NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 14/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lê Anh, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 14/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lê Anh, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam Chuyên ngành:   Kinh tế học (Thống kê kinh tế)                 Mã số:              62.31.03.01 Nghiên cứu sinh:    NGUYỄN LÊ ANH      Người hướng dẫn: 1. PGS.TS BÙI ĐỨC TRIỆU     2. PGS.TS. BÙI HUY THẢO Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận (1)  Luận án đề xuất bổ sung thêm một số chỉ tiêu về khách du lịch nội địa nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch hiện có, đó là: số lượt khách du lịch nội địa, số ngày khách du lịch nội địa, kết cấu khách du lịch nội địa và số chuyến đi bình quân một khách du lịch nội địa. (2)  Luận án đề xuất và thiết kế phương án điều tra, tổng hợp các chỉ tiêu về khách du lịch nội địa từ hộ gia đình ở Việt Nam. Cụ thể gồm các vấn đề: - Xác định mục đích, đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra - Xác định nội dung điều tra và thiết kế bảng hỏi - Xây dựng lược đồ điều tra có tính khả thi được thực hiện với 2 pha - Xây dựng quy trình xử lý, tổng hợp và tính toán suy rộng kết quả điều tra Những kết luận đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số đề xuất về công tác thống kê và giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam như sau: - Cần sớm nghiên cứu triển khai điều tra hộ gia đình để xác định số khách và số lượt khách du lịch nội địa, cơ cấu và đặc điểm của bộ phận khách này theo phương án luận án đề xuất. - Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê cần phối hợp, thống nhất và hoàn thiện các cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch hiện có về phương pháp và địa điểm tiến hành điều tra để đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu. Thực hiện định kỳ hàng năm các cuộc điều tra chọn mẫu chi tiêu của khách du lịch làm cơ sở cho việc tính doanh thu xã hội từ du lịch, một chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh du lịch. - Xây dựng và phổ biến các phương pháp phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch (đã được trình bày trong luận án) và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, cần làm của cán bộ thống kê không chỉ ở ngành thống kê mà cả ở ngành du lịch và các tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch. - Xây dựng hệ thống thông tin thống kê đồng bộ ở các cấp nhằm cung cấp kịp thời những phân tích làm căn cứ cho việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch. Nội dung của luận án xem tại đây.   ----------------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis name: Statistical measures of business performance of tourism in Vietnam Major of study: Economics (Economic Statistics) Code: 62.31.03.01 Student researcher:  NGUYEN LE ANH Instructors:  1. Associate Prof., Dr. BUI DUC TRIEU     2. Associate Prof., Dr. BUI HUY THAO Academic and Theoretical Contributions (1) The thesis proposes some additional indicators of domestic tourists in order to bring perfection to the current system of statistical indicators of tourism outcome, such as the number of domestic tourists and person-days, the structures of domestic tourists and the average number of trips taken by one domestic tourist. (2) The thesis proposes and designs a survey plan which helps synthesize the targets of household tourists in Vietnam, which includes: - Identify purpose, audience, scope and unit of survey - Define contents and design questionnaires of survey - Develop a feasible and simplified survey scheme of two phases - Build a plan for processing, summarizing and extrapolating survey results    Conclusion and recommendations drawn from the research results Based on the research results, the thesis puts forward some recommendations on the statistical work and measures of improving the performance of Vietnam's tourism as follows: - Prioritize surveys on households to determine the number of domestic tourists and the trips taken by each of them and the structure and characteristics of domestic tourists as earlier proposed in the thesis. - The General Department of Tourism and the General Statistics Office should seek coordination and agreement in surveys on spending power of the current tourists and on methods and locations of survey to ensure consistency of data. These two organizations should also perform annual surveys on tourists’ spending to produce a basis for computing social revenue from tourism, an important indicator reflecting results of the tourism business. - Develop and disseminate methods of statistics and analysis of tourism outcome (as presented in the thesis) and set them as regular tasks to the staff of statistics not only in the statistics industry but also in the tourism industry and other organizations involving in travel business. - Set up a synchronic system of statistical information for all levels so that analysis can be produced timely to assist the administration and management of tourism.   NCS Nguyen Le Anh bao ve luan an tien si Ngay 14/10/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Nguyen Le Anh, chuyen nganh Kinh te hoc (Thong ke kinh te), voi de tai "Phuong phap thong ke ket qua hoat dong kinh doanh du lich o Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Phuong phap thong ke ket qua hoat dong kinh doanh du lich o Viet Nam Chuyen nganh:   Kinh te hoc (Thong ke kinh te)                 Ma so:              62.31.03.01 Nghien cuu sinh:    NGUYEN LE ANH      Nguoi huong dan: 1. PGS.TS BUI DUC TRIEU     2. PGS.TS. BUI HUY THAO Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan (1)  Luan an de xuat bo sung them mot so chi tieu ve khach du lich noi dia nham hoan thien he thong chi tieu thong ke ket qua hoat dong kinh doanh du lich hien co, do la: so luot khach du lich noi dia, so ngay khach du lich noi dia, ket cau khach du lich noi dia va so chuyen di binh quan mot khach du lich noi dia. (2)  Luan an de xuat va thiet ke phuong an dieu tra, tong hop cac chi tieu ve khach du lich noi dia tu ho gia dinh o Viet Nam. Cu the gom cac van de: - Xac dinh muc dich, doi tuong, pham vi, don vi dieu tra - Xac dinh noi dung dieu tra va thiet ke bang hoi - Xay dung luoc do dieu tra co tinh kha thi duoc thuc hien voi 2 pha - Xay dung quy trinh xu lY, tong hop va tinh toan suy rong ket qua dieu tra Nhung ket luan de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu Tu ket qua nghien cuu, luan an dua ra mot so de xuat ve cong tac thong ke va giai phap nang cao ket qua hoat dong kinh doanh du lich Viet Nam nhu sau: - Can som nghien cuu trien khai dieu tra ho gia dinh de xac dinh so khach va so luot khach du lich noi dia, co cau va dac diem cua bo phan khach nay theo phuong an luan an de xuat. - Tong cuc Du lich va Tong cuc Thong ke can phoi hop, thong nhat va hoan thien cac cuoc dieu tra chi tieu cua khach du lich hien co ve phuong phap va dia diem tien hanh dieu tra de dam bao tinh thong nhat cua du lieu. Thuc hien dinh kY hang nam cac cuoc dieu tra chon mau chi tieu cua khach du lich lam co so cho viec tinh doanh thu xa hoi tu du lich, mot chi tieu rat quan trong phan anh ket qua hoat dong kinh doanh du lich. - Xay dung va pho bien cac phuong phap phan tich thong ke ket qua hoat dong kinh doanh du lich (da duoc trinh bay trong luan an) va coi do la nhiem vu thuong xuyen, can lam cua can bo thong ke khong chi o nganh thong ke ma ca o nganh du lich va cac to chuc, don vi kinh doanh du lich. - Xay dung he thong thong tin thong ke dong bo o cac cap nham cung cap kip thoi nhung phan tich lam can cu cho viec dieu hanh, quan lY hoat dong kinh doanh du lich. Noi dung cua luan an xem tai day.   ----------------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis name: Statistical measures of business performance of tourism in Vietnam Major of study: Economics (Economic Statistics) Code: 62.31.03.01 Student researcher:  NGUYEN LE ANH Instructors:  1. Associate Prof., Dr. BUI DUC TRIEU     2. Associate Prof., Dr. BUI HUY THAO Academic and Theoretical Contributions (1) The thesis proposes some additional indicators of domestic tourists in order to bring perfection to the current system of statistical indicators of tourism outcome, such as the number of domestic tourists and person-days, the structures of domestic tourists and the average number of trips taken by one domestic tourist. (2) The thesis proposes and designs a survey plan which helps synthesize the targets of household tourists in Vietnam, which includes: - Identify purpose, audience, scope and unit of survey - Define contents and design questionnaires of survey - Develop a feasible and simplified survey scheme of two phases - Build a plan for processing, summarizing and extrapolating survey results    Conclusion and recommendations drawn from the research results Based on the research results, the thesis puts forward some recommendations on the statistical work and measures of improving the performance of Vietnam's tourism as follows: - Prioritize surveys on households to determine the number of domestic tourists and the trips taken by each of them and the structure and characteristics of domestic tourists as earlier proposed in the thesis. - The General Department of Tourism and the General Statistics Office should seek coordination and agreement in surveys on spending power of the current tourists and on methods and locations of survey to ensure consistency of data. These two organizations should also perform annual surveys on tourists’ spending to produce a basis for computing social revenue from tourism, an important indicator reflecting results of the tourism business. - Develop and disseminate methods of statistics and analysis of tourism outcome (as presented in the thesis) and set them as regular tasks to the staff of statistics not only in the statistics industry but also in the tourism industry and other organizations involving in travel business. - Set up a synchronic system of statistical information for all levels so that analysis can be produced timely to assist the administration and management of tourism.  

NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 14/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lê Anh, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam Chuyên ngành:   Kinh tế học (Thống kê kinh tế)                 Mã số:              62.31.03.01 Nghiên cứu sinh:    NGUYỄN LÊ ANH      Người hướng dẫn: 1. PGS.TS BÙI ĐỨC TRIỆU     2. PGS.TS. BÙI HUY THẢO Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận (1)  Luận án đề xuất bổ sung thêm một số chỉ tiêu về khách du lịch nội địa nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch hiện có, đó là: số lượt khách du lịch nội địa, số ngày khách du lịch nội địa, kết cấu khách du lịch nội địa và số chuyến đi bình quân một khách du lịch nội địa. (2)  Luận án đề xuất và thiết kế phương án điều tra, tổng hợp các chỉ tiêu về khách du lịch nội địa từ hộ gia đình ở Việt Nam. Cụ thể gồm các vấn đề: - Xác định mục đích, đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra - Xác định nội dung điều tra và thiết kế bảng hỏi - Xây dựng lược đồ điều tra có tính khả thi được thực hiện với 2 pha - Xây dựng quy trình xử lý, tổng hợp và tính toán suy rộng kết quả điều tra Những kết luận đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số đề xuất về công tác thống kê và giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam như sau: - Cần sớm nghiên cứu triển khai điều tra hộ gia đình để xác định số khách và số lượt khách du lịch nội địa, cơ cấu và đặc điểm của bộ phận khách này theo phương án luận án đề xuất. - Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê cần phối hợp, thống nhất và hoàn thiện các cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch hiện có về phương pháp và địa điểm tiến hành điều tra để đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu. Thực hiện định kỳ hàng năm các cuộc điều tra chọn mẫu chi tiêu của khách du lịch làm cơ sở cho việc tính doanh thu xã hội từ du lịch, một chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh du lịch. - Xây dựng và phổ biến các phương pháp phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch (đã được trình bày trong luận án) và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, cần làm của cán bộ thống kê không chỉ ở ngành thống kê mà cả ở ngành du lịch và các tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch. - Xây dựng hệ thống thông tin thống kê đồng bộ ở các cấp nhằm cung cấp kịp thời những phân tích làm căn cứ cho việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch. Nội dung của luận án xem tại đây.   ----------------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis name: Statistical measures of business performance of tourism in Vietnam Major of study: Economics (Economic Statistics) Code: 62.31.03.01 Student researcher:  NGUYEN LE ANH Instructors:  1. Associate Prof., Dr. BUI DUC TRIEU     2. Associate Prof., Dr. BUI HUY THAO Academic and Theoretical Contributions (1) The thesis proposes some additional indicators of domestic tourists in order to bring perfection to the current system of statistical indicators of tourism outcome, such as the number of domestic tourists and person-days, the structures of domestic tourists and the average number of trips taken by one domestic tourist. (2) The thesis proposes and designs a survey plan which helps synthesize the targets of household tourists in Vietnam, which includes: - Identify purpose, audience, scope and unit of survey - Define contents and design questionnaires of survey - Develop a feasible and simplified survey scheme of two phases - Build a plan for processing, summarizing and extrapolating survey results    Conclusion and recommendations drawn from the research results Based on the research results, the thesis puts forward some recommendations on the statistical work and measures of improving the performance of Vietnam's tourism as follows: - Prioritize surveys on households to determine the number of domestic tourists and the trips taken by each of them and the structure and characteristics of domestic tourists as earlier proposed in the thesis. - The General Department of Tourism and the General Statistics Office should seek coordination and agreement in surveys on spending power of the current tourists and on methods and locations of survey to ensure consistency of data. These two organizations should also perform annual surveys on tourists’ spending to produce a basis for computing social revenue from tourism, an important indicator reflecting results of the tourism business. - Develop and disseminate methods of statistics and analysis of tourism outcome (as presented in the thesis) and set them as regular tasks to the staff of statistics not only in the statistics industry but also in the tourism industry and other organizations involving in travel business. - Set up a synchronic system of statistical information for all levels so that analysis can be produced timely to assist the administration and management of tourism.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business