NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ngày 31/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Minh Hiền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD Công nghiệp và Xây dựng), với đề tài “Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam”. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 31/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Minh Hiền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD Công nghiệp và Xây dựng), với đề tài “Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD Công nghiệp và Xây dựng) Mã số: 62.34.05.01    Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Hiền Người hướng dẫn: HD1 - GS.TS. Nguyễn Đình Phan    HD2 - PGS.TS. Nguyễn Thế Phán Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Nghiên cứu hoạt động đổi mới tổ chức quản trị trong các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử và khảo sát thực tế 114 doanh nghiệp Việt Nam, Luận án đã chứng minh rằng các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử cấp độ 3, 4, 5 (là các cấp độ ứng dụng cao, tương ứng với i-commerce, t-commerce và c-commerce) có những thay đổi căn bản trong tổ chức quản trị so với các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử cấp độ 0, 1, 2 (là những cấp độ ứng dụng thấp), bao gồm (1)Thay đổi về cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp: Ứng dụng thương mại điện tử ở cấp độ cao làm thay đổi vai trò và nhiệm vụ của các cấp quản trị trong doanh nghiệp, dẫn đến sự ra đời của các chức danh quản trị mới như CIO, CTO, CKO và CLO; Các chức năng quản trị được thực thi một cách có hiệu quả nhờ tính chất hỗ trợ, đào tạo, ủy quyền trong quản lý; Các lĩnh vực quản trị được quản lý thống nhất bằng phần mềm như AMS, HRM, PMS, ERP. (2) Biến chuyển trong việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong doanh nghiệp: thương mại điện tử đem lại điều kiện cho doanh nghiệp phân cấp theo tầm rộng, đảm bảo khả năng tự chủ của các bộ phận; Quyền lực trong bộ máy tổ chức được phân tán và chia sẻ hoàn toàn và xu hướng phá vỡ kiểu hạn chế ủy quyền  sang ủy quyền triệt để. (3) Đổi mới quy trình xử lý thông tin và ra quyết định trong doanh nghiệp: Xu hướng chuyển từ hệ thống thông tin đơn giản (MIS) đến các hệ thống thông tin tích hợp (OLAP, OLTP…); Ra quyết định dựa trên mô  hình ra quyết định hợp lý. (4)Các mô hình tổ chức quản trị doanh nghiệp mới: thương mại điện tử được xây dựng trên nền tảng của công nghệ thông tin và Internet nên khi ứng dụng ở cấp độ 3, 4, 5 mô hình tổ chức quản trị truyền thống có xu hướng phẳng hóa chuyển sang các mô hình như: Mô hình tổ, đội, nhóm ảo; Mô hình kim tự tháp ngược và mô hình văn phòng không giấy tờ. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu trên, Luận án đưa ra năm giải pháp và ba đề xuất nhằm đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam, trong đó tập trung vào giải pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị phù hợp với cấp độ ứng dụng thương mại điện tử với ba mô hình tổ chức quản trị mới: Mô hình phẳng, mô hình mạng và mô hình ảo. Đồng thời, tập trung khai thác đề xuất đổi mới tư duy lãnh đạo quản trị sang tư duy hệ thống, chiến lược và toàn diện; tư duy dựa trên nền công nghệ và tri thức. Nội dung của luận án xem tại đây.   NCS Vu Thi Minh Hien bao ve luan an tien si Ngay 31/10/2011, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Vu Thi Minh Hien, chuyen nganh Quan tri kinh doanh (QTKD Cong nghiep va Xay dung), voi de tai “Doi moi to chuc quan tri cac doanh nghiep co ung dung thuong mai dien tu tai Viet Nam”. NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Doi moi to chuc quan tri cac doanh nghiep co ung dung thuong mai dien tu tai Viet Nam Chuyen nganh: Quan tri kinh doanh (QTKD Cong nghiep va Xay dung) Ma so: 62.34.05.01    Nghien cuu sinh: Vu Thi Minh Hien Nguoi huong dan: HD1 - GS.TS. Nguyen Dinh Phan    HD2 - PGS.TS. Nguyen The Phan Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Nghien cuu hoat dong doi moi to chuc quan tri trong cac doanh nghiep co ung dung thuong mai dien tu va khao sat thuc te 114 doanh nghiep Viet Nam, Luan an da chung minh rang cac doanh nghiep ung dung thuong mai dien tu cap do 3, 4, 5 (la cac cap do ung dung cao, tuong ung voi i-commerce, t-commerce va c-commerce) co nhung thay doi can ban trong to chuc quan tri so voi cac doanh nghiep ung dung thuong mai dien tu cap do 0, 1, 2 (la nhung cap do ung dung thap), bao gom (1)Thay doi ve cap quan tri, chuc nang va linh vuc quan tri trong doanh nghiep: Ung dung thuong mai dien tu o cap do cao lam thay doi vai tro va nhiem vu cua cac cap quan tri trong doanh nghiep, dan den su ra doi cua cac chuc danh quan tri moi nhu CIO, CTO, CKO va CLO; Cac chuc nang quan tri duoc thuc thi mot cach co hieu qua nho tinh chat ho tro, dao tao, uy quyen trong quan lY; Cac linh vuc quan tri duoc quan lY thong nhat bang phan mem nhu AMS, HRM, PMS, ERP. (2) Bien chuyen trong viec phan cap, phan quyen va uy quyen trong doanh nghiep: thuong mai dien tu dem lai dieu kien cho doanh nghiep phan cap theo tam rong, dam bao kha nang tu chu cua cac bo phan; Quyen luc trong bo may to chuc duoc phan tan va chia se hoan toan va xu huong pha vo kieu han che uy quyen  sang uy quyen triet de. (3) Doi moi quy trinh xu lY thong tin va ra quyet dinh trong doanh nghiep: Xu huong chuyen tu he thong thong tin don gian (MIS) den cac he thong thong tin tich hop (OLAP, OLTP…); Ra quyet dinh dua tren mo  hinh ra quyet dinh hop lY. (4)Cac mo hinh to chuc quan tri doanh nghiep moi: thuong mai dien tu duoc xay dung tren nen tang cua cong nghe thong tin va Internet nen khi ung dung o cap do 3, 4, 5 mo hinh to chuc quan tri truyen thong co xu huong phang hoa chuyen sang cac mo hinh nhu: Mo hinh to, doi, nhom ao; Mo hinh kim tu thap nguoc va mo hinh van phong khong giay to. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu Tu ket qua nghien cuu tren, Luan an dua ra nam giai phap va ba de xuat nham doi moi to chuc quan tri cac doanh nghiep co ung dung thuong mai dien tu tai Viet Nam, trong do tap trung vao giai phap chuyen doi mo hinh to chuc quan tri phu hop voi cap do ung dung thuong mai dien tu voi ba mo hinh to chuc quan tri moi: Mo hinh phang, mo hinh mang va mo hinh ao. Dong thoi, tap trung khai thac de xuat doi moi tu duy lanh dao quan tri sang tu duy he thong, chien luoc va toan dien; tu duy dua tren nen cong nghe va tri thuc. Noi dung cua luan an xem tai day.  

NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ Ngày 31/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Minh Hiền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD Công nghiệp và Xây dựng), với đề tài “Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam”. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD Công nghiệp và Xây dựng) Mã số: 62.34.05.01    Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Hiền Người hướng dẫn: HD1 - GS.TS. Nguyễn Đình Phan    HD2 - PGS.TS. Nguyễn Thế Phán Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Nghiên cứu hoạt động đổi mới tổ chức quản trị trong các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử và khảo sát thực tế 114 doanh nghiệp Việt Nam, Luận án đã chứng minh rằng các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử cấp độ 3, 4, 5 (là các cấp độ ứng dụng cao, tương ứng với i-commerce, t-commerce và c-commerce) có những thay đổi căn bản trong tổ chức quản trị so với các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử cấp độ 0, 1, 2 (là những cấp độ ứng dụng thấp), bao gồm (1)Thay đổi về cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp: Ứng dụng thương mại điện tử ở cấp độ cao làm thay đổi vai trò và nhiệm vụ của các cấp quản trị trong doanh nghiệp, dẫn đến sự ra đời của các chức danh quản trị mới như CIO, CTO, CKO và CLO; Các chức năng quản trị được thực thi một cách có hiệu quả nhờ tính chất hỗ trợ, đào tạo, ủy quyền trong quản lý; Các lĩnh vực quản trị được quản lý thống nhất bằng phần mềm như AMS, HRM, PMS, ERP. (2) Biến chuyển trong việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong doanh nghiệp: thương mại điện tử đem lại điều kiện cho doanh nghiệp phân cấp theo tầm rộng, đảm bảo khả năng tự chủ của các bộ phận; Quyền lực trong bộ máy tổ chức được phân tán và chia sẻ hoàn toàn và xu hướng phá vỡ kiểu hạn chế ủy quyền  sang ủy quyền triệt để. (3) Đổi mới quy trình xử lý thông tin và ra quyết định trong doanh nghiệp: Xu hướng chuyển từ hệ thống thông tin đơn giản (MIS) đến các hệ thống thông tin tích hợp (OLAP, OLTP…); Ra quyết định dựa trên mô  hình ra quyết định hợp lý. (4)Các mô hình tổ chức quản trị doanh nghiệp mới: thương mại điện tử được xây dựng trên nền tảng của công nghệ thông tin và Internet nên khi ứng dụng ở cấp độ 3, 4, 5 mô hình tổ chức quản trị truyền thống có xu hướng phẳng hóa chuyển sang các mô hình như: Mô hình tổ, đội, nhóm ảo; Mô hình kim tự tháp ngược và mô hình văn phòng không giấy tờ. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu trên, Luận án đưa ra năm giải pháp và ba đề xuất nhằm đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam, trong đó tập trung vào giải pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị phù hợp với cấp độ ứng dụng thương mại điện tử với ba mô hình tổ chức quản trị mới: Mô hình phẳng, mô hình mạng và mô hình ảo. Đồng thời, tập trung khai thác đề xuất đổi mới tư duy lãnh đạo quản trị sang tư duy hệ thống, chiến lược và toàn diện; tư duy dựa trên nền công nghệ và tri thức. Nội dung của luận án xem tại đây.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business