Sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" Sách Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Cuốn sách Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh này được tác giả Nguyễn Văn Thắng viết cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" Cuốn sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" này được tác giả Nguyễn Văn Thắng viết cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Cuốn sách này khác với các cuốn sách đã viết về phương pháp nghiên cứu đang lưu hành ở hai điểm cơ bản. Thứ nhất, các nội dung đều cố gắng gắn kết giữa việc chỉ rõ chuẩn mực trong nghiên cứu khoa học với việc giúp bạn đọc xác định và vượt qua hạn chế của mình nhằm hướng tới chuẩn mực đó. Trước khi hiểu đúng và áp dụng được các chuẩn mực trong phương pháp nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần biết mình đang hiểu sai những gì về “nghiên cứu”. Các chương trong cuốn sách đều trình bày các quan niệm sai lầm thường gặp về nghiên cứu, từ đó giúp bạn đọc liên hệ và sửa chữa sai lầm tương tự của chính mình. Thứ hai, cuốn sách cố gắng gắn kết giữa nguyên lý, chuẩn mực nghiên cứu quốc tế với thực tiễn nghiên cứu ở nước ta. Ở các chương, song song với các chuẩn mực chung đều trình bày các ví dụ, quy trình, hay kỹ năng cụ thể để người đọc dễ liên hệ với các nghiên cứu của mình. Cuốn sách gồm 11 chương. Chương 1 trình bày những khái niệm chung về nghiên cứu khoa học. Các Chương 2, 3, 4 trình bày các công đoạn phát triển ý tưởng nghiên cứu, bao gồm Thực hành tổng quan Nghiên cứu, Phát triển câu hỏi nghiên cứu, và Xây dựng Khung lý thuyết. Chương 5 trình bày những vấn đề cơ bản về Nghiên cứu Định tính. Các Chương 6, 7, 8 trình bày chuẩn mực, quy trình của nghiên cứu định lượng, cụ thể là Tổng quan về Nghiên cứu Định lượng (Chương 6), Phương pháp Khảo sát (Chương 7), và Phương pháp Nghiên cứu Thử nghiệm (Chương 8). Sau khi đã nắm rõ các phương pháp nghiên cứu thông dụng, Chương 9 giúp bạn đọc hình dung những vấn đề cơ bản trong Thiết kế Tổng thể Nghiên cứu. Chương 10 trình bày nội dung và yêu cầu của một Báo cáo Nghiên cứu. Chương 11 mô tả những dạng điểm mới và đóng góp của một nghiên cứu. Cuốn sách không trình bày sâu về các công cụ phân tích dữ liệu. Bạn đọc có thể dễ dàng tìm được những tài liệu chuyên sâu về các công cụ này, tùy theo mục đích của mình. Cuốn sách có sử dụng một số ví dụ minh họa từ các công trình của các nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam. Cuốn sách cũng trình bày những sai lầm thường gặp khi tiến hành nghiên cứu. Những sai lầm này được tổng kết từ thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy về phương pháp nghiên cứu, và hướng dẫn nghiên cứu sinh của tác giả và đồng nghiệp. Mặc dù đối tượng chính của cuốn sách là các nhà nghiên cứu và học viên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực xã hội khác đều có thể tham khảo. Sách đặc biệt hữu ích cho các NCS, học viên cao học, và những giảng viên trẻ, những nhà nghiên cứu mới trong các lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh và khoa học xã hội khác. Sách không có bán ở Hiệu sách. Cá nhân/tập thể có nhu cầu liên hệ với Hương/Thúy - Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Địa chỉ: P.102, Nhà 14, Viện QL Châu Á - TBD, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mobile: Hương: 0912375115, lthuong@neu.edu.vn Thúy: 0977701963 Sach "Thuc hanh nghien cuu trong kinh te va quan tri kinh doanh" Cuon sach "Thuc hanh nghien cuu trong kinh te va quan tri kinh doanh" nay duoc tac gia Nguyen Van Thang viet cho cac nha nghien cuu tre Viet Nam. Cuon sach nay khac voi cac cuon sach da viet ve phuong phap nghien cuu dang luu hanh o hai diem co ban. Thu nhat, cac noi dung deu co gang gan ket giua viec chi ro chuan muc trong nghien cuu khoa hoc voi viec giup ban doc xac dinh va vuot qua han che cua minh nham huong toi chuan muc do. Truoc khi hieu dung va ap dung duoc cac chuan muc trong phuong phap nghien cuu, cac nha nghien cuu can biet minh dang hieu sai nhung gi ve “nghien cuu”. Cac chuong trong cuon sach deu trinh bay cac quan niem sai lam thuong gap ve nghien cuu, tu do giup ban doc lien he va sua chua sai lam tuong tu cua chinh minh. Thu hai, cuon sach co gang gan ket giua nguyen lY, chuan muc nghien cuu quoc te voi thuc tien nghien cuu o nuoc ta. O cac chuong, song song voi cac chuan muc chung deu trinh bay cac vi du, quy trinh, hay kY nang cu the de nguoi doc de lien he voi cac nghien cuu cua minh. Cuon sach gom 11 chuong. Chuong 1 trinh bay nhung khai niem chung ve nghien cuu khoa hoc. Cac Chuong 2, 3, 4 trinh bay cac cong doan phat trien Y tuong nghien cuu, bao gom Thuc hanh tong quan Nghien cuu, Phat trien cau hoi nghien cuu, va Xay dung Khung lY thuyet. Chuong 5 trinh bay nhung van de co ban ve Nghien cuu Dinh tinh. Cac Chuong 6, 7, 8 trinh bay chuan muc, quy trinh cua nghien cuu dinh luong, cu the la Tong quan ve Nghien cuu Dinh luong (Chuong 6), Phuong phap Khao sat (Chuong 7), va Phuong phap Nghien cuu Thu nghiem (Chuong 8). Sau khi da nam ro cac phuong phap nghien cuu thong dung, Chuong 9 giup ban doc hinh dung nhung van de co ban trong Thiet ke Tong the Nghien cuu. Chuong 10 trinh bay noi dung va yeu cau cua mot Bao cao Nghien cuu. Chuong 11 mo ta nhung dang diem moi va dong gop cua mot nghien cuu. Cuon sach khong trinh bay sau ve cac cong cu phan tich du lieu. Ban doc co the de dang tim duoc nhung tai lieu chuyen sau ve cac cong cu nay, tuy theo muc dich cua minh. Cuon sach co su dung mot so vi du minh hoa tu cac cong trinh cua cac nha nghien cuu quoc te va Viet Nam. Cuon sach cung trinh bay nhung sai lam thuong gap khi tien hanh nghien cuu. Nhung sai lam nay duoc tong ket tu thuc tien nghien cuu, giang day ve phuong phap nghien cuu, va huong dan nghien cuu sinh cua tac gia va dong nghiep. Mac du doi tuong chinh cua cuon sach la cac nha nghien cuu va hoc vien nganh kinh te - quan tri kinh doanh, cac nha nghien cuu thuoc nhieu linh vuc xa hoi khac deu co the tham khao. Sach dac biet huu ich cho cac NCS, hoc vien cao hoc, va nhung giang vien tre, nhung nha nghien cuu moi trong cac linh vuc kinh te - quan tri kinh doanh va khoa hoc xa hoi khac. Sach khong co ban o Hieu sach. Ca nhan/tap the co nhu cau lien he voi Huong/Thuy - Vien Quan lY Chau A - Thai Binh Duong, Truong DH Kinh te Quoc dan. Dia chi: P.102, Nha 14, Vien QL Chau A - TBD, Truong DH Kinh te Quoc dan. Mobile: Huong: 0912375115, lthuong@neu.edu.vn Thuy: 0977701963

Sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" Cuốn sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" này được tác giả Nguyễn Văn Thắng viết cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Cuốn sách này khác với các cuốn sách đã viết về phương pháp nghiên cứu đang lưu hành ở hai điểm cơ bản. Thứ nhất, các nội dung đều cố gắng gắn kết giữa việc chỉ rõ chuẩn mực trong nghiên cứu khoa học với việc giúp bạn đọc xác định và vượt qua hạn chế của mình nhằm hướng tới chuẩn mực đó. Trước khi hiểu đúng và áp dụng được các chuẩn mực trong phương pháp nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần biết mình đang hiểu sai những gì về “nghiên cứu”. Các chương trong cuốn sách đều trình bày các quan niệm sai lầm thường gặp về nghiên cứu, từ đó giúp bạn đọc liên hệ và sửa chữa sai lầm tương tự của chính mình. Thứ hai, cuốn sách cố gắng gắn kết giữa nguyên lý, chuẩn mực nghiên cứu quốc tế với thực tiễn nghiên cứu ở nước ta. Ở các chương, song song với các chuẩn mực chung đều trình bày các ví dụ, quy trình, hay kỹ năng cụ thể để người đọc dễ liên hệ với các nghiên cứu của mình. Cuốn sách gồm 11 chương. Chương 1 trình bày những khái niệm chung về nghiên cứu khoa học. Các Chương 2, 3, 4 trình bày các công đoạn phát triển ý tưởng nghiên cứu, bao gồm Thực hành tổng quan Nghiên cứu, Phát triển câu hỏi nghiên cứu, và Xây dựng Khung lý thuyết. Chương 5 trình bày những vấn đề cơ bản về Nghiên cứu Định tính. Các Chương 6, 7, 8 trình bày chuẩn mực, quy trình của nghiên cứu định lượng, cụ thể là Tổng quan về Nghiên cứu Định lượng (Chương 6), Phương pháp Khảo sát (Chương 7), và Phương pháp Nghiên cứu Thử nghiệm (Chương 8). Sau khi đã nắm rõ các phương pháp nghiên cứu thông dụng, Chương 9 giúp bạn đọc hình dung những vấn đề cơ bản trong Thiết kế Tổng thể Nghiên cứu. Chương 10 trình bày nội dung và yêu cầu của một Báo cáo Nghiên cứu. Chương 11 mô tả những dạng điểm mới và đóng góp của một nghiên cứu. Cuốn sách không trình bày sâu về các công cụ phân tích dữ liệu. Bạn đọc có thể dễ dàng tìm được những tài liệu chuyên sâu về các công cụ này, tùy theo mục đích của mình. Cuốn sách có sử dụng một số ví dụ minh họa từ các công trình của các nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam. Cuốn sách cũng trình bày những sai lầm thường gặp khi tiến hành nghiên cứu. Những sai lầm này được tổng kết từ thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy về phương pháp nghiên cứu, và hướng dẫn nghiên cứu sinh của tác giả và đồng nghiệp. Mặc dù đối tượng chính của cuốn sách là các nhà nghiên cứu và học viên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực xã hội khác đều có thể tham khảo. Sách đặc biệt hữu ích cho các NCS, học viên cao học, và những giảng viên trẻ, những nhà nghiên cứu mới trong các lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh và khoa học xã hội khác. Sách không có bán ở Hiệu sách. Cá nhân/tập thể có nhu cầu liên hệ với Hương/Thúy - Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Địa chỉ: P.102, Nhà 14, Viện QL Châu Á - TBD, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mobile: Hương: 0912375115, lthuong@neu.edu.vn Thúy: 0977701963

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business