NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 05/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Xuân Long, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 05/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Xuân Long, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài "Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Chuyên ngành: Kế hoạch và phát triển                Mã số: 62.31.05.01 Nghiên cứu sinh:  Trần Xuân Long                    Người hướng dẫn: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng Những đóng góp về học thuật, lý luận Nghiên cứu nội dung chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa, luận án đã chỉ rõ các chính sách này bao quát những vấn đề: đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; Quản lý, đầu tư vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; và phân phối lợi tức, sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Kết quả đánh giá chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã chỉ ra những vướng mắc, tồn tại sau: (i) về vấn đề đại diên chủ sở hữu vốn trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: chưa có sự phân biệt rõ ràng và còn có một số Bộ, địa phương chưa thực hiện việc chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của nhà nước; (ii) về vấn đề người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: năng lực của một số người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao, cơ chế bổ nhiệm cán bộ làm người đại diện cũng như chính sách qui định về quyền hạn, nhiệm vụ và chính sách đãi ngộ đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn thiếu (iii) về quản lý, đầu tư vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: các quy định hiện nay về đầu tư mới phân cấp không đầy đủ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; (iv) vấn đề phân phối, sử dụng cổ tức phần vốn của nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: nhiều doanh nghiệp đã cố tình giữ lại khoản tiền thu được từ việc bán bớt một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng như lợi tức phần vốn nhà nước về các Quỹ quản lý theo quy định. Dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa của một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore và trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, luận án đề xuất mô hình quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa được xem xét theo hai hướng: (i) Nhà nước quản lý với việc thành lập Tổng cục Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) quản lý vốn Nhà nước theo mô hình đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đang hoạt động ở Việt Nam. Luận án đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa  tập trung trên ba nội dung: thứ nhất là đề xuất ban hành Nghị định của Chính phủ về Quy chế người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong khi trình Quốc hội ban hành Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh; thứ hai là thành lập Quỹ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; thứ ba là nâng cao vai trò và năng lực của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Nhằm tăng cường tổ chức quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa luận án đề xuất thành lập một cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa nói riêng và doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Topic of  dissertation:  Improving state capital management policies in the equitized enterprises Specialization : Economics of Development    Code: 62.31.05.01 PhD candidate:  Trần Xuân Long Supervisors :     Prof. Dr  Vũ Thị Ngọc Phùng Theoretical and academic contribution By studying state capital management policies in the equitized enterprises, the dissertation indicated that these policies cover the following issues: state capital ownership representatives at the equitized enterprises, representatives for state capital at the equitized enterprises; state capital management and investment in the equitized enterprises; and dividend distribution and usage in the equitized enterprises. New proposals withdrawn from research findings The findings from assessing state capital management policies in the equitized enterprises have pointed out the following obstacles: (i) on state capital ownership representatives at the equitized enterprises: there is no clear distinction and still a number of ministries and local governments who have not yet made the transfer of these representatives in accordance with the state regulations, (ii) on representatives of state capital in the equitized enterprises: the capacities of some of these representatives do not meet their assigned tasks; there is a lack of mechanism for appointing these representatives, policies on rights and duties and remuneration policies for these representatives; (iii) on the state capital management and investment in the equitized enterprises: the current regulations on new investment is not fully decentralized to Board of Directors and Executive Comittee of the State Capital Investment Corporation, (iv) on dividend distribution and usage in the equitized enterprises: many businesses have tried to retain proceeds from selling off a part or a whole of the state capital in the equitized enterprises as well as profits sent into the regulated management fund. Based on empirical studies on the state capital management in the equitized enterprises from other countries such as China, Singapore and based in the Vietnamese context of ongoing restructuring of state-owned enterprises, the dissertation proposed a model of the state capital management in the equitized enterprises in two ways: (i) State management with the establishment of the General Administration Office of State Capital at enterprises, (ii) state capital management applying the state capital investment and business model with the State Capital Investment Corporation operating in Vietnam. The dissertation has proposed some solutions for improving state capital management policies in the equitized enterprises with three main parts: first is proposals for promulgating Government Decree on the regulations of representatives of state capital in the equitized enterprises while submitting these proposals to the National Assembly for promulgating the state capital management law in business activities; second is the establishment of state capital investment fund to the enterprise; third is an increase in the role and capacity of the State Capital Investment Corporation. To strengthen the organization and management of state capital in the equitized enterprises, the dissertation proposes the establishment of a state agency in charge of managing state capital in the equitized enterprises in particular and the state-owned enterprises in general.   NCS Tran Xuan Long bao ve luan an tien si Ngay 05/10/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Tran Xuan Long, chuyen nganh Kinh te phat trien, voi de tai "Hoan thien chinh sach quan lY von cua Nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Hoan thien chinh sach quan lY von cua Nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa. Chuyen nganh: Ke hoach va phat trien                Ma so: 62.31.05.01 Nghien cuu sinh:  Tran Xuan Long                    Nguoi huong dan: GS.TS Vu Thi Ngoc Phung Nhung dong gop ve hoc thuat, lY luan Nghien cuu noi dung chinh sach quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa, luan an da chi ro cac chinh sach nay bao quat nhung van de: dai dien chu so huu von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa; dai dien von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa; Quan lY, dau tu von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa; va phan phoi loi tuc, su dung co tuc phan von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu Ket qua danh gia chinh sach quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa da chi ra nhung vuong mac, ton tai sau: (i) ve van de dai dien chu so huu von trong doanh nghiep sau co phan hoa: chua co su phan biet ro rang va con co mot so Bo, dia phuong chua thuc hien viec chuyen giao dai dien chu so huu von nha nuoc theo quy dinh cua nha nuoc; (ii) ve van de nguoi dai dien von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa: nang luc cua mot so nguoi dai dien von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa chua dap ung duoc nhiem vu duoc giao, co che bo nhiem can bo lam nguoi dai dien cung nhu chinh sach qui dinh ve quyen han, nhiem vu va chinh sach dai ngo doi voi nguoi dai dien phan von nha nuoc tai doanh nghiep con thieu (iii) ve quan lY, dau tu von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa: cac quy dinh hien nay ve dau tu moi phan cap khong day du cho Hoi dong quan tri va Ban dieu hanh cua Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc; (iv) van de phan phoi, su dung co tuc phan von cua nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa: nhieu doanh nghiep da co tinh giu lai khoan tien thu duoc tu viec ban bot mot phan hoac toan bo von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa cung nhu loi tuc phan von nha nuoc ve cac QuY quan lY theo quy dinh. Dua tren nghien cuu kinh nghiem ve quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa cua mot so quoc gia nhu Trung Quoc, Singapore va trong boi canh Viet Nam dang tien hanh tai co cau doanh nghiep nha nuoc, luan an de xuat mo hinh quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa duoc xem xet theo hai huong: (i) Nha nuoc quan lY voi viec thanh lap Tong cuc Quan lY von nha nuoc tai doanh nghiep; (ii) quan lY von Nha nuoc theo mo hinh dau tu va kinh doanh von nha nuoc voi Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc dang hoat dong o Viet Nam. Luan an da de xuat mot so giai phap hoan thien chinh sach quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa  tap trung tren ba noi dung: thu nhat la de xuat ban hanh Nghi dinh cua Chinh phu ve Quy che nguoi dai dien von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa trong khi trinh Quoc hoi ban hanh Luat quan lY von nha nuoc dau tu vao hoat dong kinh doanh; thu hai la thanh lap QuY dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep; thu ba la nang cao vai tro va nang luc cua Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc. Nham tang cuong to chuc quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa luan an de xuat thanh lap mot co quan nha nuoc chuyen trach quan lY von nha nuoc trong doanh nghiep sau co phan hoa noi rieng va doanh nghiep co von nha nuoc noi chung. Noi dung cua luan an xem tai day. -------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Topic of  dissertation:  Improving state capital management policies in the equitized enterprises Specialization : Economics of Development    Code: 62.31.05.01 PhD candidate:  Tran Xuan Long Supervisors :     Prof. Dr  Vu Thi Ngoc Phung Theoretical and academic contribution By studying state capital management policies in the equitized enterprises, the dissertation indicated that these policies cover the following issues: state capital ownership representatives at the equitized enterprises, representatives for state capital at the equitized enterprises; state capital management and investment in the equitized enterprises; and dividend distribution and usage in the equitized enterprises. New proposals withdrawn from research findings The findings from assessing state capital management policies in the equitized enterprises have pointed out the following obstacles: (i) on state capital ownership representatives at the equitized enterprises: there is no clear distinction and still a number of ministries and local governments who have not yet made the transfer of these representatives in accordance with the state regulations, (ii) on representatives of state capital in the equitized enterprises: the capacities of some of these representatives do not meet their assigned tasks; there is a lack of mechanism for appointing these representatives, policies on rights and duties and remuneration policies for these representatives; (iii) on the state capital management and investment in the equitized enterprises: the current regulations on new investment is not fully decentralized to Board of Directors and Executive Comittee of the State Capital Investment Corporation, (iv) on dividend distribution and usage in the equitized enterprises: many businesses have tried to retain proceeds from selling off a part or a whole of the state capital in the equitized enterprises as well as profits sent into the regulated management fund. Based on empirical studies on the state capital management in the equitized enterprises from other countries such as China, Singapore and based in the Vietnamese context of ongoing restructuring of state-owned enterprises, the dissertation proposed a model of the state capital management in the equitized enterprises in two ways: (i) State management with the establishment of the General Administration Office of State Capital at enterprises, (ii) state capital management applying the state capital investment and business model with the State Capital Investment Corporation operating in Vietnam. The dissertation has proposed some solutions for improving state capital management policies in the equitized enterprises with three main parts: first is proposals for promulgating Government Decree on the regulations of representatives of state capital in the equitized enterprises while submitting these proposals to the National Assembly for promulgating the state capital management law in business activities; second is the establishment of state capital investment fund to the enterprise; third is an increase in the role and capacity of the State Capital Investment Corporation. To strengthen the organization and management of state capital in the equitized enterprises, the dissertation proposes the establishment of a state agency in charge of managing state capital in the equitized enterprises in particular and the state-owned enterprises in general.  

NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 05/10/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Xuân Long, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài "Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Chuyên ngành: Kế hoạch và phát triển                Mã số: 62.31.05.01 Nghiên cứu sinh:  Trần Xuân Long                    Người hướng dẫn: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng Những đóng góp về học thuật, lý luận Nghiên cứu nội dung chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa, luận án đã chỉ rõ các chính sách này bao quát những vấn đề: đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; Quản lý, đầu tư vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa; và phân phối lợi tức, sử dụng cổ tức phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Kết quả đánh giá chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã chỉ ra những vướng mắc, tồn tại sau: (i) về vấn đề đại diên chủ sở hữu vốn trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: chưa có sự phân biệt rõ ràng và còn có một số Bộ, địa phương chưa thực hiện việc chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của nhà nước; (ii) về vấn đề người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: năng lực của một số người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao, cơ chế bổ nhiệm cán bộ làm người đại diện cũng như chính sách qui định về quyền hạn, nhiệm vụ và chính sách đãi ngộ đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn thiếu (iii) về quản lý, đầu tư vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: các quy định hiện nay về đầu tư mới phân cấp không đầy đủ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; (iv) vấn đề phân phối, sử dụng cổ tức phần vốn của nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa: nhiều doanh nghiệp đã cố tình giữ lại khoản tiền thu được từ việc bán bớt một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng như lợi tức phần vốn nhà nước về các Quỹ quản lý theo quy định. Dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa của một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore và trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, luận án đề xuất mô hình quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa được xem xét theo hai hướng: (i) Nhà nước quản lý với việc thành lập Tổng cục Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) quản lý vốn Nhà nước theo mô hình đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đang hoạt động ở Việt Nam. Luận án đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa  tập trung trên ba nội dung: thứ nhất là đề xuất ban hành Nghị định của Chính phủ về Quy chế người đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong khi trình Quốc hội ban hành Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động kinh doanh; thứ hai là thành lập Quỹ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; thứ ba là nâng cao vai trò và năng lực của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Nhằm tăng cường tổ chức quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa luận án đề xuất thành lập một cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa nói riêng và doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Topic of  dissertation:  Improving state capital management policies in the equitized enterprises Specialization : Economics of Development    Code: 62.31.05.01 PhD candidate:  Trần Xuân Long Supervisors :     Prof. Dr  Vũ Thị Ngọc Phùng Theoretical and academic contribution By studying state capital management policies in the equitized enterprises, the dissertation indicated that these policies cover the following issues: state capital ownership representatives at the equitized enterprises, representatives for state capital at the equitized enterprises; state capital management and investment in the equitized enterprises; and dividend distribution and usage in the equitized enterprises. New proposals withdrawn from research findings The findings from assessing state capital management policies in the equitized enterprises have pointed out the following obstacles: (i) on state capital ownership representatives at the equitized enterprises: there is no clear distinction and still a number of ministries and local governments who have not yet made the transfer of these representatives in accordance with the state regulations, (ii) on representatives of state capital in the equitized enterprises: the capacities of some of these representatives do not meet their assigned tasks; there is a lack of mechanism for appointing these representatives, policies on rights and duties and remuneration policies for these representatives; (iii) on the state capital management and investment in the equitized enterprises: the current regulations on new investment is not fully decentralized to Board of Directors and Executive Comittee of the State Capital Investment Corporation, (iv) on dividend distribution and usage in the equitized enterprises: many businesses have tried to retain proceeds from selling off a part or a whole of the state capital in the equitized enterprises as well as profits sent into the regulated management fund. Based on empirical studies on the state capital management in the equitized enterprises from other countries such as China, Singapore and based in the Vietnamese context of ongoing restructuring of state-owned enterprises, the dissertation proposed a model of the state capital management in the equitized enterprises in two ways: (i) State management with the establishment of the General Administration Office of State Capital at enterprises, (ii) state capital management applying the state capital investment and business model with the State Capital Investment Corporation operating in Vietnam. The dissertation has proposed some solutions for improving state capital management policies in the equitized enterprises with three main parts: first is proposals for promulgating Government Decree on the regulations of representatives of state capital in the equitized enterprises while submitting these proposals to the National Assembly for promulgating the state capital management law in business activities; second is the establishment of state capital investment fund to the enterprise; third is an increase in the role and capacity of the State Capital Investment Corporation. To strengthen the organization and management of state capital in the equitized enterprises, the dissertation proposes the establishment of a state agency in charge of managing state capital in the equitized enterprises in particular and the state-owned enterprises in general.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business