Nghiên cứu sinh Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 16h30 ngày 12/09/2014 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Đức Mạnh, chuyên ngành Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế), với đề tài Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h30 ngày 12/09/2014 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Đức Mạnh, chuyên ngành Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế), với đề tài "Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Điều khiển học Kinh tế)      Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Mạnh Người hướng dẫn:  1. TS. Trần Trọng Nguyên   2. TS. Nguyễn Mạnh Thế Những đóng góp mới về mặt lý luận Luận án đề xuất những cách tiếp cận mới: Hồi quy phân vị, copula và lý thuyết giá trị cực trị (EVT) trong nghiên cứu sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất chứng khoán và một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu của luận án Thứ nhất là theo kết quả kiểm định cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu hầu hết các chuỗi lợi suất của các cổ phiếu được chọn tính VN30, lợi suất của HNX và lợi suất của VNINDEX (29 chuỗi trong tổng số 32 chuỗi) là không tuân theo phân phối chuẩn, điều đó cho thấy nếu sử dụng giả thiết phân phối chuẩn để nghiên cứu các mô hình đo lường rủi ro đối với các chuỗi này là chưa phù hợp và có thể dẫn tới kết quả sai lệch nhiều. Kết quả ước lượng mô hình GARCH sẽ cho nhà đầu tư biết được tác động của những cú sốc trong quá khứ tác động nhiều hay ít tới độ biến động của lợi suất cổ phiếu đó ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, dựa trên kết quả ước lượng các mô hình GARCH luận án đã chỉ ra sự biến động của rủi ro hệ thống của một số cổ phiếu. Thứ hai là theo kết quả ước lượng mức độ phụ thuộc của các chuỗi lợi suất cổ phiếu với lợi suất của VNINDEX cho thấy mức độ phụ thuộc của các cặp chuỗi lợi suất khi thị trường bình thường cao hơn khi thị trường có biến động lớn; đồng thời luận án cũng chỉ ra được hành vi cùng tăng giá hay giảm giá với biên độ lớn của một số cổ phiếu và chỉ số VNINDEX có sự khác biệt trong những giai đoạn khác nhau của mẫu nghiên cứu. Thứ ba là dựa theo cách tiếp cận EVT, luận án đã ước lượng được VaR và ES cho những chuỗi lợi suất chứng khoán không phân phối chuẩn. Kết quả ước lượng VaR và ES sẽ giúp nhà đầu tư nắm giữ những chứng khoán này có được thông tin: sau một phiên giao dịch nếu trong điều kiện thị trường bình thường thì mức tổn thất tối đa là bao nhiêu, còn trong hoàn cảnh thị trường xấu thì mức tổn thất dự tính là bao nhiêu. Hơn nữa, dựa trên kết quả hậu kiểm, luận án đã chỉ ra được phương pháp copula có điều kiện và EVT là phù hợp và phản ánh được giá trị tổn thất thực tế của danh mục gồm một số cổ phiếu trên chính xác hơn khi sử dụng giả thiết lợi suất các cổ phiếu có phân phối chuẩn. Kết quả này góp phần bổ sung những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà nghiên cứu, nhà tư vấn và người đầu tư về đo lường rủi ro thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis topic: Some risk measurement models in Vietnam stock market Major: Economics (Mathematical Economics)          Code: 62.31.01.01 PhD candidate: Hoang Duc Mạnh Superviors: 1. Dr. Tran Trong Nguyen         2. Dr. Nguyen Manh The New theoretical contributions The thesis proposes new approaches: Quantiles regression model and Copula and Extreme value theory to study of the dependence of stock return series and some risk measurement models in Vietnam stock market. New findings from research results of the thesis Firstly, Test results showed that in the study period, most of the return series of shares of VN30, returns of HNX and returns of VNINDEX (29 of 32 series) are not the normal distribution. If investors use the results from the analysis of risk measurement models assuming the normal distribution then it will not appropriate and lead unreliable results. The estimated results of GARCH model will let investors understand the impact of shocks in the past impact and their effects on the volatility of these returns series at  present. In addition, based on the estimated results of GARCH models the thesis has shown the variation of systematic risk of some stocks. Secondly, on the results of dependence of the stock return series and the return of VNINDEX, their relationship in the normal market is stronger than that in the large volitive market. The thesis also points out that in different sample periods, there are the differences in the large-range price  increase or decrease behaviors (frequency) of some stocks and VNINDEX. Thirdly, Using EVT approach, the thesis has estimated VaR and ES for non normal returns. The estimated results of VaR and ES will help investors who hold stocks having following information: How much is the maximum loss in the normal market and how much is the expected loss in the bad market condition (after a session). Moreover, based on the backtesting results, the thesis shows that the conditional copula and EVT methods are appropriate. They  reflect the actual loss value of the porfolio that is more accurate than that applying normal assumption. This results complement new approaches to the study of risk measurement models of portfolio in Vietnam stock market. Based on study results, the thesis provides some recommendations for researchers, consultants and investors who are working with market risk measurement in Vietnam stock market.   Nghien cuu sinh Hoang Duc Manh bao ve luan an tien si Vao 16h30 ngay 12/09/2014 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Hoang Duc Manh, chuyen nganh Kinh te hoc (Dieu khien hoc kinh te), voi de tai "Mot so mo hinh do luong rui ro tren thi truong chung khoan Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Mot so mo hinh do luong rui ro tren thi truong chung khoan Viet Nam Chuyen nganh: Kinh te hoc (Dieu khien hoc Kinh te)      Ma so: 62.31.01.01 Nghien cuu sinh: Hoang Duc Manh Nguoi huong dan:  1. TS. Tran Trong Nguyen   2. TS. Nguyen Manh The Nhung dong gop moi ve mat lY luan Luan an de xuat nhung cach tiep can moi: Hoi quy phan vi, copula va lY thuyet gia tri cuc tri (EVT) trong nghien cuu su phu thuoc cua cac chuoi loi suat chung khoan va mot so mo hinh do luong rui ro tren thi truong chung khoan Viet Nam. Nhung phat hien moi tu ket qua nghien cuu cua luan an Thu nhat la theo ket qua kiem dinh cho thay trong giai doan nghien cuu hau het cac chuoi loi suat cua cac co phieu duoc chon tinh VN30, loi suat cua HNX va loi suat cua VNINDEX (29 chuoi trong tong so 32 chuoi) la khong tuan theo phan phoi chuan, dieu do cho thay neu su dung gia thiet phan phoi chuan de nghien cuu cac mo hinh do luong rui ro doi voi cac chuoi nay la chua phu hop va co the dan toi ket qua sai lech nhieu. Ket qua uoc luong mo hinh GARCH se cho nha dau tu biet duoc tac dong cua nhung cu soc trong qua khu tac dong nhieu hay it toi do bien dong cua loi suat co phieu do o thoi diem hien tai. Ngoai ra, dua tren ket qua uoc luong cac mo hinh GARCH luan an da chi ra su bien dong cua rui ro he thong cua mot so co phieu. Thu hai la theo ket qua uoc luong muc do phu thuoc cua cac chuoi loi suat co phieu voi loi suat cua VNINDEX cho thay muc do phu thuoc cua cac cap chuoi loi suat khi thi truong binh thuong cao hon khi thi truong co bien dong lon; dong thoi luan an cung chi ra duoc hanh vi cung tang gia hay giam gia voi bien do lon cua mot so co phieu va chi so VNINDEX co su khac biet trong nhung giai doan khac nhau cua mau nghien cuu. Thu ba la dua theo cach tiep can EVT, luan an da uoc luong duoc VaR va ES cho nhung chuoi loi suat chung khoan khong phan phoi chuan. Ket qua uoc luong VaR va ES se giup nha dau tu nam giu nhung chung khoan nay co duoc thong tin: sau mot phien giao dich neu trong dieu kien thi truong binh thuong thi muc ton that toi da la bao nhieu, con trong hoan canh thi truong xau thi muc ton that du tinh la bao nhieu. Hon nua, dua tren ket qua hau kiem, luan an da chi ra duoc phuong phap copula co dieu kien va EVT la phu hop va phan anh duoc gia tri ton that thuc te cua danh muc gom mot so co phieu tren chinh xac hon khi su dung gia thiet loi suat cac co phieu co phan phoi chuan. Ket qua nay gop phan bo sung nhung cach tiep can moi trong nghien cuu ve mot so mo hinh do luong rui ro tren thi truong chung khoan Viet Nam. Dua tren ket qua nghien cuu, luan an dua ra mot so khuyen nghi cho cac nha nghien cuu, nha tu van va nguoi dau tu ve do luong rui ro thi truong tren thi truong chung khoan Viet Nam. Noi dung cua luan an xem tai day. ---------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis topic: Some risk measurement models in Vietnam stock market Major: Economics (Mathematical Economics)          Code: 62.31.01.01 PhD candidate: Hoang Duc Manh Superviors: 1. Dr. Tran Trong Nguyen         2. Dr. Nguyen Manh The New theoretical contributions The thesis proposes new approaches: Quantiles regression model and Copula and Extreme value theory to study of the dependence of stock return series and some risk measurement models in Vietnam stock market. New findings from research results of the thesis Firstly, Test results showed that in the study period, most of the return series of shares of VN30, returns of HNX and returns of VNINDEX (29 of 32 series) are not the normal distribution. If investors use the results from the analysis of risk measurement models assuming the normal distribution then it will not appropriate and lead unreliable results. The estimated results of GARCH model will let investors understand the impact of shocks in the past impact and their effects on the volatility of these returns series at  present. In addition, based on the estimated results of GARCH models the thesis has shown the variation of systematic risk of some stocks. Secondly, on the results of dependence of the stock return series and the return of VNINDEX, their relationship in the normal market is stronger than that in the large volitive market. The thesis also points out that in different sample periods, there are the differences in the large-range price  increase or decrease behaviors (frequency) of some stocks and VNINDEX. Thirdly, Using EVT approach, the thesis has estimated VaR and ES for non normal returns. The estimated results of VaR and ES will help investors who hold stocks having following information: How much is the maximum loss in the normal market and how much is the expected loss in the bad market condition (after a session). Moreover, based on the backtesting results, the thesis shows that the conditional copula and EVT methods are appropriate. They  reflect the actual loss value of the porfolio that is more accurate than that applying normal assumption. This results complement new approaches to the study of risk measurement models of portfolio in Vietnam stock market. Based on study results, the thesis provides some recommendations for researchers, consultants and investors who are working with market risk measurement in Vietnam stock market.  

Nghiên cứu sinh Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h30 ngày 12/09/2014 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Đức Mạnh, chuyên ngành Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế), với đề tài "Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Điều khiển học Kinh tế)      Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Mạnh Người hướng dẫn:  1. TS. Trần Trọng Nguyên   2. TS. Nguyễn Mạnh Thế Những đóng góp mới về mặt lý luận Luận án đề xuất những cách tiếp cận mới: Hồi quy phân vị, copula và lý thuyết giá trị cực trị (EVT) trong nghiên cứu sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất chứng khoán và một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu của luận án Thứ nhất là theo kết quả kiểm định cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu hầu hết các chuỗi lợi suất của các cổ phiếu được chọn tính VN30, lợi suất của HNX và lợi suất của VNINDEX (29 chuỗi trong tổng số 32 chuỗi) là không tuân theo phân phối chuẩn, điều đó cho thấy nếu sử dụng giả thiết phân phối chuẩn để nghiên cứu các mô hình đo lường rủi ro đối với các chuỗi này là chưa phù hợp và có thể dẫn tới kết quả sai lệch nhiều. Kết quả ước lượng mô hình GARCH sẽ cho nhà đầu tư biết được tác động của những cú sốc trong quá khứ tác động nhiều hay ít tới độ biến động của lợi suất cổ phiếu đó ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, dựa trên kết quả ước lượng các mô hình GARCH luận án đã chỉ ra sự biến động của rủi ro hệ thống của một số cổ phiếu. Thứ hai là theo kết quả ước lượng mức độ phụ thuộc của các chuỗi lợi suất cổ phiếu với lợi suất của VNINDEX cho thấy mức độ phụ thuộc của các cặp chuỗi lợi suất khi thị trường bình thường cao hơn khi thị trường có biến động lớn; đồng thời luận án cũng chỉ ra được hành vi cùng tăng giá hay giảm giá với biên độ lớn của một số cổ phiếu và chỉ số VNINDEX có sự khác biệt trong những giai đoạn khác nhau của mẫu nghiên cứu. Thứ ba là dựa theo cách tiếp cận EVT, luận án đã ước lượng được VaR và ES cho những chuỗi lợi suất chứng khoán không phân phối chuẩn. Kết quả ước lượng VaR và ES sẽ giúp nhà đầu tư nắm giữ những chứng khoán này có được thông tin: sau một phiên giao dịch nếu trong điều kiện thị trường bình thường thì mức tổn thất tối đa là bao nhiêu, còn trong hoàn cảnh thị trường xấu thì mức tổn thất dự tính là bao nhiêu. Hơn nữa, dựa trên kết quả hậu kiểm, luận án đã chỉ ra được phương pháp copula có điều kiện và EVT là phù hợp và phản ánh được giá trị tổn thất thực tế của danh mục gồm một số cổ phiếu trên chính xác hơn khi sử dụng giả thiết lợi suất các cổ phiếu có phân phối chuẩn. Kết quả này góp phần bổ sung những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà nghiên cứu, nhà tư vấn và người đầu tư về đo lường rủi ro thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------------- NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS Thesis topic: Some risk measurement models in Vietnam stock market Major: Economics (Mathematical Economics)          Code: 62.31.01.01 PhD candidate: Hoang Duc Mạnh Superviors: 1. Dr. Tran Trong Nguyen         2. Dr. Nguyen Manh The New theoretical contributions The thesis proposes new approaches: Quantiles regression model and Copula and Extreme value theory to study of the dependence of stock return series and some risk measurement models in Vietnam stock market. New findings from research results of the thesis Firstly, Test results showed that in the study period, most of the return series of shares of VN30, returns of HNX and returns of VNINDEX (29 of 32 series) are not the normal distribution. If investors use the results from the analysis of risk measurement models assuming the normal distribution then it will not appropriate and lead unreliable results. The estimated results of GARCH model will let investors understand the impact of shocks in the past impact and their effects on the volatility of these returns series at  present. In addition, based on the estimated results of GARCH models the thesis has shown the variation of systematic risk of some stocks. Secondly, on the results of dependence of the stock return series and the return of VNINDEX, their relationship in the normal market is stronger than that in the large volitive market. The thesis also points out that in different sample periods, there are the differences in the large-range price  increase or decrease behaviors (frequency) of some stocks and VNINDEX. Thirdly, Using EVT approach, the thesis has estimated VaR and ES for non normal returns. The estimated results of VaR and ES will help investors who hold stocks having following information: How much is the maximum loss in the normal market and how much is the expected loss in the bad market condition (after a session). Moreover, based on the backtesting results, the thesis shows that the conditional copula and EVT methods are appropriate. They  reflect the actual loss value of the porfolio that is more accurate than that applying normal assumption. This results complement new approaches to the study of risk measurement models of portfolio in Vietnam stock market. Based on study results, the thesis provides some recommendations for researchers, consultants and investors who are working with market risk measurement in Vietnam stock market.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business