------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Subject of Thesis: Economic integration between agro-product processing enterprises  and farmers in Vietnam   Specialization: Political Economics.                                    Code: 62.31.01.01 Post-graduate:  Ho Que Hau.                                   The guide: 1. Prof. Dr. Nguyen Dinh Phan                     2. As.Prof. Dr To Duc Hanh. Academic, theoretical contributions - As the approach, economic integration has been considered an economic institution. The thesis has analyzed intermediate and mixed features of the market and planning. Economic integration supports to overcome the imperfection of market and planing. The author defines three conditions for formation of economic integration: objective economic relationship; the necessity ofintegration from the imperfection of other economic institutions and controlling ability of integration relation. In addition to known integration forms, the author has added: Integration by economic function: exchange, synergy, sharing and delegation; in terms of the relations with external environmental: close and open and  predetermined principle of coordinating activities (planning) of economic integration. - In addition to known characteristics of economic integration between agro-processing enterprises and farmers, the author has added characteristics: An international economic relation, an asymmetric economic relation and a contradiction. The author defines three determinants of the success of integration contract between enterprises and farmers in Vietnam: The specialization of product; innovation of techneque, quality and competitive product price and property relations between enterprises and farmers. - Based on the quantitative survey, the author develop two econometric models to forecast implementing quality of contracts of enterprises and the rate of production that farmers sell to enterprises under the contract as the basis for contract performance. The new proposals from research results - Proposed perspectives: The formation of economic integration between enterprises and farmers is a breakthrough solution for producing and processing agro-products which has to be done gradually based on objective and subjective economic conditions and could not be impatient. - Focusing on developing integration in processing industries which are currently implememting good integrative model; have objective conditions; and in areas with less developed market. - Government should manage  product quality, origin, brand to increase market pressure to integrate enterprises with farmers, leading toestablishment conditions and should have policies to protect investment of enterprises in rural areas.  

NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 29/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hồ Quế Hậu, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                        Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Hồ Quế Hậu                Người hướng dẫn: 1. GS.TS Nguyễn Đình Phan                2. PGS.TS. Tô Đức Hạnh. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận - Theo cách tiếp cận xem liên kết kinh tế là một thể chế kinh tế, luận án đã phân tích đặc trưng có tính trung gian, hổn hợp các đặc trưng của thị trường và kế họach hóa. Liên kết kinh tế có vai trò hỗ trợ khắc phục sự thiếu hoàn hảo của thị trường và kế họach. Tác giả đã khái quát được 3 điều kiện hình thành liên kết kinh tế : Có mối liên hệ kinh tế khách quan; có sự cần thiết phải liên kết xuất phát từ sự không hòan hảo của các thể chế kinh tế khác; có khả năng kiểm soát quan hệ liên kết. Ngoài những lọai hình liên kết đã được biết, tác giả luận án đã bổ sung thêm: Loại hình liên kết theo chức năng kinh tế: Trao đổi, hợp lực, phân chia và ủy nhiệm; phân chia theo mối quan hệ với môi trường ngoài: đóng và mở và nguyên tắc định trước quá trình phối hợp hành động (kế hoạch hóa) của liên kết kinh tế. - Ngoài những đặc điểm đã được biết đến về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân, tác giả luận án đã bổ sung thêm đặc điểm:Một quan hệ kinh tế quốc tế;  một quan hệ kinh tế bất đối xứng; là một loại hình liên kết kinh tế rất đặc thù và là một mâu thuẩn. Tác giả đã khái quát được ba yếu tố quyết định sự thành công của hợp đồng liên kết doanh nghiệp-nông dân ở Việt Nam.: Tính chuyên biệt của sản phẩm; sự đột phá về kỹ thuật, chất lượng và giá sản phẩm cạnh tranh và quan hệ tài sản giữa hai bên doanh nghiệp- nông dân.  - Trên cơ sở điều tra định lượng, Tác giả luận án đã xây dựng được hai mô hình kinh tế lượng dự báo chất lượng tổ chức thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp và tỉ lệ sản lượng nông dân bán cho doanh nghiệp theo hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu - Đề xuất quan điểm:Việc hình thành liên kết doanh nghiệp với nông dân là một giải pháp đột phá của sản xuất chế biến nông sản nhưng phải thực hiện từng bước trên cơ sở các điều kiện kinh tế khách quan và chủ quan, không thể nóng vội. - Cần tập trung phát triển liên kết cho những ngành chế biến đang có mô hình thực tiễn liên kết tốt; có điều kiện khách quan; những vùng có thị trường chưa phát triển. - Nhà nước cần quản lý về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu nhằm gia tăng áp lực thị trường để liên kết doanh nghiệp-nông dân có điều kiện hình thành và cần có chính sách bảo hộ đầu tư của doanh nghiệp về nông thôn. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Subject of Thesis: Economic integration between agro-product processing enterprises  and farmers in Vietnam   Specialization: Political Economics.                                    Code: 62.31.01.01 Post-graduate:  Ho Que Hau.                                   The guide: 1. Prof. Dr. Nguyen Dinh Phan                     2. As.Prof. Dr To Duc Hanh. Academic, theoretical contributions - As the approach, economic integration has been considered an economic institution. The thesis has analyzed intermediate and mixed features of the market and planning. Economic integration supports to overcome the imperfection of market and planing. The author defines three conditions for formation of economic integration: objective economic relationship; the necessity ofintegration from the imperfection of other economic institutions and controlling ability of integration relation. In addition to known integration forms, the author has added: Integration by economic function: exchange, synergy, sharing and delegation; in terms of the relations with external environmental: close and open and  predetermined principle of coordinating activities (planning) of economic integration. - In addition to known characteristics of economic integration between agro-processing enterprises and farmers, the author has added characteristics: An international economic relation, an asymmetric economic relation and a contradiction. The author defines three determinants of the success of integration contract between enterprises and farmers in Vietnam: The specialization of product; innovation of techneque, quality and competitive product price and property relations between enterprises and farmers. - Based on the quantitative survey, the author develop two econometric models to forecast implementing quality of contracts of enterprises and the rate of production that farmers sell to enterprises under the contract as the basis for contract performance. The new proposals from research results - Proposed perspectives: The formation of economic integration between enterprises and farmers is a breakthrough solution for producing and processing agro-products which has to be done gradually based on objective and subjective economic conditions and could not be impatient. - Focusing on developing integration in processing industries which are currently implememting good integrative model; have objective conditions; and in areas with less developed market. - Government should manage  product quality, origin, brand to increase market pressure to integrate enterprises with farmers, leading toestablishment conditions and should have policies to protect investment of enterprises in rural areas.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business