Nghiên cứu sinh Phạm Lệ Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Phạm Lệ Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 16h30 ngày 17/01/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Lệ Mỹ, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Phạm Lệ Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h30 ngày 17/01/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Lệ Mỹ, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án: Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị  Chuyên ngành : Kinh tế học (Toán Kinh tế)            Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: PHẠM LỆ MỸ Người hướng dẫn: HD1: PGS.TS. Trần Hùng Thao  HD2: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên  Những đóng góp mới về mặt lý luận  Luận án sử dụng các công cụ quan trọng của Thống kê là Hàm phân vị (Quantile Functions) và Hồi quy phân vị (Quantile Regression) để nghiên cứu xu hướng biến động giá cổ phiếu và phân tích rủi ro trong đầu tư thông qua đặc trưng nổi bật của phương pháp Thống kê phân vị là đuôi của phân phối, thể hiện ở các điểm sau: -  Tiếp cận và xây dựng các kỹ thuật, thuật toán, viết chương trình (code) để ước lượng các tham số của mô hình hàm phân vị dựa trên các công cụ Toán học như Giải tích, phương trình vi phân...Trên cơ sở đó kết hợp với việc sử dụng các phần mềm toán học để viết các chương trình ước lượng các tham số trên và từ đó đưa ra một số nhận dạng về xu hướng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam. - Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị trong phân tích rủi ro: trình bày một cách có hệ thống cơ sở toán học của phương pháp hồi quy phân vị theo quan điểm kinh tế lượng. Nghiên cứu và phân tích rủi ro khi đầu tư vào nhóm các cổ phiếu khác nhau trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất khuyến nghị cho các nhà đầu tư  Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu của luận án Thứ nhất, so với các mô hình dự báo khác khi phương sai có điều kiện thay đổi, kết quả dự báo theo mô hình hàm phân vị cho xu hướng biến đổi phù hợp với giá thực tế cũng như sai số tuyệt đối phần trăm (MAPE) của lợi suất nhỏ hơn.  Thứ hai, kết quả của luận án cho rằng trong trường hợp thị trường có cú sốc đối với các công ty có vốn hóa lớn, các nhà đầu tư làm giá không đủ nguồn lực tài chính để thao túng thị trường nên các nhà đầu tư này chọn các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ VNSMALL để đầu tư. Do đó hệ số beta của các cổ phiếu nhóm VNSMALL thay đổi mạnh hơn cổ phiếu VN30. Từ đó, nhà đầu tư e ngại rủi ro hoặc không e ngại rủi ro có thể lựa chọn các danh mục cổ phiếu phù hợp để đầu tư. Thứ ba, khi thêm hai nhân tố quy mô vốn và giá trị sổ sách vào mô hình CAPM, kết luận khẳng định rằng, lợi suất của các cổ phiếu không phụ thuộc vào hai nhân tố này. Tuy nhiên với mô hình Fama – French, lợi suất cổ phiếu lại phụ thuộc nhân tố ngành. Kết quả thực nghiệm được thực hiện trên ba nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, nhóm ngành Bất động sản và Xây dựng, nhóm ngành Hàng Tiêu dùng Thiết yếu cho thấy mức độ phụ thuộc vào nhân tố thị trường của nhóm Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm là cao nhất. Mức độ phụ thuộc ngành của nhóm Bất động sản và Xây dựng là cao nhất. Do đó, nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư cần phải chú ý đến nhóm ngành đặc trưng của cổ phiếu. Nội dung của luận án xem tại đây. --------     NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS Thesis title:  Analysing, investing stocks on the Vietnam stock by quantile statistical methods Major: Economics: : Economics Mathematics  Code: 63.03.01.01 PhD Candidate: Pham Le My Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Tran Hung Thao 2. Associate Prof. Dr. Tran Trong Nguyen New contributions to theoretical and methodological aspects The thesis proposes two important statistical tools: Quantile Funtion and Quantile Regression in order to study the volatility trend of stock price and analyze risk on investment through featured characteristics of quantile statistical method-the tail properties of distribution: - Approaching Quantile function model, setting up the techniques and writing the code to estimate the parameters of quantile function model based on the tools of mathematics such as analytics, differential equations…; and using the mathematical software to write the program for estimating the parameters. The thesis provides some identities of stocks price trend on Vietnam financial market. - Approaching Quantile regression model, the thesis has systematically presented mathematical basis of quantile regression method in econometrics perspective. Researching and analyzing risk in investing in different classes of stocks on Vietnam stock market and proposing recommendations for investors. New conclusions, and recommendations from the research findings First, the forecast results of the quantile function model for the price trend (returns trend)  are more accurate than other models.  Second, the results of thesis show that, in case of fluctuated market, with large capital companies (VN30), speculative investors have not enough financial resources to manipulate the stock market. Therefore they buy many  small- cap stocks (VNSMALL) to minimize the risk. Hence, the volatility of stocks of VNSMALL is stronger than that of stocks of VN30. As a result, investigators who are afraid or not afraid of risks canchoose suitable stock porfolio for investigating. Third, the empirical results show, the returns of stock does not depend on capital of company factor and the book -to- value factor.  Nevertheless, in Fam-French model, the returns of stocks depend sector factor. Experimental data contains three sectors: Finance, Banking and Insurance; Real Estate and Consumer Staple. The dependence on market factors of Finance, Banking and Insurance ’s stocks is the highest. The dependence on sector factor of Real Estate’s stocks is the highest. Therefore, investors need to pay attention to specific sectors of holding stock.   Nghien cuu sinh Pham Le MY bao ve luan an tien si Vao 16h30 ngay 17/01/2017 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Pham Le MY, chuyen nganh Kinh te hoc (Toan kinh te), voi de tai "Phan tich dau tu chung khoan tren thi truong chung khoan Viet Nam bang phuong phap thong ke phan vi". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN Ten de tai luan an: Phan tich dau tu chung khoan tren thi truong chung khoan Viet Nam bang phuong phap thong ke phan vi  Chuyen nganh : Kinh te hoc (Toan Kinh te)            Ma so: 62.31.01.01 Nghien cuu sinh: PHAM LE MY Nguoi huong dan: HD1: PGS.TS. Tran Hung Thao  HD2: PGS.TS. Tran Trong Nguyen  Nhung dong gop moi ve mat lY luan  Luan an su dung cac cong cu quan trong cua Thong ke la Ham phan vi (Quantile Functions) va Hoi quy phan vi (Quantile Regression) de nghien cuu xu huong bien dong gia co phieu va phan tich rui ro trong dau tu thong qua dac trung noi bat cua phuong phap Thong ke phan vi la duoi cua phan phoi, the hien o cac diem sau: -  Tiep can va xay dung cac kY thuat, thuat toan, viet chuong trinh (code) de uoc luong cac tham so cua mo hinh ham phan vi dua tren cac cong cu Toan hoc nhu Giai tich, phuong trinh vi phan...Tren co so do ket hop voi viec su dung cac phan mem toan hoc de viet cac chuong trinh uoc luong cac tham so tren va tu do dua ra mot so nhan dang ve xu huong gia co phieu tren thi truong chung khoan Viet nam. - Tiep can mo hinh hoi quy phan vi trong phan tich rui ro: trinh bay mot cach co he thong co so toan hoc cua phuong phap hoi quy phan vi theo quan diem kinh te luong. Nghien cuu va phan tich rui ro khi dau tu vao nhom cac co phieu khac nhau tren thi truong chung khoan Viet Nam va de xuat khuyen nghi cho cac nha dau tu  Nhung phat hien moi tu ket qua nghien cuu cua luan an Thu nhat, so voi cac mo hinh du bao khac khi phuong sai co dieu kien thay doi, ket qua du bao theo mo hinh ham phan vi cho xu huong bien doi phu hop voi gia thuc te cung nhu sai so tuyet doi phan tram (MAPE) cua loi suat nho hon.  Thu hai, ket qua cua luan an cho rang trong truong hop thi truong co cu soc doi voi cac cong ty co von hoa lon, cac nha dau tu lam gia khong du nguon luc tai chinh de thao tung thi truong nen cac nha dau tu nay chon cac co phieu co von hoa nho VNSMALL de dau tu. Do do he so beta cua cac co phieu nhom VNSMALL thay doi manh hon co phieu VN30. Tu do, nha dau tu e ngai rui ro hoac khong e ngai rui ro co the lua chon cac danh muc co phieu phu hop de dau tu. Thu ba, khi them hai nhan to quy mo von va gia tri so sach vao mo hinh CAPM, ket luan khang dinh rang, loi suat cua cac co phieu khong phu thuoc vao hai nhan to nay. Tuy nhien voi mo hinh Fama – French, loi suat co phieu lai phu thuoc nhan to nganh. Ket qua thuc nghiem duoc thuc hien tren ba nhom nganh Tai chinh, Ngan hang va Bao hiem, nhom nganh Bat dong san va Xay dung, nhom nganh Hang Tieu dung Thiet yeu cho thay muc do phu thuoc vao nhan to thi truong cua nhom Tai chinh, Ngan hang va Bao hiem la cao nhat. Muc do phu thuoc nganh cua nhom Bat dong san va Xay dung la cao nhat. Do do, nha dau tu khi lua chon co phieu dau tu can phai chu Y den nhom nganh dac trung cua co phieu. Noi dung cua luan an xem tai day. --------     NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS Thesis title:  Analysing, investing stocks on the Vietnam stock by quantile statistical methods Major: Economics: : Economics Mathematics  Code: 63.03.01.01 PhD Candidate: Pham Le My Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Tran Hung Thao 2. Associate Prof. Dr. Tran Trong Nguyen New contributions to theoretical and methodological aspects The thesis proposes two important statistical tools: Quantile Funtion and Quantile Regression in order to study the volatility trend of stock price and analyze risk on investment through featured characteristics of quantile statistical method-the tail properties of distribution: - Approaching Quantile function model, setting up the techniques and writing the code to estimate the parameters of quantile function model based on the tools of mathematics such as analytics, differential equations…; and using the mathematical software to write the program for estimating the parameters. The thesis provides some identities of stocks price trend on Vietnam financial market. - Approaching Quantile regression model, the thesis has systematically presented mathematical basis of quantile regression method in econometrics perspective. Researching and analyzing risk in investing in different classes of stocks on Vietnam stock market and proposing recommendations for investors. New conclusions, and recommendations from the research findings First, the forecast results of the quantile function model for the price trend (returns trend)  are more accurate than other models.  Second, the results of thesis show that, in case of fluctuated market, with large capital companies (VN30), speculative investors have not enough financial resources to manipulate the stock market. Therefore they buy many  small- cap stocks (VNSMALL) to minimize the risk. Hence, the volatility of stocks of VNSMALL is stronger than that of stocks of VN30. As a result, investigators who are afraid or not afraid of risks canchoose suitable stock porfolio for investigating. Third, the empirical results show, the returns of stock does not depend on capital of company factor and the book -to- value factor.  Nevertheless, in Fam-French model, the returns of stocks depend sector factor. Experimental data contains three sectors: Finance, Banking and Insurance; Real Estate and Consumer Staple. The dependence on market factors of Finance, Banking and Insurance ’s stocks is the highest. The dependence on sector factor of Real Estate’s stocks is the highest. Therefore, investors need to pay attention to specific sectors of holding stock.  

Nghiên cứu sinh Phạm Lệ Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h30 ngày 17/01/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Lệ Mỹ, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án: Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị  Chuyên ngành : Kinh tế học (Toán Kinh tế)            Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: PHẠM LỆ MỸ Người hướng dẫn: HD1: PGS.TS. Trần Hùng Thao  HD2: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên  Những đóng góp mới về mặt lý luận  Luận án sử dụng các công cụ quan trọng của Thống kê là Hàm phân vị (Quantile Functions) và Hồi quy phân vị (Quantile Regression) để nghiên cứu xu hướng biến động giá cổ phiếu và phân tích rủi ro trong đầu tư thông qua đặc trưng nổi bật của phương pháp Thống kê phân vị là đuôi của phân phối, thể hiện ở các điểm sau: -  Tiếp cận và xây dựng các kỹ thuật, thuật toán, viết chương trình (code) để ước lượng các tham số của mô hình hàm phân vị dựa trên các công cụ Toán học như Giải tích, phương trình vi phân...Trên cơ sở đó kết hợp với việc sử dụng các phần mềm toán học để viết các chương trình ước lượng các tham số trên và từ đó đưa ra một số nhận dạng về xu hướng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam. - Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị trong phân tích rủi ro: trình bày một cách có hệ thống cơ sở toán học của phương pháp hồi quy phân vị theo quan điểm kinh tế lượng. Nghiên cứu và phân tích rủi ro khi đầu tư vào nhóm các cổ phiếu khác nhau trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất khuyến nghị cho các nhà đầu tư  Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu của luận án Thứ nhất, so với các mô hình dự báo khác khi phương sai có điều kiện thay đổi, kết quả dự báo theo mô hình hàm phân vị cho xu hướng biến đổi phù hợp với giá thực tế cũng như sai số tuyệt đối phần trăm (MAPE) của lợi suất nhỏ hơn.  Thứ hai, kết quả của luận án cho rằng trong trường hợp thị trường có cú sốc đối với các công ty có vốn hóa lớn, các nhà đầu tư làm giá không đủ nguồn lực tài chính để thao túng thị trường nên các nhà đầu tư này chọn các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ VNSMALL để đầu tư. Do đó hệ số beta của các cổ phiếu nhóm VNSMALL thay đổi mạnh hơn cổ phiếu VN30. Từ đó, nhà đầu tư e ngại rủi ro hoặc không e ngại rủi ro có thể lựa chọn các danh mục cổ phiếu phù hợp để đầu tư. Thứ ba, khi thêm hai nhân tố quy mô vốn và giá trị sổ sách vào mô hình CAPM, kết luận khẳng định rằng, lợi suất của các cổ phiếu không phụ thuộc vào hai nhân tố này. Tuy nhiên với mô hình Fama – French, lợi suất cổ phiếu lại phụ thuộc nhân tố ngành. Kết quả thực nghiệm được thực hiện trên ba nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, nhóm ngành Bất động sản và Xây dựng, nhóm ngành Hàng Tiêu dùng Thiết yếu cho thấy mức độ phụ thuộc vào nhân tố thị trường của nhóm Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm là cao nhất. Mức độ phụ thuộc ngành của nhóm Bất động sản và Xây dựng là cao nhất. Do đó, nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư cần phải chú ý đến nhóm ngành đặc trưng của cổ phiếu. Nội dung của luận án xem tại đây. --------     NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS Thesis title:  Analysing, investing stocks on the Vietnam stock by quantile statistical methods Major: Economics: : Economics Mathematics  Code: 63.03.01.01 PhD Candidate: Pham Le My Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Tran Hung Thao 2. Associate Prof. Dr. Tran Trong Nguyen New contributions to theoretical and methodological aspects The thesis proposes two important statistical tools: Quantile Funtion and Quantile Regression in order to study the volatility trend of stock price and analyze risk on investment through featured characteristics of quantile statistical method-the tail properties of distribution: - Approaching Quantile function model, setting up the techniques and writing the code to estimate the parameters of quantile function model based on the tools of mathematics such as analytics, differential equations…; and using the mathematical software to write the program for estimating the parameters. The thesis provides some identities of stocks price trend on Vietnam financial market. - Approaching Quantile regression model, the thesis has systematically presented mathematical basis of quantile regression method in econometrics perspective. Researching and analyzing risk in investing in different classes of stocks on Vietnam stock market and proposing recommendations for investors. New conclusions, and recommendations from the research findings First, the forecast results of the quantile function model for the price trend (returns trend)  are more accurate than other models.  Second, the results of thesis show that, in case of fluctuated market, with large capital companies (VN30), speculative investors have not enough financial resources to manipulate the stock market. Therefore they buy many  small- cap stocks (VNSMALL) to minimize the risk. Hence, the volatility of stocks of VNSMALL is stronger than that of stocks of VN30. As a result, investigators who are afraid or not afraid of risks canchoose suitable stock porfolio for investigating. Third, the empirical results show, the returns of stock does not depend on capital of company factor and the book -to- value factor.  Nevertheless, in Fam-French model, the returns of stocks depend sector factor. Experimental data contains three sectors: Finance, Banking and Insurance; Real Estate and Consumer Staple. The dependence on market factors of Finance, Banking and Insurance ’s stocks is the highest. The dependence on sector factor of Real Estate’s stocks is the highest. Therefore, investors need to pay attention to specific sectors of holding stock.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business