Sự kiện chứng khoán ngày 13/1 Sự kiện chứng khoán ngày 13/1 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Sự kiện chứng khoán ngày 13/1 Điểm tin hoạt động của các công ty trên thị trường chứng khoán Thông báo kết quả kinh doanh * CTCPChứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ quý 4 doanh thu đạt 339.9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT)106 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, SSI đạt1,489.7 tỷ đồng doanh thu và 861 tỷ đồng LNTT. * CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chỉ phát hành được hơn 13,7 triệu cổ phiếu, trong tổng số 70,2 triệucổ phiếu đăng ký phát hành, chiếm 19,54%. * CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) thông báo kết quả kinh doanh ước năm 2010 và kế hoạch 2011. Theo đó, kết quả kinh doanh HJS đạt 110,42 tỉ đồng, hoàn thành 86,14% so với kế hoạch 127,86 tỉ đồng cả năm 2010. LNTT ước đạt 13,88 tỉ đồng,hoàn thành 63,09% kế hoạch (kế hoạch 22 tỉ đồng. Năm 2011, HJS đặt kế hoạch 137,88 tỷ đồng doanh thu và 19,4 tỷ đồng lợi nhuận. * Công ty khí Việt Nam (PV Gas) thông báo kết quả kinh doanh năm 2010. Theo đó kết quả thu được đạt 5.120 tỷ đồng LNTT, bằng 184% kế hoạch năm. Kế hoạch năm 2011, PV Gas đạt 39.653 tỷ đồng doanh thu. LNTT và sau thuế lần lượt là 4.219 tỷ và 3.449 tỷ đồng. Tỷ suất LNTT/VĐL (lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ) là 22%. * CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC) chính thức niêm yết 3.000.000 cổ phiếu bổ sung trên sàn HNX, giá trị cổ phiếu bổ sung tương đương 30 tỉ đồng. Nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên 8.000.000 cổ phiếu tương đương 80 tỉ đồng. Đại hội cổ đông * Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/1, thời gian thực hiện 2/4/2011. * Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/1. Tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết, thời gian thực hiện 2/2011. Tạm ứng cổ tức * Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2010. Theo đó IJC thống nhất mức cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với mức tối thiểu là 30% thay cho tỷ lệ 18% đã được ĐHCĐ thường niên năm 2010 thông qua. Đồng thời thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 1:4 (1 cổ phiếu được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua 4 cổ phiếu phát hành thêm). Đăng ký cuối cùng vào ngày 17/1. Thời gian thực hiện từ 25/1-28/2/2011 * CTCP Dabaco Việt Nam (DBC) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Đăng ký cuối cùng ngày 17//1, thời gian thực hiện 28/2/2011 * Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2010. Tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Đăng ký cuối cùng ngày 17//1, thời gian thực hiện 27/1/2011. *CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) tạm ứng cổ tức năm 2010   và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tỷ lệ thực hiện 14% (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng), đăng ký cuối cùng ngày 17/1, thời gian thực hiện 4/3/2011. Đối với thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện  là 10:1 (10 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới), thời gian thực hiện từ 9/2 – 4/3/2011. Việt Báo (Theo ANTĐ) Su kien chung khoan ngay 13/1 Diem tin hoat dong cua cac cong ty tren thi truong chung khoan Thong bao ket qua kinh doanh * CTCPChung khoan Sai Gon (SSI) cong bo ket qua hoat dong kinh doanh rieng le quY 4 doanh thu dat 339.9 tY dong, loi nhuan truoc thue (LNTT)106 tY dong. Luy ke ca nam, SSI dat1,489.7 tY dong doanh thu va 861 tY dong LNTT. * CTCP Chung khoan Pho Wall (WSS) Thong bao ket qua chao ban co phieu ra cong chung. Theo do, Cong ty chi phat hanh duoc hon 13,7 trieu co phieu, trong tong so 70,2 trieuco phieu dang kY phat hanh, chiem 19,54%. * CTCP Thuy dien Nam Mu (HJS) thong bao ket qua kinh doanh uoc nam 2010 va ke hoach 2011. Theo do, ket qua kinh doanh HJS dat 110,42 ti dong, hoan thanh 86,14% so voi ke hoach 127,86 ti dong ca nam 2010. LNTT uoc dat 13,88 ti dong,hoan thanh 63,09% ke hoach (ke hoach 22 ti dong. Nam 2011, HJS dat ke hoach 137,88 tY dong doanh thu va 19,4 tY dong loi nhuan. * Cong ty khi Viet Nam (PV Gas) thong bao ket qua kinh doanh nam 2010. Theo do ket qua thu duoc dat 5.120 tY dong LNTT, bang 184% ke hoach nam. Ke hoach nam 2011, PV Gas dat 39.653 tY dong doanh thu. LNTT va sau thue lan luot la 4.219 tY va 3.449 tY dong. TY suat LNTT/VDL (loi nhuan truoc thue/von dieu le) la 22%. * CTCP Dau tu - Phat trien Song Da (SIC) chinh thuc niem yet 3.000.000 co phieu bo sung tren san HNX, gia tri co phieu bo sung tuong duong 30 ti dong. Nang tong so co phieu niem yet len 8.000.000 co phieu tuong duong 80 ti dong. Dai hoi co dong * Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin (STB) thong bao Dai hoi Co dong thuong nien nam 2010. Ngay dang kY cuoi cung chot danh sach co dong la 17/1, thoi gian thuc hien 2/4/2011. * Tong Cong ty Dau tu phat trien Nha va Do thi Nam Ha Noi (NHA) thong bao Dai hoi Co dong thuong nien nam 2010. Ngay dang kY cuoi cung chot danh sach co dong la 17/1. TY le thuc hien 1 co phieu tuong duong 1 quyen bieu quyet, thoi gian thuc hien 2/2011. Tam ung co tuc * Cong ty Co phan Phat trien Ha tang KY thuat (IJC) thong qua tra co tuc bang tien nam 2010. Theo do IJC thong nhat muc co tuc nam 2010 bang tien mat voi muc toi thieu la 30% thay cho tY le 18% da duoc DHCD thuong nien nam 2010 thong qua. Dong thoi thong bao ve viec chot danh sach co dong thuc hien quyen mua cho co dong hien huu. TY le thuc hien 1:4 (1 co phieu duoc 1 quyen mua va cu 1 quyen mua duoc mua 4 co phieu phat hanh them). Dang kY cuoi cung vao ngay 17/1. Thoi gian thuc hien tu 25/1-28/2/2011 * CTCP Dabaco Viet Nam (DBC) thong bao tam ung co tuc nam 2010 bang tien. TY le thuc hien 15%/co phieu (1 co phieu duoc nhan 1.500 dong). Dang kY cuoi cung ngay 17//1, thoi gian thuc hien 28/2/2011 * Cong ty Co phan Sach va Thiet bi Binh Dinh (BDB) thong bao tam ung co tuc bang tien mat 2010. TY le thuc hien 6%/co phieu (1 co phieu duoc nhan 600 dong). Dang kY cuoi cung ngay 17//1, thoi gian thuc hien 27/1/2011. *CTCP Tap doan Nhua Dong A (DAG) tam ung co tuc nam 2010   va thuc hien quyen mua co phieu phat hanh them. TY le thuc hien 14% (1 co phieu duoc nhan 1.400 dong), dang kY cuoi cung ngay 17/1, thoi gian thuc hien 4/3/2011. Doi voi thuc hien quyen mua co phieu, ti le thuc hien  la 10:1 (10 co phan duoc huong 01 quyen, 01 quyen duoc mua 01 co phan moi), thoi gian thuc hien tu 9/2 – 4/3/2011. Viet Bao (Theo ANTD)

Sự kiện chứng khoán ngày 13/1 Điểm tin hoạt động của các công ty trên thị trường chứng khoán Thông báo kết quả kinh doanh * CTCPChứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ quý 4 doanh thu đạt 339.9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT)106 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, SSI đạt1,489.7 tỷ đồng doanh thu và 861 tỷ đồng LNTT. * CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chỉ phát hành được hơn 13,7 triệu cổ phiếu, trong tổng số 70,2 triệucổ phiếu đăng ký phát hành, chiếm 19,54%. * CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) thông báo kết quả kinh doanh ước năm 2010 và kế hoạch 2011. Theo đó, kết quả kinh doanh HJS đạt 110,42 tỉ đồng, hoàn thành 86,14% so với kế hoạch 127,86 tỉ đồng cả năm 2010. LNTT ước đạt 13,88 tỉ đồng,hoàn thành 63,09% kế hoạch (kế hoạch 22 tỉ đồng. Năm 2011, HJS đặt kế hoạch 137,88 tỷ đồng doanh thu và 19,4 tỷ đồng lợi nhuận. * Công ty khí Việt Nam (PV Gas) thông báo kết quả kinh doanh năm 2010. Theo đó kết quả thu được đạt 5.120 tỷ đồng LNTT, bằng 184% kế hoạch năm. Kế hoạch năm 2011, PV Gas đạt 39.653 tỷ đồng doanh thu. LNTT và sau thuế lần lượt là 4.219 tỷ và 3.449 tỷ đồng. Tỷ suất LNTT/VĐL (lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ) là 22%. * CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC) chính thức niêm yết 3.000.000 cổ phiếu bổ sung trên sàn HNX, giá trị cổ phiếu bổ sung tương đương 30 tỉ đồng. Nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên 8.000.000 cổ phiếu tương đương 80 tỉ đồng. Đại hội cổ đông * Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/1, thời gian thực hiện 2/4/2011. * Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/1. Tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết, thời gian thực hiện 2/2011. Tạm ứng cổ tức * Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2010. Theo đó IJC thống nhất mức cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với mức tối thiểu là 30% thay cho tỷ lệ 18% đã được ĐHCĐ thường niên năm 2010 thông qua. Đồng thời thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 1:4 (1 cổ phiếu được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua 4 cổ phiếu phát hành thêm). Đăng ký cuối cùng vào ngày 17/1. Thời gian thực hiện từ 25/1-28/2/2011 * CTCP Dabaco Việt Nam (DBC) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Đăng ký cuối cùng ngày 17//1, thời gian thực hiện 28/2/2011 * Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2010. Tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Đăng ký cuối cùng ngày 17//1, thời gian thực hiện 27/1/2011. *CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) tạm ứng cổ tức năm 2010   và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tỷ lệ thực hiện 14% (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng), đăng ký cuối cùng ngày 17/1, thời gian thực hiện 4/3/2011. Đối với thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện  là 10:1 (10 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới), thời gian thực hiện từ 9/2 – 4/3/2011. Việt Báo (Theo ANTĐ) file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business