NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 10/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Phong, chuyên ngành Kế toán, với đề tài Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 10/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Phong, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích            Mã số: 62.34.30.01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Phong                Người hướng dẫn: 1. GS.TS. NGUYỄN VĂN CÔNG     2. PGS.TS. PHẠM THỊ BÍCH CHI Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Từ lý luận về hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp vào kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực là thấp nhất nhưng lợi ích mang lại là cao nhất, cùng với đặc điểm của các công ty cổ phần niêm yết, Luận án đã chỉ rõ đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK. Cụ thể: 1) Biểu hiện cao nhất của hiệu quả kinh doanh là khả năng sinh lợi. Song, để có được khả năng sinh lợi cao đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế. Bởi vậy, phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp cần đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lợi của các nguồn lực. Bên cạnh đó, đối với các công ty cổ phần niêm yết còn phải phân tích và đánh giá chính xác hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty. 2) Hiệu quả kinh doanh của công ty niêm yết cần phải được so sánh với các công ty khác trong cùng ngành, cũng lĩnh vực kinh doanh để thể hiện được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và phải được công khai, minh bạch, thuận tiện cho các đối tượng quan tâm tra cứu. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu (1) Qua kết quả khảo sát thực tế, Luận án đã chỉ ra các hạn chế tồn tại trong phân tích hiệu quả kinh doanh tại các công ty niêm yết như sau: - Nội dung và chỉ tiêu phân tích chung chung, chưa thể hiện đúng hiệu quả của doanh nghiệp; - Việc tính toán các chỉ tiêu thiếu chính xác; - Phương pháp phân tích đơn giản, thông tin cung cấp không thiết thực, chưa hữu ích cho người sử dụng; - Thông tin phân tích cung cấp chưa minh bạch, không thường xuyên; - Các công ty chưa tổ chức bộ phận phân tích độc lập, chuyên nghiệp; Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về phân tích hiệu quả kinh doanh còn hạn chế và quy định của nhà nước chưa cụ thể. (2) Luận án đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: - Xây dựng và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh theo 3 nội dung là phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng sinh lợi và phân tích hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty; trong đó hướng chủ yếu vào hệ thống chỉ tiêu phân tích HQKD công bố công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  - Hoàn thiện và chỉ rõ cách tính toán một số chỉ tiêu trước đây có nhiều quan điểm tính khác nhau nhằm phản ánh đúng bản chất của chỉ tiêu và tránh sự nhầm lẫn khi sử dụng. - Vận dụng phù hợp các phương pháp phân tích để đánh giá chính xác và toàn diện về hiệu quả kinh doanh của các công ty. - Đề xuất quy trình tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh phù hợp với đặc thù của công ty niêm yết nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch về thông tin cho các đối tượng quan tâm. Nội dung của luận án xem tại đây. ----------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis subject: Improve business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market. Speciality: Accounting, Auditing and Analysis              Code: 62.34.30.01 PhD candidate: Tran Thi Thu Phong                Instructed by: 1. Prof.Dr NGUYEN VAN CONG    2. Ass. Prof.Dr PHAM THI BICH CHI New contributions in academic, theoretical aspects Based on the theory that  business performance reflects the capacity of utilizing enterprise’s resources into business so that resource loss is at the lowest level while gained profit is at the highest level; together with the listed joint stock companies’ features, the thesis clarifies the features of business performance analysis in the listed joint stock companies in the stock market, specifically: 1) The highest expression of the business performance is  profitability. However, in order to gain high profitability, it requires the enterprises to efficiently utilize the economic resources. Accordingly, the business performance analysis in the enterprises needs to properly evaluate the operation performance and profitability of the economic resources. In addition, for the listed joint stock companies, it is needed to accurately analyze and evaluate the company share’s profitability. 2) The listed companies’ business performance needs to be compared with other companies’ in the same business sector or field in order to express the enterprise’s competition advantage and to be disclosed publicly and conveniently for the concerning subject to search. New discoveries, proposals obtained from research, investigation result of the thesis (1) Through survey result, the thesis shows the limitations on the business performance analysis in the listed companies as follows: - The contents and analysis indicators are general, not accurately expressing the enterprise’s performance. - The indicator calculation lacks accuracy; - The analysis method is simple and the provided information is not practical and thus useless for the users;  - The supplied analysis information is not irregular, transparent; - They have not organized independent and professional analysis parts; The reason is that the enterprise’s awareness on the business performance has many limitations and the State’s regulations have not been clear yet. (2) The thesis also proposes some solutions to improve the business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market, specifically: - Establish and choose  the  indicator system of business performance analysis in accordance with 3 contents, namely: operation performance analysis, profitability analysis and profitability performance  analysis of the company share; of which, the focus is on the  indicator system of the business performance analysis disclosed in Vietnam’s securities market. - Improve and clarify calculation methods of some indicators that have been understood in different ways; - Appropriately apply the methods of analysis to accurately and comprehensively evaluate the companies’ business performance. - Propose processes of business performance analysis organization in accordance with typical features of listed companies aimed at strengthening the disclosure, transparency of  the information for concerning subjects.    NCS Tran Thi Thu Phong bao ve luan an tien si Ngay 10/10/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Tran Thi Thu Phong, chuyen nganh Ke toan, voi de tai "Hoan thien phan tich hieu qua kinh doanh trong cac cong ty co phan niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Hoan thien phan tich hieu qua kinh doanh trong cac cong ty co phan niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam. Chuyen nganh: Ke toan, Kiem toan va Phan tich            Ma so: 62.34.30.01 Nghien cuu sinh: Tran Thi Thu Phong                Nguoi huong dan: 1. GS.TS. NGUYEN VAN CONG     2. PGS.TS. PHAM THI BICH CHI Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Tu lY luan ve hieu qua kinh doanh phan anh trinh do su dung cac nguon luc cua doanh nghiep vao kinh doanh sao cho hao phi nguon luc la thap nhat nhung loi ich mang lai la cao nhat, cung voi dac diem cua cac cong ty co phan niem yet, Luan an da chi ro dac diem phan tich hieu qua kinh doanh trong cac cong ty co phan niem yet tren TTCK. Cu the: 1) Bieu hien cao nhat cua hieu qua kinh doanh la kha nang sinh loi. Song, de co duoc kha nang sinh loi cao doi hoi doanh nghiep phai su dung co hieu qua cac nguon luc kinh te. Boi vay, phan tich hieu qua kinh doanh trong cac doanh nghiep can danh gia dung hieu qua hoat dong va kha nang sinh loi cua cac nguon luc. Ben canh do, doi voi cac cong ty co phan niem yet con phai phan tich va danh gia chinh xac hieu qua sinh loi cua co phieu cong ty. 2) Hieu qua kinh doanh cua cong ty niem yet can phai duoc so sanh voi cac cong ty khac trong cung nganh, cung linh vuc kinh doanh de the hien duoc loi the canh tranh cua doanh nghiep va phai duoc cong khai, minh bach, thuan tien cho cac doi tuong quan tam tra cuu. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu (1) Qua ket qua khao sat thuc te, Luan an da chi ra cac han che ton tai trong phan tich hieu qua kinh doanh tai cac cong ty niem yet nhu sau: - Noi dung va chi tieu phan tich chung chung, chua the hien dung hieu qua cua doanh nghiep; - Viec tinh toan cac chi tieu thieu chinh xac; - Phuong phap phan tich don gian, thong tin cung cap khong thiet thuc, chua huu ich cho nguoi su dung; - Thong tin phan tich cung cap chua minh bach, khong thuong xuyen; - Cac cong ty chua to chuc bo phan phan tich doc lap, chuyen nghiep; Nguyen nhan cua thuc trang nay xuat phat tu nhan thuc cua doanh nghiep ve phan tich hieu qua kinh doanh con han che va quy dinh cua nha nuoc chua cu the. (2) Luan an da de xuat cac giai phap de hoan thien phan tich hieu qua kinh doanh trong cac cong ty co phan niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam, cu the: - Xay dung va lua chon he thong chi tieu phan tich hieu qua kinh doanh theo 3 noi dung la phan tich hieu qua hoat dong, phan tich kha nang sinh loi va phan tich hieu qua sinh loi cua co phieu cong ty; trong do huong chu yeu vao he thong chi tieu phan tich HQKD cong bo cong khai tren thi truong chung khoan Viet Nam.  - Hoan thien va chi ro cach tinh toan mot so chi tieu truoc day co nhieu quan diem tinh khac nhau nham phan anh dung ban chat cua chi tieu va tranh su nham lan khi su dung. - Van dung phu hop cac phuong phap phan tich de danh gia chinh xac va toan dien ve hieu qua kinh doanh cua cac cong ty. - De xuat quy trinh to chuc phan tich hieu qua kinh doanh phu hop voi dac thu cua cong ty niem yet nham tang cuong tinh cong khai, minh bach ve thong tin cho cac doi tuong quan tam. Noi dung cua luan an xem tai day. ----------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis subject: Improve business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market. Speciality: Accounting, Auditing and Analysis              Code: 62.34.30.01 PhD candidate: Tran Thi Thu Phong                Instructed by: 1. Prof.Dr NGUYEN VAN CONG    2. Ass. Prof.Dr PHAM THI BICH CHI New contributions in academic, theoretical aspects Based on the theory that  business performance reflects the capacity of utilizing enterprise’s resources into business so that resource loss is at the lowest level while gained profit is at the highest level; together with the listed joint stock companies’ features, the thesis clarifies the features of business performance analysis in the listed joint stock companies in the stock market, specifically: 1) The highest expression of the business performance is  profitability. However, in order to gain high profitability, it requires the enterprises to efficiently utilize the economic resources. Accordingly, the business performance analysis in the enterprises needs to properly evaluate the operation performance and profitability of the economic resources. In addition, for the listed joint stock companies, it is needed to accurately analyze and evaluate the company share’s profitability. 2) The listed companies’ business performance needs to be compared with other companies’ in the same business sector or field in order to express the enterprise’s competition advantage and to be disclosed publicly and conveniently for the concerning subject to search. New discoveries, proposals obtained from research, investigation result of the thesis (1) Through survey result, the thesis shows the limitations on the business performance analysis in the listed companies as follows: - The contents and analysis indicators are general, not accurately expressing the enterprise’s performance. - The indicator calculation lacks accuracy; - The analysis method is simple and the provided information is not practical and thus useless for the users;  - The supplied analysis information is not irregular, transparent; - They have not organized independent and professional analysis parts; The reason is that the enterprise’s awareness on the business performance has many limitations and the State’s regulations have not been clear yet. (2) The thesis also proposes some solutions to improve the business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market, specifically: - Establish and choose  the  indicator system of business performance analysis in accordance with 3 contents, namely: operation performance analysis, profitability analysis and profitability performance  analysis of the company share; of which, the focus is on the  indicator system of the business performance analysis disclosed in Vietnam’s securities market. - Improve and clarify calculation methods of some indicators that have been understood in different ways; - Appropriately apply the methods of analysis to accurately and comprehensively evaluate the companies’ business performance. - Propose processes of business performance analysis organization in accordance with typical features of listed companies aimed at strengthening the disclosure, transparency of  the information for concerning subjects.   

NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 10/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Phong, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích            Mã số: 62.34.30.01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Phong                Người hướng dẫn: 1. GS.TS. NGUYỄN VĂN CÔNG     2. PGS.TS. PHẠM THỊ BÍCH CHI Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Từ lý luận về hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp vào kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực là thấp nhất nhưng lợi ích mang lại là cao nhất, cùng với đặc điểm của các công ty cổ phần niêm yết, Luận án đã chỉ rõ đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK. Cụ thể: 1) Biểu hiện cao nhất của hiệu quả kinh doanh là khả năng sinh lợi. Song, để có được khả năng sinh lợi cao đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế. Bởi vậy, phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp cần đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lợi của các nguồn lực. Bên cạnh đó, đối với các công ty cổ phần niêm yết còn phải phân tích và đánh giá chính xác hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty. 2) Hiệu quả kinh doanh của công ty niêm yết cần phải được so sánh với các công ty khác trong cùng ngành, cũng lĩnh vực kinh doanh để thể hiện được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và phải được công khai, minh bạch, thuận tiện cho các đối tượng quan tâm tra cứu. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu (1) Qua kết quả khảo sát thực tế, Luận án đã chỉ ra các hạn chế tồn tại trong phân tích hiệu quả kinh doanh tại các công ty niêm yết như sau: - Nội dung và chỉ tiêu phân tích chung chung, chưa thể hiện đúng hiệu quả của doanh nghiệp; - Việc tính toán các chỉ tiêu thiếu chính xác; - Phương pháp phân tích đơn giản, thông tin cung cấp không thiết thực, chưa hữu ích cho người sử dụng; - Thông tin phân tích cung cấp chưa minh bạch, không thường xuyên; - Các công ty chưa tổ chức bộ phận phân tích độc lập, chuyên nghiệp; Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về phân tích hiệu quả kinh doanh còn hạn chế và quy định của nhà nước chưa cụ thể. (2) Luận án đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: - Xây dựng và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh theo 3 nội dung là phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng sinh lợi và phân tích hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty; trong đó hướng chủ yếu vào hệ thống chỉ tiêu phân tích HQKD công bố công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  - Hoàn thiện và chỉ rõ cách tính toán một số chỉ tiêu trước đây có nhiều quan điểm tính khác nhau nhằm phản ánh đúng bản chất của chỉ tiêu và tránh sự nhầm lẫn khi sử dụng. - Vận dụng phù hợp các phương pháp phân tích để đánh giá chính xác và toàn diện về hiệu quả kinh doanh của các công ty. - Đề xuất quy trình tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh phù hợp với đặc thù của công ty niêm yết nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch về thông tin cho các đối tượng quan tâm. Nội dung của luận án xem tại đây. ----------------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis subject: Improve business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market. Speciality: Accounting, Auditing and Analysis              Code: 62.34.30.01 PhD candidate: Tran Thi Thu Phong                Instructed by: 1. Prof.Dr NGUYEN VAN CONG    2. Ass. Prof.Dr PHAM THI BICH CHI New contributions in academic, theoretical aspects Based on the theory that  business performance reflects the capacity of utilizing enterprise’s resources into business so that resource loss is at the lowest level while gained profit is at the highest level; together with the listed joint stock companies’ features, the thesis clarifies the features of business performance analysis in the listed joint stock companies in the stock market, specifically: 1) The highest expression of the business performance is  profitability. However, in order to gain high profitability, it requires the enterprises to efficiently utilize the economic resources. Accordingly, the business performance analysis in the enterprises needs to properly evaluate the operation performance and profitability of the economic resources. In addition, for the listed joint stock companies, it is needed to accurately analyze and evaluate the company share’s profitability. 2) The listed companies’ business performance needs to be compared with other companies’ in the same business sector or field in order to express the enterprise’s competition advantage and to be disclosed publicly and conveniently for the concerning subject to search. New discoveries, proposals obtained from research, investigation result of the thesis (1) Through survey result, the thesis shows the limitations on the business performance analysis in the listed companies as follows: - The contents and analysis indicators are general, not accurately expressing the enterprise’s performance. - The indicator calculation lacks accuracy; - The analysis method is simple and the provided information is not practical and thus useless for the users;  - The supplied analysis information is not irregular, transparent; - They have not organized independent and professional analysis parts; The reason is that the enterprise’s awareness on the business performance has many limitations and the State’s regulations have not been clear yet. (2) The thesis also proposes some solutions to improve the business performance analysis in the listed joint stock companies in Vietnam’s securities market, specifically: - Establish and choose  the  indicator system of business performance analysis in accordance with 3 contents, namely: operation performance analysis, profitability analysis and profitability performance  analysis of the company share; of which, the focus is on the  indicator system of the business performance analysis disclosed in Vietnam’s securities market. - Improve and clarify calculation methods of some indicators that have been understood in different ways; - Appropriately apply the methods of analysis to accurately and comprehensively evaluate the companies’ business performance. - Propose processes of business performance analysis organization in accordance with typical features of listed companies aimed at strengthening the disclosure, transparency of  the information for concerning subjects.   file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business