NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 06/09/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Xuân Phúc, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học Quản lý), với đề tài Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 06/09/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Xuân Phúc, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học Quản lý), với đề tài "Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN                                                            Đề tài luận án: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học Quản lý)         Mã số: 62.34.01.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Phúc                      Người hướng dẫn: 1. TS Nguyễn Văn Ngữ     2. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Luận án xây dựng mới khung lý thuyết nghiên cứu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Luận án phân biệt những đặc trưng của doanh nghiệp kinh tế quốc phòng về các mặt: phân biệt sự khác nhau về sản phẩm, sự chi phối và hỗ trợ của Nhà nước cao hơn các doanh nghiệp khác; phân biệt doanh nghiệp kinh tế quốc phòng với các doanh nghiệp khác; xác định sứ mệnh của doanh nghiệp kinh tế quốc phòng là phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và kinh doanh. Về nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, điểm mới và đặc thù thể hiện rõ ở hai loại khác nhau: sản phẩm phục vụ quốc phòng và sản phẩm kinh doanh. Luận án đã xây dựng các tiêu chí tổng quát đánh giá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng là: tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững. Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là: xu hướng thế giới; quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; năng lực thể chế Nhà nước; điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; năng lực quản trị của doanh nghiệp. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Qua nghiên cứu và khảo sát thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Việt Nam, luận án cho rằng: (i) Kế hoạch đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng đã có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, tuy nhiên dự báo không kịp thời; thiếu các giải pháp tổng thể gắn với chiến lược quốc phòng, với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; (ii) Đến nay Bộ Quốc phòng chưa tổ chức đấu thầu rộng rãi sản phẩm quốc phòng; (iii) Việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp kinh tế quốc phòng được Bộ Quốc phòng thực hiện đúng nội dung đã phê duyệt, nhưng cổ phần hóa tiến độ còn chậm, tỷ trọng vốn nhà nước còn cao, cần giảm bớt, quản lý điều hành doanh nghiệp theo các mô hình mới chưa có nhiều thay đổi; (iv) Kiểm toán và thanh tra thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý. Luận án đề xuất cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện được sứ mệnh của mình, phát triển bền vững và hiệu quả cao. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong đó những đề xuất mới là: 1) Về hoạch định: phát triển các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và dự báo. Đổi mới quy trình lập kế hoạch. 2) Chính sách sản phẩm: mở rộng đấu thầu kể cả đối với sản phẩm phục vụ quốc phòng; chính sách vốn: cho phép doanh nghiệp mở rộng các nguồn vốn huy động qua nhiều kênh, phát hành cổ phiếu và được bán cổ phiếu ra ngoài, áp dụng PPP. 3) Mở rộng phân cấp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. 4) Rà soát các khu đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng ngay cho quốc phòng để giao cho doanh nghiệp khai thác sử dụng vào mục đích kinh tế. 5) Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ được tổ chức ở cả cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp. Sử dụng kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Để giải pháp có tính khả thi, luận án  đề xuất các điều kiện thực hiện, trong đó đáng chú ý là khẳng định vai trò chủ đạo và hệ mục tiêu của các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng; sự quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tách bạch vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu và cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng.  Sự đồng thuận của doanh nghiệp. Nội dung của luận án xem tại đây. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS        Topic of the thesis: The State’s management of National Defense Economic Enterprises Specialty: Economic Management (Management Science)         Code: 62.34.01.01 Postgraduate: Nguyen Xuan Phuc              Instructors: 1. Dr. Nguyen Van Ngu     2. Assoc. Prof. – Dr. Nguyen Thi Ngoc Huyen New contributions to academic aspect and arguement The thesis has built new theoretical framework for the State’s management of National Defense Economic Enterprises (NDEEs). It has distinguished characterisitics of NDEEs in aspects of determination of difference on products; higher control and support of the State in comparison with other companies; identification of NDEEs and others; determination of missions of NDEEs that are national defense and business missions. Contents of the State’s management of NDEEs, new features and characteristics reflected clearly in two types of different products: for national defense missions and business purposes. The thesis has constructed overal criteria evaluating the State’s management of NDEEs, including: validity, effectiveness, appropriateness and sustainability. In addition, it has pointed out factors impacting the State’s management of NDEEs in the trend of international economic integration that is the international tendency; views of the Party, the State, the Ministry of National Defense; Institutional capacity of the State; Socio-economic conditions of the nation; management capacity of the enterprises. Findings and new proposals from the research and survey of the thesis The thesis reveals, on basis of research and surveys on reality of the State’s management of NDEEs in Vietnam, that: (i) the plans for NDEE development have been changed toward their expanded autonomy, however the anticipation is not timely and there is shortage of overall solutions associated with national defense strategies and socio-economic development planning strategies; (ii) the Ministry of National Defense has not permitted public bid for national defense products; (iii) arrangement and renovation in NDEEs are implemented correctly by the Ministry of National Defense under the approved contents but the capitalization progress is slow meanwhile the state’s capital in the enterprises is still high, which requires for their reduction, insignificantly improved management under new model; (iv) management of the State’s capital and assets in NDEEs is ineffective; (v) shortage of strong sanctions for violations discovered by audits and inspections. The thesis proposes continual renovation and completion to secure to develop their missions stably and effectively. On basis of theory and practice, it recommends 5 groups of solutions to completing the State’s management of NDEEs, including new recommendations: 1) in term of planning: development of military industrial enterprises in the strategic areas, remote area. Improvement of research and anticipation quality. Renovation in planning process. 2) Policies on products: public bid, even for military products; capital polices: permitting the enterprises to expand the capitals mobilized by channels, public issuance and sales of shares, application of PPP. 3) Expansion of decentralization of the State’s management of NDEEs. 4) Checking the unused plots in the planning for the military purpose in future to assign the enterprise for economic purposes in short term. 5) Establishment of internal audits in the Ministry of National Finance and enterprises. Unless otherwise independent auditors are hired for auditing the finance affairs of NDEEs. The Thesis recommends implementation conditions to secure feasible solutions, in which the most notable is the confirmation of key role and system of targets of NDEEs; high determination of the Ministry of National Finance in separation of roles of the State as the owner and management agency of NDEEs. In addition, it is indispensable for agreement of enterprises.   NCS Nguyen Xuan Phuc bao ve luan an tien si Ngay 06/09/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Nguyen Xuan Phuc, chuyen nganh Quan lY kinh te (Khoa hoc Quan lY), voi de tai "Quản lý nhà nuóc doi voi cac doanh nghiep kinh te quoc phong". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN                                                            De tai luan an: Quản lý nhà nuóc doi voi cac doanh nghiep kinh te quoc phong Chuyen nganh: Quan lY kinh te (Khoa hoc Quan lY)         Ma so: 62.34.01.01 Nghien cuu sinh: Nguyen Xuan Phuc                      Nguoi huong dan: 1. TS Nguyen Van Ngu     2. PGS.TS Nguyen Thi Ngoc Huyen Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Luan an xay dung moi khung lY thuyet nghien cuu quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong. Luan an phan biet nhung dac trung cua doanh nghiep kinh te quoc phong ve cac mat: phan biet su khac nhau ve san pham, su chi phoi va ho tro cua Nha nuoc cao hon cac doanh nghiep khac; phan biet doanh nghiep kinh te quoc phong voi cac doanh nghiep khac; xac dinh su menh cua doanh nghiep kinh te quoc phong la phuc vu nhiem vu quoc phong va kinh doanh. Ve noi dung quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong, diem moi va dac thu the hien ro o hai loai khac nhau: san pham phuc vu quoc phong va san pham kinh doanh. Luan an da xay dung cac tieu chi tong quat danh gia quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong la: tinh hieu luc, tinh hieu qua, tinh phu hop va tinh ben vung. Luan an da chi ra cac yeu to anh huong den quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong trong xu the hoi nhap kinh te quoc te la: xu huong the gioi; quan diem cua Dang, Nha nuoc, Bo Quoc phong; nang luc the che Nha nuoc; dieu kien kinh te - xa hoi cua dat nuoc; nang luc quan tri cua doanh nghiep. Nhung phat hien, de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu, khao sat cua luan an Qua nghien cuu va khao sat thuc trang quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong Viet Nam, luan an cho rang: (i) Ke hoach doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong da co nhieu doi moi theo huong mo rong quyen tu chu cho doanh nghiep, tuy nhien du bao khong kip thoi; thieu cac giai phap tong the gan voi chien luoc quoc phong, voi chien luoc va quy hoach phat trien kinh te xa hoi; (ii) Den nay Bo Quoc phong chua to chuc dau thau rong rai san pham quoc phong; (iii) Viec sap xep doi moi doanh nghiep kinh te quoc phong duoc Bo Quoc phong thuc hien dung noi dung da phe duyet, nhung co phan hoa tien do con cham, tY trong von nha nuoc con cao, can giam bot, quan lY dieu hanh doanh nghiep theo cac mo hinh moi chua co nhieu thay doi; (iv) Kiem toan va thanh tra thieu che tai du manh de xu lY. Luan an de xuat can tiep tuc doi moi, hoan thien nham bao dam cho doanh nghiep thuc hien duoc su menh cua minh, phat trien ben vung va hieu qua cao. Tren co so lY luan va thuc tien, luan an de xuat 5 nhom giai phap hoan thien quan lY nha nuoc doi voi cac doanh nghiep kinh te quoc phong. Trong do nhung de xuat moi la: 1) Ve hoach dinh: phat trien cac doanh nghiep cong nghiep quoc phong, doanh nghiep dung chan tren dia ban chien luoc, vung sau, vung xa. Nang cao chat luong nghien cuu va du bao. Doi moi quy trinh lap ke hoach. 2) Chinh sach san pham: mo rong dau thau ke ca doi voi san pham phuc vu quoc phong; chinh sach von: cho phep doanh nghiep mo rong cac nguon von huy dong qua nhieu kenh, phat hanh co phieu va duoc ban co phieu ra ngoai, ap dung PPP. 3) Mo rong phan cap quan lY nha nuoc doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong. 4) Ra soat cac khu dat quy hoach cho muc dich quoc phong nhung chua co nhu cau su dung ngay cho quoc phong de giao cho doanh nghiep khai thac su dung vao muc dich kinh te. 5) Thanh lap bo phan kiem toan noi bo duoc to chuc o ca cap truc thuoc Bo Quoc phong va doanh nghiep. Su dung kiem toan doc lap doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong. De giai phap co tinh kha thi, luan an  de xuat cac dieu kien thuc hien, trong do dang chu Y la khang dinh vai tro chu dao va he muc tieu cua cac doanh nghiep kinh te quoc phong; su quyet tam cua Bo Quoc phong trong viec tach bach vai tro cua Nha nuoc voi tu cach chu so huu va co quan quan lY doi voi doanh nghiep kinh te quoc phong.  Su dong thuan cua doanh nghiep. Noi dung cua luan an xem tai day. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS        Topic of the thesis: The State’s management of National Defense Economic Enterprises Specialty: Economic Management (Management Science)         Code: 62.34.01.01 Postgraduate: Nguyen Xuan Phuc              Instructors: 1. Dr. Nguyen Van Ngu     2. Assoc. Prof. – Dr. Nguyen Thi Ngoc Huyen New contributions to academic aspect and arguement The thesis has built new theoretical framework for the State’s management of National Defense Economic Enterprises (NDEEs). It has distinguished characterisitics of NDEEs in aspects of determination of difference on products; higher control and support of the State in comparison with other companies; identification of NDEEs and others; determination of missions of NDEEs that are national defense and business missions. Contents of the State’s management of NDEEs, new features and characteristics reflected clearly in two types of different products: for national defense missions and business purposes. The thesis has constructed overal criteria evaluating the State’s management of NDEEs, including: validity, effectiveness, appropriateness and sustainability. In addition, it has pointed out factors impacting the State’s management of NDEEs in the trend of international economic integration that is the international tendency; views of the Party, the State, the Ministry of National Defense; Institutional capacity of the State; Socio-economic conditions of the nation; management capacity of the enterprises. Findings and new proposals from the research and survey of the thesis The thesis reveals, on basis of research and surveys on reality of the State’s management of NDEEs in Vietnam, that: (i) the plans for NDEE development have been changed toward their expanded autonomy, however the anticipation is not timely and there is shortage of overall solutions associated with national defense strategies and socio-economic development planning strategies; (ii) the Ministry of National Defense has not permitted public bid for national defense products; (iii) arrangement and renovation in NDEEs are implemented correctly by the Ministry of National Defense under the approved contents but the capitalization progress is slow meanwhile the state’s capital in the enterprises is still high, which requires for their reduction, insignificantly improved management under new model; (iv) management of the State’s capital and assets in NDEEs is ineffective; (v) shortage of strong sanctions for violations discovered by audits and inspections. The thesis proposes continual renovation and completion to secure to develop their missions stably and effectively. On basis of theory and practice, it recommends 5 groups of solutions to completing the State’s management of NDEEs, including new recommendations: 1) in term of planning: development of military industrial enterprises in the strategic areas, remote area. Improvement of research and anticipation quality. Renovation in planning process. 2) Policies on products: public bid, even for military products; capital polices: permitting the enterprises to expand the capitals mobilized by channels, public issuance and sales of shares, application of PPP. 3) Expansion of decentralization of the State’s management of NDEEs. 4) Checking the unused plots in the planning for the military purpose in future to assign the enterprise for economic purposes in short term. 5) Establishment of internal audits in the Ministry of National Finance and enterprises. Unless otherwise independent auditors are hired for auditing the finance affairs of NDEEs. The Thesis recommends implementation conditions to secure feasible solutions, in which the most notable is the confirmation of key role and system of targets of NDEEs; high determination of the Ministry of National Finance in separation of roles of the State as the owner and management agency of NDEEs. In addition, it is indispensable for agreement of enterprises.  

NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 06/09/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Xuân Phúc, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học Quản lý), với đề tài "Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN                                                            Đề tài luận án: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học Quản lý)         Mã số: 62.34.01.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Phúc                      Người hướng dẫn: 1. TS Nguyễn Văn Ngữ     2. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Luận án xây dựng mới khung lý thuyết nghiên cứu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Luận án phân biệt những đặc trưng của doanh nghiệp kinh tế quốc phòng về các mặt: phân biệt sự khác nhau về sản phẩm, sự chi phối và hỗ trợ của Nhà nước cao hơn các doanh nghiệp khác; phân biệt doanh nghiệp kinh tế quốc phòng với các doanh nghiệp khác; xác định sứ mệnh của doanh nghiệp kinh tế quốc phòng là phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và kinh doanh. Về nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, điểm mới và đặc thù thể hiện rõ ở hai loại khác nhau: sản phẩm phục vụ quốc phòng và sản phẩm kinh doanh. Luận án đã xây dựng các tiêu chí tổng quát đánh giá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng là: tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững. Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là: xu hướng thế giới; quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; năng lực thể chế Nhà nước; điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; năng lực quản trị của doanh nghiệp. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Qua nghiên cứu và khảo sát thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Việt Nam, luận án cho rằng: (i) Kế hoạch đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng đã có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, tuy nhiên dự báo không kịp thời; thiếu các giải pháp tổng thể gắn với chiến lược quốc phòng, với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; (ii) Đến nay Bộ Quốc phòng chưa tổ chức đấu thầu rộng rãi sản phẩm quốc phòng; (iii) Việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp kinh tế quốc phòng được Bộ Quốc phòng thực hiện đúng nội dung đã phê duyệt, nhưng cổ phần hóa tiến độ còn chậm, tỷ trọng vốn nhà nước còn cao, cần giảm bớt, quản lý điều hành doanh nghiệp theo các mô hình mới chưa có nhiều thay đổi; (iv) Kiểm toán và thanh tra thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý. Luận án đề xuất cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện được sứ mệnh của mình, phát triển bền vững và hiệu quả cao. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong đó những đề xuất mới là: 1) Về hoạch định: phát triển các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và dự báo. Đổi mới quy trình lập kế hoạch. 2) Chính sách sản phẩm: mở rộng đấu thầu kể cả đối với sản phẩm phục vụ quốc phòng; chính sách vốn: cho phép doanh nghiệp mở rộng các nguồn vốn huy động qua nhiều kênh, phát hành cổ phiếu và được bán cổ phiếu ra ngoài, áp dụng PPP. 3) Mở rộng phân cấp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. 4) Rà soát các khu đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng ngay cho quốc phòng để giao cho doanh nghiệp khai thác sử dụng vào mục đích kinh tế. 5) Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ được tổ chức ở cả cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp. Sử dụng kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Để giải pháp có tính khả thi, luận án  đề xuất các điều kiện thực hiện, trong đó đáng chú ý là khẳng định vai trò chủ đạo và hệ mục tiêu của các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng; sự quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tách bạch vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu và cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng.  Sự đồng thuận của doanh nghiệp. Nội dung của luận án xem tại đây. ------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS        Topic of the thesis: The State’s management of National Defense Economic Enterprises Specialty: Economic Management (Management Science)         Code: 62.34.01.01 Postgraduate: Nguyen Xuan Phuc              Instructors: 1. Dr. Nguyen Van Ngu     2. Assoc. Prof. – Dr. Nguyen Thi Ngoc Huyen New contributions to academic aspect and arguement The thesis has built new theoretical framework for the State’s management of National Defense Economic Enterprises (NDEEs). It has distinguished characterisitics of NDEEs in aspects of determination of difference on products; higher control and support of the State in comparison with other companies; identification of NDEEs and others; determination of missions of NDEEs that are national defense and business missions. Contents of the State’s management of NDEEs, new features and characteristics reflected clearly in two types of different products: for national defense missions and business purposes. The thesis has constructed overal criteria evaluating the State’s management of NDEEs, including: validity, effectiveness, appropriateness and sustainability. In addition, it has pointed out factors impacting the State’s management of NDEEs in the trend of international economic integration that is the international tendency; views of the Party, the State, the Ministry of National Defense; Institutional capacity of the State; Socio-economic conditions of the nation; management capacity of the enterprises. Findings and new proposals from the research and survey of the thesis The thesis reveals, on basis of research and surveys on reality of the State’s management of NDEEs in Vietnam, that: (i) the plans for NDEE development have been changed toward their expanded autonomy, however the anticipation is not timely and there is shortage of overall solutions associated with national defense strategies and socio-economic development planning strategies; (ii) the Ministry of National Defense has not permitted public bid for national defense products; (iii) arrangement and renovation in NDEEs are implemented correctly by the Ministry of National Defense under the approved contents but the capitalization progress is slow meanwhile the state’s capital in the enterprises is still high, which requires for their reduction, insignificantly improved management under new model; (iv) management of the State’s capital and assets in NDEEs is ineffective; (v) shortage of strong sanctions for violations discovered by audits and inspections. The thesis proposes continual renovation and completion to secure to develop their missions stably and effectively. On basis of theory and practice, it recommends 5 groups of solutions to completing the State’s management of NDEEs, including new recommendations: 1) in term of planning: development of military industrial enterprises in the strategic areas, remote area. Improvement of research and anticipation quality. Renovation in planning process. 2) Policies on products: public bid, even for military products; capital polices: permitting the enterprises to expand the capitals mobilized by channels, public issuance and sales of shares, application of PPP. 3) Expansion of decentralization of the State’s management of NDEEs. 4) Checking the unused plots in the planning for the military purpose in future to assign the enterprise for economic purposes in short term. 5) Establishment of internal audits in the Ministry of National Finance and enterprises. Unless otherwise independent auditors are hired for auditing the finance affairs of NDEEs. The Thesis recommends implementation conditions to secure feasible solutions, in which the most notable is the confirmation of key role and system of targets of NDEEs; high determination of the Ministry of National Finance in separation of roles of the State as the owner and management agency of NDEEs. In addition, it is indispensable for agreement of enterprises.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business