DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH
1 Điều khiển học kinh tế 14 Kinh tế phát triển + Kế hoạch phát triển
2 Kế toán 15 Kinh tế thương mại + QTKD thương mại
3 Khoa học quản lư 16 Kinh tế và quản lư công
4 Kinh tế bảo hiểm 17 Kinh tế vĩ mô
5 Kinh tế chính trị 18 Lịch sử kinh tế
6 Kinh tế công nghiệp + QTKD công nghiệp 19 Logictics
7 Kinh tế du lịch + QTKD du lịch 20 Luật
8 Kinh tế đầu tư 21 Marketing
9 Kinh tế địa chính + QTKD Bất động sản 22 Tin học
10 Kinh tế đối ngoại + QTKD quốc tế 23 QTKD Tổng hợp
11 Kinh tế lao động + Quản trị nhân lực 24 Quản trị chất lượng
12 Kinh tế môi trường 25 Tài chính - Ngân hàng
13 Kinh tế nông nghiệp 26 Thống kê kinh tế