Sắp ngừng hẳn việc huy động và cho vay vàng Sắp ngừng hẳn việc huy động và cho vay vàng - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chiều nay (20/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thảo luận những nội dung chính liên quan đến định hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới. Có nguồn tin cho rằng, NHNN sẽ sớm có văn bản quy định việc ngừng hẳn.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Sắp ngừng hẳn việc huy động và cho vay vàng Chiều nay (20/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thảo luận những nội dung chính liên quan đến định hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới. Có nguồn tin cho rằng, NHNN sẽ sớm có văn bản quy định việc ngừng hẳn.. - Chiều nay (20/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thảo luận những nội dung chính liên quan đến định hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới. Có nguồn tin cho rằng, NHNN sẽ sớm có văn bản quy định việc ngừng hẳn huy động và cho vay bằng vàng, chỉ trong vài ngày nữa. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 2/2011 NHNN phải trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Chiều 20/4, Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại để trao đổi những nội dung liên quan đến việc quản lý thị trường vàng theo yêu cầu của Chính phủ. Nội dung chi tiết của cuộc họp này chưa được công bố, nhưng dự kiến tập trung ở việc xây dựng và lấy ý kiến để tiến tới hoàn thiện khung pháp lý quản lý thị trường vàng. Ở một nguồn tin khác, một nguồn tin khác đề cập đến khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm có văn bản quy định các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ngừng hẳn việc huy động và cho vay bằng vàng.Có thể sớm nhất trong tuần này, quy định sẽ được ban hành, nhằm từng bước siết chặt quản lý thị trường vàng và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Như vậy, các bước triển khai định hướng siết chặt hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường quản lý thị trường vàng đang ngày một rõ nét và cụ thể hóa những thông điệp đưa ra trước đó. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã lần lượt đóng cửa các sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng qua tài khoản ở nước ngoài; ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 10/2010 đến nay, các ngân hàng thương mại đã từng bước giảm lãi suất huy động vàng, cũng như cơ cấu theo hướng rút dần các kỳ hạn huy động. Hiện lãi suất huy động vàng tại các ngân hàng đều ở mức rất thấp, phổ biến dưới 0,3%/năm; cá biệt trên 0,5%/năm ở một số kỳ hạn. Trong những ngày tới, nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định ngừng huy động và cho vay bằng vàng, dự kiến một lộ trình cụ thể cũng sẽ được xác định để các nhà băng cơ cấu lại các nguồn vốn và tránh sự xáo trộn trong cơ cấu kỳ hạn và thanh khoản. Đinh Bách - (tổng hợp) Việt Báo // Sap ngung han viec huy dong va cho vay vang Chieu nay (20/4), Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da thao luan nhung noi dung chinh lien quan den dinh huong quan lY hoat dong kinh doanh vang trong thoi gian toi. Co nguon tin cho rang, NHNN se som co van ban quy dinh viec ngung han.. - Chieu nay (20/4), Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da thao luan nhung noi dung chinh lien quan den dinh huong quan lY hoat dong kinh doanh vang trong thoi gian toi. Co nguon tin cho rang, NHNN se som co van ban quy dinh viec ngung han huy dong va cho vay bang vang, chi trong vai ngay nua. Theo yeu cau cua Thu tuong Chinh phu, trong quY 2/2011 NHNN phai trinh Chinh phu ban hanh nghi dinh ve quan lY hoat dong kinh doanh vang theo huong tap trung dau moi nhap khau vang, tien toi xoa bo viec kinh doanh vang mieng tren thi truong tu do; ngan chan hieu qua cac hoat dong buon lau vang qua bien gioi. Chieu 20/4, Ngan hang Nha nuoc da co cuoc hop voi lanh dao cac ngan hang thuong mai de trao doi nhung noi dung lien quan den viec quan lY thi truong vang theo yeu cau cua Chinh phu. Noi dung chi tiet cua cuoc hop nay chua duoc cong bo, nhung du kien tap trung o viec xay dung va lay Y kien de tien toi hoan thien khung phap lY quan lY thi truong vang. O mot nguon tin khac, mot nguon tin khac de cap den kha nang Ngan hang Nha nuoc se som co van ban quy dinh cac to chuc tin dung duoc phep hoat dong ngoai hoi ngung han viec huy dong va cho vay bang vang.Co the som nhat trong tuan nay, quy dinh se duoc ban hanh, nham tung buoc siet chat quan lY thi truong vang va dam bao an toan hoat dong ngan hang. Nhu vay, cac buoc trien khai dinh huong siet chat hoat dong kinh doanh vang, tang cuong quan lY thi truong vang dang ngay mot ro net va cu the hoa nhung thong diep dua ra truoc do. Trong nam 2010, Ngan hang Nha nuoc cung da lan luot dong cua cac san giao dich vang va kinh doanh vang qua tai khoan o nuoc ngoai; ban hanh thong tu thu hep hoat dong huy dong va cho vay bang vang cua cac to chuc tin dung. Tu thang 10/2010 den nay, cac ngan hang thuong mai da tung buoc giam lai suat huy dong vang, cung nhu co cau theo huong rut dan cac kY han huy dong. Hien lai suat huy dong vang tai cac ngan hang deu o muc rat thap, pho bien duoi 0,3%/nam; ca biet tren 0,5%/nam o mot so kY han. Trong nhung ngay toi, neu Ngan hang Nha nuoc ban hanh quy dinh ngung huy dong va cho vay bang vang, du kien mot lo trinh cu the cung se duoc xac dinh de cac nha bang co cau lai cac nguon von va tranh su xao tron trong co cau kY han va thanh khoan. Dinh Bach - (tong hop) Viet Bao //

Sắp ngừng hẳn việc huy động và cho vay vàng Chiều nay (20/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thảo luận những nội dung chính liên quan đến định hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới. Có nguồn tin cho rằng, NHNN sẽ sớm có văn bản quy định việc ngừng hẳn.. - Chiều nay (20/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thảo luận những nội dung chính liên quan đến định hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới. Có nguồn tin cho rằng, NHNN sẽ sớm có văn bản quy định việc ngừng hẳn huy động và cho vay bằng vàng, chỉ trong vài ngày nữa. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 2/2011 NHNN phải trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Chiều 20/4, Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại để trao đổi những nội dung liên quan đến việc quản lý thị trường vàng theo yêu cầu của Chính phủ. Nội dung chi tiết của cuộc họp này chưa được công bố, nhưng dự kiến tập trung ở việc xây dựng và lấy ý kiến để tiến tới hoàn thiện khung pháp lý quản lý thị trường vàng. Ở một nguồn tin khác, một nguồn tin khác đề cập đến khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm có văn bản quy định các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ngừng hẳn việc huy động và cho vay bằng vàng.Có thể sớm nhất trong tuần này, quy định sẽ được ban hành, nhằm từng bước siết chặt quản lý thị trường vàng và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Như vậy, các bước triển khai định hướng siết chặt hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường quản lý thị trường vàng đang ngày một rõ nét và cụ thể hóa những thông điệp đưa ra trước đó. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cũng đã lần lượt đóng cửa các sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng qua tài khoản ở nước ngoài; ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 10/2010 đến nay, các ngân hàng thương mại đã từng bước giảm lãi suất huy động vàng, cũng như cơ cấu theo hướng rút dần các kỳ hạn huy động. Hiện lãi suất huy động vàng tại các ngân hàng đều ở mức rất thấp, phổ biến dưới 0,3%/năm; cá biệt trên 0,5%/năm ở một số kỳ hạn. Trong những ngày tới, nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định ngừng huy động và cho vay bằng vàng, dự kiến một lộ trình cụ thể cũng sẽ được xác định để các nhà băng cơ cấu lại các nguồn vốn và tránh sự xáo trộn trong cơ cấu kỳ hạn và thanh khoản. Đinh Bách - (tổng hợp) Việt Báo //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business