Nghiên cứu sinh Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 14h00 ngày 15/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Tất Hiển, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 14h00 ngày 15/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Tất Hiển, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán Kinh tế)       Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Phan Tất Hiển Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh Về mặt lý luận, lý thuyết Luận án đề xuất các mô hình thực nghiệm cho các mô hình hội tụ có điều kiện đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Đưa vào các biến mới là các biến lan tỏa ngược, lan tỏa xuôi, lan tỏa công nghệ, tính toán TFP của ngành với 3 phương pháp khác nhau phục vụ trong các mô hình hội tụ có điều kiện. Những phát hiện đề xuất từ kết quả nghiên cứu Không tồn tại hội tụ sigma ( ) trên toàn nền kinh tế Việt Nam. Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện ở cấp độ doanh nghiệp. Bên cạnh đó tồn tại trạng thái dừng của TFP cấp tỉnh. Kết quả cụ thể như sau: Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện. Tốc độ hội tụ không điều kiện dao động trong khoảng 1,6% - 3,74% một năm (theo số liệu chéo) và 3,26% - 5,68% (theo số liệu mảng). Với mô hình hội tụ có điều kiện (theo số liệu chéo) tốc độ hội tụ của các chuỗi TFP được tăng lên 2,54% - 6,06% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ) và 4,81% - 7,78% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (theo số liệu chéo) và 3,32% - 6,21% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ), và 7,24% - 10,61% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (đối với số liệu mảng). Các biến truyền tải Back và Hor (các biến đại diện cho lan tỏa xuôi) có tác động tích cực đến tốc độ hội tụ, các biến Sback và Forwad (các biến đại diện cho lan tỏa ngược) kìm hãm sự hội tụ của năng suất các doanh nghiệp. Theo TFP cấp tỉnh, không tồn tại hội tụ toàn cục mà tồn tại hội tụ theo cực. TFP cấp tỉnh tồn tại trạng thái dừng với năm cực như sau: trạng thái 1, các doanh nghiệp kém phát triển chiếm 16,4%; trạng thái 2, các doanh nghiệp phát triển cận dưới mức trung bình chiếm 26,5%; trạng thái 3, các doanh nghiệp xung quanh giá trị trung bình chiếm 15,4%; trạng thái 4, các doanh nghiệp phát triển khá chiếm 12,3% và trạng thái 5, các doanh nghiệp phát triển tốt chiếm 29,3%. Thời gian để đạt đến trạng thái dừng vào khoảng 24 - 25 năm. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: TFP convergence models in Vietnamese food and beverage industry in the period 2000- 2010 Field: Mathematical Economics   Code: 62.31.01.01 Author: Phan Tat Hien Supervisor: Professor Nguyen Khac Minh Theoretically The thesis has proposed some empirical models in examining TFP convergence.Some new variables such as backspread, spread andtechnology spillover have been brought into the model. TFP of the industry can be calculated by 3 different ways under conditional convergence. New discovery from the result Sigma ( ) convergence does not exist in the whole economy of Vietnam. Unconditional, conditional and absolute convergence exist at the firm level. Besides, there has been a steady state of TFP at the province level. The resultsare as follow: There have been the existence of the conditional and unconditional convergence. The unconditional convergence rate, or absolute convergence rate, fluctuates from 1,6% to 3,74% a year (using cross section data) and 3,26% to 5,68% (using panel section data) . Technology spillover and FDI transactions have positive effects on TFP convergence. The conditional convergence rate of the TFP chains using cross section data has been between 2,54% and 6,06% (technology spillover), between 4,81% and 7,78% (FDI transaction) and this rate would be between 3,32% and 6,21% (with technology spillover) and between  7,24% and 10,61% (with FDI transactions) with using panel section data.The Backand Hor variables (representing spread variables) have positive effects on the convergence rate, while, the Sback and Forwad variables (representing backspread variables) has negative effects on it. TFP at the province level, all businesses in this industry are divided into 5 different states. State 1, the underdeveloped companies accounts for 16,4%; state 2, the slightly underdeveloped companies account for 26,5%; state 3, the average companies account for 15,4%; state 4, the fairly developed companies account for 12,3% and state 5, the developed companies account for 29,3%. The time to reach the steady state is from 24 to 25 years.   Nghien cuu sinh Phan Tat Hien bao ve luan an tien si Vao 14h00 ngay 15/12/2016 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Phan Tat Hien, chuyen nganh Kinh te hoc (Toan kinh te), voi de tai "Cac mo hinh hoi tu nang suat trong nganh che bien thuc pham va do uong Viet Nam giai doan 2000-2010". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Cac mo hinh hoi tu nang suat trong nganh che bien thuc pham va do uong Viet Nam giai doan 2000-2010 Chuyen nganh: Kinh te hoc (Toan Kinh te)       Ma so: 62.31.01.01 Nghien cuu sinh: Phan Tat Hien Nguoi huong dan: GS.TS. Nguyen Khac Minh Ve mat lY luan, lY thuyet Luan an de xuat cac mo hinh thuc nghiem cho cac mo hinh hoi tu co dieu kien doi voi nganh cong nghiep che bien thuc pham va do uong Viet Nam. Dua vao cac bien moi la cac bien lan toa nguoc, lan toa xuoi, lan toa cong nghe, tinh toan TFP cua nganh voi 3 phuong phap khac nhau phuc vu trong cac mo hinh hoi tu co dieu kien. Nhung phat hien de xuat tu ket qua nghien cuu Khong ton tai hoi tu sigma ( ) tren toan nen kinh te Viet Nam. Ton tai hoi tu khong dieu kien va hoi tu co dieu kien o cap do doanh nghiep. Ben canh do ton tai trang thai dung cua TFP cap tinh. Ket qua cu the nhu sau: Ton tai hoi tu khong dieu kien va hoi tu co dieu kien. Toc do hoi tu khong dieu kien dao dong trong khoang 1,6% - 3,74% mot nam (theo so lieu cheo) va 3,26% - 5,68% (theo so lieu mang). Voi mo hinh hoi tu co dieu kien (theo so lieu cheo) toc do hoi tu cua cac chuoi TFP duoc tang len 2,54% - 6,06% (doi voi tac dong cua bien lan toa cong nghe) va 4,81% - 7,78% (doi voi tac dong cua cac bien truyen tai FDI) (theo so lieu cheo) va 3,32% - 6,21% (doi voi tac dong cua bien lan toa cong nghe), va 7,24% - 10,61% (doi voi tac dong cua cac bien truyen tai FDI) (doi voi so lieu mang). Cac bien truyen tai Back va Hor (cac bien dai dien cho lan toa xuoi) co tac dong tich cuc den toc do hoi tu, cac bien Sback va Forwad (cac bien dai dien cho lan toa nguoc) kim ham su hoi tu cua nang suat cac doanh nghiep. Theo TFP cap tinh, khong ton tai hoi tu toan cuc ma ton tai hoi tu theo cuc. TFP cap tinh ton tai trang thai dung voi nam cuc nhu sau: trang thai 1, cac doanh nghiep kem phat trien chiem 16,4%; trang thai 2, cac doanh nghiep phat trien can duoi muc trung binh chiem 26,5%; trang thai 3, cac doanh nghiep xung quanh gia tri trung binh chiem 15,4%; trang thai 4, cac doanh nghiep phat trien kha chiem 12,3% va trang thai 5, cac doanh nghiep phat trien tot chiem 29,3%. Thoi gian de dat den trang thai dung vao khoang 24 - 25 nam. Noi dung cua luan an xem tai day. -------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: TFP convergence models in Vietnamese food and beverage industry in the period 2000- 2010 Field: Mathematical Economics   Code: 62.31.01.01 Author: Phan Tat Hien Supervisor: Professor Nguyen Khac Minh Theoretically The thesis has proposed some empirical models in examining TFP convergence.Some new variables such as backspread, spread andtechnology spillover have been brought into the model. TFP of the industry can be calculated by 3 different ways under conditional convergence. New discovery from the result Sigma ( ) convergence does not exist in the whole economy of Vietnam. Unconditional, conditional and absolute convergence exist at the firm level. Besides, there has been a steady state of TFP at the province level. The resultsare as follow: There have been the existence of the conditional and unconditional convergence. The unconditional convergence rate, or absolute convergence rate, fluctuates from 1,6% to 3,74% a year (using cross section data) and 3,26% to 5,68% (using panel section data) . Technology spillover and FDI transactions have positive effects on TFP convergence. The conditional convergence rate of the TFP chains using cross section data has been between 2,54% and 6,06% (technology spillover), between 4,81% and 7,78% (FDI transaction) and this rate would be between 3,32% and 6,21% (with technology spillover) and between  7,24% and 10,61% (with FDI transactions) with using panel section data.The Backand Hor variables (representing spread variables) have positive effects on the convergence rate, while, the Sback and Forwad variables (representing backspread variables) has negative effects on it. TFP at the province level, all businesses in this industry are divided into 5 different states. State 1, the underdeveloped companies accounts for 16,4%; state 2, the slightly underdeveloped companies account for 26,5%; state 3, the average companies account for 15,4%; state 4, the fairly developed companies account for 12,3% and state 5, the developed companies account for 29,3%. The time to reach the steady state is from 24 to 25 years.  

Nghiên cứu sinh Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 14h00 ngày 15/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Tất Hiển, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán Kinh tế)       Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Phan Tất Hiển Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh Về mặt lý luận, lý thuyết Luận án đề xuất các mô hình thực nghiệm cho các mô hình hội tụ có điều kiện đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Đưa vào các biến mới là các biến lan tỏa ngược, lan tỏa xuôi, lan tỏa công nghệ, tính toán TFP của ngành với 3 phương pháp khác nhau phục vụ trong các mô hình hội tụ có điều kiện. Những phát hiện đề xuất từ kết quả nghiên cứu Không tồn tại hội tụ sigma ( ) trên toàn nền kinh tế Việt Nam. Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện ở cấp độ doanh nghiệp. Bên cạnh đó tồn tại trạng thái dừng của TFP cấp tỉnh. Kết quả cụ thể như sau: Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện. Tốc độ hội tụ không điều kiện dao động trong khoảng 1,6% - 3,74% một năm (theo số liệu chéo) và 3,26% - 5,68% (theo số liệu mảng). Với mô hình hội tụ có điều kiện (theo số liệu chéo) tốc độ hội tụ của các chuỗi TFP được tăng lên 2,54% - 6,06% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ) và 4,81% - 7,78% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (theo số liệu chéo) và 3,32% - 6,21% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ), và 7,24% - 10,61% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (đối với số liệu mảng). Các biến truyền tải Back và Hor (các biến đại diện cho lan tỏa xuôi) có tác động tích cực đến tốc độ hội tụ, các biến Sback và Forwad (các biến đại diện cho lan tỏa ngược) kìm hãm sự hội tụ của năng suất các doanh nghiệp. Theo TFP cấp tỉnh, không tồn tại hội tụ toàn cục mà tồn tại hội tụ theo cực. TFP cấp tỉnh tồn tại trạng thái dừng với năm cực như sau: trạng thái 1, các doanh nghiệp kém phát triển chiếm 16,4%; trạng thái 2, các doanh nghiệp phát triển cận dưới mức trung bình chiếm 26,5%; trạng thái 3, các doanh nghiệp xung quanh giá trị trung bình chiếm 15,4%; trạng thái 4, các doanh nghiệp phát triển khá chiếm 12,3% và trạng thái 5, các doanh nghiệp phát triển tốt chiếm 29,3%. Thời gian để đạt đến trạng thái dừng vào khoảng 24 - 25 năm. Nội dung của luận án xem tại đây. -------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis: TFP convergence models in Vietnamese food and beverage industry in the period 2000- 2010 Field: Mathematical Economics   Code: 62.31.01.01 Author: Phan Tat Hien Supervisor: Professor Nguyen Khac Minh Theoretically The thesis has proposed some empirical models in examining TFP convergence.Some new variables such as backspread, spread andtechnology spillover have been brought into the model. TFP of the industry can be calculated by 3 different ways under conditional convergence. New discovery from the result Sigma ( ) convergence does not exist in the whole economy of Vietnam. Unconditional, conditional and absolute convergence exist at the firm level. Besides, there has been a steady state of TFP at the province level. The resultsare as follow: There have been the existence of the conditional and unconditional convergence. The unconditional convergence rate, or absolute convergence rate, fluctuates from 1,6% to 3,74% a year (using cross section data) and 3,26% to 5,68% (using panel section data) . Technology spillover and FDI transactions have positive effects on TFP convergence. The conditional convergence rate of the TFP chains using cross section data has been between 2,54% and 6,06% (technology spillover), between 4,81% and 7,78% (FDI transaction) and this rate would be between 3,32% and 6,21% (with technology spillover) and between  7,24% and 10,61% (with FDI transactions) with using panel section data.The Backand Hor variables (representing spread variables) have positive effects on the convergence rate, while, the Sback and Forwad variables (representing backspread variables) has negative effects on it. TFP at the province level, all businesses in this industry are divided into 5 different states. State 1, the underdeveloped companies accounts for 16,4%; state 2, the slightly underdeveloped companies account for 26,5%; state 3, the average companies account for 15,4%; state 4, the fairly developed companies account for 12,3% and state 5, the developed companies account for 29,3%. The time to reach the steady state is from 24 to 25 years.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business