Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trong khuôn khổ dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada tổ chức Seminar về “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” do GS. TS Albert Mills, Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada trình bày. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” Trong khuôn khổ dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada tổ chức Seminar về “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” do GS. TS Albert Mills, Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada trình bày. 1. Mục đích của Seminar: chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đăng tải bài báo khoa học, công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế. 2. Diễn giả: GS.TS. Albert Mills, Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada. GS. TS Albert Mills là Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada. Ông là thành viên của Uỷ ban Điều hành các Viện QTKD khu vực Atlantic và Hiệp hội Khoa học Quản trị Canada và đồng chủ tịch chương trình Nhóm Nghiên cứu Quản lý. GS. Albert Mills là chủ biên và là thành viên ban biên tập của nhiều nhiều tạp chí uy tiến trên thế giới như Workplace Review, The Canadian Review of Sociology and Anthropology,  the Administrative Science Quarterly, the Journal of Critical Postmodern Organizational Science, Leadership, Organization, and Management and Organizational History. Ông là tác giả của hơn 240 công bố quốc tế, bao gồm 12 cuốn sách và biên tập/đồng biên tập nhiều ấn phẩm đặc biệt của the Canadian Review of Sociology and Anthropology (Organizational crisis, 1999; Culture and Organization, 2002, 2006 ; Human Relations, 2006), the Canadian Journal of Administrative Sciences. 3. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh 4. Thời gian: 14h00 – 16h30, thứ Hai, ngày 28/01/2013 5. Địa điểm: Phòng họp Gác 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phòng, Hà Nội 6. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm tham dự Seminar trên.    Seminar “Dang tai cong trinh nghien cuu tren cac tap chi quoc te” Trong khuon kho du an “Phat trien doanh nhan Viet Nam” do Co quan Phat trien Quoc te Canada (CIDA) tai tro, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan phoi hop voi Truong Dai hoc Tong hop Saint Mary, Canada to chuc Seminar ve “Dang tai cong trinh nghien cuu tren cac tap chi quoc te” do GS. TS Albert Mills, Giam doc Chuong trinh tien sY, Dai hoc Tong hop Saint Mary, Canada trinh bay. 1. Muc dich cua Seminar: chia se, trao doi kinh nghiem dang tai bai bao khoa hoc, cong trinh nghien cuu tren cac tap chi quoc te. 2. Dien gia: GS.TS. Albert Mills, Giam doc Chuong trinh tien sY, Dai hoc Tong hop Saint Mary, Canada. GS. TS Albert Mills la Giam doc Chuong trinh tien sY, Dai hoc Tong hop Saint Mary, Canada. Ong la thanh vien cua UY ban Dieu hanh cac Vien QTKD khu vuc Atlantic va Hiep hoi Khoa hoc Quan tri Canada va dong chu tich chuong trinh Nhom Nghien cuu Quan lY. GS. Albert Mills la chu bien va la thanh vien ban bien tap cua nhieu nhieu tap chi uy tien tren the gioi nhu Workplace Review, The Canadian Review of Sociology and Anthropology,  the Administrative Science Quarterly, the Journal of Critical Postmodern Organizational Science, Leadership, Organization, and Management and Organizational History. Ong la tac gia cua hon 240 cong bo quoc te, bao gom 12 cuon sach va bien tap/dong bien tap nhieu an pham dac biet cua the Canadian Review of Sociology and Anthropology (Organizational crisis, 1999; Culture and Organization, 2002, 2006 ; Human Relations, 2006), the Canadian Journal of Administrative Sciences. 3. Ngon ngu su dung: tieng Anh 4. Thoi gian: 14h00 – 16h30, thu Hai, ngay 28/01/2013 5. Dia diem: Phong hop Gac 2 Nha 10, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, 207 Giai Phong, Ha Noi 6. Doi tuong: Can bo, giang vien, nghien cuu sinh, hoc vien cao hoc quan tam. Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tran trong kinh moi cac Can bo, giang vien, nghien cuu sinh, hoc vien cao hoc quan tam tham du Seminar tren.   

Seminar “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” Trong khuôn khổ dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada tổ chức Seminar về “Đăng tải công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế” do GS. TS Albert Mills, Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada trình bày. 1. Mục đích của Seminar: chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đăng tải bài báo khoa học, công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế. 2. Diễn giả: GS.TS. Albert Mills, Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada. GS. TS Albert Mills là Giám đốc Chương trình tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Saint Mary, Canada. Ông là thành viên của Uỷ ban Điều hành các Viện QTKD khu vực Atlantic và Hiệp hội Khoa học Quản trị Canada và đồng chủ tịch chương trình Nhóm Nghiên cứu Quản lý. GS. Albert Mills là chủ biên và là thành viên ban biên tập của nhiều nhiều tạp chí uy tiến trên thế giới như Workplace Review, The Canadian Review of Sociology and Anthropology,  the Administrative Science Quarterly, the Journal of Critical Postmodern Organizational Science, Leadership, Organization, and Management and Organizational History. Ông là tác giả của hơn 240 công bố quốc tế, bao gồm 12 cuốn sách và biên tập/đồng biên tập nhiều ấn phẩm đặc biệt của the Canadian Review of Sociology and Anthropology (Organizational crisis, 1999; Culture and Organization, 2002, 2006 ; Human Relations, 2006), the Canadian Journal of Administrative Sciences. 3. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh 4. Thời gian: 14h00 – 16h30, thứ Hai, ngày 28/01/2013 5. Địa điểm: Phòng họp Gác 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phòng, Hà Nội 6. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm tham dự Seminar trên.    file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business