Phụ lục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 Phụ lục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Phụ lục bao gồm: Danh mục các ngành, chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chi tiết xem tại file đính kèm. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Phụ lục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 Phụ lục bao gồm: Danh mục các ngành, chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chi tiết xem tại file đính kèm. Lưu ý: - Tên ngành, chuyên ngành ghi trên văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển có thể không trùng khớp với các ngành, chuyên ngành trong danh mục này. Mức độ phù hợp của văn bằng sẽ do Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn xác định trong kỳ xét tuyển năm 2012. - Lý lịch khoa học của các cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: xem tại gsneu.edu.vn / Giới thiệu / Lý lịch khoa học.     Phu luc thong bao tuyen sinh dao tao trinh do tien si nam 2012 Phu luc bao gom: Danh muc cac nganh, chuyen nganh dai hoc va thac si duoc coi la phu hop voi chuyen nganh dao tao tien si; Danh muc cac huong nghien cuu va danh sach cac nha khoa hoc co the nhan huong dan NCS nam 2012 cua Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan. Chi tiet xem tai file dinh kem. Luu Y: - Ten nganh, chuyen nganh ghi tren van bang, bang diem tot nghiep cua thi sinh du tuyen co the khong trung khop voi cac nganh, chuyen nganh trong danh muc nay. Muc do phu hop cua van bang se do Hoi dong tuyen sinh va cac tieu ban chuyen mon xac dinh trong kY xet tuyen nam 2012. - LY lich khoa hoc cua cac can bo, giang vien tham gia dao tao tien si tai Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan: xem tai gsneu.edu.vn / Gioi thieu / LY lich khoa hoc.    

Phụ lục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 Phụ lục bao gồm: Danh mục các ngành, chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chi tiết xem tại file đính kèm. Lưu ý: - Tên ngành, chuyên ngành ghi trên văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển có thể không trùng khớp với các ngành, chuyên ngành trong danh mục này. Mức độ phù hợp của văn bằng sẽ do Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn xác định trong kỳ xét tuyển năm 2012. - Lý lịch khoa học của các cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: xem tại gsneu.edu.vn / Giới thiệu / Lý lịch khoa học.    

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business