Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 9h00 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Hồng Hải, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 9h00 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Hồng Hải, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý Mã số: 62340405 Nghiên cứu sinh: Chu Thị Hồng Hải Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ   2. TS Trần Thị Thu Hà Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận  -  Luận án tập trung nghiên cứu về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý hệ thống cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Cụ thể, trên cơ sở đánh giá thực trạng của hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay, luận án đã luận giải một cách khoa học qui trình ứng dụng GIS trong các công ty cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa làm phong phú thêm lý luận về ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong quản lý HTCCNS. Đây là một điểm mới so với các nghiên cứu đã công bố trước đây mà chủ yếu là tập trung vào các giải pháp quản lý kinh doanh HTCCNS. Đồng thời, những nghiên cứu trong luận án cũng làm tăng thêm sự hiểu biết về sự tác động của các yếu tố kỹ thuật và công nghệ đến hiệu quả quản lý HTCCNS, là vấn đề còn được nghiên cứu rất hạn chế ở Việt Nam. -   Luận án xây dựng mô hình lý thuyết tổng thể cho giải pháp phát triển một hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc quản lý nước sạch ở Việt Nam. Mô hình gồm: (1) Mô hình tiến trình phát triển của hệ thống; (2) Kiến trúc thành phần của hệ thống; (3) Mô hình xây dựng khung cơ sở dữ liệu của hệ thống. Mô hình này giúp giải quyết được các điểm yếu của doanh nghiệp cung cấp nước sạch của Việt Nam là nguồn vốn còn hạn chế và trình độ công nghệ chưa cao. -   Luận án đã đề xuất và thực hiện qui trình giải quyết hai bài toán quan trọng trong hệ thống cung cấp nước sạch. Đó là bài toán thiết kế thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu; và bài toán cảnh báo ô nhiễm nước trong hệ thống. Kết quả thử nghiệm được tiến hành tại Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã chỉ ra sự phù hợp và tính hiệu quả của giải pháp này   Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu -  Kết quả nghiên cứu trong luận án đã chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay. Đó là sự chế về nguồn vốn đầu tư, quy trình công nghệ yếu kém và nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo trong các công ty cung cấp nước sạch về ứng dụng kỹ và thuật và công nghệ – yếu tố tác động đáng kể đến hiệu quả quản lý các HTCCNS ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất qui trình ứng dụng GIS nhằm giải quyết một cách cơ bản những vấn đề tồn tại này - Mô hình lý thuyết tổng thể phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS đề xuất trong luận án sẽ là cơ sở khoa học cho việc phát triển và hoàn thiện các HTCCNS trên địa bàn từng địa phương cũng như trong cả nước. - Đối với bài toán thiết kế, thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ vạch tuyến mạng cấp nước. Kết quả giải bài toán cho khu vực thử nghiệm do công ty cấp nước số 2 quản lý đã mang lại hiệu quả thiết thực, có thể tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Đối với bài toán cảnh báo ô nhiễm nước, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ quản lý nguồn gây ô nhiễm, cũng đã được thử nghiệm tại một số ô cấp nước và cho kết quả phù hợp với các tính toán lý thuyết. Nội dung của luận án xem tại đây. -----------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: Research measures to improve efficiency of water supply system management based on geographic information system - Test at Hanoi Clean Water Company 2. Major: Information management system PhD Student: Chu Thi Hong Hai Instructor: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Vy  2. Dr. Tran Thi Thu Ha New academic, theoretical contributions The thesis focus on researching into application of geographic information systems (GIS) in the management of water supply systems in Vietnam. Specifically, based on assessing the situation of the water supply system at present, the thesis analyzed scientifically GIS application process in Vietnam water supply companies. This study significantly enriches the arguments on the application of technical solutions and new technologies in the water supply system management. This is a new point compared to the previous studies that mainly focuses on business management solutions of water supply systems. At the same time, the study in the thesis also increases understanding of the impact of technical factors and technology to effectively manage water supply system, which is researched limitedly in Vietnam. Thesis builds overall theoretical models for the solution of developing a geographic information system GIS in the water management in Vietnam. Model includes: (1) The model of system development process; (2) The architecture of the system components; (3) Model of system database framework. This model helps to solve the weaknesses of Vietnam water supply enterprises which are limited capital and low level technology. The thesis has proposed and implemented the process to solve two important problems in water supply systems. That is the problem of alternative design, expanding optimized water supply network; and the problem of water pollution warning system. Test results conducted at the Company No. 2 Hanoi Water have indicated the appropriateness and effectiveness of this solution New proposals drawn from research results The results of the thesis point out the shortcomings in the water supply system nowadays. It is the investment constraints, poor technology process and insufficient awareness of the water supply company leader in applying technology and engineering - factors that significantly impact effective in water supply system management in Vietnam. On this basis, the thesis proposed GIS application process to solve a fundamental way the existence of this problem Proposed overall theoretical model of developing geographic information system GIS in the thesis will be the scientific basis to develop and complete local and nationwide water supply systems. For optimization problem of designing, replacing and expanding water supply network, the thesis has proposed the process to solve problems with water supply network routing toolkit. Results implemented in test area managed by the water company 2 have brought practical results, which could save several billions. For the problem of water pollution warning, in the thesis has presented the process to solve problem with pollution sources management toolkit, has also been tested in a number of water cells and the resulting suit theoretical calculations.     Nghien cuu sinh Chu Thi Hong Hai bao ve luan an tien si Vao 9h00 ngay 30/12/2016 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Chu Thi Hong Hai, chuyen nganh He thong thong tin quan lY, voi de tai "Nghien cuu giai phap nang cao hieu qua quan lY he thong cung cap nuoc sach dua tren he thong thong tin dia lY – Thu nghiem tai Cong ty Nuoc sach so 2 Ha Noi". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Nghien cuu giai phap nang cao hieu qua quan lY he thong cung cap nuoc sach dua tren he thong thong tin dia lY – Thu nghiem tai Cong ty Nuoc sach so 2 Ha Noi Chuyen nganh: He thong thong tin quan lY Ma so: 62340405 Nghien cuu sinh: Chu Thi Hong Hai Nguoi huong dan: 1. PGS.TS Nguyen Van VY   2. TS Tran Thi Thu Ha Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan  -  Luan an tap trung nghien cuu ve ung dung he thong thong tin dia lY (GIS) trong quan lY he thong cung cap nuoc sach o Viet Nam. Cu the, tren co so danh gia thuc trang cua he thong cung cap nuoc sach hien nay, luan an da luan giai mot cach khoa hoc qui trinh ung dung GIS trong cac cong ty cung cap nuoc sach o Viet Nam. Nghien cuu nay co Y nghia lam phong phu them lY luan ve ung dung cac giai phap kY thuat va cong nghe moi trong quan lY HTCCNS. Day la mot diem moi so voi cac nghien cuu da cong bo truoc day ma chu yeu la tap trung vao cac giai phap quan lY kinh doanh HTCCNS. Dong thoi, nhung nghien cuu trong luan an cung lam tang them su hieu biet ve su tac dong cua cac yeu to kY thuat va cong nghe den hieu qua quan lY HTCCNS, la van de con duoc nghien cuu rat han che o Viet Nam. -   Luan an xay dung mo hinh lY thuyet tong the cho giai phap phat trien mot he thong thong tin dia lY GIS trong viec quan lY nuoc sach o Viet Nam. Mo hinh gom: (1) Mo hinh tien trinh phat trien cua he thong; (2) Kien truc thanh phan cua he thong; (3) Mo hinh xay dung khung co so du lieu cua he thong. Mo hinh nay giup giai quyet duoc cac diem yeu cua doanh nghiep cung cap nuoc sach cua Viet Nam la nguon von con han che va trinh do cong nghe chua cao. -   Luan an da de xuat va thuc hien qui trinh giai quyet hai bai toan quan trong trong he thong cung cap nuoc sach. Do la bai toan thiet ke thay the, mo rong mang cung cap nuoc sach toi uu; va bai toan canh bao o nhiem nuoc trong he thong. Ket qua thu nghiem duoc tien hanh tai Cong ty nuoc sach so 2 Ha Noi da chi ra su phu hop va tinh hieu qua cua giai phap nay   Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu -  Ket qua nghien cuu trong luan an da chi ra nhung thieu sot trong he thong cung cap nuoc sach hien nay. Do la su che ve nguon von dau tu, quy trinh cong nghe yeu kem va nhat la su nhan thuc chua day du cua lanh dao trong cac cong ty cung cap nuoc sach ve ung dung kY va thuat va cong nghe – yeu to tac dong dang ke den hieu qua quan lY cac HTCCNS o Viet Nam. Tren co so do, luan an de xuat qui trinh ung dung GIS nham giai quyet mot cach co ban nhung van de ton tai nay - Mo hinh lY thuyet tong the phat trien he thong thong tin dia lY GIS de xuat trong luan an se la co so khoa hoc cho viec phat trien va hoan thien cac HTCCNS tren dia ban tung dia phuong cung nhu trong ca nuoc. - Doi voi bai toan thiet ke, thay the, mo rong mang cung cap nuoc sach toi uu, trong luan an da dua ra qui trinh giai bai toan voi bo cong cu vach tuyen mang cap nuoc. Ket qua giai bai toan cho khu vuc thu nghiem do cong ty cap nuoc so 2 quan lY da mang lai hieu qua thiet thuc, co the tiet kiem nhieu tY dong. Doi voi bai toan canh bao o nhiem nuoc, trong luan an da dua ra qui trinh giai bai toan voi bo cong cu quan lY nguon gay o nhiem, cung da duoc thu nghiem tai mot so o cap nuoc va cho ket qua phu hop voi cac tinh toan lY thuyet. Noi dung cua luan an xem tai day. -----------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: Research measures to improve efficiency of water supply system management based on geographic information system - Test at Hanoi Clean Water Company 2. Major: Information management system PhD Student: Chu Thi Hong Hai Instructor: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Vy  2. Dr. Tran Thi Thu Ha New academic, theoretical contributions The thesis focus on researching into application of geographic information systems (GIS) in the management of water supply systems in Vietnam. Specifically, based on assessing the situation of the water supply system at present, the thesis analyzed scientifically GIS application process in Vietnam water supply companies. This study significantly enriches the arguments on the application of technical solutions and new technologies in the water supply system management. This is a new point compared to the previous studies that mainly focuses on business management solutions of water supply systems. At the same time, the study in the thesis also increases understanding of the impact of technical factors and technology to effectively manage water supply system, which is researched limitedly in Vietnam. Thesis builds overall theoretical models for the solution of developing a geographic information system GIS in the water management in Vietnam. Model includes: (1) The model of system development process; (2) The architecture of the system components; (3) Model of system database framework. This model helps to solve the weaknesses of Vietnam water supply enterprises which are limited capital and low level technology. The thesis has proposed and implemented the process to solve two important problems in water supply systems. That is the problem of alternative design, expanding optimized water supply network; and the problem of water pollution warning system. Test results conducted at the Company No. 2 Hanoi Water have indicated the appropriateness and effectiveness of this solution New proposals drawn from research results The results of the thesis point out the shortcomings in the water supply system nowadays. It is the investment constraints, poor technology process and insufficient awareness of the water supply company leader in applying technology and engineering - factors that significantly impact effective in water supply system management in Vietnam. On this basis, the thesis proposed GIS application process to solve a fundamental way the existence of this problem Proposed overall theoretical model of developing geographic information system GIS in the thesis will be the scientific basis to develop and complete local and nationwide water supply systems. For optimization problem of designing, replacing and expanding water supply network, the thesis has proposed the process to solve problems with water supply network routing toolkit. Results implemented in test area managed by the water company 2 have brought practical results, which could save several billions. For the problem of water pollution warning, in the thesis has presented the process to solve problem with pollution sources management toolkit, has also been tested in a number of water cells and the resulting suit theoretical calculations.    

Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 9h00 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Hồng Hải, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý Mã số: 62340405 Nghiên cứu sinh: Chu Thị Hồng Hải Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ   2. TS Trần Thị Thu Hà Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận  -  Luận án tập trung nghiên cứu về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý hệ thống cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Cụ thể, trên cơ sở đánh giá thực trạng của hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay, luận án đã luận giải một cách khoa học qui trình ứng dụng GIS trong các công ty cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa làm phong phú thêm lý luận về ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong quản lý HTCCNS. Đây là một điểm mới so với các nghiên cứu đã công bố trước đây mà chủ yếu là tập trung vào các giải pháp quản lý kinh doanh HTCCNS. Đồng thời, những nghiên cứu trong luận án cũng làm tăng thêm sự hiểu biết về sự tác động của các yếu tố kỹ thuật và công nghệ đến hiệu quả quản lý HTCCNS, là vấn đề còn được nghiên cứu rất hạn chế ở Việt Nam. -   Luận án xây dựng mô hình lý thuyết tổng thể cho giải pháp phát triển một hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc quản lý nước sạch ở Việt Nam. Mô hình gồm: (1) Mô hình tiến trình phát triển của hệ thống; (2) Kiến trúc thành phần của hệ thống; (3) Mô hình xây dựng khung cơ sở dữ liệu của hệ thống. Mô hình này giúp giải quyết được các điểm yếu của doanh nghiệp cung cấp nước sạch của Việt Nam là nguồn vốn còn hạn chế và trình độ công nghệ chưa cao. -   Luận án đã đề xuất và thực hiện qui trình giải quyết hai bài toán quan trọng trong hệ thống cung cấp nước sạch. Đó là bài toán thiết kế thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu; và bài toán cảnh báo ô nhiễm nước trong hệ thống. Kết quả thử nghiệm được tiến hành tại Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã chỉ ra sự phù hợp và tính hiệu quả của giải pháp này   Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu -  Kết quả nghiên cứu trong luận án đã chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay. Đó là sự chế về nguồn vốn đầu tư, quy trình công nghệ yếu kém và nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo trong các công ty cung cấp nước sạch về ứng dụng kỹ và thuật và công nghệ – yếu tố tác động đáng kể đến hiệu quả quản lý các HTCCNS ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất qui trình ứng dụng GIS nhằm giải quyết một cách cơ bản những vấn đề tồn tại này - Mô hình lý thuyết tổng thể phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS đề xuất trong luận án sẽ là cơ sở khoa học cho việc phát triển và hoàn thiện các HTCCNS trên địa bàn từng địa phương cũng như trong cả nước. - Đối với bài toán thiết kế, thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ vạch tuyến mạng cấp nước. Kết quả giải bài toán cho khu vực thử nghiệm do công ty cấp nước số 2 quản lý đã mang lại hiệu quả thiết thực, có thể tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Đối với bài toán cảnh báo ô nhiễm nước, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ quản lý nguồn gây ô nhiễm, cũng đã được thử nghiệm tại một số ô cấp nước và cho kết quả phù hợp với các tính toán lý thuyết. Nội dung của luận án xem tại đây. -----------   NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: Research measures to improve efficiency of water supply system management based on geographic information system - Test at Hanoi Clean Water Company 2. Major: Information management system PhD Student: Chu Thi Hong Hai Instructor: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Vy  2. Dr. Tran Thi Thu Ha New academic, theoretical contributions The thesis focus on researching into application of geographic information systems (GIS) in the management of water supply systems in Vietnam. Specifically, based on assessing the situation of the water supply system at present, the thesis analyzed scientifically GIS application process in Vietnam water supply companies. This study significantly enriches the arguments on the application of technical solutions and new technologies in the water supply system management. This is a new point compared to the previous studies that mainly focuses on business management solutions of water supply systems. At the same time, the study in the thesis also increases understanding of the impact of technical factors and technology to effectively manage water supply system, which is researched limitedly in Vietnam. Thesis builds overall theoretical models for the solution of developing a geographic information system GIS in the water management in Vietnam. Model includes: (1) The model of system development process; (2) The architecture of the system components; (3) Model of system database framework. This model helps to solve the weaknesses of Vietnam water supply enterprises which are limited capital and low level technology. The thesis has proposed and implemented the process to solve two important problems in water supply systems. That is the problem of alternative design, expanding optimized water supply network; and the problem of water pollution warning system. Test results conducted at the Company No. 2 Hanoi Water have indicated the appropriateness and effectiveness of this solution New proposals drawn from research results The results of the thesis point out the shortcomings in the water supply system nowadays. It is the investment constraints, poor technology process and insufficient awareness of the water supply company leader in applying technology and engineering - factors that significantly impact effective in water supply system management in Vietnam. On this basis, the thesis proposed GIS application process to solve a fundamental way the existence of this problem Proposed overall theoretical model of developing geographic information system GIS in the thesis will be the scientific basis to develop and complete local and nationwide water supply systems. For optimization problem of designing, replacing and expanding water supply network, the thesis has proposed the process to solve problems with water supply network routing toolkit. Results implemented in test area managed by the water company 2 have brought practical results, which could save several billions. For the problem of water pollution warning, in the thesis has presented the process to solve problem with pollution sources management toolkit, has also been tested in a number of water cells and the resulting suit theoretical calculations.    file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business