NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 01/11/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lương Văn Hải, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài “Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam”. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 01/11/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lương Văn Hải, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài “Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)                      Mã số: 62.34.01.01 Nghiên cứu sinh: Lương Văn Hải                Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn                Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Nghiên cứu quyền tự chủ của trường đại học và vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ đại học, luận án đã đưa ra 4 mô hình (phương thức) quản lý nhà nước đối với các trường đại học dưới giác độ hệ thống kết nối các nhân tố đầu vào (V), môi trường (M) và cơ chế (C) như sau: (1) Mô hình nhà nước kiểm soát: Nhà nước kiểm soát sát sao mọi nhân tố V, M, C; bảo đảm mọi quy định được các nhà trường thực hiện theo đúng chuẩn mực quy định theo hướng kế hoạch hóa tập trung, hy vọng kết quả đầu ra (R) sẽ đáp ứng mục tiêu mong đợi. (2) Mô hình nhà nước giám sát: Nhà nước chỉ kiểm soát đầu ra, còn các nhân tố khác V, M, C để cho các trường tự chịu trách nhiệm. (3) Mô hình tự chủ đại học tuyệt đối: Nhà nước để xã hội, người sử dụng “sản phẩm” của các trường đại học tự đánh giá theo hướng tiếp cận thị trường, thông qua việc tiếp nhận và sử dụng người học sau khi ra trường về làm việc, còn các nhân tố V, M, C để cho các trường tự chịu trách nhiệm. (4) Phương thức hỗn hợp, tổ hợp hai mô hình 1 và 3. Việc phân loại như trên có thể giúp cho nhà nước lựa chọn được một mô hình thích hợp với thực tế của đất nước để quản lý có hiệu quả các trường đại học. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Luận án cho rằng, để mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học Nhà nước cần tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, bao gồm các chức năng định hướng; hỗ trợ; kiểm tra, kiểm soát. Đây là những chức năng chỉ có nhà nước mới có đủ quyền lực, tầm nhìn, trách nhiệm và phương tiện thực hiện; Trong giai đoạn 2011- 2020 phương thức trao quyền tự chủ đại học nên là phương thức kết hợp do nền kinh tế Việt Nam ở trình độ phát triển trung bình; điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành đại học chưa cao; trình độ đội ngũ giáo viên chưa đạt mức tương đương các nước phát triển; môi trường thông tin hội nhập ở mức trung bình. Nội dung của luận án xem tại đây. NCS Luong Van Hai bao ve luan an tien si Ngay 01/11/2011, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Luong Van Hai, chuyen nganh Quan lY kinh te (Khoa hoc quan lY), voi de tai “Vai tro cua nha nuoc trong mo rong quyen tu chu cua cac truong dai hoc cong lap Viet Nam”. NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Vai tro cua nha nuoc trong mo rong quyen tu chu cua cac truong dai hoc cong lap Viet Nam Chuyen nganh: Quan lY kinh te (Khoa hoc quan lY)                      Ma so: 62.34.01.01 Nghien cuu sinh: Luong Van Hai                Nguoi huong dan: GS.TS Do Hoang Toan                Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Nghien cuu quyen tu chu cua truong dai hoc va vai tro cua nha nuoc trong mo rong quyen tu chu dai hoc, luan an da dua ra 4 mo hinh (phuong thuc) quan lY nha nuoc doi voi cac truong dai hoc duoi giac do he thong ket noi cac nhan to dau vao (V), moi truong (M) va co che (C) nhu sau: (1) Mo hinh nha nuoc kiem soat: Nha nuoc kiem soat sat sao moi nhan to V, M, C; bao dam moi quy dinh duoc cac nha truong thuc hien theo dung chuan muc quy dinh theo huong ke hoach hoa tap trung, hy vong ket qua dau ra (R) se dap ung muc tieu mong doi. (2) Mo hinh nha nuoc giam sat: Nha nuoc chi kiem soat dau ra, con cac nhan to khac V, M, C de cho cac truong tu chiu trach nhiem. (3) Mo hinh tu chu dai hoc tuyet doi: Nha nuoc de xa hoi, nguoi su dung “san pham” cua cac truong dai hoc tu danh gia theo huong tiep can thi truong, thong qua viec tiep nhan va su dung nguoi hoc sau khi ra truong ve lam viec, con cac nhan to V, M, C de cho cac truong tu chiu trach nhiem. (4) Phuong thuc hon hop, to hop hai mo hinh 1 va 3. Viec phan loai nhu tren co the giup cho nha nuoc lua chon duoc mot mo hinh thich hop voi thuc te cua dat nuoc de quan lY co hieu qua cac truong dai hoc. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu Luan an cho rang, de mo rong quyen tu chu cho cac truong dai hoc Nha nuoc can tap trung thuc hien chuc nang quan lY vi mo, bao gom cac chuc nang dinh huong; ho tro; kiem tra, kiem soat. Day la nhung chuc nang chi co nha nuoc moi co du quyen luc, tam nhin, trach nhiem va phuong tien thuc hien; Trong giai doan 2011- 2020 phuong thuc trao quyen tu chu dai hoc nen la phuong thuc ket hop do nen kinh te Viet Nam o trinh do phat trien trung binh; dieu kien co so vat chat kY thuat cua nganh dai hoc chua cao; trinh do doi ngu giao vien chua dat muc tuong duong cac nuoc phat trien; moi truong thong tin hoi nhap o muc trung binh. Noi dung cua luan an xem tai day.

NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 01/11/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lương Văn Hải, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài “Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)                      Mã số: 62.34.01.01 Nghiên cứu sinh: Lương Văn Hải                Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn                Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Nghiên cứu quyền tự chủ của trường đại học và vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ đại học, luận án đã đưa ra 4 mô hình (phương thức) quản lý nhà nước đối với các trường đại học dưới giác độ hệ thống kết nối các nhân tố đầu vào (V), môi trường (M) và cơ chế (C) như sau: (1) Mô hình nhà nước kiểm soát: Nhà nước kiểm soát sát sao mọi nhân tố V, M, C; bảo đảm mọi quy định được các nhà trường thực hiện theo đúng chuẩn mực quy định theo hướng kế hoạch hóa tập trung, hy vọng kết quả đầu ra (R) sẽ đáp ứng mục tiêu mong đợi. (2) Mô hình nhà nước giám sát: Nhà nước chỉ kiểm soát đầu ra, còn các nhân tố khác V, M, C để cho các trường tự chịu trách nhiệm. (3) Mô hình tự chủ đại học tuyệt đối: Nhà nước để xã hội, người sử dụng “sản phẩm” của các trường đại học tự đánh giá theo hướng tiếp cận thị trường, thông qua việc tiếp nhận và sử dụng người học sau khi ra trường về làm việc, còn các nhân tố V, M, C để cho các trường tự chịu trách nhiệm. (4) Phương thức hỗn hợp, tổ hợp hai mô hình 1 và 3. Việc phân loại như trên có thể giúp cho nhà nước lựa chọn được một mô hình thích hợp với thực tế của đất nước để quản lý có hiệu quả các trường đại học. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Luận án cho rằng, để mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học Nhà nước cần tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, bao gồm các chức năng định hướng; hỗ trợ; kiểm tra, kiểm soát. Đây là những chức năng chỉ có nhà nước mới có đủ quyền lực, tầm nhìn, trách nhiệm và phương tiện thực hiện; Trong giai đoạn 2011- 2020 phương thức trao quyền tự chủ đại học nên là phương thức kết hợp do nền kinh tế Việt Nam ở trình độ phát triển trung bình; điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành đại học chưa cao; trình độ đội ngũ giáo viên chưa đạt mức tương đương các nước phát triển; môi trường thông tin hội nhập ở mức trung bình. Nội dung của luận án xem tại đây.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business